Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-ZPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pojęcie zdrowia psychicznego i choroby

Biologiczne, psychologiczne i społeczne koncepcje zaburzeń psychicznych

Psychopatologia ogólna i szczegółowa, klasyfikacja zaburzeń psychicznych

Wybrane zaburzenia psychiczne

Modele opieki psychiatrycznej

Pełny opis:

1,2 Diagnoza, psychopatologia

3. Osobowości grupy A (paranoiczne, schizoidalne, schizotypowe)

4. Osobowości grupy B - (antyspołeczne, pogranicza)

5. Osobowości grupy B cd. ( histrioniczne, narcystyczne)

6. Osobowości grupy C – unikające, zależne, anankastyczna

7. Zaburzenia pod postacią lęku panicznego, zaburz. lękowe uogólnione,

zaburz. obsesyjno-kompulsyjne, fobie

8. PTSD, somatyzacyjne, hipochondryczne

9. Zaburzenia psychiczne i zachowania wywołane substancjami psychoaktywnymi - marihuana, amfetamina, opiaty

10. Anoreksja, bulimia, zaburz snu, psychoseks.

11. Zaburzenia nastroju (afektywne) – depresja, mania

12. Paranoja, parafrenia

13. Schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne

14. Schizofrenia/psychiatria środowiskowa

15. Zaburzenia na tle organicznym (bez otępienia)

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

1. Seligman Martin E.P., Walker Elaine F., Rosenhan David L. Psychopatologia, Zysk i S-ka, Poznań 2001 (rozdz. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 14)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

2. Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

3. Lieb K., Heblinger B., Jacob G. Przypadki kliniczne z psychiatrii i psychoterapii. Elsevier. Urban & Partner. Wrocław 2007

4. Morrison J. Diagnoza psychiatryczna. Wydawnictwo UJ. Kraków 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zaburzenia psychiczne osób dorosłych, zna systemy klasyfikacyjne chorób psychicznych.

Umie wymienić objawy zaburzeń psychicznych.

Zna etiologię i patogenezę zaburzeń psychicznych.

Różnicuje zaburzenia psychiczne.

Zna podstawowe metody leczenia.

Ma podstawowe informacje dotyczące systemu leczenia zaburzeń psychicznych w Polsce.

Umiejętności

Umie sporządzić diagnozę psychospołecznych przyczyn zaburzeń.

Umie zaprezentować podstawowe umiejętności rozmowy z pacjentem.

Potrafi przeprowadzić podstawowe badanie. psychiatryczne, rozważyć różne możliwości diagnostyczne.

Kompetencje społeczne

Jest wrażliwy na potrzeby osób chorujących psychicznie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań testowych

Przygotowanie "przypadku", udział w trakcie omawiania rożnych możliwości diagnostycznych - ocena na podstawie aktywności w czasie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Beata Hintze, Sylwia Kluczyńska, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W ocenie ćwiczeń brana jest pod uwagę obecność, aktywność, przygotowanie zadanego "przypadku", umiejętność badania i stawiania diagnozy

Cały przedmiot zakończony jest egzaminem - test jednokrotnego wyboru, 30 pytań.

Skala oceny:

16 - 18 3

19 - 21 3,5

22 - 24 4

25 - 27 4,5

28 - 30 5

Pełny opis:

Pojęcie zdrowia psychicznego i choroby

Biologiczne, psychologiczne i społeczne koncepcje zaburzeń psychicznych

Psychopatologia ogólna i szczegółowa, klasyfikacja zaburzeń psychicznych

Wybrane zaburzenia psychiczne

Modele opieki psychiatrycznej

1, 2 Diagnoza, psychopatologia

3. Osobowości grupy A (paranoiczne, schizoidalne, schizotypowe)

4. Osobowości grupy B - (antyspołeczne, pogranicza)

5. Osobowości grupy B cd. ( histrioniczne, narcystyczne)

6. Osobowości grupy C – unikające, zależne, anankastyczna

7. Zaburzenia pod postacią lęku panicznego, zaburz. lękowe uogólnione,

zaburz. obsesyjno-kompulsyjne, fobie

8. PTSD, somatyzacyjne, hipochondryczne

9. Zaburzenia psychiczne i zachowania wywołane substancjami psychoaktywnymi - marihuana, amfetamina, opiaty

10. Anoreksja, bulimia, zaburz snu, psychoseks.

11. Zaburzenia nastroju (afektywne) – depresja, mania

12. Paranoja, parafrenia

13. Schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne

14. Schizofrenia/psychiatria środowiskowa

15. Zaburzenia na tle organicznym (bez otępienia)

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

1. Bilikiewicz A. (red.) Psychiatria. PZWL 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

2. Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1, 2, 3 Elsevier Urban & Partner Wrocław 2012

3. Lieb K., Heblinger B., Jacob G. Przypadki kliniczne z psychiatrii i psychoterapii. Elsevier. Urban & Partner. Wrocław 2007

4. Morrison J. Diagnoza psychiatryczna. Wydawnictwo UJ. Kraków 2012.

5. Seligman Martin E.P., Walker Elaine F., Rosenhan David L. Psychopatologia

LTERATURA DO ĆWICZEŃ:

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) (2018). Psychologia kliniczna. Warszaw: WN PWN

Millon,T., Davison, R. (2005). Zaburzenia osobowości. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia

Morrison, J. (2016). DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Seligman, E.P., Walker E.,F. Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Uwagi:

Wykład:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a997568b7c8764ef3bee613a67bfccd04%40thread.tacv2/conversations?groupId=71296bc4-6d02-4018-aa5d-8cf1727f947b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Ćwiczenia:

1. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d1518c6f9c745788bd477cc3ddc99e6%40thread.tacv2/conversations?groupId=c587f0d7-f5a5-45c3-85d4-74553af87780&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

2. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a967f01253d244b5da4b282d7daf8701a%40thread.tacv2/conversations?groupId=431bfcff-931a-47f3-bc2f-2812cf8ec878&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

3. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae4174b5c3cd34186a0db88c18727899f%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5523de0-3db2-47dc-a162-b59400c0ebed&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

4. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afb2fa4c9d6304ce1a5382ff6b57763e6%40thread.tacv2/conversations?groupId=02a69d0d-e77b-4565-b254-df73fac1e664&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody pracy:

Wykład, odgrywanie scenek, dyskusja

Wykład - 30 godzin

Ćwiczenia - 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń - 60 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W ocenie ćwiczeń brana jest pod uwagę obecność, aktywność, przygotowanie zadanego "przypadku", umiejętność badania i stawiania diagnozy

Cały przedmiot zakończony jest egzaminem - test jednokrotnego wyboru, 30 pytań.

Skala oceny:

16 - 18 3

19 - 21 3,5

22 - 24 4

25 - 27 4,5

28 - 30 5

Pełny opis:

Pojęcie zdrowia psychicznego i choroby

Biologiczne, psychologiczne i społeczne koncepcje zaburzeń psychicznych

Psychopatologia ogólna i szczegółowa, klasyfikacja zaburzeń psychicznych

Wybrane zaburzenia psychiczne

Modele opieki psychiatrycznej

Tematyka wykładów i ćwiczeń:

1. Diagnoza, psychopatologia (na ćwiczeniach można trochę poćwiczyć psychopatologię, ustalić zasady, losowanie)

2. Diagnoza, psychopatoologia cd.

3. Osobowości grupy A (paranoiczne, schizoidalne, schizotypowe)

4. Osobowości grupy B - (antyspołeczne, pogranicza)

5. Osobowości grupy B cd. ( histrioniczne, narcystyczne)

6. Osobowości grupy C – unikające, zależne, anankastyczna

7. Zaburzenia pod postacią lęku panicznego, zaburz. lękowe uogólnione,

zaburz. obsesyjno-kompulsyjne, fobie

8. PTSD, somatyzacyjne, hipochondryczne

9. Zaburzenia psychiczne i zachowania wywołane substancjami psychoaktywnymi - marihuana, amfetamina, opiaty

10. Anoreksja, bulimia, zaburz snu, psychoseks.

11. Zaburzenia nastroju (afektywne) – depresja, mania

12. Paranoja, parafrenia

13. Schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne

14. Schizofrenia/psychiatria środowiskowa

15. Zaburzenia na tle organicznym (bez otępienia)

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

1. Bilikiewicz A. (red.) Psychiatria. PZWL 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

2. Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1, 2, 3 Elsevier Urban & Partner Wrocław 2012

3. Lieb K., Heblinger B., Jacob G. Przypadki kliniczne z psychiatrii i psychoterapii. Elsevier. Urban & Partner. Wrocław 2007

4. Morrison J. Diagnoza psychiatryczna. Wydawnictwo UJ. Kraków 2012.

5. Seligman Martin E.P., Walker Elaine F., Rosenhan David L. Psychopatologia

LTERATURA DO ĆWICZEŃ:

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) (2018). Psychologia kliniczna. Warszaw: PWN

Millon,T., Davison, R. (2005). Zaburzenia osobowości. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia

Morrison, J. (2016). DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Seligman, E.P., Walker E.,F. Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Uwagi:

Wykład:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a836531536567493aa5039c5ba5319df6%40thread.tacv2/conversations?groupId=f757d8aa-f65d-446f-89ff-7b6f8505c7d9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Ćwiczenia:

1. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a70d7796b3d8044b5ae551ac0a132eb04%40thread.tacv2/conversations?groupId=c361777b-c9e9-435c-97d5-63233c8447c9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

2. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5337290862df48a496ebc310d9a4bdd7%40thread.tacv2/conversations?groupId=532df34d-7853-4898-8512-387d94dc5e54&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

3. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1fae75849e1d4be6b298e2dd62eb83b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=ea63b482-adb0-4348-bdea-7621268d667a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody pracy:

Wykład, odgrywanie scenek, dyskusja

Wykład - 15 godzin

Ćwiczenia - 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)