Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne dla konstruowania programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-PKP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne dla konstruowania programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz. (kwal.): terapia pedagogiczna, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: terapia pedagogiczna, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W04 PC2_KS_W01 Ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych uregulowań udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich filozoficzno-socjologicznych podstaw

PC2_KS_W04 Zna zasady konstruowania planu działań wspierających oraz karty indywidualnych potrzeb ucznia

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi dokonać analizy opinii (i innych dokumentów ucznia)

PC2_KS_U02 Potrafi skonstruować kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz plan działań wspierających dla wybranej grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 Ma świadomość potrzeby współpracy w Zespole w celu udzielenia efektywnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

PC2_KS_K01 Ma świadomość podejmowanych decyzji, prowadzonych działań oraz ich skutków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Ewa Bielecka-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Pisemne kolokwium

- Ocena opracowanego planu - dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (praca w grupach 4-osobowych)

Pełny opis:

Analiza rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Analiza opinii i innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony i trudności rozwojowe.

Opracowanie karty dostosowanej do indywidualnych potrzeb ucznia.

Konstruowanie planu działań wspierających dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.

Konstruowanie planu działań wspierających dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

Konstruowanie planu działań wspierających dostosowanego do potrzeb, zainteresowań i możliwości ucznia szczególnie uzdolnionego.

Ocena efektywności udzielanej pomocy.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Bogdanowicz, M. Adryjanek, A. (2009). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia: Operon.

2. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia

teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

3. Głodkowska, J. (red.). (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP.

6. Łaszczyk, J., Jabłonowska, M. (2009). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, Warszawa: Wydawnictwo

Universitas Rediviva.

7. Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I, II. Ministerstwo

Edukacji Narodowej.

8. Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. (cz.2. ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo

APS.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 10-5S-KPD, w cyklu: 2016Z, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2 30.09.2017 22:12

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Al-Khamisy, D. Obserwacja dziecka w przedszkolu. RAABE.

2. Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Jastrząb, J. Baczała, D. (2011). Pedagogika toruńska. Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec

terapeuty. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− metody asymilacji wiedzy (podająca)

− metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowa) - klasyczna metoda problemowa, burza mózgów

− metody praktyczne.

SZACOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (15h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (15h.)

Przygotowanie się do egzaminu (10h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (10h)

Inne formy (10h.)

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Ewa Bielecka-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Pisemne kolokwium

- Ocena opracowanego planu - dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (praca w grupach 4-osobowych)

Pełny opis:

Analiza rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Analiza opinii i innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony i trudności rozwojowe.

Opracowanie karty dostosowanej do indywidualnych potrzeb ucznia.

Konstruowanie planu działań wspierających dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.

Konstruowanie planu działań wspierających dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

Konstruowanie planu działań wspierających dostosowanego do potrzeb, zainteresowań i możliwości ucznia szczególnie uzdolnionego.

Ocena efektywności udzielanej pomocy.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Bogdanowicz, M. Adryjanek, A. (2009). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia: Operon.

2. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia

teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

3. Głodkowska, J. (red.). (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP.

6. Łaszczyk, J., Jabłonowska, M. (2009). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, Warszawa: Wydawnictwo

Universitas Rediviva.

7. Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I, II. Ministerstwo

Edukacji Narodowej.

8. Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. (cz.2. ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo

APS.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 10-5S-KPD, w cyklu: 2016Z, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2 30.09.2017 22:12

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Al-Khamisy, D. Obserwacja dziecka w przedszkolu. RAABE.

2. Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Jastrząb, J. Baczała, D. (2011). Pedagogika toruńska. Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec

terapeuty. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− metody asymilacji wiedzy (podająca)

− metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowa) - klasyczna metoda problemowa, burza mózgów

− metody praktyczne.

SZACOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (10h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (15h.)

Przygotowanie się do egzaminu (15h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (10h)

Inne formy (10h.)

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Pisemne kolokwium

- Ocena opracowanego planu - dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (praca w grupach 4-osobowych)

Pełny opis:

Analiza rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Analiza opinii i innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony i trudności rozwojowe.

Opracowanie karty dostosowanej do indywidualnych potrzeb ucznia.

Konstruowanie planu działań wspierających dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.

Konstruowanie planu działań wspierających dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

Konstruowanie planu działań wspierających dostosowanego do potrzeb, zainteresowań i możliwości ucznia szczególnie uzdolnionego.

Ocena efektywności udzielanej pomocy.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Bogdanowicz, M. Adryjanek, A. (2009). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia: Operon.

2. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia

teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

3. Głodkowska, J. (red.). (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP.

6. Łaszczyk, J., Jabłonowska, M. (2009). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, Warszawa: Wydawnictwo

Universitas Rediviva.

7. Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I, II. Ministerstwo

Edukacji Narodowej.

8. Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. (cz.2. ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo

APS.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 10-5S-KPD, w cyklu: 2016Z, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2 30.09.2017 22:12

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Al-Khamisy, D. Obserwacja dziecka w przedszkolu. RAABE.

2. Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Jastrząb, J. Baczała, D. (2011). Pedagogika toruńska. Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec

terapeuty. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− metody asymilacji wiedzy (podająca)

− metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowa) - klasyczna metoda problemowa, burza mózgów

− metody praktyczne.

SZACOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (15h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (15h.)

Przygotowanie się do egzaminu (10h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (10h)

Inne formy (10h.)

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Pisemne kolokwium

- Ocena opracowanego programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia w oparciu o analizę indywidualnego przypadku

Pełny opis:

Analiza rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Analiza opinii i innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony oraz trudności rozwojowe.

Analiza programów pomocy psychogiczno-pedagogicznej.

Konstruowanie programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o indywidualny przypadek ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Ocena efektywności udzielanej pomocy.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Radwańska, A. (2017). Jak pomóc dziecku z dysleksją. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Difin.

3. Głodkowska, J. (red.). (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Naprawa, R., Tanajewska, A., Mach, C., Szczepańska, K. (2012). Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

6. Łaszczyk, J., Jabłonowska, M. (2009). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, Warszawa: Wydawnictwo

Universitas Rediviva.

7. Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I, II. Ministerstwo

Edukacji Narodowej.

8. Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591).

9. Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. (cz.2. ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo

APS.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Al-Khamisy, D. Obserwacja dziecka w przedszkolu. RAABE.

2. Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Jastrząb, J. Baczała, D. (2011). Pedagogika toruńska. Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec

terapeuty. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

4. Skibska, J. (red.) (2017). Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− metody asymilacji wiedzy (podająca)

− metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowa) - klasyczna metoda problemowa, burza mózgów

− metody praktyczne.

SZACOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (10h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (15h.)

Przygotowanie się do kolokwium (10h.)

Przygotowanie programu/planu (10h)

Inne formy (10h.)

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Pisemne kolokwium

- Ocena opracowanego planu - dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (praca w grupach 4-osobowych)

Pełny opis:

Analiza rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Analiza opinii i innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony i trudności rozwojowe.

Opracowanie karty dostosowanej do indywidualnych potrzeb ucznia.

Konstruowanie planu działań wspierających dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.

Konstruowanie planu działań wspierających dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

Konstruowanie planu działań wspierających dostosowanego do potrzeb, zainteresowań i możliwości ucznia szczególnie uzdolnionego.

Ocena efektywności udzielanej pomocy.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Bogdanowicz, M. Adryjanek, A. (2009). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia: Operon.

2. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia

teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

3. Głodkowska, J. (red.). (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP.

6. Łaszczyk, J., Jabłonowska, M. (2009). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, Warszawa: Wydawnictwo

Universitas Rediviva.

7. Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I, II. Ministerstwo

Edukacji Narodowej.

8. Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. (cz.2. ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo

APS.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 10-5S-KPD, w cyklu: 2016Z, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2 30.09.2017 22:12

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Al-Khamisy, D. Obserwacja dziecka w przedszkolu. RAABE.

2. Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Jastrząb, J. Baczała, D. (2011). Pedagogika toruńska. Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec

terapeuty. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− metody asymilacji wiedzy (podająca)

− metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowa) - klasyczna metoda problemowa, burza mózgów

− metody praktyczne.

SZACOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (15h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (15h.)

Przygotowanie się do egzaminu (10h.)

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (10h)

Inne formy (10h.)

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Pisemne kolokwium

- Ocena opracowanego programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia w oparciu o analizę indywidualnego przypadku

Pełny opis:

Analiza rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Analiza opinii i innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony oraz trudności rozwojowe.

Analiza programów pomocy psychogiczno-pedagogicznej.

Konstruowanie programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o indywidualny przypadek ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Ocena efektywności udzielanej pomocy.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Radwańska, A. (2017). Jak pomóc dziecku z dysleksją. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Difin.

3. Głodkowska, J. (red.). (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Naprawa, R., Tanajewska, A., Mach, C., Szczepańska, K. (2012). Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

6. Łaszczyk, J., Jabłonowska, M. (2009). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, Warszawa: Wydawnictwo

Universitas Rediviva.

7. Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I, II. Ministerstwo

Edukacji Narodowej.

8. Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591).

9. Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. (cz.2. ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo

APS.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Al-Khamisy, D. Obserwacja dziecka w przedszkolu. RAABE.

2. Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Jastrząb, J. Baczała, D. (2011). Pedagogika toruńska. Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec

terapeuty. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

4. Skibska, J. (red.) (2017). Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

− metody asymilacji wiedzy (podająca)

− metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowa) - klasyczna metoda problemowa, burza mózgów

− metody praktyczne.

SZACOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia (10h.)

Przygotowanie się do zajęć, lektury (15h.)

Przygotowanie się do kolokwium (10h.)

Przygotowanie programu/planu (10h)

Inne formy (10h.)

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.