Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne w oświacie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-ZSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne w oświacie
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, spec. nienaucz.: zarządzanie w oświacie, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE, spec. nienaucz.: zarządzanie w oświacie, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach – na podstawie obserwacji aktywności, prezentacji efektów cząstkowych pracy zespołowej i indywidualnej w trakcie zajęć, dyskusji roboczych zespołu z wykładowcą

- ocena wstępna (w trakcie zajęć) i końcowa opracowania syntezy wiedzy i umiejętności i jego prezentacji.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu, którego problematyka obejmuje:

- ustalenie języka komunikacji: interpersonalnej, społecznej, urzędowej – w budowaniu strategii organizacji, w tym:

interpretacja podstawowych pojęci znaczeń;

- wokół podstawowych pojęć i znaczeń;

- samorząd terytorialny: historia, struktura, zadania – transformacja, zarządzanie sieciowe;

- państwo jako główny benificjent systemu oświaty – podział zadań między organami państwa – metody

i formy ich realizacji;

- prawo jako narzędzie zarządzania w systemie oświaty;

- wyzwania społeczno – gospodarcze stojące przed samorządem – regulacje prawne, w tym: tworzenia

i realizacji strategii oświatowej;

- dokumenty strategiczne: priorytety i cele strategiczne jst, diagnoza stanu lokalnego, planowanie,

wdrożenie i realizacja strategii, - plan strategiczny, dobre praktyki.

- style zarządzania – bilans strategiczny;

- poziomy strategii a struktura systemu oświaty: poziom organizacji, poziom zadań – organ sprawujący nadzór pedagogiczny, poziom organu prowadzącego – jst;

- formułowanie i realizacja strategii: ustalanie celów organizacji, analiza otoczenia, analiza organizacji,

„dopasowanie” organizacji i otoczenia – synergia działań.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gawroński K. (red.), Kwiatkowski M. (red.): Dyrektor szkoły w procesie zarządzani oświatą, Wydawnictwo APS Warszawa – wybrane artykuły:

1. Zaborniak M. B. : Podstawy zarządzania w systemie oświaty - ss. 171-184.

2. Zaborniak M.B.: Organizacja i kreowanie pracy zespołowej – ss. 218-230.

3. B. Barszczewska: Zarządzanie zmianą – ss. 244 – 249.

4. K. Gawroński: Nowa rola dyrektora - menedżer w organizacji non - profit - ss. 250-255.

5. K. Gawroński: Szkoła jako organizacja – ss. 262 – 279.

6. M. Dutka - Mucha: Umiejętność skutecznego porozumiewania się – kluczem do sukcesu dyrektora

szkoły – ss. 344 – 364.

7. K. Gawroński (red.): Szkoła jako podstawowe ogniwo systemu oświaty - s. 411-437.

Dutka-Mucha M., Zaborniak M. B., Gawroński K. (red. nauk.) (2018), 57 problemów oświaty, Wolters Kluwer Sp. z o.o. Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gawroński K. (red.), Kwiatkowski M. (red.): Dyrektor szkoły w procesie zarządzani oświatą, Wydawnictwo APS Warszawa – wybrane artykuły:

1. J. Gęsicki: Koncepcja zarządzania systemem oświaty - ss. 40-58.

3. R. Otręba: Budowanie kompetencji kierowniczych - ss. 209-217.

5. R. Otręba: Umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim - ss. 231-233.

10. K. Gawroński: Marketingowe zarządzanie szkołą, ss. 296- 305.

Gawroński K. (red. ), Kwiatkowski S. M. (red.) (2018), Prawo oświatowe, Wolters Kluwer Sp. z o.o. Warszawa.

Herbst M. (red.) (2012), Decentralizacja oświaty, Warszawa. Ośrodek Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa.

Levitas A. (red. (2012), Strategie oświatowe, Biblioteka oświaty samorządowej, t. 1, Wydawnictwo IBM Warszawa.

Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego. (2011), Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

PE2_W08

- Ma pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu społeczności lokalnych w odniesieniu do tworzenia strategii lokalnych.

PE2_W18

- Zna główne teorie i metody planowania strategicznego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U03

- Komunikuje się ze specjalistami w obszarze edukacji oraz z uczestnikami procesów edukacyjnych odnośnie kwestii związanych z zarządzaniem strategicznym.

PE2_U07

- Ma pogłębione umiejętności diagnozowania złożonych sytuacji edukacyjnych w kontekście zarządzania strategicznego w oświacie.

PE2_U12

- Potrafi efektywnie pracować w zespole nad zadaniami związanymi z zarządzaniem strategicznym w oświacie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ocena z egzaminu pisemnego

ocena pracy zespołowej wykonywanej podczas zajęć

ocena dyskusji prowadzonej podczas zajęć

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu "Zarządzanie strategiczne w oświacie" obejmować będzie historię, strukturę i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, a także szczególnie istotne dla oświaty zjawiska m.in. transformacji systemowej, decentralizacji i racjonalizacji sieci szkół w Polsce. Omówiona będzie również strategiczna rola samorządu dla oświaty i modele zarządzania oświatą, a także - jako tło całego tematu - wyzwania społeczno-gospodarcze stojące współcześnie przed samorządami.

W części omawiającej lokalne strategie rozwoju (w tym przede wszystkim ich części związane z oświatą) studenci zostaną zapoznani z priorytetami i celami strategicznymi samorządu terytorialnego, teoriami/metodami planowania strategicznego oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i realizacji strategii.

Najbardziej praktyczną częścią zajęć będzie ta związana z tworzeniem dokumentu strategii. Podjęte zostaną wówczas tematy diagnozy stanu lokalnej oświaty i stylu zarządzania nią, bilansu strategicznego, etapów przygotowania, planowania, wdrożenia i realizacji strategii, w oparciu o analizę dostępnych dokumentów strategii oświatowych, a zwłaszcza ich dobrych praktyk.

Tematami uzupełniającymi będą: komunikacja społeczna jako narzędzie budowania strategii oświatowych, wskaźniki oświatowe.

Zagadnienia omawiane na zajęciach podporządkowane będą następującym obszarom tematycznym, związanym z zarządzaniem strategicznym w oświacie:

- Zarządzanie strategiczne - wprowadzenie w problematykę

- Strategie oświatowe

- Komunikacja społeczna

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

M. Herbst (red.), Zarządzanie oświatą, Warszawa 2012.

A. Levitas (red.), Strategie oświatowe, Warszawa 2012.

Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011.

A. Witek-Crabb, Zarządzanie strategiczne systemem oświaty– wyzwania i metody, "Współczesne Zarządzanie" 2012/3, s.231-238.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

M. Herbst (red.), Decentralizacja oświaty, Warszawa 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład aktywizujący

dyskusja

praca zespołowa

metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 25 godz.

Przygotowanie do pracy zespołowej nad strategią: 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ocena z egzaminu pisemnego

ocena pracy zespołowej wykonywanej podczas zajęć

ocena dyskusji prowadzonej podczas zajęć

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu "Zarządzanie strategiczne w oświacie" obejmować będzie historię, strukturę i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, a także szczególnie istotne dla oświaty zjawiska m.in. transformacji systemowej, decentralizacji i racjonalizacji sieci szkół w Polsce. Omówiona będzie również strategiczna rola samorządu dla oświaty i modele zarządzania oświatą, a także - jako tło całego tematu - wyzwania społeczno-gospodarcze stojące współcześnie przed samorządami.

W części omawiającej lokalne strategie rozwoju (w tym przede wszystkim ich części związane z oświatą) studenci zostaną zapoznani z priorytetami i celami strategicznymi samorządu terytorialnego, teoriami/metodami planowania strategicznego oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i realizacji strategii.

Najbardziej praktyczną częścią zajęć będzie ta związana z tworzeniem dokumentu strategii. Podjęte zostaną wówczas tematy diagnozy stanu lokalnej oświaty i stylu zarządzania nią, bilansu strategicznego, etapów przygotowania, planowania, wdrożenia i realizacji strategii, w oparciu o analizę dostępnych dokumentów strategii oświatowych, a zwłaszcza ich dobrych praktyk.

Tematami uzupełniającymi będą: komunikacja społeczna jako narzędzie budowania strategii oświatowych, wskaźniki oświatowe.

Zagadnienia omawiane na zajęciach podporządkowane będą następującym obszarom tematycznym, związanym z zarządzaniem strategicznym w oświacie:

- Zarządzanie strategiczne - wprowadzenie w problematykę

- Strategie oświatowe

- Komunikacja społeczna

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

M. Herbst (red.), Zarządzanie oświatą, Warszawa 2012.

A. Levitas (red.), Strategie oświatowe, Warszawa 2012.

Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011.

A. Witek-Crabb, Zarządzanie strategiczne systemem oświaty– wyzwania i metody, "Współczesne Zarządzanie" 2012/3, s.231-238.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

M. Herbst (red.), Decentralizacja oświaty, Warszawa 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład aktywizujący

dyskusja

praca zespołowa

metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 25 godz.

Przygotowanie do pracy zespołowej nad strategią: 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki, Joanna Urbańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ocena z egzaminu pisemnego

ocena pracy zespołowej wykonywanej podczas zajęć

ocena dyskusji prowadzonej podczas zajęć

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu "Zarządzanie strategiczne w oświacie" obejmować będzie historię, strukturę i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, a także szczególnie istotne dla oświaty zjawiska m.in. transformacji systemowej, decentralizacji i racjonalizacji sieci szkół w Polsce. Omówiona będzie również strategiczna rola samorządu dla oświaty i modele zarządzania oświatą, a także - jako tło całego tematu - wyzwania społeczno-gospodarcze stojące współcześnie przed samorządami.

W części omawiającej lokalne strategie rozwoju (w tym przede wszystkim ich części związane z oświatą) studenci zostaną zapoznani z priorytetami i celami strategicznymi samorządu terytorialnego, teoriami/metodami planowania strategicznego oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i realizacji strategii.

Najbardziej praktyczną częścią zajęć będzie ta związana z tworzeniem dokumentu strategii. Podjęte zostaną wówczas tematy diagnozy stanu lokalnej oświaty i stylu zarządzania nią, bilansu strategicznego, etapów przygotowania, planowania, wdrożenia i realizacji strategii, w oparciu o analizę dostępnych dokumentów strategii oświatowych, a zwłaszcza ich dobrych praktyk.

Tematami uzupełniającymi będą: komunikacja społeczna jako narzędzie budowania strategii oświatowych, wskaźniki oświatowe.

Zagadnienia omawiane na zajęciach podporządkowane będą następującym obszarom tematycznym, związanym z zarządzaniem strategicznym w oświacie:

- Zarządzanie strategiczne - wprowadzenie w problematykę

- Strategie oświatowe

- Komunikacja społeczna

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

M. Herbst (red.), Zarządzanie oświatą, Warszawa 2012.

A. Levitas (red.), Strategie oświatowe, Warszawa 2012.

Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011.

A. Witek-Crabb, Zarządzanie strategiczne systemem oświaty– wyzwania i metody, "Współczesne Zarządzanie" 2012/3, s.231-238.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

M. Herbst (red.), Decentralizacja oświaty, Warszawa 2012.

Uwagi:

praca zespołowa

metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 25 godz.

Przygotowanie do pracy zespołowej nad strategią: 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki, Joanna Urbańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ocena z egzaminu pisemnego

ocena pracy zespołowej wykonywanej podczas zajęć

ocena dyskusji prowadzonej podczas zajęć

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu "Zarządzanie strategiczne w oświacie" obejmować będzie historię, strukturę i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, a także szczególnie istotne dla oświaty zjawiska m.in. transformacji systemowej, decentralizacji i racjonalizacji sieci szkół w Polsce. Omówiona będzie również strategiczna rola samorządu dla oświaty i modele zarządzania oświatą, a także - jako tło całego tematu - wyzwania społeczno-gospodarcze stojące współcześnie przed samorządami.

W części omawiającej lokalne strategie rozwoju (w tym przede wszystkim ich części związane z oświatą) studenci zostaną zapoznani z priorytetami i celami strategicznymi samorządu terytorialnego, teoriami/metodami planowania strategicznego oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i realizacji strategii.

Najbardziej praktyczną częścią zajęć będzie ta związana z tworzeniem dokumentu strategii. Podjęte zostaną wówczas tematy diagnozy stanu lokalnej oświaty i stylu zarządzania nią, bilansu strategicznego, etapów przygotowania, planowania, wdrożenia i realizacji strategii, w oparciu o analizę dostępnych dokumentów strategii oświatowych, a zwłaszcza ich dobrych praktyk.

Tematami uzupełniającymi będą: komunikacja społeczna jako narzędzie budowania strategii oświatowych, wskaźniki oświatowe.

Zagadnienia omawiane na zajęciach podporządkowane będą następującym obszarom tematycznym, związanym z zarządzaniem strategicznym w oświacie:

- Zarządzanie strategiczne - wprowadzenie w problematykę

- Strategie oświatowe

- Komunikacja społeczna

Literatura:

M. Herbst (red.), Zarządzanie oświatą, Warszawa 2012.

A. Levitas (red.), Strategie oświatowe, Warszawa 2012.

Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011.

A. Witek-Crabb, Zarządzanie strategiczne systemem oświaty– wyzwania i metody, "Współczesne Zarządzanie" 2012/3, s.231-238.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

M. Herbst (red.), Decentralizacja oświaty, Warszawa 2012.

Uwagi:

praca zespołowa

metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 25 godz.

Przygotowanie do pracy zespołowej nad strategią: 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

ocena z egzaminu pisemnego; ocena pracy zespołowej wykonywanej podczas zajęć.

Pełny opis:

Historia, struktura i zadania samorządu terytorialnego w Polsce Wyzwania społeczno-gospodarcze stojące współcześnie przed jst. Teorie i metody planowania strategicznego. Lokalne strategie rozwoju - priorytety i cele. Regulacje prawne dotyczące samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i realizacji strategii. Diagnoza stanu lokalnej oświaty, bilans strategiczny, etapy przygotowania, planowania, wdrożenia i realizacji strategii. Komunikacja społeczna jako narzędzie budowania strategii oświatowych. Wskaźniki oświatowe.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Herbst M. (red.), Zarządzanie oświatą, Warszawa 2012.

Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011.

Levitas A. (red.), Strategie oświatowe, Warszawa 2012.

Witek-Crabb A., Zarządzanie strategiczne systemem oświaty – wyzwania i metody, "Współczesne Zarządzanie" 2012/3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Herbst M. (red.), Decentralizacja oświaty, Warszawa 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, analiza tekstów źródłowych, studium przypadku

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 25 godz.

Przygotowanie do pracy zespołowej nad strategią: 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Krzysztof Gawroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

ocena z egzaminu pisemnego; ocena pracy zespołowej wykonywanej podczas zajęć.

Pełny opis:

Historia, struktura i zadania samorządu terytorialnego w Polsce Wyzwania społeczno-gospodarcze stojące współcześnie przed jst. Teorie i metody planowania strategicznego. Lokalne strategie rozwoju - priorytety i cele. Regulacje prawne dotyczące samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i realizacji strategii. Diagnoza stanu lokalnej oświaty, bilans strategiczny, etapy przygotowania, planowania, wdrożenia i realizacji strategii. Komunikacja społeczna jako narzędzie budowania strategii oświatowych. Wskaźniki oświatowe.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Herbst M. (red.), Zarządzanie oświatą, Warszawa 2012.

Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011.

Levitas A. (red.), Strategie oświatowe, Warszawa 2012.

Witek-Crabb A., Zarządzanie strategiczne systemem oświaty – wyzwania i metody, "Współczesne Zarządzanie" 2012/3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Herbst M. (red.), Decentralizacja oświaty, Warszawa 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, analiza tekstów źródłowych, studium przypadku

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 25 godz.

Przygotowanie do pracy zespołowej nad strategią: 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.