Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania integracyjnego dzieci z dysfunkcją wzroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MIW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania integracyjnego dzieci z dysfunkcją wzroku
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: tyflopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC. spec.: tyflopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W01

Potrafi przedstawić podstawy prawne, znaczenie, rozwój i organizację kształcenia integracyjnego w Polsce i zasady naboru dzieci z dysfunkcją wzroku do placówek integracyjnych.

PC1_KS_W02

Potrafi wyjaśnić rolę i zadania nauczyciela wspomagającego i prowadzącego w klasie integracyjnej i scharakteryzować modele współpracy między nimi .

PC1_KS_W03

Wymienia i wyjaśnia podstawowe zasady adaptacji materiałów dydaktycznych i przystosowania placówki oświatowej do potrzeb ucznia z dysfunkcją wzroku.

PC1_KS_W04

Potrafi wymienić i omówić metody aktywizujące w nauczaniu integracyjnym i modele kształcenia integracyjnego w różnych krajach.

PC1_KS_U01

Uczestniczy w dyskusji dotyczącej wad i zalet nauczania integracyjnego w odniesieniu do ucznia z dysfunkcją wzroku

PC1_KS_U02

Potrafi zaplanować lekcję wychowawczą w szkole ogólnodostępnej nt. „Uczeń z dysfunkcją wzroku”.

PC1_KS_K01

Potrafi współdziałać i pracować w małej grupie warsztatowej, przyjmując w niej różne role

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Paplińska
Prowadzący grup: Marta Janeczko-Czekirda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zostanie zapoznany podstawami prawnymi integracyjnych form nauczania i wychowania w Polsce oraz zasadami naboru uczniów do klas integracyjnych. Student pozna sposoby przygotowania placówki oświatowej do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnością oraz wady i zalety nauczania integracyjnego.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Pisemne kolokwium, ocena ustnej wypowiedzi, ocena scenariusza, ocena pracy grupowej

Pełny opis:

1. Pojęcie integracji. Rozwój nauczania integracyjnego w Polsce. Wady i zalety nauczania integracyjnego.

2. Podstawy prawne integracyjnych form nauczania i wychowania w Polsce. Zasady naboru uczniów do klas integracyjnych.

3. Nauczanie integracyjne na świecie- przedstawienie wybranych modeli.

4. Przygotowanie placówki oświatowej do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnością.

5. Projektowanie i aranżowanie przestrzeni edukacyjnej dostosowanej do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością.

6. Rola nauczyciela w nauczania integracyjnym (kompetencje nauczyciela wspomagającego i prowadzącego w klasie integracyjnej, zasady współpracy między nimi).

7. Indywidualne programy terapeutyczne i wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego- zasady tworzenia, realizacja.

8. Znaczenie wychowania i nauczania integracyjnego dla rozwoju ucznia niepełnosprawnego i pełnosprawnego.

9. Metody aktywizujące w nauczania integracyjnym (m. in. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, pedagogika zabawy, origami, drama).

10. Propozycja lekcji wychowawczej w szkole masowej- uczeń z niepełnosprawnością wzrokową.

11. Nauczanie integracyjne- hospitacje w placówkach integracyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja).

Literatura:

. Błachut B. (opr.): Kształcenie integracyjne dzieci niewidomych i słabo widzących- wady i zalety. Nasze Dzieci nr 1/2007.

2. Błaziak M., Kałkus A.: Adaptacja klasy pod kątem potrzeb i możliwości ucznia z dysfunkcją wzroku [w:] Paplińska M. (red.) Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku- nowe podejście, nowe możliwości. Zakład Graficzny UW, Warszawa 2008.

3. Błaziak M., Kałkus A.: Warunki optymalnego funkcjonowania ucznia z dysfunkcją wzroku w klasie integracyjnej. Szkoła Specjalna

nr 5/2002.

4. Cecka E.: Dziecko słabo widzące w szkole integracyjnej na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Z doświadczeń nauczyciela wspierającego. Nauczanie Początkowe nr 1 2003/2004, s. 32- 36.

5. Chodkowska M.: Socjopedagogiczne aspekty edukacji integracyjnej- nadzieje i realia w warunkach reformy systemu oświaty [w:]

Palak Z. (red.) Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.

6. Doroba M.: Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych. Możliwości i ograniczenia. Część I. Edukacja. Szkoła Specjalna nr 1/2010.

7. Erenc J.: Dylematy nauczycieli. O skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi. Szkoła Specjalna nr 5/2008.

8. Flis R.: Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I- III szkoły podstawowej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

9. Gajdzica Z.: Kształcenie pedagogów specjalnych a jakość ich pracy w kontekście integracyjnej i segregacyjnej formie edukacji specjalnej [w:] Palak Z., Bujanowska A. (red.) Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktualne wyzwania teorii i praktyki. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

10. Gajdzica Z.: Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna nr 5/2007.

11. Gołubiew M.: Pedagog specjalny- jego rola i zadania w klasie integracyjnej [w:] Palak Z. (red.) Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.

12. Gorajewska D.: Rola nauczyciela w integracji uczniów sprawnych i niepełnosprawnych [w:] Bielska- Łach (red.) Pedagogika specjalna: różne poszukiwania- wspólna misja. Wydawnictwo APS im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2009, s. 410- 419.

13. Kazanowski Z.: Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej. Szkoła Specjalna nr 1/2010.

14. Liebertz Ch.: Zabawy do nauczania integracyjnego. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003.

15. Majewski T.: Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci niewidomych i słabo widzących w integracji szkolnej [w:] Dykcik W., Szychowiak B. (red.): Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.

16. Majewski T.: Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym. MEN, Warszawa 1997.

17. Marek B.: Wspieranie niewidomego dziecka w szkole ogólnodostępnej: wyzwanie nie tylko dla tyflopedagoga [w:] Palak Z. (red.) Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.

18. Midura T.: Nasza Integracja. Szkoła Specjalna nr 2/2001.

19. Minczakiewicz E. M.: Miejsce i funkcje pedagoga specjalnego jako "innego" we wspólnym nurcie kształcenia pełno-

i niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna nr 5/2008.

20. Nadolna U.: Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole ogólnodostępnej. Rewalidacja nr 1/2009, s. 51- 54.

21. Palak Z.: Uczniowie niewidomi i słabo widzący w szkołach ogólnodostępnych. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.

22. Szumski G.: Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

23. Tomkiewicz- Bętkowska, Krzysztoń A.: ABC pedagoga specjalnego. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2008.

24. Wojciechowska M.: Dostosowanie origami do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych wzrokowo [w:] Gorajewska D. (red.) Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian. Wydawnictwo Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Pisemne kolokwium

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena scenariusza

Ocena pracy grupowej

Pełny opis:

• Pojecie integracji. Rozwój nauczania integracyjnego w Polsce.

Wady i zalety nauczania integracyjnego.

• Podstawy prawne integracyjnych form nauczania i wychowania w Polsce.

Zasady naboru uczniów do klas integracyjnych.

• Nauczanie integracyjne na świecie- przedstawienie wybranych modeli.

• Przygotowanie placówki oświatowej do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych.

• Projektowanie i aranżowanie przestrzeni edukacyjnej.

• Rola nauczyciela w nauczaniu integracyjnym – kompetencje nauczyciela wspomagającego i prowadzącego w klasie integracyjnej, modele współpracy pomiędzy nimi.

• Znaczenie wychowania i nauczania integracyjnego dla rozwoju ucznia niepełnosprawnego i pełnosprawnego.

• Metody aktywizujące w nauczaniu integracyjnym (Pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu, Drama, Origami, Metody pracy z grupą itp.)

• Propozycja lekcji wychowawczej w szkole masowej – „uczeń z dysfunkcją wzroku” – realizacja lekcji

• Hospitacje w przedszkolach i szkołach integracyjnych

Literatura:

1.Czerwińska Kornelia: Wybrane problemy pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową w klasie integracyjnej. W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje (red.) Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2008, s. 163-176.

2.Czerwińska Kornelia: Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 3, s. 163-174.

3.Czerwińska, K. (2009). Kondycja i wyzwania współczesnej tyflopedagogiki. W: G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Trwałość i zmiana w pedagogice specjalnej. (s. 93-106). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

4. Czerwińska, K. (2011). Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej -wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. (s. 156-172). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

5.Czerwińska, K. (2014). Uczeń z niepełnosprawnością wzroku we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. W: M. Suświłło, N.A. Fechner (red.), Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. (s.229-242). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

6. Czerwińska, K. (2015). Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnością wzroku. W: S. Sobczak, L. Pytka, T. Zacharuk (red.) Edukacja inkluzyjna. Teoria - system -metoda. Część 1.(s. 83-104). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Literatura uzupełniająca:

Nazarczuk, M. (2013). Wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Szkoła Specjalna, 1, 214-224.

Skoczylas E. (2012) Dziecko z dysfunkcją wzroku w integracyjnym systemie kształcenia . (w) E. Domagała-Zyśk (red). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym, Lublin

Witczak-Nowotna J., (red.). Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wyd. BON UW, Warszawa 2010

Uwagi:

Praktycznego działania, poglądowe – prezentacje, filmy, metody aktywizujące, metody podające (rozmowa kierowana, pokaz)

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15 h

Przygotowanie się do egzaminu 15 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Pisemne kolokwium

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena scenariusza

Ocena pracy grupowej

Pełny opis:

Pojecie integracji, inkluzji. Rozwój nauczania integracyjnego w Polsce.

Wady i zalety nauczania integracyjnego.

• Podstawy prawne integracyjnych form nauczania i wychowania w Polsce.

Zasady naboru uczniów do klas integracyjnych.

• Nauczanie integracyjne na świecie- przedstawienie wybranych modeli.

• Przygotowanie placówki oświatowej do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych.

• Projektowanie i aranżowanie przestrzeni edukacyjnej.

• Rola nauczyciela w nauczaniu integracyjnym – kompetencje nauczyciela wspomagającego i prowadzącego w klasie integracyjnej, modele współpracy pomiędzy nimi.

• Znaczenie wychowania i nauczania integracyjnego dla rozwoju ucznia niepełnosprawnego i pełnosprawnego.

• Metody aktywizujące w nauczaniu integracyjnym (Pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu, Drama, Origami, Metody pracy z grupą itp.)

• Propozycja lekcji wychowawczej w szkole masowej – „uczeń z dysfunkcją wzroku” – realizacja lekcji

• Hospitacje w przedszkolach i szkołach integracyjnych

Literatura:

1.Czerwińska, K. (2008). Wybrane problemy pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową w klasie integracyjnej. W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje (red.) Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, s. 163-176.

2.Czerwińska, K. (2009). Kondycja i wyzwania współczesnej tyflopedagogiki. W: G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Trwałość i zmiana w pedagogice specjalnej. (s. 93-106). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

3. Czerwińska, K. (2011). Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej -wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. (s. 156-172). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4.Czerwińska, K. (2014). Uczeń z niepełnosprawnością wzroku we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. W: M. Suświłło, N.A. Fechner (red.), Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. (s.229-242). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

5. Czerwińska, K. (2015). Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnością wzroku. W: S. Sobczak, L. Pytka, T. Zacharuk (red.) Edukacja inkluzyjna. Teoria - system -metoda. Część 1.(s. 83-104). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Literatura uzupełniająca:

Kazanowski Z. (2010). Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej. Szkoła Specjalna nr 1.

Nazarczuk, M. (2013). Wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Szkoła Specjalna, 1, 214-224.

Skoczylas E. (2012) Dziecko z dysfunkcją wzroku w integracyjnym systemie kształcenia . (w) E. Domagała-Zyśk (red). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym, Lublin

Witczak-Nowotna J., (2010). (red.). Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wyd. BON UW, Warszawa

Uwagi:

Praktycznego działania, poglądowe – prezentacje, filmy, metody aktywizujące, metody podające (rozmowa kierowana, pokaz)

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15 h

Przygotowanie się do egzaminu 15 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Pisemne kolokwium

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena scenariusza

Ocena pracy grupowej

Pełny opis:

• Kształtowanie się współczesnego modelu niepełnosprawności (model medyczny, model społeczny, model bio-psycho-społeczny)

• Pojecie integracji, inkluzji, włączenia. Rozwój nauczania integracyjnego w Polsce.

Wady i zalety nauczania integracyjnego, inkluzyjnego, włączającego.

• Nauczanie integracyjne na świecie - przedstawienie wybranych modeli.

• Podstawy prawne integracyjnych form nauczania i wychowania w Polsce.

• Zasady naboru uczniów do klas integracyjnych.

• Przygotowanie placówki oświatowej do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych.

• Projektowanie i aranżowanie przestrzeni edukacyjnej.

• Rola nauczyciela w nauczaniu integracyjnym – kompetencje nauczyciela wspomagającego i prowadzącego w klasie integracyjnej, modele współpracy pomiędzy nimi.

• Współpraca z rodzicami (formy, sposoby współpracy, etyka w zawodzie nauczyciela)

• Metody aktywizujące w nauczaniu integracyjnym (Pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu, Drama, Origami, itp.)

• Programy rozwijające kompetencje społeczne uczniów „Przyjaciele Zippiego”, „Spotkania z Leonem”

• Propozycja lekcji wychowawczej w szkole masowej – „Uczeń z dysfunkcją wzroku” –konspekt i realizacja lekcji

• Hospitacje w przedszkolach i szkołach integracyjnych

Literatura:

Chrzanowska, I. (2015) Uczeń z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji. W: B. Szczupał, A. Giryński, G. Szumski (red.). W poszukiwaniu indywidualnych dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością. Warszawa: APS

Charzanowska, I. (2016) Stan i rozmiary udziału dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w edukacji włączającej w Polsce, „Forum pedagogiczne” nr 1, s. 37-56

Czerwińska, K. (2008) Wybrane problemy pracy z uczniem

z niepełnosprawnością wzrokową w klasie integracyjnej. W: Wobec "odmienności..?": pedagogiczne konotacje (red.) Marzena Dycht, Lidia Marszałek.- Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, s. 163-176.

Czerwińska, K. (2011) Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej -wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. (s. 156-172). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Czerwińska, K. (2014) Uczeń z niepełnosprawnością wzroku we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. W: M. Suświłło, N.A. Fechner (red.), Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. (s.229-242). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Czerwińska, K. (2015) Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnością wzroku. W: S. Sobczak, L. Pytka, T. Zacharuk (red.) Edukacja inkluzyjna. Teoria - system - metoda. Część 1. (s. 83-104). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Literatura uzupełniająca:

Gajdzica, Z. (2015) Uczeń z niepełnosprawnością w kilku odsłonach – o drogach i bezdrożach zaspokajania potrzeb edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Przegląd badań edukacyjnych, nr 1, s. 161-170

Kolwitz M., Radlińska I. (2015), Kształtowanie się współczesnego paradygmatu niepełnosprawności „Pomeranian Journal of Life Sciences”, nr 61,3, s. 270-277

Papuda –Dolińska, B. (2017) Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej. Lublin: UMCS

Skoczylas, E. (2012) Dziecko z dysfunkcją wzroku w integracyjnym systemie kształcenia. (w) E. Domagała-Zyśk (red). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym, Lublin: UMCS

Witczak-Nowotna, J. (red.). (2010) Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku

w szkołach ogólnodostępnych. Warszawa: Wyd. BON UW

Uwagi:

Praktycznego działania, poglądowe – prezentacje, filmy, metody aktywizujące, metody podające (rozmowa kierowana, pokaz)

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15 h

Przygotowanie się do egzaminu 15 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Pisemne kolokwium

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena scenariusza

Ocena pracy grupowej

Pełny opis:

1. Kształtowanie się współczesnego modelu niepełnosprawności (model medyczny, model społeczny, model bio-psycho-społeczny)

2. Pojecie integracji, inkluzji, włączenia. Rozwój nauczania integracyjnego w Polsce. Wady i zalety nauczania integracyjnego, inkluzyjnego, włączającego.

3. Nauczanie integracyjne na świecie - przedstawienie wybranych modeli edukacyjnych.

4. Podstawy prawne integracyjnych form nauczania i wychowania w Polsce.

5. Dane statystyczne na temat nauczania integracyjnego, specjalnego i ogólnodostępnego w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością wzroku.

6. Proces wyboru ścieżki edukacyjnej uczniów z niepełnosprawnością wzroku

7. Wybrane aspekty przygotowania placówki oświatowej do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych.

8. Projektowanie i aranżowanie przestrzeni edukacyjnej.

9. Rola nauczyciela w nauczaniu integracyjnym – kompetencje nauczyciela wspomagającego i prowadzącego w klasie integracyjnej, modele współpracy pomiędzy nimi.

10. Współpraca z rodzicami (formy, sposoby współpracy, etyka w zawodzie nauczyciela)

11. Metody aktywizujące w nauczaniu integracyjnym (Pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu, Drama, Origami, itp.)

12. Programy rozwijające kompetencje społeczne uczniów „Przyjaciele Zippiego”, „Spotkania z Leonem”

13. Propozycja lekcji wychowawczej w szkole ogólnodostępnej – „Uczeń z dysfunkcją wzroku” –konspekt i realizacja lekcji

14. Hospitacje w przedszkolach i szkołach integracyjnych, ogólnodostępnych gdzie uczą się uczniowie z niepełnosprawnością wzroku.

Literatura:

Miler-Zdanowska, K. (2018) Edukacja uczniów z niepełnosprawnością wzroku

w Polsce – szanse, zagrożenia, wyzwania. W: Zacharuk, T., Pytka, L. (red.), Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej. Egzemplifikacje, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 39-53

Chrzanowska, I. (2015) Uczeń z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji. W: B. Szczupał, A. Giryński, G. Szumski (red.). W poszukiwaniu indywidualnych dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością. Warszawa: APS

Chrzanowska, I. (2016) Stan i rozmiary udziału dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w edukacji włączającej w Polsce, „Forum pedagogiczne” nr 1, s. 37-56

Czerwińska, K. (2011) Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej -wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. (s. 156-172). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Czerwińska, K. (2014) Uczeń z niepełnosprawnością wzroku we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. W: M. Suświłło, N.A. Fechner (red.), Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. (s.229-242). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Czerwińska, K. (2015) Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnością wzroku. W: S. Sobczak, L. Pytka, T. Zacharuk (red.) Edukacja inkluzyjna. Teoria - system - metoda. Część 1. (s. 83-104). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Literatura uzupełniająca:

Zaspokajanie potrzeb i respektowanie praw uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w ogólnodostępnej szkole podstawowej. Raport Rzecznika Praw Dziecka przygotowany na podstawie sondażu opinii rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół (2018) Raport opracowała: dr hab. prof. UMCS Agnieszka Lewicka-Zelent we współpracy z dr Dorotą Chimicz

Czerwińska, K., Kucharczyk, K. (2017) Edukacja uczniów z niepełnosprawnością wzroku – aktualne rozwiązania, dylematy, możliwości. W: K. Czerwińska, K. Miler-Zdanowska (red.), Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych, Warszawa: APS

Czerwińska, K., Miler-Zdanowska, K. (2017) Ociemniały uczeń

z niepełnosprawnością sprzężoną w szkole ogólnodostępnej – pomoc czy niemoc pedagogiczna? W: Zacharuk, T., Jówko, E. (red.), Edukacja inkluzyjna. Bogactwo form i treści, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,

s. 49-65

Czerwińska, K., Miler-Zdanowska, K. (2017) Specjalne potrzeby edukacyjne ociemniałego ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną W: Zacharuk, T., Jówko, E. (red.), Edukacja inkluzyjna. Bogactwo form i treści, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 67-82

Gajdzica, Z. (2015) Uczeń z niepełnosprawnością w kilku odsłonach – o drogach i bezdrożach zaspokajania potrzeb edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Przegląd badań edukacyjnych, nr 1, s. 161-170

Kolwitz M., Radlińska I. (2015), Kształtowanie się współczesnego paradygmatu niepełnosprawności „Pomeranian Journal of Life Sciences”, nr 61,3, s. 270-277

Papuda –Dolińska, B. (2017) Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej. Lublin: UMCS

Uwagi:

Praktycznego działania, poglądowe – prezentacje, filmy, metody aktywizujące, metody podające (rozmowa kierowana, pokaz)

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15 h

Przygotowanie się do egzaminu 15 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Pisemne kolokwium

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena scenariusza

Ocena pracy grupowej

Pełny opis:

1. Kształtowanie się współczesnego modelu niepełnosprawności (model medyczny, model społeczny, model bio-psycho-społeczny)

2. Pojecie integracji, inkluzji, włączenia. Rozwój nauczania integracyjnego w Polsce. Wady i zalety nauczania integracyjnego, inkluzyjnego, włączającego.

3. Nauczanie integracyjne na świecie - przedstawienie wybranych modeli edukacyjnych.

4. Podstawy prawne integracyjnych form nauczania i wychowania w Polsce.

5. Dane statystyczne na temat nauczania integracyjnego, specjalnego i ogólnodostępnego w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością wzroku.

6. Proces wyboru ścieżki edukacyjnej uczniów z niepełnosprawnością wzroku

7. Wybrane aspekty przygotowania placówki oświatowej do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych.

8. Projektowanie i aranżowanie przestrzeni edukacyjnej (sali lekcyjnej, pracowni zajęć indywidualnych)

9. Rola nauczyciela w nauczaniu integracyjnym – kompetencje nauczyciela wspomagającego i prowadzącego w klasie integracyjnej, modele współpracy pomiędzy nimi.

10. Współpraca z rodzicami (formy, sposoby współpracy, etyka w zawodzie nauczyciela)

11. Metody aktywizujące w nauczaniu integracyjnym (Pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu, Drama, Origami, itp.)

12. Programy rozwijające kompetencje społeczne uczniów „Przyjaciele Zippiego”, „Spotkania z Leonem”

13. Propozycja lekcji wychowawczej w szkole ogólnodostępnej – „Uczeń z dysfunkcją wzroku” – konspekt i realizacja lekcji

14. Hospitacje w przedszkolach i szkołach integracyjnych, ogólnodostępnych gdzie uczą się uczniowie z niepełnosprawnością wzroku.

Literatura:

Miler-Zdanowska, K. (2018) Edukacja uczniów z niepełnosprawnością wzroku

w Polsce – szanse, zagrożenia, wyzwania. W: Zacharuk, T., Pytka, L. (red.), Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej. Egzemplifikacje, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 39-53

Czerwińska, K. (2015) Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnością wzroku. W: S. Sobczak, L. Pytka, T. Zacharuk (red.) Edukacja inkluzyjna. Teoria - system - metoda. Część 1. (s. 83-104). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Chrzanowska, I. (2015) Uczeń z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji. W: B. Szczupał, A. Giryński, G. Szumski (red.). W poszukiwaniu indywidualnych dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością. Warszawa: APS

Chrzanowska, I. (2016) Stan i rozmiary udziału dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w edukacji włączającej w Polsce, „Forum pedagogiczne” nr 1, s. 37-56

Czerwińska, K. (2011) Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej -wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. (s. 156-172). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Czerwińska, K. (2014) Uczeń z niepełnosprawnością wzroku we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. W: M. Suświłło, N.A. Fechner (red.), Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. (s.229-242). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Literatura uzupełniająca:

Zaspokajanie potrzeb i respektowanie praw uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w ogólnodostępnej szkole podstawowej. Raport Rzecznika Praw Dziecka przygotowany na podstawie sondażu opinii rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół (2018) Raport opracowała: dr hab. prof. UMCS Agnieszka Lewicka-Zelent we współpracy z dr Dorotą Chimicz

Czerwińska, K., Kucharczyk, K. (2017) Edukacja uczniów z niepełnosprawnością wzroku – aktualne rozwiązania, dylematy, możliwości. W: K. Czerwińska, K. Miler-Zdanowska (red.), Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych, Warszawa: APS

Czerwińska, K., Miler-Zdanowska, K. (2017) Ociemniały uczeń

z niepełnosprawnością sprzężoną w szkole ogólnodostępnej – pomoc czy niemoc pedagogiczna? W: Zacharuk, T., Jówko, E. (red.), Edukacja inkluzyjna. Bogactwo form i treści, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,

s. 49-65

Czerwińska, K., Miler-Zdanowska, K. (2017) Specjalne potrzeby edukacyjne ociemniałego ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną W: Zacharuk, T., Jówko, E. (red.), Edukacja inkluzyjna. Bogactwo form i treści, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 67-82

Papuda –Dolińska, B. (2017) Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej. Lublin: UMCS

Palak Z. (2017) Tendencje w edukacji dzieci z niepełnosprawnością – szanse i zagrożenia, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. XXXVI, 2, s. 13-31

Gajdzica, Z. (2015) Uczeń z niepełnosprawnością w kilku odsłonach – o drogach i bezdrożach zaspokajania potrzeb edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Przegląd badań edukacyjnych, nr 1, s. 161-170

Kolwitz M., Radlińska I. (2015), Kształtowanie się współczesnego paradygmatu niepełnosprawności „Pomeranian Journal of Life Sciences”, nr 61,3, s. 270-277

Uwagi:

Praktycznego działania, poglądowe – prezentacje, filmy, metody aktywizujące, metody podające (rozmowa kierowana, pokaz)

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15 h

Przygotowanie się do egzaminu 15 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.