Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-BRW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

W roku akademickim 2017/2018 studenci powinni osiągnąć efekty:

WIEDZA

PE1_W03

- Ma wiedzę na temat biologicznych czynników wpływających na procesy wychowania i kształcenia.

- Ma wiedzę na temat specyfiki rozwoju i funkcji poszczególnych układów i narządów, zna metody oceny rozwoju fizycznego istotne w pracy pedagoga z dziećmi i młodzieżą.

- Ma wiedzę na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia wybranych chorób wrodzonych i cywilizacyjnych, istotną w kontekście działań pedagogicznych.

- Posiada wiedzę z zakresu zdrowia publicznego dotyczącą zarówno kształtowania postaw prozdrowotnych jak też profilaktyki pierwotnej i wtórnej zarówno wobec chorób wrodzonych jak i cywilizacyjnych.

PE1_W05

- Posiada wiedzę na temat rozwoju ontogenetycznego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju somatycznego, metod jego oceny oraz odmienności rozwoju i dojrzewania poszczególnych układów i narządów.

- Posiada podstawową wiedzę dotyczącą funkcji układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, pokarmowego i odpornościowego oraz czynników środowiskowych zaburzających ich funkcje.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

- Potrafi odróżniać choroby wrodzone od chorób nabytych, identyfikować zagrożenia zdrowotne.

PE1_U08 - Umie prezentować własne przemyślenia i wątpliwości na temat istoty zdrowia i choroby oraz celów profilaktyki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu nauk biologicznych, rozumie jej znaczenie w kontekście własnej pracy pedagogicznej.

PE1_K08

- Prezentuje odpowiedzialne podejście do swojej przyszłej pracy pedagogicznej, ma świadomość wagi tego przygotowania dla podopiecznych i ich rodzin.

----------------------------------------------------------------------

Student po ukończeniu przedmiotu:

WIEDZA

PE1_W03

- ma wiedzę na temat biologicznych czynników wpływających na procesy wychowania i kształcenia

- ma wiedzę na temat specyfiki rozwoju i funkcji poszczególnych układów i narządów, zna metody oceny rozwoju fizycznego istotne w pracy pedagoga z dziećmi i młodzieżą

- ma wiedzę na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia wybranych chorób wrodzonych i cywilizacyjnych, istotną w kontekście działań pedagogicznych

- posiada wiedzę z zakresu zdrowia publicznego dotyczącą zarówno kształtowania postaw prozdrowotnych jak też profilaktyki pierwotnej i wtórnej zarówno wobec chorób wrodzonych jak i cywilizacyjnych

PE1_W05

- posiada wiedzę na temat rozwoju ontogenetycznego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju somatycznego, metod jego oceny oraz odmienności rozwoju i dojrzewania poszczególnych układów i narządów.

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą funkcji układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, pokarmowego i odpornościowego oraz czynników środowiskowych zaburzających ich funkcje.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

- potrafi odróżniać choroby wrodzone od chorób nabytych, identyfikować zagrożenia zdrowotne

PE1_U08

- umie prezentować własne przemyślenia i wątpliwości na temat istoty zdrowia i choroby oraz celów profilaktyki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu nauk biologicznych, rozumie jej znaczenie w kontekście własnej pracy pedagogicznej.

PE1_K08

- prezentuje odpowiedzialne podejście do swojej przyszłej pracy pedagogicznej, ma świadomość wagi tego przygotowania dla podopiecznych i ich rodzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuczak
Prowadzący grup: Ewa Łuczak, Karolina Nowak-Stańczyk, Danuta Palus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena sposobów pomiaru efektow kształcenia:

Ocena wiedzy w tym rozumienie treści przedmiotu na podstawie uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć ćwiczeniowych.

Ocena wiedzy na podstawie kolokwium zaliczeniowego z cwiczeń .

Ocena wiedzy w tym rozumienie treści przedmiotu na podstawie testu wielokrotnego wyboru- egzamin.

Pełny opis:

WYKŁAD

1.Ilościowe i jakościowe aspekty rozwoju biologicznego , podstawowe pojęcia ; rozwój fizyczny, dojrzewanie, wzrastanie. Ogólna periodyzacja okresów rozwoju osobniczego.

2 Rola czynników genetycznych, paragenetycznych i środowiskowych. Wrażliwość na czynniki środowiskowe ; ekosensytywność, rezystencja, adiustacja, adaptacja …

3.Genetyczne uwarunkowania rozwoju, molekularne podstawy genetyki : genotyp, fenotyp, kariotyp; geny a cechy. Zmienność a dziedziczenie ; jedno i wielogenowe wzorce dziedziczenia : dominacja, recesywność, sprzężenie z płcią…

4. Błedy w przekazywania informacji geentycznej ( aberracje chromosomalne , mutacje genowe ) oraz ich skutki dla organizmu w różnych okresach życia. Udział czynników środowiskowych w chorobach wielogenowych…

5. Czynniki endogenne paragenetyczne w rozwoju prenatalnym ( zapłodnienie, gametogeneza. Związek matki z dzieckiem, okresy krytyczne w przebiegu ciąży ( blast-, embrio- i feto-patie…

6. Teratogeneza czynnikiemzaburzającym prawidłowy rozwój zarodka i płodu. Diagnostyka prenatalna- metody diagnostyki nieinwazyjne i inwazyjne

7.Etapy rozwoju pourodzeniowego – testy diagnostyczne, charakterystyka rozwoju psychfizycznego od okresu noworodkowegopoprzez niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny do wczesnoszkolnego

8. Biomedyczne problemy okresu dojrzewania chłopców i dziewcząt ( zmiany somatyczne pod wpływem hormonów, kształtowanie się dojrzałości biologicznej, seksualnej, emocjonalnej i społecznej

9. Młodzieńczość – stabilizacja rozwoju i stanu zdrowia osobnika jak i populacji. Rola czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu się cech konstytucyjnych budowy ciała

10. Dymorfizm płciowy w aspekcie biologicznym i społecznym, kształtowanie się postawy ciała

11Metody oceny rozwoju człowieka. Tempo i harmonijność rozwoju w poszczególnych okresach życia osobniczego. Wiek metryczny i biologiczny ( fizjologiczny) – metody jego oceny. Międzyokoloniowe przemiany przebiegu ontegenezy ; akceleracja dojrzewania, retardacja procesów starzenia się,

12. Biologiczne mechanizmy i przejawy starzenia się i problemy zdrowotne osó starszych

13. Pojęcie choroby – genetycznej, wrodzonej, nabytej w patogenezie chorób cywilizacyjnych i społecznych. Mechznizm obrony organizmu, naturalne bariery imunologiczne. Rola szczepień ochronnych.

14. Biologiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmu – rola czynników żywieniowych w procesie zdobywania budulca i enargii

15. Neurohormonalna regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu , mechanizmy integracji i koordynacji

Literatura:

Obowiazkowa:

1.Bradley J. R. , D.R. Jonson, B.R. ; Genetyka medyczna, PZWL, Warszawa , 2009

2.Connor J.M. , M.A. Ferguson- Smith ; Podstawy genetyki medycznej, PZWL, Warszawa, 1991

3.Doleżych B., P. Łaszczyca ( red ) ; Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2003

4.Jopkiewicz A., E. Suliga Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom – Kielce, 2005

5.Michajlik A. , W. Romantowski ; Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa, 1996

6.Mięsowicz I. ( red ) Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od urodzenia do dorosłości, Wyd. APS. Warszawa, 2001

Uzupełniająca :

1.Eliot L. ; Co tam się dzieje ? , Wyd. Media Rodzina, Poznań, 2003

2.Malinowski A. ; Auksologia . Rozwój biologiczny człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra ,2000

3.Turner J.S. , D.B. Helms ; Rozwój człowieka , WSiP , Warszawa, 1999

4.Wolański N. ;Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa , 2005

5.Woynarowska B. ( red ) ; Zdrowie i szkoła , PZWL, Warszawa, 2000

Uwagi:

Metody oparte na słowie ( wykład z elementami środków audiowizualnych ). Samodzielne przygotowanie prezentacji.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, prezentacji 15

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuczak
Prowadzący grup: Ewa Łuczak, Danuta Palus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena sposobów pomiaru efektow kształcenia:

Ocena wiedzy w tym rozumienie treści przedmiotu na podstawie uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć ćwiczeniowych.

Ocena wiedzy na podstawie kolokwium zaliczeniowego z cwiczeń .

Ocena wiedzy w tym rozumienie treści przedmiotu na podstawie testu wielokrotnego wyboru- zaliczenie z oceną.

Pełny opis:

WYKŁAD

1.Ilościowe i jakościowe aspekty rozwoju biologicznego , podstawowe pojęcia ; rozwój fizyczny, dojrzewanie, wzrastanie. Ogólna periodyzacja okresów rozwoju osobniczego.

2 Rola czynników genetycznych, paragenetycznych i środowiskowych. Wrażliwość na czynniki środowiskowe ; ekosensytywność, rezystencja, adiustacja, adaptacja …

3.Genetyczne uwarunkowania rozwoju, molekularne podstawy genetyki : genotyp, fenotyp, kariotyp; geny a cechy. Zmienność a dziedziczenie ; jedno i wielogenowe wzorce dziedziczenia : dominacja, recesywność, sprzężenie z płcią…

4. Błędy w przekazywania informacji genetycznej ( aberracje chromosomalne , mutacje genowe ) oraz ich skutki dla organizmu w różnych okresach życia. Udział czynników środowiskowych w chorobach wielogenowych…

5. Czynniki endogenne paragenetyczne w rozwoju prenatalnym ( zapłodnienie, gametogeneza. Związek matki z dzieckiem, okresy krytyczne w przebiegu ciąży ( blasto-, embrio- i feto-patie…)

6. Teratogeneza czynnikiem zaburzającym prawidłowy rozwój zarodka i płodu. Diagnostyka prenatalna- metody diagnostyki nieinwazyjne i inwazyjne

7.Etapy rozwoju pourodzeniowego – testy diagnostyczne, charakterystyka rozwoju psych0fizycznego od okresu noworodkowego poprzez niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny do wczesnoszkolnego

8. Biomedyczne problemy okresu dojrzewania chłopców i dziewcząt ( zmiany somatyczne pod wpływem hormonów, kształtowanie się dojrzałości biologicznej, seksualnej, emocjonalnej i społecznej

9. Młodzieńczość – stabilizacja rozwoju i stanu zdrowia osobnika jak i populacji. Rola czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu się cech konstytucyjnych budowy ciała

10. Dymorfizm płciowy w aspekcie biologicznym i społecznym, kształtowanie się postawy ciała

11Metody oceny rozwoju człowieka. Tempo i harmonijność rozwoju w poszczególnych okresach życia osobniczego. Wiek metryczny i biologiczny ( fizjologiczny) – metody jego oceny. Międzypokoleniowe przemiany przebiegu ontogenezy ; akceleracja dojrzewania, retardacja procesów starzenia się,

12. Biologiczne mechanizmy i przejawy starzenia się i problemy zdrowotne osób starszych

13. Pojęcie choroby – genetycznej, wrodzonej, nabytej w patogenezie chorób cywilizacyjnych i społecznych. Mechanizm obrony organizmu, naturalne bariery immunologiczne. Rola szczepień ochronnych.

14. Biologiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmu – rola czynników żywieniowych w procesie zdobywania budulca i energii

15. Neurohormonalna regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu , mechanizmy integracji i koordynacji

Literatura:

Obowiazkowa:

1.Bradley J. R. , D.R. Jonson, B.R. ; Genetyka medyczna, PZWL, Warszawa , 2009

2.Connor J.M. , M.A. Ferguson- Smith ; Podstawy genetyki medycznej, PZWL, Warszawa, 1991

3.Doleżych B., P. Łaszczyca ( red ) ; Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2003

4.Jopkiewicz A., E. Suliga Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom – Kielce, 2005

5.Michajlik A. , W. Romantowski ; Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa, 1996

6.Mięsowicz I. ( red ) Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od urodzenia do dorosłości, Wyd. APS. Warszawa, 2001

Uzupełniająca :

1.Eliot L. ; Co tam się dzieje ? , Wyd. Media Rodzina, Poznań, 2003

2.Malinowski A. ; Auksologia . Rozwój biologiczny człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra ,2000

3.Turner J.S. , D.B. Helms ; Rozwój człowieka , WSiP , Warszawa, 1999

4.Wolański N. ;Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa , 2005

5.Woynarowska B. ( red ) ; Zdrowie i szkoła , PZWL, Warszawa, 2000

Uwagi:

Metody oparte na słowie ( wykład z elementami środków audiowizualnych ). Samodzielne przygotowanie prezentacji.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, prezentacji 15

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Palus
Prowadzący grup: Danuta Palus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy w tym rozumienie treści przedmiotu na podstawie uczestnictwa w zajęciach.

Ocena wiedzy w tym rozumienie treści przedmiotu na podstawie testu wielokrotnego wyboru -zaliczenie pisemne.

Pełny opis:

1. Ilościowe i jakościowe aspekty rozwoju biologicznego człowieka ; pojęcia rozwoju fizycznego, dojrzewania, wzrastania Ogólna charakterystyka okresów rozwoju osobniczego. Rola czynników genetycznych, para genetycznych i środowiskowych w rozwoju ; mechanizm regulacji i adaptacji

2. Genetyczne uwarunkowania rozwoju ; molekularne postawy genetyki ; kariotyp, genotyp, fenotyp , geny a cechy. Zmienność a dziedziczenie; jedno- i wielo-genowe wzorce dziedziczenia.. Błędy w przekazywaniu informacji genetycznej ( mutacje genowe i chromosomowe ) oraz ich skutki dla organizmu w różnych okresach życia.

3. Czynniki endogenne paragenetyczne w rozwoju prenatalnym. Związek matki i dziecka w rozwoju prenatalnym..Teratogeneza czynnikiem zaburzającym rozwój zarodka i płodu. Diagnostyka prenatalna. Pojęcie choroby genetycznej, wrodzonej, nabytej w patogenezie chorób cywilizacyjnych i społecznych.

4. Etapy rozwoju pourodzeniowego; rozwój dziecka od okresu noworodkowego po okres wczesnoszkolny; tempo

i harmonijność rozwoju; kształtowanie się proporcji i postawy ciała, potrzeby żywieniowe, problemy zdrowotne.

5.Etapy rozwoju pourodzeniowego ; biomedyczne problemy okresu dojrzewania chłopców i dziewcząt (zmiany somatyczne i psychiczne pod wpływem hormonów, kształtowanie się dojrzałości biologicznej, seksualnej , emocjonalnej i społecznej, problemy zdrowotne okresu dojrzewania).

Młodzieńczość - względna stabilizacja rozwoju osobniczego, rola czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu cech konstytucyjnych, postawy ciała , dymorfizmu płciowego człowieka.

6.Biologiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmu – żywienie jako źródło budulca i energii .Przemiany metaboliczne podstawowych substancji niezbędnych do życia i funkcjonowania organizmu ( funkcje układów: pokarmowego, oddechowego, krążenia i wydalniczego w procesach metabolicznych).

7.Mechanizmy sterująco- koordynujące procesami życiowymi. Hormonalna regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu, mechanizmy integracji i koordynacji organizmu. Budowa i rola układu hormonalnego, nerwowego i odpornościowego kontrolujących zachowanie homeostazy.

8.Metody oceny rozwoju i zdrowia osobnika. Wiek kalendarzowy a wiek morfologiczny ( fizjologiczny ) oraz metody jego oceny. Międzypokoleniowe przemiany przebiegu ontogenezy ( akceleracja dojrzewania, retardacja procesów starzenia się ).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bradley J.R,D.R.Jonson,B.R.Pober.,Genetyka medyczna. PZWL, Warszawa 2009.

2.Doleżych B., P. Łaszczyca (red.),Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.

3. Jaczewski A.,(red.),Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

4.Jopkiewicz A., E. Suliga, Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom - Kielce 2005.

5. Lichtenberg-Kokoszka E., Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

6.Mięsowicz I.,(red.), Auksologia Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Wyd. APS, Warszawa 2001.

Uzupełniająca :

1.Eliot L. ; Co tam się dzieje ? , Wyd. Media Rodzina, Poznań, 2003

2.Malinowski A. ; Auksologia . Rozwój biologiczny człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra ,2000

3.Tuner J.S. , D.B. Helms ; Rozwój człowieka , WSiP , Warszawa, 1999.

4.Wolański N. ;Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa , 2005

5.Woynarowska B. ( red ) ; Zdrowie i szkoła , PZWL, Warszawa, 2000

Uwagi:

Metody kształcenia : wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Godziny kontaktowe - wykład 24 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 40 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Palus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk, Iwona Patejuk-Mazurek, Karolina Rejniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne

podczas kolokwium pisemnego

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

ćwiczeniowych

2. UMIEJĘTNOŚCI

- ocena umiejętności kognitywnych, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas kolokwium

pisemnego

- ocena umiejętności kognitywnych, w tym rozumienia treści, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym

podczas zajęć

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego obawiającego się etycznym postępowaniem na poziomie

deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas egzaminu pisemnego

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Genetyczne uwarunkowania rozwoju.Struktura kodu i odczytywanie (realizacja)informacji genetycznej.Genom człowieka.Mutacje

genowe i chromosomalne.Kariotyp.

2. Zasady dziedziczenia.Metody badań genetycznych.Testy genetyczne.Genotyp/fenotyp.Genetyczne uwarunkowania chorób..

3. Rozwój osobniczy człowieka. Etapy rozwoju pre i postnatalnego.

4. Fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmu w kontekscie etapów rozwoju i dojrzewania.

5. Metody i zasady oceny rozwoju.Rozwój a środowisko

6. Fizjopatologia wybranych układów i funkcji organizmu w kontekscie rozwoju.

7. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwoju somatycznego i niepełnosprawności intelektualnej.

8. Zdrowie jego ochrona i promocja.

9. Profilaktyka chorób wrodzonych i cywilizacyjnych.Badania przesiewowe.Poradnictwo genetyczne.Diagnostyka prenatalna chorób

genetycznych.

ĆWICZENIA

1.Podstawy genetyki molekularnej( chromosomy, kariotyp, kwasy nukleinowe , kod genetyczny ,biosynteza białka)

2.Przekazywanie informacji genetycznej z komórki do komórki(mitoza) i z pokolenia na pokolenie(mejoza).

3.Gametogeneza. Typy dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią, wieloczynnikowe, mitochondrialne).

4.Mutacje genowe i chromosomowe przykłady chorób.

5.Teratogeneza, teratogeny i mutageny.

6.Potrzeby energetyczne organizmu i zdobywanie budulca. Metabolizm( anabolizm i katabolizm). Składniki pokarmowe. Rola białek,

węglowodanów i tłuszczów.

7. Budowa i rola układu wewnątrzwydzielniczego kontrolującego homeostazę , wzrastanie i dojrzewanie.

8. Budowa i rola układu nerwowego. Synapsa i neuroprzekaźniki .Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe

Literatura:

OBOWIĄZUJĄCA

- Woynarowska B.Kowalewska A.IzdebskZ.Komosińska K..:2010.Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania.Wydawnictwo

Naukowe PWN.Warszawa

- Woynarowska. B.2008.Edukacja zdrowotna..Wydawnictwo Naukowe PWN

- Jaczewski A.(red.) 2005.Biologiczne i medyczne poidstawy rozwoju i wychowania.Wyd. Akademickie Żak,Warszawa

- Bradley J.Johnson D, PoberB,:2008.Genetyka medyczna-notatki z wykładów.PZWL Warszawa

- Mięsowicz I.(red).2001.Auksologia..Wyd.APS.Warszawa.

- Bal J.(red).2011.Biologia molekularna w medycynie.Elementy genetyki klinicznej.Wydawnictwo Naukowe PWN.Warszawa

- Krawczyński M.2005.Propedeutyka pediatrii .PZWL.Warszawa

UZUPEŁNIAJĄCA

- Jopkiewicz A.Suliga E.2000.Biologiczne podstawy rozwoju człowieka.WSP.Kielce.

- Górska T,Grabowska A,Zagrodzka J,(red)2004, Mózg a zachowanie.PWN,Warszawa

- Turner JS,HelmsDB.,1999 Rozwoj czlowieka:,WSIP Warszawa

- Nawara M,Mazurczak T,Bal J.2010.Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X.Aspekty genetyczne i

molekularne..Wydawnictwo APS.Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

oparte na słowie (wykład z elementami środków audiowizualnych)

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, wykład 30h, ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne

podczas kolokwium pisemnego

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

ćwiczeniowych

2. UMIEJĘTNOŚCI

- ocena umiejętności kognitywnych, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas kolokwium

pisemnego

- ocena umiejętności kognitywnych, w tym rozumienia treści, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym

podczas zajęć

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego obawiającego się etycznym postępowaniem na poziomie

deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas egzaminu pisemnego

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Genetyczne uwarunkowania rozwoju.Struktura kodu i odczytywanie (realizacja)informacji genetycznej.Genom człowieka.Mutacje

genowe i chromosomalne.Kariotyp.

2. Zasady dziedziczenia.Metody badań genetycznych.Testy genetyczne.Genotyp/fenotyp.Genetyczne uwarunkowania chorób..

3. Rozwój osobniczy człowieka. Etapy rozwoju pre i postnatalnego.

4. Fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmu w kontekscie etapów rozwoju i dojrzewania.

5. Metody i zasady oceny rozwoju.Rozwój a środowisko

6. Fizjopatologia wybranych układów i funkcji organizmu w kontekscie rozwoju.

7. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwoju somatycznego i niepełnosprawności intelektualnej.

8. Zdrowie jego ochrona i promocja.

9. Profilaktyka chorób wrodzonych i cywilizacyjnych.Badania przesiewowe.Poradnictwo genetyczne.Diagnostyka prenatalna chorób

genetycznych.

ĆWICZENIA

1.Podstawy genetyki molekularnej( chromosomy, kariotyp, kwasy nukleinowe , kod genetyczny ,biosynteza białka)

2.Przekazywanie informacji genetycznej z komórki do komórki(mitoza) i z pokolenia na pokolenie(mejoza).

3.Gametogeneza. Typy dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią, wieloczynnikowe, mitochondrialne).

4.Mutacje genowe i chromosomowe przykłady chorób.

5.Teratogeneza, teratogeny i mutageny.

6.Potrzeby energetyczne organizmu i zdobywanie budulca. Metabolizm( anabolizm i katabolizm). Składniki pokarmowe. Rola białek,

węglowodanów i tłuszczów.

7. Budowa i rola układu wewnątrzwydzielniczego kontrolującego homeostazę , wzrastanie i dojrzewanie.

8. Budowa i rola układu nerwowego. Synapsa i neuroprzekaźniki .Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe

Literatura:

OBOWIĄZUJĄCA

- Woynarowska B.Kowalewska A.IzdebskZ.Komosińska K..:2010.Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania.Wydawnictwo

Naukowe PWN.Warszawa

- Woynarowska. B.2008.Edukacja zdrowotna..Wydawnictwo Naukowe PWN

- Jaczewski A.(red.) 2005.Biologiczne i medyczne poidstawy rozwoju i wychowania.Wyd. Akademickie Żak,Warszawa

- Bradley J.Johnson D, PoberB,:2008.Genetyka medyczna-notatki z wykładów.PZWL Warszawa

- Mięsowicz I.(red).2001.Auksologia..Wyd.APS.Warszawa.

- Bal J.(red).2011.Biologia molekularna w medycynie.Elementy genetyki klinicznej.Wydawnictwo Naukowe PWN.Warszawa

- Krawczyński M.2005.Propedeutyka pediatrii .PZWL.Warszawa

UZUPEŁNIAJĄCA

- Jopkiewicz A.Suliga E.2000.Biologiczne podstawy rozwoju człowieka.WSP.Kielce.

- Górska T,Grabowska A,Zagrodzka J,(red)2004, Mózg a zachowanie.PWN,Warszawa

- Turner JS,HelmsDB.,1999 Rozwoj czlowieka:,WSIP Warszawa

- Nawara M,Mazurczak T,Bal J.2010.Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X.Aspekty genetyczne i

molekularne..Wydawnictwo APS.Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

oparte na słowie (wykład z elementami środków audiowizualnych)

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, wykład 30h, ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzesiewska
Prowadzący grup: Joanna Grzesiewska, Karolina Nowak-Stańczyk, Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas kolokwium pisemnego

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych

2. UMIEJĘTNOŚCI

- ocena umiejętności kognitywnych, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas kolokwium pisemnego

- ocena umiejętności kognitywnych, w tym rozumienia treści, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego obawiającego się etycznym postępowaniem na poziomie deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas egzaminu pisemnego

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Genetyczne uwarunkowania rozwoju.Struktura kodu i odczytywanie (realizacja)informacji genetycznej.Genom człowieka.Mutacje genowe i chromosomalne.Kariotyp.

2. Zasady dziedziczenia.Metody badań genetycznych.Testy genetyczne.Genotyp/fenotyp.Genetyczne uwarunkowania chorób..

3. Rozwój osobniczy człowieka. Etapy rozwoju pre i postnatalnego.

4. Fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmu w kontekscie etapów rozwoju i dojrzewania.

5. Metody i zasady oceny rozwoju.Rozwój a środowisko

6. Fizjopatologia wybranych układów i funkcji organizmu w kontekscie rozwoju.

7. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwoju somatycznego i niepełnosprawności intelektualnej.

8. Zdrowie jego ochrona i promocja.

9. Profilaktyka chorób wrodzonych i cywilizacyjnych.Badania przesiewowe.Poradnictwo genetyczne.Diagnostyka prenatalna chorób genetycznych.

ĆWICZENIA

1.Podstawy genetyki molekularnej( chromosomy, kariotyp, kwasy nukleinowe , kod genetyczny ,biosynteza białka)

2.Przekazywanie informacji genetycznej z komórki do komórki(mitoza) i z pokolenia na pokolenie(mejoza).

3.Gametogeneza. Typy dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią, wieloczynnikowe, mitochondrialne).

4.Mutacje genowe i chromosomowe przykłady chorób.

5.Teratogeneza, teratogeny i mutageny.

6.Potrzeby energetyczne organizmu i zdobywanie budulca. Metabolizm( anabolizm i katabolizm). Składniki pokarmowe. Rola białek, węglowodanów i tłuszczów.

7. Budowa i rola układu wewnątrzwydzielniczego kontrolującego homeostazę , wzrastanie i dojrzewanie.

8. Budowa i rola układu nerwowego. Synapsa i neuroprzekaźniki .Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe.

Literatura:

OBOWIĄZUJĄCA

- Woynarowska B.Kowalewska A.IzdebskZ.Komosińska K..:2010.Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania.Wydawnictwo Naukowe PWN.Warszawa

- Woynarowska. B.2008.Edukacja zdrowotna..Wydawnictwo Naukowe PWN

- Jaczewski A.(red.) 2005.Biologiczne i medyczne poidstawy rozwoju i wychowania.Wyd. Akademickie Żak,Warszawa

- Bradley J.Johnson D, PoberB,:2008.Genetyka medyczna-notatki z wykładów.PZWL Warszawa

- Mięsowicz I.(red).2001.Auksologia..Wyd.APS.Warszawa.

- Bal J.(red).2011.Biologia molekularna w medycynie.Elementy genetyki klinicznej.Wydawnictwo Naukowe PWN.Warszawa

- Krawczyński M.2005.Propedeutyka pediatrii .PZWL.Warszawa

UZUPEŁNIAJĄCA

- Jopkiewicz A.Suliga E.2000.Biologiczne podstawy rozwoju człowieka.WSP.Kielce.

- Górska T,Grabowska A,Zagrodzka J,(red)2004, Mózg a zachowanie.PWN,Warszawa

- Turner JS,HelmsDB.,1999 Rozwoj czlowieka:,WSIP Warszawa

- Nawara M,Mazurczak T,Bal J.2010.Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X.Aspekty genetyczne i molekularne..Wydawnictwo APS.Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

oparte na słowie (wykład z elementami środków audiowizualnych)

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, wykład 30h, ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzesiewska
Prowadzący grup: Joanna Grzesiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne

podczas kolokwium pisemnego

- ocena wiedzy, w tym rozumienia treści na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

ćwiczeniowych

2. UMIEJĘTNOŚCI

- ocena umiejętności kognitywnych, w tym rozumienia treści, na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas kolokwium

pisemnego

- ocena umiejętności kognitywnych, w tym rozumienia treści, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym

podczas zajęć

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena kompetencji, w tym rozumienia wagi profesjonalizmu zawodowego obawiającego się etycznym postępowaniem na poziomie

deklaratywnym, na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena kompetencji na podstawie odpowiedzi na pytania problemowe podczas egzaminu pisemnego

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Genetyczne uwarunkowania rozwoju.Struktura kodu i odczytywanie (realizacja)informacji genetycznej.Genom człowieka.Mutacje

genowe i chromosomalne.Kariotyp.

2. Zasady dziedziczenia.Metody badań genetycznych.Testy genetyczne.Genotyp/fenotyp.Genetyczne uwarunkowania chorób..

3. Rozwój osobniczy człowieka. Etapy rozwoju pre i postnatalnego.

4. Fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmu w kontekscie etapów rozwoju i dojrzewania.

5. Metody i zasady oceny rozwoju.Rozwój a środowisko

6. Fizjopatologia wybranych układów i funkcji organizmu w kontekscie rozwoju.

7. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwoju somatycznego i niepełnosprawności intelektualnej.

8. Zdrowie jego ochrona i promocja.

9. Profilaktyka chorób wrodzonych i cywilizacyjnych.Badania przesiewowe.Poradnictwo genetyczne.Diagnostyka prenatalna chorób

genetycznych.

ĆWICZENIA

1.Podstawy genetyki molekularnej( chromosomy, kariotyp, kwasy nukleinowe , kod genetyczny ,biosynteza białka)

2.Przekazywanie informacji genetycznej z komórki do komórki(mitoza) i z pokolenia na pokolenie(mejoza).

3.Gametogeneza. Typy dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią, wieloczynnikowe, mitochondrialne).

4.Mutacje genowe i chromosomowe przykłady chorób.

5.Teratogeneza, teratogeny i mutageny.

6.Potrzeby energetyczne organizmu i zdobywanie budulca. Metabolizm( anabolizm i katabolizm). Składniki pokarmowe. Rola białek,

węglowodanów i tłuszczów.

7. Budowa i rola układu wewnątrzwydzielniczego kontrolującego homeostazę , wzrastanie i dojrzewanie.

8. Budowa i rola układu nerwowego. Synapsa i neuroprzekaźniki .Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe

Literatura:

OBOWIĄZUJĄCA

- Woynarowska B.Kowalewska A.IzdebskZ.Komosińska K..:2010.Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania.Wydawnictwo

Naukowe PWN.Warszawa

- Woynarowska. B.2008.Edukacja zdrowotna..Wydawnictwo Naukowe PWN

- Jaczewski A.(red.) 2005.Biologiczne i medyczne poidstawy rozwoju i wychowania.Wyd. Akademickie Żak,Warszawa

- Bradley J.Johnson D, PoberB,:2008.Genetyka medyczna-notatki z wykładów.PZWL Warszawa

- Mięsowicz I.(red).2001.Auksologia..Wyd.APS.Warszawa.

- Bal J.(red).2011.Biologia molekularna w medycynie.Elementy genetyki klinicznej.Wydawnictwo Naukowe PWN.Warszawa

- Krawczyński M.2005.Propedeutyka pediatrii .PZWL.Warszawa

UZUPEŁNIAJĄCA

- Jopkiewicz A.Suliga E.2000.Biologiczne podstawy rozwoju człowieka.WSP.Kielce.

- Górska T,Grabowska A,Zagrodzka J,(red)2004, Mózg a zachowanie.PWN,Warszawa

- Turner JS,HelmsDB.,1999 Rozwoj czlowieka:,WSIP Warszawa

- Nawara M,Mazurczak T,Bal J.2010.Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X.Aspekty genetyczne i

molekularne..Wydawnictwo APS.Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

oparte na słowie (wykład z elementami środków audiowizualnych)

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, wykład 30h, ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Joanna Grzesiewska, Karolina Nowak-Stańczyk, Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z zależnościami medycznymi a rozwojem organizmu i wpływem różnych czynników na ten rozwój.

Pełny opis:

WYKŁAD

1.Rozwój osobniczy człowieka. Etapy rozwoju pre i postnatalnego.

2. Fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmu w kontekście etapów rozwoju i dojrzewania.

3. Metody i zasady oceny rozwoju. Rozwój a środowisko

4. Fizjopatologia wybranych układów i funkcji organizmu w kontekście rozwoju.

5. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwoju somatycznego i niepełnosprawności intelektualnej.

6. Zdrowie jego ochrona i promocja.

7. Profilaktyka chorób wrodzonych i cywilizacyjnych.

8. Badania przesiewowe.

9. Poradnictwo genetyczne. Diagnostyka prenatalna chorób genetycznych.

ĆWICZENIA

1.Podstawy genetyki molekularnej( chromosomy, kariotyp, kwasy nukleinowe , kod genetyczny ,biosynteza białka)

2.Przekazywanie informacji genetycznej z komórki do komórki(mitoza) i z pokolenia na pokolenie(mejoza).

3.Gametogeneza. Typy dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią, wieloczynnikowe, mitochondrialne).

4.Mutacje genowe i chromosomowe przykłady chorób.

5.Teratogeneza, teratogeny i mutageny.

6.Potrzeby energetyczne organizmu i zdobywanie budulca. Metabolizm( anabolizm i katabolizm). Składniki pokarmowe. Rola białek, węglowodanów i tłuszczów.

7. Budowa i rola układu wewnątrzwydzielniczego kontrolującego homeostazę , wzrastanie i dojrzewanie.

8. Budowa i rola układu nerwowego. Synapsa i neuroprzekaźniki. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe.

Literatura:

OBOWIĄZUJĄCA

- Woynarowska B. Kowalewska A. Izdebska Z. Komosińska K.:2010.Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

- Woynarowska. B.2008.Edukacja zdrowotna..Wydawnictwo Naukowe PWN

- Jaczewski A.(red.) 2005.Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa

- Bradley J. Johnson D., Pober B,:2008.Genetyka medyczna-notatki z wykładów. PZWL Warszawa

- Mięsowicz I.(red).2001.Auksologia. Wyd. APS, Warszawa.

- Bal J.(red).2011.Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

- Krawczyński M.2005.Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa

UZUPEŁNIAJĄCA

- Jopkiewicz A.Suliga E.2000.Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. WSP. Kielce.

- Górska T,Grabowska A,Zagrodzka J,(red)2004, Mózg a zachowanie. PWN,Warszawa

- Turner JS, Helms DB.,1999 Rozwój człowieka. WSIP Warszawa

- Nawara M,Mazurczak T,Bal J.2010.Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X. Aspekty genetyczne i molekularne..Wydawnictwo APS. Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

oparte na słowie (wykład z elementami środków audiowizualnych)

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, wykład 30h, ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzesiewska
Prowadzący grup: Joanna Grzesiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z zależnościami medycznymi a rozwojem organizmu i wpływem różnych czynników na ten rozwój.

Pełny opis:

WYKŁAD

1.Rozwój osobniczy człowieka. Etapy rozwoju pre i postnatalnego.

2. Fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmu w kontekście etapów rozwoju i dojrzewania.

3. Metody i zasady oceny rozwoju. Rozwój a środowisko

4. Fizjopatologia wybranych układów i funkcji organizmu w kontekście rozwoju.

5. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwoju somatycznego i niepełnosprawności intelektualnej.

6. Zdrowie jego ochrona i promocja.

7. Profilaktyka chorób wrodzonych i cywilizacyjnych.

8. Badania przesiewowe.

9. Poradnictwo genetyczne. Diagnostyka prenatalna chorób genetycznych.

ĆWICZENIA

1.Podstawy genetyki molekularnej( chromosomy, kariotyp, kwasy nukleinowe , kod genetyczny ,biosynteza białka)

2.Przekazywanie informacji genetycznej z komórki do komórki(mitoza) i z pokolenia na pokolenie(mejoza).

3.Gametogeneza. Typy dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią, wieloczynnikowe, mitochondrialne).

4.Mutacje genowe i chromosomowe przykłady chorób.

5.Teratogeneza, teratogeny i mutageny.

6.Potrzeby energetyczne organizmu i zdobywanie budulca. Metabolizm( anabolizm i katabolizm). Składniki pokarmowe. Rola białek, węglowodanów i tłuszczów.

7. Budowa i rola układu wewnątrzwydzielniczego kontrolującego homeostazę , wzrastanie i dojrzewanie.

8. Budowa i rola układu nerwowego. Synapsa i neuroprzekaźniki. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe.

Literatura:

OBOWIĄZUJĄCA

- Woynarowska B. Kowalewska A. Izdebska Z. Komosińska K.:2010.Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

- Woynarowska. B.2008.Edukacja zdrowotna..Wydawnictwo Naukowe PWN

- Jaczewski A.(red.) 2005.Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa

- Bradley J. Johnson D., Pober B,:2008.Genetyka medyczna-notatki z wykładów. PZWL Warszawa

- Mięsowicz I.(red).2001.Auksologia. Wyd. APS, Warszawa.

- Bal J.(red).2011.Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

- Krawczyński M.2005.Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa

UZUPEŁNIAJĄCA

- Jopkiewicz A.Suliga E.2000.Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. WSP. Kielce.

- Górska T,Grabowska A,Zagrodzka J,(red)2004, Mózg a zachowanie. PWN,Warszawa

- Turner JS, Helms DB.,1999 Rozwój człowieka. WSIP Warszawa

- Nawara M,Mazurczak T,Bal J.2010.Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X. Aspekty genetyczne i molekularne..Wydawnictwo APS. Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

oparte na słowie (wykład z elementami środków audiowizualnych)

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, wykład 30h, ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.