Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie i kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-WKU1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie i kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – metodyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: WWR, wychowanie przedszkolne, stac. i niestac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W06 Zna prawidłowości rozwoju społecznego i emocjonalnego i wie, w jakim zakresie muszą być one rozwijane w wieku przedszkolnym.

PC1_KK_W04 Zna sposoby i formy wspomagania dzieci w rozwoju społeczno – emocjonalnym.

Umiejętności

PC1_KS_U03 Umie przeprowadzić zajęcia, których celem jest kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.

PC1_KK_U08 Potrafi współpracować z rodzicami w obszarze rozwoju społecznego dzieci.

PC1_KS_U03 Potrafi porozumiewać się z dziećmi w sposób werbalny i niewerbalny na tyle, aby prowadzić zajęcia, gry i zabawy.

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K03 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium (pytania otwarte)

Opracowanie zagadnienia na wskazany temat w formie prezentacji (praca w grupach)

Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności i z zakresu wychowania i kształtowania umiejętności społecznych dzieci.

Po ukończeniu kursu Student wie jaka jest rola pytań w diagnozie kompetencji społecznych dzieci, zna zaburzenia rozwoju społecznego dzieci, potrafi wymienić podstawowe narzędzia stosowane w ocenie umiejętności społecznych dzieci, wie czym jest teoria umysłu i w jaki sposób należy diagnozować jej rozwój i deficyty w jej zakresie, wiec co powinno znaleźć się w programie kształtowania umiejętności społecznych dzieci, wie w jaki sposób dzieci radzą sobie w sytuacjach trudnych i jak wspomagać je w rozwiązywaniu konfliktów, wie jaki wpływ mają wzmocnienia i kary na zachowania społeczne dzieci.

Nabywa również umiejętności wstępnej poziomu posiadanych przez dziecko kompetencji społecznych, potrafi zakwalifikować objawy do konkretnych zaburzeń rozwoju społecznego dziecka, zastosować podstawowe narzędzia

stosowane w ocenie umiejętności społecznych dzieci, diagnozować rozwój teorii umysły i deficyty w jej zakresie, umie skonstruować program kształtowania umiejętności społecznych dzieci, zdiagnozować umiejętności dzieci w zakresie rozwiązywania konfliktów, właściwie dobierać wzmocnienia i ustalać konsekwencje w sytuacjach społecznych.

Jednocześnie nabywa kompetencje społeczne w postaci właściwego doboru sposobu wypowiedzi do poziomu możliwości intelektualnych dziecka.

Potrafi w sposób obiektywny i pozbawiony nadmiernych emocji pomóc dziecku w rozwiązywaniu konfliktów, a także wzmacniać i wygaszać zachowania dziecięce.

Literatura:

Kendall, P. „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci”. Wydawnictwo GWP.

Baron-Cohen, S. „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu”. Wydawnictwo JAK.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia: 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do zaliczenia: 15h

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności i z zakresu wychowania i kształtowania umiejętności społecznych dzieci.

Po ukończeniu kursu Student wie jaka jest rola pytań w diagnozie kompetencji społecznych dzieci, zna zaburzenia rozwoju społecznego dzieci, potrafi wymienić podstawowe narzędzia stosowane w ocenie umiejętności społecznych dzieci, wie czym jest teoria umysłu i w jaki sposób należy diagnozować jej rozwój i deficyty w jej zakresie, wiec co powinno znaleźć się w programie kształtowania umiejętności społecznych dzieci, wie w jaki sposób dzieci radzą sobie w sytuacjach trudnych i jak wspomagać je w rozwiązywaniu konfliktów, wie jaki wpływ mają wzmocnienia i kary na zachowania społeczne dzieci.

Nabywa również umiejętności wstępnej poziomu posiadanych przez dziecko kompetencji społecznych, potrafi zakwalifikować objawy do konkretnych zaburzeń rozwoju społecznego dziecka, zastosować podstawowe narzędzia

stosowane w ocenie umiejętności społecznych dzieci, diagnozować rozwój teorii umysły i deficyty w jej zakresie, umie skonstruować program kształtowania umiejętności społecznych dzieci, zdiagnozować umiejętności dzieci w zakresie rozwiązywania konfliktów, właściwie dobierać wzmocnienia i ustalać konsekwencje w sytuacjach społecznych.

Jednocześnie nabywa kompetencje społeczne w postaci właściwego doboru sposobu wypowiedzi do poziomu możliwości intelektualnych dziecka.

Potrafi w sposób obiektywny i pozbawiony nadmiernych emocji pomóc dziecku w rozwiązywaniu konfliktów, a także wzmacniać i wygaszać zachowania dziecięce.

Literatura:

Kendall, P. „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci”. Wydawnictwo GWP.

Baron-Cohen, S. „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu”. Wydawnictwo JAK.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia: 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do zaliczenia: 15h

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium (pytania otwarte i zamknięte)

Opracowanie zagadnienia na wskazany temat w formie prezentacji (praca w grupach)

Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Pełny opis:

Blok I - Prawidłowości rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka w pierwszych latach życia

Rozwój społeczno- emocjonalny w pierwszym roku życia

a) płacz – jako pierwszy akt komunikacji dziecka

b) interakcje twarzą w twarz

c) rozwój niewerbalnego dialogu

d) kształtowanie się przywiązania

e) rewolucja 9-go miesiąca – wspólna uwaga

Rozwój społeczno- emocjonalny w wieku poniemowlęcym

Rozwój społeczno – emocjonalny w wieku przedszkolnym

Blok II- Emocje w życiu dziecka

a) istota i funkcje emocji

b) podstawy biologiczne emocji i droga ich rozwoju

c) początki języka emocji dziecka

d) wyrażanie emocji w sposób społecznie akceptowany

e) radzenie sobie ze skutkami lub rozmiarem przeżywanych emocji

Blok III- Kształtowanie umiejętności społecznych dziecka w oparciu o dostępne programy

a) rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych np: słuchanie, mówienie miłym/odważnym głosem, zwroty grzecznościowe, proszenie o pomoc, samonagradzanie, ignorowanie

b) rozwijanie umiejętności szkolnych np: zadawanie pytań, działanie według wskazówek, przerywanie

c) rozwijanie umiejętności nawiązywania przyjaźni: czekanie na swoją kolej, dzielenie się, oferowanie pomocy, zaproszenie do zabawy

d) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami np.: poznawanie swoich uczuć, radzenie sobie z pominięciem/lękiem, poznawanie uczuć innych, okazywanie sympatii

e) rozwijanie umiejętności zastępowania agresji np. radzenie sobie ze złością, radzenie sobie z dokuczaniem

f) rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Blok IV- Współpraca z rodzicami w aspekcie rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka utrzymana w duchu empatii

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cieszyńska, J.,Korenko M. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wydawnictwo edukacyjne, Kraków, 2014

Gąstół, A., Jegier A. Mój złośnik. Difin, Warszawa, 2012

Goldstein, A.P., McGinnis E. Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka. Instytut Amity, Warszawa, 2003

Gruszczyk – Kolczyńska, E.,Zielińska, E., Jelinek, J.A. Starsze przedszkolaki. Bliżej przedszkola, Kraków, 2013

Schaffer, H. R. Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. WUJ, Kraków, 2006

Schaffer H.R. Psychologia dziecka. PWN, Warszawa,2014

Plummer, D.M. Jak kształtować umiejętności społeczne. Gry i zabawy grupowe dla dzieci od lat pięciu do jedenastu. Fraszka edukacyjna, Warszawa, 2010

Ready, L.A. Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka, PWN, Warszawa 2014

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M. Psychologia wychowawcza, tom 2, Warszawa 2014

Rosenberg, M.R. Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Jacek Santorski&Agencja Wydawnicza, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

Blok, B., Brzeska, Z., Marszałek, M.,Michalewska, K. Uczę się rozumieć innych. Emocje

i gesty. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk, 2013

Kendall, P. „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci”. Wydawnictwo GWP.

Baron-Cohen, S. „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu”. Wydawnictwo JAK.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, zadania praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

Opracowanie zagadnienia (prezentacja): 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: kolokwium

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności i z zakresu wychowania i kształtowania umiejętności społecznych dzieci.

Po ukończeniu kursu Student wie jaka jest rola pytań w diagnozie kompetencji społecznych dzieci, zna zaburzenia rozwoju społecznego dzieci, potrafi wymienić podstawowe narzędzia stosowane w ocenie umiejętności społecznych dzieci, wie czym jest teoria umysłu i w jaki sposób należy diagnozować jej rozwój i deficyty w jej zakresie, wiec co powinno znaleźć się w programie kształtowania umiejętności społecznych dzieci, wie w jaki sposób dzieci radzą sobie w sytuacjach trudnych i jak wspomagać je w rozwiązywaniu konfliktów, wie jaki wpływ mają wzmocnienia i kary na zachowania społeczne dzieci.

Nabywa również umiejętności wstępnej poziomu posiadanych przez dziecko kompetencji społecznych, potrafi zakwalifikować objawy do konkretnych zaburzeń rozwoju społecznego dziecka, zastosować podstawowe narzędzia

stosowane w ocenie umiejętności społecznych dzieci, diagnozować rozwój teorii umysły i deficyty w jej zakresie, umie skonstruować program kształtowania umiejętności społecznych dzieci, zdiagnozować umiejętności dzieci w zakresie rozwiązywania konfliktów, właściwie dobierać wzmocnienia i ustalać konsekwencje w sytuacjach społecznych.

Jednocześnie nabywa kompetencje społeczne w postaci właściwego doboru sposobu wypowiedzi do poziomu możliwości intelektualnych dziecka.

Potrafi w sposób obiektywny i pozbawiony nadmiernych emocji pomóc dziecku w rozwiązywaniu konfliktów, a także wzmacniać i wygaszać zachowania dziecięce.

Literatura:

Kendall, P. „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci”. Wydawnictwo GWP.

Baron-Cohen, S. „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu”. Wydawnictwo JAK.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia: 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do zaliczenia: 15h

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium (pytania otwarte i zamknięte)

Opracowanie zagadnienia na wskazany temat w formie prezentacji (praca w grupach)

Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Pełny opis:

Blok I - Prawidłowości rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka w pierwszych latach życia

Rozwój społeczno- emocjonalny w pierwszym roku życia

a) płacz – jako pierwszy akt komunikacji dziecka

b) interakcje twarzą w twarz

c) rozwój niewerbalnego dialogu

d) kształtowanie się przywiązania

e) rewolucja 9-go miesiąca – wspólna uwaga

Rozwój społeczno- emocjonalny w wieku poniemowlęcym

Rozwój społeczno – emocjonalny w wieku przedszkolnym

Blok II- Emocje w życiu dziecka

a) istota i funkcje emocji

b) podstawy biologiczne emocji i droga ich rozwoju

c) początki języka emocji dziecka

d) wyrażanie emocji w sposób społecznie akceptowany

e) radzenie sobie ze skutkami lub rozmiarem przeżywanych emocji

Blok III- Kształtowanie umiejętności społecznych dziecka w oparciu o dostępne programy

a) rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych np: słuchanie, mówienie miłym/odważnym głosem, zwroty grzecznościowe, proszenie o pomoc, samonagradzanie, ignorowanie

b) rozwijanie umiejętności szkolnych np: zadawanie pytań, działanie według wskazówek, przerywanie

c) rozwijanie umiejętności nawiązywania przyjaźni: czekanie na swoją kolej, dzielenie się, oferowanie pomocy, zaproszenie do zabawy

d) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami np.: poznawanie swoich uczuć, radzenie sobie z pominięciem/lękiem, poznawanie uczuć innych, okazywanie sympatii

e) rozwijanie umiejętności zastępowania agresji np. radzenie sobie ze złością, radzenie sobie z dokuczaniem

f) rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Blok IV- Współpraca z rodzicami w aspekcie rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka utrzymana w duchu empatii

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cieszyńska, J.,Korenko M. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wydawnictwo edukacyjne, Kraków, 2014

Gąstół, A., Jegier A. Mój złośnik. Difin, Warszawa, 2012

Goldstein, A.P., McGinnis E. Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka. Instytut Amity, Warszawa, 2003

Gruszczyk – Kolczyńska, E.,Zielińska, E., Jelinek, J.A. Starsze przedszkolaki. Bliżej przedszkola, Kraków, 2013

Schaffer, H. R. Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. WUJ, Kraków, 2006

Schaffer H.R. Psychologia dziecka. PWN, Warszawa,2014

Plummer, D.M. Jak kształtować umiejętności społeczne. Gry i zabawy grupowe dla dzieci od lat pięciu do jedenastu. Fraszka edukacyjna, Warszawa, 2010

Ready, L.A. Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka, PWN, Warszawa 2014

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M. Psychologia wychowawcza, tom 2, Warszawa 2014

Rosenberg, M.R. Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Jacek Santorski&Agencja Wydawnicza, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

Blok, B., Brzeska, Z., Marszałek, M.,Michalewska, K. Uczę się rozumieć innych. Emocje

i gesty. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk, 2013

Kendall, P. „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci”. Wydawnictwo GWP.

Baron-Cohen, S. „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu”. Wydawnictwo JAK.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, zadania praktyczne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

Opracowanie zagadnienia (prezentacja): 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: prace pisemne studentów, aktywność podczas zajęć

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności i z zakresu wychowania i kształtowania umiejętności społecznych dzieci.

Po ukończeniu kursu Student wie jaka jest rola pytań w diagnozie kompetencji społecznych dzieci, zna zaburzenia rozwoju społecznego dzieci, potrafi wymienić podstawowe narzędzia stosowane w ocenie umiejętności społecznych dzieci, wie czym jest teoria umysłu i w jaki sposób należy diagnozować jej rozwój i deficyty w jej zakresie, wiec co powinno znaleźć się w programie kształtowania umiejętności społecznych dzieci, wie w jaki sposób dzieci radzą sobie w sytuacjach trudnych i jak wspomagać je w rozwiązywaniu konfliktów, wie jaki wpływ mają wzmocnienia i kary na zachowania społeczne dzieci.

Nabywa również umiejętności wstępnej poziomu posiadanych przez dziecko kompetencji społecznych, potrafi zakwalifikować objawy do konkretnych zaburzeń rozwoju społecznego dziecka, zastosować podstawowe narzędzia

stosowane w ocenie umiejętności społecznych dzieci, diagnozować rozwój teorii umysły i deficyty w jej zakresie, umie skonstruować program kształtowania umiejętności społecznych dzieci, zdiagnozować umiejętności dzieci w zakresie rozwiązywania konfliktów, właściwie dobierać wzmocnienia i ustalać konsekwencje w sytuacjach społecznych.

Jednocześnie nabywa kompetencje społeczne w postaci właściwego doboru sposobu wypowiedzi do poziomu możliwości intelektualnych dziecka.

Potrafi w sposób obiektywny i pozbawiony nadmiernych emocji pomóc dziecku w rozwiązywaniu konfliktów, a także wzmacniać i wygaszać zachowania dziecięce.

Literatura:

Kendall, P. „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci”. Wydawnictwo GWP.

Baron-Cohen, S. „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu”. Wydawnictwo JAK.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia: 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do zaliczenia: 15h

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności i z zakresu wychowania i kształtowania umiejętności społecznych dzieci na poziomie zaawansowanym.

Zaliczeniem przedmiotu jest kolokwium obejmujące swoim zakresem wiedzę przekazaną na ćwiczeniach.

W ramach zajęć organizowane są również hospitacje w przedszkolach.

Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, na który składają się: dyskusja, praca z książką, pokaz multimedialny, ćwiczenia w małych grupach.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów wiedzy i umiejętności i z zakresu wychowania i kształtowania umiejętności społecznych dzieci.

Po ukończeniu kursu Student:

-wie jaka jest rola pytań w diagnozie kompetencji społecznych dzieci,

-zna zaburzenia rozwoju społecznego dzieci,

-potrafi wymienić podstawowe narzędzia stosowane w ocenie umiejętności społecznych dzieci,

-wie czym jest teoria umysłu i w jaki sposób należy diagnozować jej rozwój i deficyty w jej zakresie,

-wie co powinno znaleźć się w programie kształtowania umiejętności społecznych dzieci,

-wie w jaki sposób dzieci radzą sobie w sytuacjach trudnych i jak wspomagać je w rozwiązywaniu konfliktów,

-wie jaki wpływ mają wzmocnienia i kary na zachowania społeczne dzieci.

Nabywa również umiejętności wstępnej diagnozy poziomu posiadanych przez dziecko kompetencji społecznych, potrafi zakwalifikować objawy do konkretnych zaburzeń rozwoju społecznego dziecka, zastosować podstawowe narzędzia stosowane w ocenie umiejętności społecznych dzieci, diagnozować rozwój teorii umysły i deficyty w jej zakresie, umie skonstruować program kształtowania umiejętności społecznych dzieci, zdiagnozować umiejętności dzieci w zakresie rozwiązywania konfliktów,

właściwie dobierać wzmocnienia i ustalać konsekwencje w sytuacjach społecznych.

Jednocześnie nabywa kompetencje społeczne w postaci właściwego doboru sposobu wypowiedzi do poziomu możliwości intelektualnych dziecka.

Potrafi w sposób obiektywny i pozbawiony nadmiernych emocji pomóc dziecku w rozwiązywaniu konfliktów, a także wzmacniać i wygaszać zachowania dziecięce.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Schaffer H. R., Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2013

Vasta R.i in., Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 1995

Gruszczyk-Kolczyńska E.(red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Bliżej Przedszkola, Kraków 2014

Literatura uzupełniająca:

Kendall, P. „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci”. Wydawnictwo GWP.

Baron-Cohen, S. „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu”. Wydawnictwo JAK.

Uwagi:

Zaliczeniem przedmiotu jest kolokwium obejmujące swoim zakresem wiedzę przekazaną na ćwiczeniach.

W ramach zajęć organizowane są również hospitacje w przedszkolach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia: 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do zaliczenia: 15h

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:kolokwium, aktywność podczas zajęć, warsztaty w placówce

Pełny opis:

1. Wczesne uspołecznienie. Przywiązanie, styl wychowawczy rodziców – podwaliny rozwoju społecznego.

2. Charakterystyka rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka w wieku przedszkolnym (z uwzględnieniem rozwoju moralnego).

3. Metody kształtowania umiejętności społecznych (zabawa indywidualna, dyżury, scenki sytuacyjne, prace zespołowe, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, słuchanie opowiadań, rozmowa, scenki dramowe, itp.)

4. Zabawa a kształtowanie relacji społecznych; poznawanie ról społecznych w zabawie.

5. Relacje społeczne (relacje poziome i pionowe; wpływ relacji rówieśniczych na rozwój; dziecięce przyjaźnie; status w grupie społecznej – techniki socjometryczne)

6. Rozwijanie samoświadomości, samokontroli i samooceny u dzieci.

7. Rozwijanie kompetencji emocjonalnych (socjalizowanie emocji: nabywanie reguł ekspresji emocji; od kontroli zewnętrznej do samokontroli; dlaczego dzieci różnią się pod względem poziomu kompetencji emocjonalnych).

8. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych (rozwijanie umiejętności dostrajania się do innych: obdarzanie uwagą, aktywne słuchanie i skuteczna obserwacja)

9. Kształtowanie odporności emocjonalnej.

10. Rozwijanie empatii u dzieci.

11. Rozwijanie umiejętności współpracy.

12. Kształtowanie u dzieci takich wartości społecznych jak: szacunek, tolerancja.

13. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

14. Zapobieganie agresji i przemocy

15. Dzieci z trudnościami w rozwoju emocjonalno – społecznym – jak z nimi pracować?

Literatura:

Literatura:

Baum, H. Małe dzieci – duże uczucia. Dzieci odkrywają w zabawie swoje emocje. Jedność, Kielce, 2003

Brzezińska, A.I. (red.) Psychologiczne portrety człowieka. GWP, 2005, s.176-205 i 227-241

Cieszyńska, J. Korendo, M. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka Od noworodka do 6 roku życia. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 2008, s. 223-260

Esteve Pujol i Pons, Wartości w życiu społecznym. Jak uczyć dzieci: szacunku, tolerancji, wytrwałości …? Wyd. Jedność, Kielce, 2006

Plummer, D.M. Jak kształtować umiejętności społeczne? Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2010

Schaffer, R. Rozwój społeczny – dzieciństwo i młodość, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

Schaffer, H. R. Psychologia dziecka, PWN, Warszawa, 2009, s. 135 – 180

Schelling, D. Jak wykształcić inteligencję emocjonalną. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2008

Schwarz, A. Świetnie sobie poradziłeś. Krótkie opowiadania, które dodają dzieciom pewności siebie. Wyd. Jedność, Kielce, 2004

Skwark, D. Skarbnica zabaw. Ponad 650 zabaw na różne okazje. Jedność, Kielce, 2007

Weston, D. Ch., Weston, M. S. Co dzień mądrzejsze. 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka. Prószyński i S-ka, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa:

Eliot, L. Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Media Rodzina, Poznań, 2003, (rozdział 12 Rozwój społeczny i emocjonalny, s. 396-447)

Matczak, A. Zarys psychologii rozwoju. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa, 2003, (rozdział 6, Rozwój społeczny, s.154-183)

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia: 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do kolokwium: 15h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej:10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.