Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów – metodyka projektowania działań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-SPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów – metodyka projektowania działań
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: odpowiedzi na pytania erudycyjne, praca pisemna – charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych konkretnego dziecka, lub grupowy projekt studencki

Pełny opis:

Teoretyczne i prawne podstawy metodyki projektowania działań diagnostycznych, wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych i terapeutycznych wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Koncepcja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych, grupy osób o specjalnych potrzebach, kryteria wyróżniania i rodzaje trudności w uczeniu się, rodzaje specjalnego wsparcia. Zasady udzielania specjalnego wsparcia edukacyjnego, założenia stanowiska zorientowanego na ucznia i stanowiska zorientowanego na program nauczania, przykłady występowania zjawisk etykietowania i segregacji uczniów w procesie edukacji. Praktyczne aspekty zaspokajania w szkole i w klasie specjalnych potrzeb uczniów (z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu, z zaburzeniami sensorycznymi, motorycznymi, językowymi, przewlekle chorych, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz specjalnymi potrzebami czasowymi wynikającymi z innych przyczyn. Przykłady nowoczesnych rozwiązań technicznych i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Olechowska A. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli Wyd. APS, Warszawa 2001

2.Oszwa U. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, Impuls, Kraków 2007

3. Potrzeby specjalne uczniów w klasie. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli UNESCO, Warszawa 1995

Literatura uzupełniająca:

1. Naprawa, R. (2012) Karta indywidualnych potrzeb ucznia : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

2. Wojdyła, E. (2010), Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

3. Wojdyła, E. (2010), Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

4. Trochimiak, B. (2010), Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej]

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W09 Ma wiedzę dotyczącą organizacji i udzielania wsparcia pedagogicznego dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ich rodzinom.

PCK1_KK_U01 Potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych występujących na etapie edukacji elementarnej dziecka.

PCK1_KK_U02 Umie posługiwać się w podstawowym zakresie wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz analizowania i interpretowania zachowań poszczególnych uczestników procesu wychowania i kształcenia.

PCK1_KK_U06 Ma rozwinięte elementarne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z różnymi uczestnikami procesu wychowania i kształcenia na etapie edukacji elementarnej z wykorzystaniem różnych technik i kanałów komunikacji.

PCK1_KK_U08 Potrafi posługiwać się podstawowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do różnych uczestników procesu edukacji elementarnej.

PCK1_KK_K03 Dostrzega i formułuje typowe dylematy moralne i etyczne związane z pracą nauczyciela, nauczyciela-wychowawcy i nauczyciela-terapeuty.

PCK1_KK_K03 Wykazuje zrozumienie i wrażliwość oraz gotowość do działania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami w przedszkolu i w szkole.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu)

Nakład pracy studenta

Uczestnictwo w zajęciach 15

Przygotowanie się do zajęć, lektura 5

Przygotowanie prezentacji 10

Liczba ECTS -1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: odpowiedzi na pytania erudycyjne, podanie przykładów lub praca pisemna – charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych konkretnego dziecka, wypowiedzi słuchaczy w czasie ćwiczeń, podawanie przykładów z życia codziennego, pracy zawodowej

Pełny opis:

Teoretyczne i prawne podstawy kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncepcja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych, grupy osób o specjalnych potrzebach, kryteria wyróżniania i rodzaje trudności w uczeniu się, rodzaje specjalnego wsparcia. Zasady udzielania specjalnego wsparcia edukacyjnego, założenia stanowiska zorientowanego na ucznia i stanowiska zorientowanego na program nauczania, przykłady występowania zjawisk etykietowania i segregacji uczniów w procesie edukacji. Praktyczne aspekty zaspokajania w szkole i w klasie specjalnych potrzeb uczniów (z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu, z zaburzeniami sensorycznymi, motorycznymi, językowymi, przewlekle chorych, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz specjalnymi potrzebami czasowymi wynikającymi z innych przyczyn. Przykłady nowoczesnych rozwiązań technicznych i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Literatura:

1.Olechowska A. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli Wyd. APS, Warszawa 2001

2.Oszwa U. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, Impuls, Kraków 2007

3. Potrzeby specjalne uczniów w klasie. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli UNESCO, Warszawa 1995

Uwagi:

Metody:

informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Urszula Gosk
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Pisemne kolokwium

Ocena projektu (praca w grupach)

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Analiza aktualnych rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Dokumentacja ucznia oraz analiza jego wytworów.

4. Analiza orzeczeń, opinii oraz innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony i trudności rozwojowe.

5. Diagnoza funkcjonalna. Model wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania. Metody, technika i narzędzia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

6.Zasady konstruowania planu działań wspierających.

Literatura:

Literatura OBOWIĄZKOWA:

1. Bogdanowicz, M. Adryjanek, A. (2009). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia: Operon.

2. Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP Spółka Akcyjna.

3. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Leśniewska, K. Puchała, E., Zaremba L. (2011). Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach.Warszawa: MEN.

6. Marcinkowska, B., Wołowicz, A. (2010). Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania i Konstruowania Indywidualnych Programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Skrypt. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

7. Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I, II. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Hajnicz, W., Konieczna , A. (red.) (2013). Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

3. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 h.

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 10 h.

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 5h.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Lemańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: odpowiedzi na pytania erudycyjne, podanie przykładów lub praca pisemna – charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych konkretnego dziecka, wypowiedzi słuchaczy w czasie ćwiczeń, podawanie przykładów z życia codziennego, pracy zawodowej

Pełny opis:

Teoretyczne i prawne podstawy kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncepcja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych, grupy osób o specjalnych potrzebach, kryteria wyróżniania i rodzaje trudności w uczeniu się, rodzaje specjalnego wsparcia. Zasady udzielania specjalnego wsparcia edukacyjnego, założenia stanowiska zorientowanego na ucznia i stanowiska zorientowanego na program nauczania, przykłady występowania zjawisk etykietowania i segregacji uczniów w procesie edukacji. Praktyczne aspekty zaspokajania w szkole i w klasie specjalnych potrzeb uczniów (z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu, z zaburzeniami sensorycznymi, motorycznymi, językowymi, przewlekle chorych, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz specjalnymi potrzebami czasowymi wynikającymi z innych przyczyn. Przykłady nowoczesnych rozwiązań technicznych i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Literatura:

1.Olechowska A. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli Wyd. APS, Warszawa 2001

2.Oszwa U. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, Impuls, Kraków 2007

3. Potrzeby specjalne uczniów w klasie. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli UNESCO, Warszawa 1995

Uwagi:

Metody:

informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit, Katarzyna Bieńkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Agnieszka Lubowiedzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zaliczenie na podstawie prezentacji i udziału w dyskusji.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi sposobami i narzędziami diagnozowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Scenariusz zajęć

Opis treści programowych:

1. Analiza aktualnych rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Dokumentacja ucznia oraz analiza jego wytworów.

4. Analiza orzeczeń, opinii oraz innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony i trudności rozwojowe.

5. Diagnoza funkcjonalna. Model wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania. Metody, techniki i narzędzia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

6. Analiza i interpretacja Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Literatura:

Literatura OBOWIĄZKOWA:

1. Bogdanowicz, M. Adryjanek, A. (2009). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia: Operon.

2. Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP Spółka Akcyjna.

3. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Leśniewska, K. Puchała, E., Zaremba L. (2011). Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach.Warszawa: MEN.

6. Marcinkowska, B., Wołowicz, A. (2010). Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania i Konstruowania Indywidualnych Programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Skrypt. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

7. Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I, II. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dz. U. 2011 nr 209 poz.1243 (Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

Literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Bieńkowska K. 2012. Czy mogę już iść do szkoły? Diagnoza gotowaści szkolnej dziecka z wadą słuchu. Radom

2. Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Hajnicz, W., Konieczna , A. (red.) (2013). Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, działania praktyczne, metoda sytuacyjna.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba godzin kontaktowych:

Ćwiczenia: 15 godzin

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do zaliczenia - 5

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Liliana Fabisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: odpowiedzi na pytania erudycyjne, podanie przykładów lub praca pisemna – charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych konkretnego dziecka, wypowiedzi słuchaczy w czasie ćwiczeń, podawanie przykładów z życia codziennego, pracy zawodowej

Pełny opis:

Teoretyczne i prawne podstawy metodyki projektowania działań diagnostycznych, wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych i terapeutycznych wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Koncepcja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych, grupy osób o specjalnych potrzebach, kryteria wyróżniania i rodzaje trudności w uczeniu się, rodzaje specjalnego wsparcia. Zasady udzielania specjalnego wsparcia edukacyjnego, założenia stanowiska zorientowanego na ucznia i stanowiska zorientowanego na program nauczania, przykłady występowania zjawisk etykietowania i segregacji uczniów w procesie edukacji. Praktyczne aspekty zaspokajania w szkole i w klasie specjalnych potrzeb uczniów (z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu, z zaburzeniami sensorycznymi, motorycznymi, językowymi, przewlekle chorych, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz specjalnymi potrzebami czasowymi wynikającymi z innych przyczyn. Przykłady nowoczesnych rozwiązań technicznych i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Olechowska A. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli Wyd. APS, Warszawa 2001

2.Oszwa U. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, Impuls, Kraków 2007

3. Potrzeby specjalne uczniów w klasie. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli UNESCO, Warszawa 1995

Literatura uzupełniająca:

1. Naprawa, R. (2012) Karta indywidualnych potrzeb ucznia : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

2. Wojdyła, E. (2010), Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwagi:

Metody:

informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska, Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Marta Lewandowska, Agnieszka Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Zaliczenie na podstawie prezentacji i udziału w dyskusji.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Analiza aktualnych rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Dokumentacja ucznia oraz analiza jego wytworów.

4. Analiza orzeczeń, opinii oraz innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony i trudności rozwojowe.

5. Diagnoza funkcjonalna. Model wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania. Metody, techniki i narzędzia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

6.Analiza i interpretacja Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Literatura:

Literatura OBOWIĄZKOWA:

1. Bogdanowicz, M. Adryjanek, A. (2009). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia: Operon.

2. Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP Spółka Akcyjna.

3. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Leśniewska, K. Puchała, E., Zaremba L. (2011). Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach.Warszawa: MEN.

6. Marcinkowska, B., Wołowicz, A. (2010). Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania i Konstruowania Indywidualnych Programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Skrypt. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

7. Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I, II. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dz. U. 2011 nr 209 poz.1243 (Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

Literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Hajnicz, W., Konieczna , A. (red.) (2013). Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

3. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Metody: informacyjne (wyjaśnianie, narracja z wykorzystaniem prezentacji, opis), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu),

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Uczestnictwo w zajęciach: ćwiczenia - 15 h.

Przygotowanie się do zajęć: 10 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5h.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza merytoryczna studentów na temat najważniejszych rodzajów specjalnych potrzeb edukacyjnych i dydaktyk specjalistycznych zostanie sprawdzona w formie kolokwium, kompetencje praktyczne na podstawie opracowanych indywidualnych programów z przykładami rozwiązań dydaktycznych stosowanych w specjalnym oddziaływaniu pedagogicznym. Kompetencje społeczne w trakcie obserwacji przebiegu dyskusji grupowych i realizacji zadań wymagających współpracy.

Pełny opis:

Teoretyczne i prawne podstawy kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncepcja specjalnych potrzeb edukacyjnych. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych, grupy osób o specjalnych potrzebach, kryteria wyróżniania i rodzaje trudności w uczeniu się, rodzaje specjalnego wsparcia. Zasady udzielania specjalnego wsparcia edukacyjnego, założenia stanowiska zorientowanego na ucznia i stanowiska zorientowanego na program nauczania, przykłady występowania zjawisk etykietowania i segregacji uczniów w procesie edukacji. Praktyczne aspekty zaspokajania w szkole i w klasie specjalnych potrzeb uczniów (z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu, z zaburzeniami sensorycznymi, motorycznymi, językowymi, przewlekle chorych, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz specjalnymi potrzebami czasowymi wynikającymi z innych przyczyn. Przykłady nowoczesnych rozwiązań technicznych i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dydaktyka specjalna: od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych, (2017) red. J. Głodkowska, Warszawa

Olechowska A., (2016) Specjalne potrzeby edukacyjne, Warszawa.

Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych (2016), Stępniewska-Gębik, H., Rybska-Klapa, J., Red., Kraków.

Literatura uzupełniająca:

Bogdanowicz, M. Adryjanek, A. (2009). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia

Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, E. Smak, A. Włoch, M. Grabiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015.

Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 10 godz.

Przygotowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska
Prowadzący grup: Marta Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Zaliczenie na podstawie prezentacji i udziału w dyskusji.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Analiza aktualnych rozporządzeń MEN dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Dokumentacja ucznia oraz analiza jego wytworów.

4. Analiza orzeczeń, opinii oraz innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony i trudności rozwojowe.

5. Diagnoza funkcjonalna. Model wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania. Metody, techniki i narzędzia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

6. Analiza i interpretacja Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Literatura:

Literatura OBOWIĄZKOWA:

1. Bogdanowicz, M. Adryjanek, A. (2009). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia: Operon.

2. Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP Spółka Akcyjna.

3. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4. Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

5. Leśniewska, K. Puchała, E., Zaremba L. (2011). Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach.Warszawa: MEN.

6. Marcinkowska, B., Wołowicz, A. (2010). Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania i Konstruowania Indywidualnych Programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Skrypt. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

7. Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I, II. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

Aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dz. U. 2011 nr 209 poz.1243 (Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

Literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Hajnicz, W., Konieczna , A. (red.) (2013). Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

3. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Uczestnictwo w zajęciach: ćwiczenia - 15 h.

Przygotowanie się do zajęć: 10 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5h.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lewandowska
Prowadzący grup: Marta Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kupisiewicz
Prowadzący grup: Marta Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska
Prowadzący grup: Ewa Antoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lewandowska
Prowadzący grup: Marta Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Antoszkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Antoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.