Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-DSR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza środowiska
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 spec.: ERI, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 spec.: PRE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W08 Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, jego prawidłowości i zakłóceń, a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność komunikacji

PC1_KK_W09 Ma wiedzę dotyczącą organizacji i udzielania, na różne sposoby i w różnych zakresach zdeterminowanych potrzebami jednostki, wsparcia pedagogicznego dzieci i młodzieży i ich rodzin

Umiejętności

PC1_KK_U01 Potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania problemów wychowawczych, opiekuńczych i pomocowych

PC1_KK_U02 Umie posługiwać się w podstawowym zakresie wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz analizowania i interpretowania zachowań poszczególnych uczestników procesu wychowania i opieki

PC1_KK_U06 Ma rozwinięte elementarne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z różnymi uczestnikami procesu wychowania i kształcenia na etapie edukacji elementarnej z wykorzystaniem różnych technik i kanałów komunikacji

PC1_KK_U08 Potrafi posługiwać się podstawowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach wychowawczych i opiekuńczych

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K03 Dostrzega i formułuje typowe dylematy moralne i etyczne związane z nauczyciela-wychowawcy i nauczyciela-terapeuty

PC1_KK_K03 Wykazuje zrozumienie i wrażliwość oraz gotowość do działania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kwiatkowski, Elżbieta Wojtasiak
Prowadzący grup: Michał Kwiatkowski, Marta Wiatr, Elżbieta Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania: obecność na zajęciach, aktywność w prezentowaniu zadanej literatury, opracowanie i prezentacja diagnozy, ocena końcowego kolokwium

Pełny opis:

1, 2. Diagnoza środowiska - wybrane zagadnienia terminologiczne.

3. Etapy postępowania diagnostycznego.

4. Cele diagnozy i jej zastosowanie.

5. Zasady diagnozy pedagogicznej.

6. Analiza SWOT w diagnozie

7. Prezentacja i omówienie przykłądowych diagnoz.

8. Miejsce wywiadu, kwestionariusza ankiety i obserwacji w diagnozie środowiska.

9,10. Projektowanie diagnozy - praca grupowa.

11,12,13. Prezentacja opracowanych diagnoz przez studentów.

14. Wnioski dla teorii i praktyki pedagogicznej wynikające z opracowanych diagnoz.

15. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Litaratura podstawowa

1. Piszczek M. (red.) (2011). Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa: Kompendium.

2. Popowska D. (2012). Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym. Warszawa: KOWEZIU.

3.Ziemski S. (1973). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna

Literatura uzupełniająca

1.Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

2.Kawula S. (1980). Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska. W: S. Kawula, Z.Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska (s. 40-80). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

3.Skałbania B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4.Wysocka E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne

diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Uwagi:

Metody dydaktyczne: podająca, prezentacje grupowe studentów, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 30 ćwiczeń, przygotowanie się do zajęć - 10 godzin, opracowanie diagnozy - 10 godzin, przygotowanie do kolokwium - 10 godzin.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kwiatkowski, Elżbieta Wojtasiak
Prowadzący grup: Michał Kwiatkowski, Elżbieta Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania: obecność na zajęciach, aktywność w prezentowaniu zadanej literatury, opracowanie i prezentacja diagnozy, ocena końcowego kolokwium

Pełny opis:

1, 2. Diagnoza środowiska - wybrane zagadnienia terminologiczne.

3. Etapy postępowania diagnostycznego.

4. Cele diagnozy i jej zastosowanie.

5. Zasady diagnozy pedagogicznej.

6. Analiza SWOT w diagnozie

7. Prezentacja i omówienie przykłądowych diagnoz.

8. Miejsce wywiadu, kwestionariusza ankiety i obserwacji w diagnozie środowiska.

9,10. Projektowanie diagnozy - praca grupowa.

11,12,13. Prezentacja opracowanych diagnoz przez studentów.

14. Wnioski dla teorii i praktyki pedagogicznej wynikające z opracowanych diagnoz.

15. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Litaratura podstawowa

1. Piszczek M. (red.) (2011). Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa: Kompendium.

2. Popowska D. (2012). Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym. Warszawa: KOWEZIU.

3.Ziemski S. (1973). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna

Literatura uzupełniająca

1.Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

2.Kawula S. (1980). Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska. W: S. Kawula, Z.Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska (s. 40-80). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

3.Skałbania B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4.Wysocka E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne

diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Uwagi:

Metody dydaktyczne: podająca, prezentacje grupowe studentów, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 30 ćwiczeń, przygotowanie się do zajęć - 10 godzin, opracowanie diagnozy - 10 godzin, przygotowanie do kolokwium - 10 godzin.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel, Michał Kwiatkowski
Prowadzący grup: Monika Czyżewska, Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocenie podlega praca - wykonana w grupach diagnoza środowiska. Efekty mieszczące się w ramach kompetencji społecznych ocenione zostaną na podstawie eseju i oceny koleżanek i kolegów z grupy zadaniowej (zaangażowanie w prace nad diagnozą, zrozumienie i wyczucie problematyki związanej z diagnozowaniem środowisk lokalnych).

Pełny opis:

Przedmiot "Diagnoza środowiska" daje studentom możliwość zdobycia kompetencji z zakresu diagnozowania środowisk lokalnych. W trakcie zajęć przedstawione zostaną metody stosowane w diagnozie, które zostaną następnie wykorzystane w praktyce – każdy student będzie współtwórcą (praca w kilkuosobowych grupach) kompletnej diagnozy środowiskowej, która w krótkiej perspektywie stanie się podstawą do pracy przy projekcie socjalnym.

Literatura:

Czapiński J, Panek T., Social Diagnosis 2015

OBJECTIVE AND SUBJECTIVE QUALITY OF LIFE IN POLAND

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2015

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf

Mendel M. (red.) Animacja współpracy środowiskowej na wsi. Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2007 – wybrane teksty

Szatur - Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej, IPS UW,Warszawa 2003

Uwagi:

Metody dydaktyczne: podająca, prezentacje grupowe studentów, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 12 ćwiczeń, przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, opracowanie diagnozy - 15 godzin, przygotowanie do kolokwium - 15 godzin.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kwiatkowski, Elżbieta Wojtasiak
Prowadzący grup: Michał Kwiatkowski, Marta Wiatr, Elżbieta Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza

PC1_KK_W08 - kolokwium

PC1_KK_W09 - praca "diagnoza środowiska"

Umiejętności

PC1_KK_U01 - praca "diagnoza środowiska"

PC1_KK_U02 - praca "diagnoza środowiska"

PC1_KK_U06 - kolokwium

PC1_KK_U08 - praca "diagnoza środowiska"

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K03 - praca "diagnoza środowiska"

PC1_KK_K03 - kolokwium

Pełny opis:

1, 2. Diagnoza środowiska - wybrane zagadnienia terminologiczne.

3. Etapy postępowania diagnostycznego.

4. Cele diagnozy i jej zastosowanie.

5. Zasady diagnozy pedagogicznej.

6. Analiza SWOT w diagnozie

7. Prezentacja i omówienie przykłądowych diagnoz.

8. Miejsce wywiadu, kwestionariusza ankiety i obserwacji w diagnozie środowiska.

9,10. Projektowanie diagnozy - praca grupowa.

11,12,13. Prezentacja opracowanych diagnoz przez studentów.

14. Wnioski dla teorii i praktyki pedagogicznej wynikające z opracowanych diagnoz.

15. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Piszczek M. (red.) (2011). Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa: Kompendium.

2. Popowska D. (2012). Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym. Warszawa: KOWEZIU.

3.Ziemski S. (1973). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna

Literatura uzupełniająca

1.Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

2.Kawula S. (1980). Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska. W: S. Kawula, Z.Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska (s. 40-80). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

3.Skałbania B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4.Wysocka E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne

diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Uwagi:

Metody dydaktyczne: podająca, prezentacje grupowe studentów, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 30 ćwiczeń, przygotowanie się do zajęć - 10 godzin, opracowanie diagnozy - 10 godzin, przygotowanie do kolokwium - 10 godzin.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel, Michał Kwiatkowski
Prowadzący grup: Grażyna Hennel, Michał Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza

PC1_KK_W08 - kolokwium

PC1_KK_W09 - praca "diagnoza środowiska"

Umiejętności

PC1_KK_U01 - praca "diagnoza środowiska"

PC1_KK_U02 - praca "diagnoza środowiska"

PC1_KK_U06 - kolokwium

PC1_KK_U08 - praca "diagnoza środowiska"

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K03 - praca "diagnoza środowiska"

PC1_KK_K03 - kolokwium

Pełny opis:

1, 2. Diagnoza środowiska - wybrane zagadnienia terminologiczne.

3. Etapy postępowania diagnostycznego.

4. Cele diagnozy i jej zastosowanie.

5. Zasady diagnozy pedagogicznej.

6. Analiza SWOT w diagnozie

7. Prezentacja i omówienie przykłądowych diagnoz.

8. Miejsce wywiadu, kwestionariusza ankiety i obserwacji w diagnozie środowiska.

9,10. Projektowanie diagnozy - praca grupowa.

11,12,13. Prezentacja opracowanych diagnoz przez studentów.

14. Wnioski dla teorii i praktyki pedagogicznej wynikające z opracowanych diagnoz.

15. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Piszczek M. (red.) (2011). Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa: Kompendium.

2. Popowska D. (2012). Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym. Warszawa: KOWEZIU.

3.Ziemski S. (1973). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna

Literatura uzupełniająca

1.Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

2.Kawula S. (1980). Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska. W: S. Kawula, Z.Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska (s. 40-80). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

3.Skałbania B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4.Wysocka E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne

diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Uwagi:

Metody dydaktyczne: podająca, prezentacje grupowe studentów, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 30 ćwiczeń, przygotowanie się do zajęć - 10 godzin, opracowanie diagnozy - 10 godzin, przygotowanie do kolokwium - 10 godzin.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kwiatkowski, Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Michał Kwiatkowski, Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza

PC1_KK_W08 - kolokwium

PC1_KK_W09 - praca "diagnoza środowiska"

Umiejętności

PC1_KK_U01 - praca "diagnoza środowiska"

PC1_KK_U02 - praca "diagnoza środowiska"

PC1_KK_U06 - kolokwium

PC1_KK_U08 - praca "diagnoza środowiska"

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K03 - praca "diagnoza środowiska"

PC1_KK_K03 - kolokwium

Pełny opis:

1, 2. Diagnoza środowiska - wybrane zagadnienia terminologiczne.

3. Etapy postępowania diagnostycznego.

4. Cele diagnozy i jej zastosowanie.

5. Zasady diagnozy pedagogicznej.

6. Analiza SWOT w diagnozie

7. Prezentacja i omówienie przykłądowych diagnoz.

8. Miejsce wywiadu, kwestionariusza ankiety i obserwacji w diagnozie środowiska.

9,10. Projektowanie diagnozy - praca grupowa.

11,12,13. Prezentacja opracowanych diagnoz przez studentów.

14. Wnioski dla teorii i praktyki pedagogicznej wynikające z opracowanych diagnoz.

15. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Piszczek M. (red.) (2011). Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa: Kompendium.

2. Popowska D. (2012). Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym. Warszawa: KOWEZIU.

3.Ziemski S. (1973). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna

Literatura uzupełniająca

1.Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

2.Kawula S. (1980). Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska. W: S. Kawula, Z.Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska (s. 40-80). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

3.Skałbania B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4.Wysocka E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne

diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Uwagi:

Metody dydaktyczne: podająca, prezentacje grupowe studentów, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 30 ćwiczeń, przygotowanie się do zajęć - 10 godzin, opracowanie diagnozy - 10 godzin, przygotowanie do kolokwium - 10 godzin.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kwiatkowski, Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Michał Kwiatkowski, Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza

PC1_KK_W08 - kolokwium

PC1_KK_W09 - praca "diagnoza środowiska"

Umiejętności

PC1_KK_U01 - praca "diagnoza środowiska"

PC1_KK_U02 - praca "diagnoza środowiska"

PC1_KK_U06 - kolokwium

PC1_KK_U08 - praca "diagnoza środowiska"

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K03 - praca "diagnoza środowiska"

PC1_KK_K03 - kolokwium

Pełny opis:

1, 2. Diagnoza środowiska - wybrane zagadnienia terminologiczne.

3. Etapy postępowania diagnostycznego.

4. Cele diagnozy i jej zastosowanie.

5. Zasady diagnozy pedagogicznej.

6. Analiza SWOT w diagnozie

7. Prezentacja i omówienie przykłądowych diagnoz.

8. Miejsce wywiadu, kwestionariusza ankiety i obserwacji w diagnozie środowiska.

9,10. Projektowanie diagnozy - praca grupowa.

11,12,13. Prezentacja opracowanych diagnoz przez studentów.

14. Wnioski dla teorii i praktyki pedagogicznej wynikające z opracowanych diagnoz.

15. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Piszczek M. (red.) (2011). Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa: Kompendium.

2. Popowska D. (2012). Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym. Warszawa: KOWEZIU.

3.Ziemski S. (1973). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna

Literatura uzupełniająca

1.Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

2.Kawula S. (1980). Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska. W: S. Kawula, Z.Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska (s. 40-80). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

3.Skałbania B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4.Wysocka E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne

diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Uwagi:

Metody dydaktyczne: podająca, prezentacje grupowe studentów, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 30 ćwiczeń, przygotowanie się do zajęć - 10 godzin, opracowanie diagnozy - 10 godzin, przygotowanie do kolokwium - 10 godzin.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Paulina Kamińska-Diduszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Michał Kwiatkowski, Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Anna Osowska-Rembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania: obecność na zajęciach, aktywność w prezentowaniu zadanej literatury, opracowanie i prezentacja diagnozy, ocena końcowego kolokwium.

Na zaliczenie przygotowanie dowolnie wybranego rodzaju diagnozy i wysłanie do prowadzącego, w terminie do 17 czerwca 2020.

Link do zespołu w Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0013a676e99946c98e7cbdca0e0b0dff%40thread.tacv2/conversations?groupId=f534e501-44a4-4107-97a5-2414b2130d1a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Pełny opis:

1, 2. Diagnoza środowiska - wybrane zagadnienia terminologiczne.

3. Etapy postępowania diagnostycznego.

4. Cele diagnozy i jej zastosowanie.

Zdalna kontynuacja zajęć

W dniu 20.03.20r. - wysłano przez USOSmail materiały do ćwiczeń z dnia 18.03.20 r.(wcześniej studenci otrzymali materiały na maila grupowego).

• Prezentacje i ćwiczenia i wytyczne dla studentów do zrealizowania z zakresu: Diagnoza Środowiska - Wybrane zagadnienia terminologiczne.

2. W dniu 21.03.20r. - wysłano przez USOSmail materiały do ćwiczeń w dniu 25.03.20 r. i 01.04.20 r.

• Prezentacje i ćwiczenia i wytyczne dla studentów do zrealizowania z zakresu: Prezentacja i omówienie przykładowych diagnoz. Praca diagnostyczna z grupą.

3. W dniu 03.04.20r. - wysłano przez USOSmail dodatkową literaturę w PDF do ćwiczeń.

4. W dniu 03.04.20r. - wysłano przez USOSmail materiały do ćwiczeń w dniu 08.04.20 r.

• Diagnoza skazanej - środowiska domowego, lokalnego, szkolnego, karty ćwiczeń dla studentów i edukacyjny materiał filmowy.

Kontynuacja zajęć zgodnie z planem w aplikacji Teams, środy 17.10- 18.45

Link do zespołu w Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0013a676e99946c98e7cbdca0e0b0dff%40thread.tacv2/conversations?groupId=f534e501-44a4-4107-97a5-2414b2130d1a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

5. W dniu 08.04.20 r. odbyły się zajęcia online z grupą na platformie Teams, zgodnie z planem.

6. W dniu 10.04.20r. - wysłano przez USOSmail materiały do ćwiczeń

w dniu 15.04.20r.

• Prezentacje i ćwiczenia i wytyczne dla studentów do zrealizowania z zakresu: Miejsce wywiadu, kwestionariusza ankiety i obserwacji w diagnozie środowiska.

7. W dniu 15.04.20 r. odbyły się zajęcia online z grupą na platformie Teams, zgodnie z planem.

8. W dniu 19.04.20r. - wysłano przez USOSmail materiały do ćwiczeń

w dniu 22.04.20r.

• Prezentacje i ćwiczenia i wytyczne dla studentów do zrealizowania z zakresu: Wpływ sytuacji badania, osoby badanej oraz osoby badającej na proces diagnostyczny.

9,10. Projektowanie diagnozy - praca grupowa.

11,12,13. Prezentacja opracowanych diagnoz przez studentów.

14. Wnioski dla teorii i praktyki pedagogicznej wynikające z opracowanych diagnoz.

15. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Litaratura podstawowa

1. Piszczek M. (red.) (2011). Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa: Kompendium.

2. Popowska D. (2012). Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym. Warszawa: KOWEZIU.

3.Ziemski S. (1973). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna

Literatura uzupełniająca

1.Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

2.Kawula S. (1980). Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska. W: S. Kawula, Z.Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska (s. 40-80). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

3.Skałbania B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4.Wysocka E. (2007). Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne

diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Uwagi:

Metody dydaktyczne: podająca, prezentacje grupowe studentów, zajęcia warsztatowe, okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych treści programowe będą realizowane zdalnie za pomocą poczty usos i aplikacji Teams

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 30 ćwiczeń, przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, opracowanie diagnozy - 15 godzin

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kwiatkowski
Prowadzący grup: Michał Kwiatkowski, Anna Osowska-Rembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.