Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychometria PY-5F-PSM
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Aranowska, E. (2005). Pomiar ilościowy w psychologii, Warszawa: Scholar.

Fronczyk, K, (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z pomiarem testowym (własności pozycji testowych, rzetelność pomiaru i jej szacowanie, trafność pomiaru i jej szacowanie, badanie rozkładu, normalizacja, adaptacja kulturowa testów) oraz zalety i ograniczenia stosowania testów w psychologii.

Wie, jak wybrać i zoperacjonalizować zmienne, które mogą być przedmiotem pomiaru testowego.

Wie, jak zinterpretować uzyskanie wyniki badania w kontekście wybranej teorii oraz wyników innych badań.

Umiejętności

Student/-ka potrafi przygotować standardowe narzędzie diagnostyczne oraz zaplanować i przeprowadzić badanie pozwalające ocenić jego rzetelność (zarówno w aspekcie zgodności wewnętrznej jak i stabilności czasowej) oraz trafność pomiaru (wykorzystując analizę czynnikową, porównania z wynikami istniejących narzędzi oraz związki między zachowaniem a wynikami testowymi).

Potrafi zaprezentować standardowe narzędzie diagnostyczne, uwzględniając jego zarówno wprowadzenie teoretyczne, jak i kluczowe charakterystyki psychometryczne – zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Kompetencje społeczne

Student/-ka odznacza się odpowiedzialnością i kieruje dobrem uczestników oraz zasadami etycznymi podczas projektowania i prowadzenia badania.

Metody i kryteria oceniania:

raport z oceny narzędzia

test wiedzy

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zajęcia prowadzone w formie projektu.

1. Tworzenie testu.

2. Formalne i mniej formalne własności pozycji testowych, formaty odpowiedzi.

3. Badanie rozkładu wyników.

4. Czynniki zniekształcające wyniki testowe.

5. Omówienie wybranych zmiennych i przygotowanych wprowadzeń teoretycznych

6. Szacowanie rzetelności skal oraz wyznaczanie standardowych błędów pomiaru – przypomnienie.

7. Metody oceny trafności testów – porównywanie z wynikami innych narzędzi, analiza różnic międzygrupowych.

8. Ocena trafności wewnętrznej stworzonych narzędzi przez sędziów kompetentnych – praca w zespołach nad narzędziami koleżanek kolegów.

9. Trafność pomiaru testem a etyka diagnozy stawianej z jego użyciem.

10. Analiza czynnikowa jako metoda szacowania trafności pomiaru.

11. Normalizacja.

12. Adaptacja kulturowa testów i ich tłumaczenie z języków obcych.

13. Prezentacje gotowych narzędzi.

14. Zasady przygotowania zaliczeniowej pracy pisemnej.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, rozmowa kierowana, prezentacja multimedialna;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, (sala nieznana)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
Tomasz Prusiński 21/ szczegóły
2 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Tomasz Prusiński 19/ szczegóły
3 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, (sala nieznana)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, (sala nieznana)
Bartosz Dębecki 16/ szczegóły
4 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, (sala nieznana)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Bartosz Dębecki 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)