Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-PSM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychometria
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 5 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla III r. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla III r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter projektowy, ich celem jest stworzenie przez studentów - w grupach - własnych narzędzi standardowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zajęcia prowadzone w formie projektu.

1. Tworzenie testu.

2. Formalne i mniej formalne własności pozycji testowych, formaty odpowiedzi.

3. Badanie rozkładu wyników.

4. Czynniki zniekształcające wyniki testowe.

5. Omówienie wybranych zmiennych i przygotowanych wprowadzeń teoretycznych

6. Szacowanie rzetelności skal oraz wyznaczanie standardowych błędów pomiaru – przypomnienie.

7. Metody oceny trafności testów – porównywanie z wynikami innych narzędzi, analiza różnic międzygrupowych.

8. Ocena trafności wewnętrznej stworzonych narzędzi przez sędziów kompetentnych – praca w zespołach nad narzędziami koleżanek kolegów.

9. Trafność pomiaru testem a etyka diagnozy stawianej z jego użyciem.

10. Analiza czynnikowa jako metoda szacowania trafności pomiaru.

11. Normalizacja.

12. Adaptacja kulturowa testów i ich tłumaczenie z języków obcych.

13. Prezentacje gotowych narzędzi.

14. Zasady przygotowania zaliczeniowej pracy pisemnej.

Literatura:

Fronczyk, K, (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z pomiarem testowym (własności pozycji testowych, rzetelność pomiaru i jej szacowanie, trafność pomiaru i jej szacowanie, badanie rozkładu, normalizacja, adaptacja kulturowa testów) oraz zalety i ograniczenia stosowania testów w psychologii.

Wie, jak wybrać i zoperacjonalizować zmienne, które mogą być przedmiotem pomiaru testowego.

Wie, jak zinterpretować uzyskanie wyniki badania w kontekście wybranej teorii oraz wyników innych badań.

Umiejętności

Student/-ka potrafi przygotować standardowe narzędzie diagnostyczne oraz zaplanować i przeprowadzić badanie pozwalające ocenić jego rzetelność (zarówno w aspekcie zgodności wewnętrznej jak i stabilności czasowej) oraz trafność pomiaru (wykorzystując analizę czynnikową, porównania z wynikami istniejących narzędzi oraz związki między zachowaniem a wynikami testowymi).

Potrafi zaprezentować standardowe narzędzie diagnostyczne, uwzględniając jego zarówno wprowadzenie teoretyczne, jak i kluczowe charakterystyki psychometryczne – zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Kompetencje społeczne

Student/-ka odznacza się odpowiedzialnością i kieruje dobrem uczestników oraz zasadami etycznymi podczas projektowania i prowadzenia badania.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowane w grupach narzędzie diagnostyczne – zaprezentowane podczas zajęć (10%) i opisane w raporcie (50%) oraz prezentacja zagadnienia teoretycznego wraz z ew. przykładami zastosowań (40%). Wszyscy członkowie zespołu otrzymują taką samą ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Adrian Kabat, Ewa Witkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDRSAj9IL8HPGN3235qNMmav5q1mUfe0tD58Xm1AeD1Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f1b99639-0546-44ed-9027-78883be12684&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie: Podstawą zaliczenia jest przygotowane w grupach narzędzie diagnostyczne – zaprezentowane podczas zajęć (10%) i opisane w raporcie (50%) oraz prezentacja zagadnienia teoretycznego wraz z ew. przykładami zastosowań (40%). Wszyscy członkowie zespołu otrzymują taką samą ocenę.

Pełny opis:

Celem zajęć jest skonstruowanie przez Studentów własnych standardowych narzędzi diagnostycznych. Szczegółowy opis poszczególnych spotkań i aktywności został umieszony w części dotyczącej konkretnej grupy zajęciowej.

Literatura:

Literatura do zajęć:

Fronczyk, K, (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA: prezentacja multimedialna dotycząca wybranego zagadnienia z zakresu psychometrii

UMIEJĘTNOŚCI: przygotowanie raportu psychometrycznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -30

Praca własna studenta nad raportem i prezentacją - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 60h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 120

Liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Prusiński
Prowadzący grup: Natalia Bogusz, Tomasz Prusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praca z uczestnikami zajęć dla przedmiotu Psychometria przygotowana jest w taki sposób, aby w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej, student mógł zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi psychometrii, z jakimi powinni zapoznać się studenci w trakcie studiów psychologicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie: Podstawą zaliczenia jest przygotowane w grupach narzędzie diagnostyczne – zaprezentowane podczas zajęć (10%) i opisane w raporcie (50%) oraz prezentacja zagadnienia teoretycznego wraz z ew. przykładami zastosowań (40%). Wszyscy członkowie zespołu otrzymują taką samą ocenę.

Pełny opis:

Celem zajęć jest skonstruowanie przez studentów własnych standardowych narzędzi diagnostycznych. Zajęcia mają charakter projektowy

Organizacja zajęć

Spotkanie 1.

Zajęcia organizacyjne.

Zadanie: podział na zespoły (max. 3 osobowe), próba wyboru zmiennych do operacjonalizacji, początek prac nad przygotowaniem szkicu wstępu teoretycznego (min. 3 strony standardowego maszynopisu, tekst musi wieńczyć operacyjna definicja wybranej zmiennej, 5-10 źródeł naukowych; opis istniejących narzędzi)

Spotkanie 2.

Tworzenie testu.

Wybór tematu teoretycznego. Dyskusja z poszczególnymi zespołami nad wybranymi zmiennymi. Praca nad wstępem teoretycznym

Deadline dla wyboru zmiennych!

Sugerowana literatura do referatu: Hornowska, E. (2001). Konstruowanie testu – podstawowe procedury. W: E. Hornowska. Testy psychologiczne. Teoria i praktyka (158-193). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Guilford. J.P. (1954/2005). Tworzenie testu . W: J. Brzeziński (red.). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. (107-110). Gdańsk: GWP.

Spotkanie 3.

Formalne i mniej formalne własności pozycji testowych, formaty odpowiedzi. Badanie rozkładu wyników.

Deadline dla oddania szkiców wstępu teoretycznego – grupa referująca ma dodatkowy tydzień na to zadanie

Sugerowana literatura do referatu: Witkowska, E., Fronczyk, K. (2009). Analiza właściwości pozycji testowych. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (161-179). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Spotkanie 4.

Czynniki zniekształcające wyniki testowe. Omówienie wybranych zmiennych i przygotowanych szkiców.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Spotkanie 5.

Szacowanie rzetelności skal oraz wyznaczanie standardowych błędów pomiaru – przypomnienie.

Sugerowana literatura do referatu: Jankowski, K., Zajenkowski, M. (2009). Metody szacowania rzetelności pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (84-110). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Rynkiewicz, A. (2009). Błędy standardowe i przedziały ufności. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (180-201). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Uwaga: w referacie musi znaleźć się opis obliczania alfa Cronbacha przy użyciu SPSS oraz szacowania SEM oraz ćwiczenie dla grupy

Spotkanie 6.

Metody ocena trafności testów – porównywanie z wynikami innych narzędzi, analiza różnic międzygrupowych

Sugerowana literatura do referatu: Tarnowski, A., Fronczyk, K. (2009). Trafność pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (111-140; 151-159). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Deadline dla przygotowania wstępnej puli pozycji, omówienie puli z każdą z grup

Spotkanie 7.

Ocena trafności wewnętrznej stworzonych narzędzi przez sędziów kompetentnych – praca w zespołach nad narzędziami kolegów

Deadline do przygotowania instrukcji; korekta puli po ocenie przez sędziów, wybór metody badania trafności pomiaru, początek badań

Spotkanie 8.

Trafność pomiaru testem a etyka diagnozy stawianej z jego użyciem.

Sugerowana literatura do referatu: Messick, S. (1980/2005). Trafność testu a etyka oceny (diagnozy). W: J. Brzeziński (red.). Trafność i rzetelność testów psychologicznych (460-482). Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Spotkanie 9.

Analiza czynnikowa jako metoda szacowania trafności pomiaru

Sugerowana literatura do referatu:

Tarnowski, A., Fronczyk, K. (2009). Trafność pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (147-151). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdział o analizie czynnikowej; lub dowolny inny rozdział z innego podręcznika do statystyki poświęcony tej kwestii).

Uwaga: referat musi zawierać przykład przeprowadzenia analizy czynnikowej w SPSS oraz ćwiczenie dla grupy.

Spotkanie 10.

Normalizacja.

Sugerowana literatura do referatu: Rynkiewicz, A. (2009). Normy i normalizacja. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (205-228). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Uwaga: referat musi zawierać przykład tworzenia norm.

Spotkanie 11.

Wykorzystanie testów w badaniach dużych grup na przykładzie testów PISA i TIMSS

Sugerowana literatura do referatu: Goczek, Ł., Witkowska, E., Witkowski, B. (2020). Jakość edukacji jako czynnik wzrostu gospodarczego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Spotkanie 12.

Indywidualne konsultacje dla poszczególnych grup

Spotkanie 13.

Adaptacja kulturowa testów i ich tłumaczenie z języków obcych

Sugerowana literatura do referatu: Brzeziński, J. (1997). Problemy adaptacji kulturowej testów. W: J. Brzeziński. Metodologia badań psychologicznych (576-597). Warszawa: PWN

Van de Vijver, F. & Hambleton, R. K. (1996). Translating tests: Some practical guidelines. European Psychologist, 1, 89-99. (dysponuję roboczym tłumaczeniem artykułu na język polski)

Spotkanie 14.

Prezentacje gotowych narzędzi (5 grup, po 15-20 minut dla grupy).

Deadline dla oddania gotowych raportów

Spotkanie 15.

Prezentacje gotowych narzędzi – c.d.

Członkowie grup, które oddały kompletne, poprawne raporty będą mogli podczas tego spotkania uzyskać informacje o ocenie końcowej

Literatura:

Literatura do zajęć:

Fronczyk, K, (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA: prezentacja multimedialna dotycząca wybranego zagadnienia z zakresu psychometrii

UMIEJĘTNOŚCI: przygotowanie raportu psychometrycznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -30

Praca własna studenta nad raportem i prezentacją - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 60h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 120

Liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Prusiński
Prowadzący grup: Hubert Oręziak, Tomasz Prusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty kształcenia będą mierzone w następujący sposób:

- w zakresie wiedzy: test wiedzy w formie pisemnej;

- w zakresie umiejętności: praca nad oceną dobroci pomiaru narzędzia, w tym przeprowadzenie badań pilotażowych oraz przygotowanie raportu z przeprowadzonej analizy wartości psychometrycznej pomiaru narzędziem;

- w zakresie kompetencji: dyskusja na zajęciach, praca grupowa nad raportem z badań;

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie projektu. Na kolejnych spotkaniach, jak i w ramach pracy własnej, poza zajęciami, podejmowane będą kolejne zagadnienia z wymienionych w części: Podstawowe informacje o przedmiocie.

W tym zwłaszcza:

- pojęcie pomiaru;

- wskaźniki;

- klasyczna teoria rzetelności testów i kwestie problemowe pomiaru psychometrycznego;

- wynik prawdziwy i błąd pomiaru, rozkład wyników i błędów dla jednej osoby i dla populacji, korelacja wyników otrzymanych i prawdziwych, SEM;

- stabilność czasowa, metoda wersji alternatywnych, metoda połówkowa, zgodność wewnętrzna, zgodność ocen sędziów;

- rodzaje trafności, wzajemne relacja między trafnościami, szacowanie trafności;

- analizy prowadzone za pomocą SPSS;

- normy i normalizacja;

- etyka pomiaru narzędziem psychologicznym;

Literatura:

Aranowska, E. (2005). Pomiar ilościowy w psychologii, Warszawa: Scholar.

Fronczyk, K, (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

stosowane metody kształcenia: wykład, dyskusja, rozmowa kierowana, dialog, praca z tekstem, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy;

nakład pracy osoby studiującej:

liczba godzin kontaktowych: 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 25

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia: 35

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania raport: 25

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 100 (4 pkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Grala, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie: Podstawą zaliczenia jest przygotowane w grupach narzędzie diagnostyczne – zaprezentowane podczas zajęć (10%) i opisane w raporcie (50%) oraz prezentacja zagadnienia teoretycznego wraz z ew. przykładami zastosowań (40%). Wszyscy członkowie zespołu otrzymują taką samą ocenę.

Pełny opis:

Celem zajęć jest skonstruowanie przez studentów własnych standardowych narzędzi diagnostycznych. Zajęcia mają charakter projektowy

Organizacja zajęć

Spotkanie 1.

Zajęcia organizacyjne.

Zadanie: podział na zespoły (max. 3 osobowe), próba wyboru zmiennych do operacjonalizacji, początek prac nad przygotowaniem szkicu wstępu teoretycznego (min. 3 strony standardowego maszynopisu, tekst musi wieńczyć operacyjna definicja wybranej zmiennej, 5-10 źródeł naukowych; opis istniejących narzędzi)

Spotkanie 2.

Tworzenie testu.

Wybór tematu teoretycznego. Dyskusja z poszczególnymi zespołami nad wybranymi zmiennymi. Praca nad wstępem teoretycznym

Deadline dla wyboru zmiennych!

Sugerowana literatura do referatu: Hornowska, E. (2001). Konstruowanie testu – podstawowe procedury. W: E. Hornowska. Testy psychologiczne. Teoria i praktyka (158-193). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Guilford. J.P. (1954/2005). Tworzenie testu . W: J. Brzeziński (red.). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. (107-110). Gdańsk: GWP.

Spotkanie 3.

Formalne i mniej formalne własności pozycji testowych, formaty odpowiedzi. Badanie rozkładu wyników.

Deadline dla oddania szkiców wstępu teoretycznego – grupa referująca ma dodatkowy tydzień na to zadanie

Sugerowana literatura do referatu: Witkowska, E., Fronczyk, K. (2009). Analiza właściwości pozycji testowych. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (161-179). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Spotkanie 4.

Czynniki zniekształcające wyniki testowe. Omówienie wybranych zmiennych i przygotowanych szkiców.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Spotkanie 5.

Szacowanie rzetelności skal oraz wyznaczanie standardowych błędów pomiaru – przypomnienie.

Sugerowana literatura do referatu: Jankowski, K., Zajenkowski, M. (2009). Metody szacowania rzetelności pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (84-110). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Rynkiewicz, A. (2009). Błędy standardowe i przedziały ufności. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (180-201). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Uwaga: w referacie musi znaleźć się opis obliczania alfa Cronbacha przy użyciu SPSS oraz szacowania SEM oraz ćwiczenie dla grupy

Spotkanie 6.

Metody ocena trafności testów – porównywanie z wynikami innych narzędzi, analiza różnic międzygrupowych

Sugerowana literatura do referatu: Tarnowski, A., Fronczyk, K. (2009). Trafność pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (111-140; 151-159). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Deadline dla przygotowania wstępnej puli pozycji, omówienie puli z każdą z grup

Spotkanie 7.

Ocena trafności wewnętrznej stworzonych narzędzi przez sędziów kompetentnych – praca w zespołach nad narzędziami kolegów

Deadline do przygotowania instrukcji; korekta puli po ocenie przez sędziów, wybór metody badania trafności pomiaru, początek badań

Spotkanie 8.

Trafność pomiaru testem a etyka diagnozy stawianej z jego użyciem.

Sugerowana literatura do referatu: Messick, S. (1980/2005). Trafność testu a etyka oceny (diagnozy). W: J. Brzeziński (red.). Trafność i rzetelność testów psychologicznych (460-482). Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Spotkanie 9.

Analiza czynnikowa jako metoda szacowania trafności pomiaru

Sugerowana literatura do referatu:

Tarnowski, A., Fronczyk, K. (2009). Trafność pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (147-151). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdział o analizie czynnikowej; lub dowolny inny rozdział z innego podręcznika do statystyki poświęcony tej kwestii).

Uwaga: referat musi zawierać przykład przeprowadzenia analizy czynnikowej w SPSS oraz ćwiczenie dla grupy.

Spotkanie 10.

Normalizacja.

Sugerowana literatura do referatu: Rynkiewicz, A. (2009). Normy i normalizacja. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (205-228). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Uwaga: referat musi zawierać przykład tworzenia norm.

Spotkanie 11.

Wykorzystanie testów w badaniach dużych grup na przykładzie testów PISA i TIMSS

Sugerowana literatura do referatu: Goczek, Ł., Witkowska, E., Witkowski, B. (2020). Jakość edukacji jako czynnik wzrostu gospodarczego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Spotkanie 12.

Indywidualne konsultacje dla poszczególnych grup

Spotkanie 13.

Adaptacja kulturowa testów i ich tłumaczenie z języków obcych

Sugerowana literatura do referatu: Brzeziński, J. (1997). Problemy adaptacji kulturowej testów. W: J. Brzeziński. Metodologia badań psychologicznych (576-597). Warszawa: PWN

Van de Vijver, F. & Hambleton, R. K. (1996). Translating tests: Some practical guidelines. European Psychologist, 1, 89-99. (dysponuję roboczym tłumaczeniem artykułu na język polski)

Spotkanie 14.

Prezentacje gotowych narzędzi (5 grup, po 15-20 minut dla grupy).

Deadline dla oddania gotowych raportów

Spotkanie 15.

Prezentacje gotowych narzędzi – c.d.

Członkowie grup, które oddały kompletne, poprawne raporty będą mogli podczas tego spotkania uzyskać informacje o ocenie końcowej

Literatura:

Literatura do zajęć:

Fronczyk, K, (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA: prezentacja multimedialna dotycząca wybranego zagadnienia z zakresu psychometrii

UMIEJĘTNOŚCI: przygotowanie raportu psychometrycznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -30

Praca własna studenta nad raportem i prezentacją - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 60h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 120

Liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Prusiński
Prowadzący grup: Bartosz Dębecki, Tomasz Prusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty kształcenia będą mierzone w następujący sposób:

- w zakresie wiedzy: test wiedzy w formie pisemnej;

- w zakresie umiejętności: praca nad oceną dobroci pomiaru narzędzia, w tym przeprowadzenie badań pilotażowych oraz przygotowanie raportu z przeprowadzonej analizy wartości psychometrycznej pomiaru narzędziem;

- w zakresie kompetencji: dyskusja na zajęciach, praca grupowa nad raportem z badań;

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie projektu. Na kolejnych spotkaniach, jak i w ramach pracy własnej, poza zajęciami, podejmowane będą kolejne zagadnienia z wymienionych w części: Podstawowe informacje o przedmiocie.

W tym zwłaszcza:

- pojęcie pomiaru;

- wskaźniki;

- klasyczna teoria rzetelności testów i kwestie problemowe pomiaru psychometrycznego;

- wynik prawdziwy i błąd pomiaru, rozkład wyników i błędów dla jednej osoby i dla populacji, korelacja wyników otrzymanych i prawdziwych, SEM;

- stabilność czasowa, metoda wersji alternatywnych, metoda połówkowa, zgodność wewnętrzna, zgodność ocen sędziów;

- rodzaje trafności, wzajemne relacja między trafnościami, szacowanie trafności;

- analizy prowadzone za pomocą SPSS;

- normy i normalizacja;

- etyka pomiaru narzędziem psychologicznym;

Literatura:

Aranowska, E. (2005). Pomiar ilościowy w psychologii, Warszawa: Scholar.

Fronczyk, K, (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

stosowane metody kształcenia: wykład, dyskusja, rozmowa kierowana, dialog, praca z tekstem, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy;

nakład pracy osoby studiującej:

liczba godzin kontaktowych: 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 25

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia: 35

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania raport: 25

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 100 (4 pkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Grala, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Prusiński
Prowadzący grup: Bartosz Dębecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)