Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej PS-3F-TPS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Frysztacki K. (2019). Wokół pracy socjalnej. Od koncepcji i teorii do kontekstów aplikacyjne-praktycznych, Wydawnictwo UJ: Kraków.

Frysztacki K. (red.) (2019). Praca socjalna 30 wykładów, WN PWN: Warszawa.

Czarnecki P.S. (2013). Praca socjalna. Difin: Warszawa.

Gray M., Webb S.A. (2013). Praca socjalna. Teorie i metody. Podręcznik akademicki, WN PWN: Warszawa.

Beckett C. (2010). Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS: Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Grudziewska E., Sędzicki M. (red.) (2017). Praktyka pracy socjalnej. Difin: Warszawa.

Łuszczyńska M., Grudziewska E., Łuczyńska M. (red.). (2021). Praca socjalna. Wokół wolności i obywatelskości. Oficyna Wydawnicza Impuls: Kraków.

Kwak A., Wyrwich-Hejduk E. (red.) (2010). W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo APS: Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student/-ka posiada wiedzę o znaczeniu pracy socjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

Zna podstawy teoretyczne metod i modeli praktyki w pracy

socjalnej.

Zna zasady interakcji pomiędzy pracownikiem socjalnym i klientami pracy socjalnej w relacjach indywidualnych, grupowych i społecznościowych.

Student/-ka potrafi uczyć się z analitycznym wykorzystaniem tradycyjnych i sieciowych źródeł wiedzy odnoszącej się do treści przedmiotu.

Umie przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne dotyczące szczegółowych teorii pracy socjalnej.

Potrafi wystąpić z komunikatywnym przekazem treści z zakresu pracy socjalnej wobec audytorium.

Potrafi tłumaczyć z języka angielskiego na język polski specjalistyczną terminologię pracy socjalnej.

Student/-ka rozumie potrzebę rozwijania wiedzy teoretycznej niezbędnej do efektywnej pracy socjalnej w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Egzamin końcowy w formie pisemnego testu (pytania zamknięte). Aby zdać egzamin należy otrzymać 50% punktów + 1. Test składa się z 42 pytań, aby otrzymać ocenę dostateczną (3,0) student powinien uzyskać 22 punkty.

Zakres tematów:

1. Praca socjalna – między praktyką a teorią.

2. Naukowe podstawy pracy socjalnej - teorie eksplanacyjne i prakseologiczne.

3. Implikacje pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne dla pracy socjalnej.

4. Przykłady teorii eksplanacyjnych do wykorzystania w pracy socjalnej:

- teoria systemów;

- teoria przywiązania Bolwby’ego;

- teoria stadiów rozwoju społecznego Garvina i Seabury’ego.

5. Procedura rozwiązywania problemów jako prakseologiczna teoria pracy socjalnej:

- problem z perspektywy psychologicznej;

- heurystyki rozwiązywania problemów w pracy socjalnej.

6. Trzy metody pracy socjalnej – tradycyjne teorie prakseologiczne:

- metoda indywidualnych przypadków;

- metoda pracy grupowej;

- metoda środowiskowa.

7. Modele interwencji w pracy socjalnej.

8. Podejścia aktywizujące: budzenie sił ludzkich, empowerment, organizacja stowarzyszeń.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystanie prezentacji multimedialnych. Dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:30 - 15:05, sala 1115/1116
Ewa Grudziewska 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)