Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3F-TPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. PS, (3-l) niestacj. I st.
Obowiązkowe dla 3 sem. PS, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat teoretycznych podstaw pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i modeli pracy socjalnej oraz wykorzystywanych metod, tj. pracy z przypadkiem, pracy z grupą oraz pracy środowiskowej (organizowanie społeczności lokalnej).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Praca socjalna – między praktyką a teorią.

2. Naukowe podstawy pracy socjalnej - teorie eksplanacyjne i prakseologiczne.

3. Dylematy wykorzystywania podstawowych nauk społecznych do tworzenia teorii pracy socjalnej:

- dylemat korzystania z monokazualnych teorii eksplanacyjnych;

- dylemat teorii pracy socjalnej wobec zmiany paradygmatu nauk społecznych – od pozytywizmu do postmodernizmu;

- poszukiwania rozwiązań: konstrukcjonizm, teoria systemów, eklektyzm.

4. Przykłady teorii eksplanacyjnych do wykorzystania w pracy socjalnej:

- teoria systemów;

- teoria przywiązania Bolwby’ego;

- teoria stadiów rozwoju społecznego Garvina i Seabury’ego.

5. Procedura rozwiązywania problemów jako prakseologiczna teoria pracy socjalnej:

- problem z perspektywy psychologicznej;

- heurystyki rozwiązywania problemów w pracy socjalnej.

6. Trzy metody pracy socjalnej – tradycyjne teorie prakseologiczne:

- metoda indywidualnych przypadków;

- metoda pracy grupowej;

- metoda środowiskowa.

7. Współczesne teorie prakseologiczne– modele interwencji w pracy socjalnej.

8. Podejścia aktywizujące: budzenie sił ludzkich, empowerment, organizacja stowarzyszeń.

Konwersatorium:

1. Związki pracy socjalnej z innymi dyscyplinami i subdyscyplinami nauki. Praca socjalna a socjologia, psychologia, antropologia.

2. Różnice pomiędzy pojęciami opieka społeczna, pomoc społeczna. Potrzeby społeczne obywateli jako źródło tworzenia rozwiązań systemowych.

3. Przedmiot i zakres pracy socjalnej, praca socjalna a pomoc społeczna.

4. Cele i zadania pracy socjalnej - zasada pomocniczości (subsydiarności).

5. Główne pojęcia pracy socjalnej (wsparcie, profilaktyka, kapitał ludzki, kapitał społeczny, empowerment, zasoby i potencjały).

6. Geneza pracy socjalnej jako dyscypliny naukowej oraz wiedzy praktycznej. Idea i rozwój samopomocy. Samopomoc a praca socjalna.

7. Naukowe podstawy pracy socjalnej. Koncepcja prakseologiczna.

8. Teoria eksplanacyjna (teoria stadiów rozwoju społecznego, teoria systemów społecznych, koncepcja przywiązania społecznego, modele psychodynamiczne).

9. Modele pracy socjalnej. Metody i techniki pracy socjalnej.

10. Praca socjalna z różnymi kategoriami wspomaganych - zróżnicowanie w podejściu metodycznym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Frysztacki K. (2019). Wokół pracy socjalnej. Od koncepcji i teorii do kontekstów aplikacyjne-praktycznych, Wydawnictwo UJ: Kraków.

Frysztacki K. (red.) (2019). Praca socjalna 30 wykładów, WN PWN: Warszawa.

Czarnecki P.S. (2013). Praca socjalna. Difin: Warszawa.

Gray M., Webb S.A. (2013). Praca socjalna. Teorie i metody. Podręcznik akademicki, WN PWN: Warszawa.

Beckett C. (2010). Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS: Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Grudziewska E., Sędzicki M. (red.) (2017). Praktyka pracy socjalnej. Difin: Warszawa.

Łuszczyńska M., Grudziewska E., Łuczyńska M. (red.). (2021). Praca socjalna. Wokół wolności i obywatelskości. Oficyna Wydawnicza Impuls: Kraków.

Kwak A., Wyrwich-Hejduk E. (red.) (2010). W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo APS: Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę o znaczeniu pracy socjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

Zna podstawy teoretyczne metod i modeli praktyki w pracy socjalnej.

Zna zasady interakcji pomiędzy pracownikiem socjalnym i klientami pracy socjalnej w relacjach indywidualnych, grupowych i społecznościowych.

Umiejętności

Student/-ka potrafi uczyć się z analitycznym wykorzystaniem tradycyjnych i sieciowych źródeł wiedzy odnoszącej się do treści przedmiotu

Umie przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne dotyczące szczegółowych teorii pracy socjalnej.

Potrafi wystąpić z komunikatywnym przekazem treści z zakresu pracy socjalnej wobec audytorium.

Potrafi tłumaczyć z języka angielskiego na język polski specjalistyczną terminologię pracy socjalnej.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę rozwijania wiedzy teoretycznej niezbędnej do efektywnej pracy socjalnej w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: obecność na zajęciach. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin końcowy w formie pisemnego testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Ewa Grudziewska, Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat teoretycznych podstaw pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i modeli pracy socjalnej oraz wykorzystywanych metod, tj. pracy z przypadkiem, pracy z grupą oraz pracy środowiskowej (organizowanie społeczności lokalnej).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Praca socjalna – między praktyką a teorią.

2. Naukowe podstawy pracy socjalnej - teorie eksplanacyjne i prakseologiczne.

3. Interdyscyplinarne źródła pracy socjalnej - pedagogiką, socjologia, psychologia, polityka społeczna.

4. Przykłady teorii eksplanacyjnych do wykorzystania w pracy socjalnej:

- teoria systemów;

- teoria przywiązania Bolwby’ego;

- teoria stadiów rozwoju społecznego Garvina i Seabury’ego.

5. Procedura rozwiązywania problemów jako prakseologiczna teoria pracy socjalnej:

- problem z perspektywy psychologicznej;

- heurystyki rozwiązywania problemów w pracy socjalnej.

6. Trzy metody pracy socjalnej – tradycyjne teorie prakseologiczne:

- metoda indywidualnych przypadków;

- metoda pracy grupowej;

- metoda środowiskowa.

7. Współczesne teorie prakseologiczne– modele interwencji w pracy socjalnej.

8. Podejścia aktywizujące: budzenie sił ludzkich, empowerment, organizacja stowarzyszeń.

Konwersatorium:

Konwersatorium:

1. Związki pracy socjalnej z innymi dyscyplinami i subdyscyplinami nauki. Praca socjalna a socjologia, psychologia, antropologia.

2. Różnice pomiędzy pojęciami opieka społeczna, pomoc społeczna. Potrzeby społeczne obywateli jako źródło tworzenia rozwiązań systemowych.

3. Przedmiot i zakres pracy socjalnej, praca socjalna a pomoc społeczna.

4. Cele i zadania pracy socjalnej - zasada pomocniczości (subsydiarności).

5. Główne pojęcia pracy socjalnej (wsparcie, profilaktyka, kapitał ludzki, kapitał społeczny, empowerment, zasoby i potencjały).

6. Geneza pracy socjalnej jako dyscypliny naukowej oraz wiedzy praktycznej. Idea i rozwój samopomocy. Samopomoc a praca socjalna.

7. Naukowe podstawy pracy socjalnej. Koncepcja prakseologiczna.

8. Teoria eksplanacyjna (teoria stadiów rozwoju społecznego, teoria systemów społecznych, koncepcja przywiązania społecznego, modele psychodynamiczne).

9. Modele pracy socjalnej. Metody i techniki pracy socjalnej.

10. Praca socjalna z różnymi kategoriami wspomaganych - zróżnicowanie w podejściu metodycznym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Frysztacki K. (2019). Wokół pracy socjalnej. Od koncepcji i teorii do kontekstów aplikacyjne-praktycznych, Wydawnictwo UJ: Kraków.

Frysztacki K. (red.) (2019). Praca socjalna 30 wykładów, WN PWN: Warszawa.

Czarnecki P.S. (2013). Praca socjalna. Difin: Warszawa.

Gray M., Webb S.A. (2013). Praca socjalna. Teorie i metody. Podręcznik akademicki, WN PWN: Warszawa.

Beckett C. (2010). Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS: Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Grudziewska E., Sędzicki M. (red.) (2017). Praktyka pracy socjalnej. Difin: Warszawa.

Łuszczyńska M., Grudziewska E., Łuczyńska M. (red.). (2021). Praca socjalna. Wokół wolności i obywatelskości. Oficyna Wydawnicza Impuls: Kraków.

Kwak A., Wyrwich-Hejduk E. (red.) (2010). W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo APS: Warszawa.

Uwagi:

Wykład: obecność na zajęciach. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin końcowy w formie pisemnego testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.