Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych 10-2S-MOR
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Górski S., Metodyka resocjalizacji, IWZZ, Warszawa 1985

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wyd. Akadem. „Żak”, Warszawa 1998.

Urban B., Stanik J., M. (red.), Resocjalizacja, Tom I i II, PWN Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego. Wyd. Naukowe „Novum”, Płock, 2001

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, PWN, Warszawa 1978.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. PWN, Warszawa 2006.

Iwanicki H., Stosowanie środków leczniczo-wychowawczych, psychokorekcyjnych i odwykowych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności na podstawie danych CZSW, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

Zeszyt 13, Seria Pedagogiczna, Numer Serii 7, Warszawa 2015.

Iwanicki H., Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego. [w:] Opieka, Wychowanie, Terapia, L. Pytka (red.) Nr 4 (40), Warszawa 1999.

Iwanicki H., Rola, znaczenie i zadania szkolnictwa przywięziennego. Szkoła Specjalna, Nr 1, 2004.

Iwanicki H., Rola pomocy postpenitencjarnej w readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności. [w:] A.

Fidelus (red.) W stronę readaptacji społecznej, NWP, Piotrków Trybunalski.

Sawicka K., (red). Socjoterapia, CMPPP, Warszawa,1988.

Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich, Lublin 2004.

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W01

Zna podstawowe koncepcje pedagogiki resocjalizacyjnej

PC1_KS_W02

Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o systemach wsparcia osób nieprzystosowanych społecznie, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

PC1_KS_W06

Ma elementarną wiedzę z zakresu metodyki pracy resocjalizacyjnej, norm, procedur stosowanych w pedagogice resocjalizacyjnej

PC1_KS_U01

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w celu analizowania i interpretowania problemów wychowawczych.

PC1_KS_U02

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i wykorzystywania odpowiednich metod pracy.

PC1_KS_K01

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w placówkach resocjalizacyjnych i jest zdolny do porozumiewania się z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie

PCI_KS_02

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania resocjalizacyjne

Metody i kryteria oceniania:

W sytuacji trwania zawieszenia zajęć i realizacji ich on-line:

- obecność studenta podczas wykładów i ćwiczeń realizowanych za pomocą aplikacji Teams

- ocena umiejętności projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych adekwatnych do określonych problemów

- ocena umiejętności weryfikacji oddziaływań resocjalizacyjnych

- sprawdzenie umiejętności dokonywania krytycznej analizy dostępnych programów i metod resocjalizacyjnych

- sprawdzenie zrozumienia problemów osób nieprzystosowanych społecznie oraz zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym

Zakres tematów:

1.Omówienie tematyki zajęć, podanie literatury oraz przedstawienie wymagań. Analiza systemów stosowanych w resocjalizacji

2.Omówienie zasad funkcjonowania oraz metod pracy w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, instytucjach wychowania resocjalizującego.

3.Rola szkoły w zapobieganiu nieprzystosowania społecznego. Współpraca szkoły z instytucjami

4.Mechanizmy resocjalizacji

5.Nagrody i kary w resocjalizacji

6.Najważniejsze metody resocjalizacji, ich podział oraz sposoby wykorzystywania.

7.Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech wychowanka

8.Metody pracy w środowisku otwartym (case-work, group-work i net-work)

9.Sport, plastyka, muzyka, teatr, wolontariat – metody oddziaływań

10.Socjoterapia i biblioterapia – sposoby oddziaływań

11.Rozpoznanie nieprzystosowania społecznego wychowanków - budowanie diagnozy resocjalizacyjnej - konstruowanie Indywidualnych Programów Resocjalizacji oraz Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych

12.Rozpoznanie ważniejszych patologii w rodzinie i sposoby przeciwdziałania im.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, praca z książką, metoda problemowa, praca w grupie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:50 - 12:25, (sala nieznana)
Joanna Moleda 27/ szczegóły
2 każda środa, 11:40 - 13:15, (sala nieznana)
Joanna Moleda 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.