Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna z osobami bezrobotnymi 20-1S-PSB1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Grewiński, M. Rymsza, Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa 2011.

L. Miś, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska, Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków 2011.

A. Skowrońska, Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, CRZL 2014.

J. Staręga-Piasek (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, IRSS, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1828).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada wiedzę na instytucji rynku pracy i instrumentów polityki społecznej działających w na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Posiada wiedzę na temat funkcjonowania osoby bezrobotnej.

Umiejętności:

Potrafi dokonać wstępnej analizy przypadku danej osoby i zaproponować działania służące interesom klienta wykluczonego społecznie z powodu braku pracy.

Potrafi współdziałać z instytucjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych.

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę rozwoju własnych umiejętności w pracy z osobą bezrobotną.

Przygotowuje plany pracy, kontrakty socjalne z osobą bezrobotną

Metody i kryteria oceniania:

1) obecność i aktywność na zajęciach;

2) przygotowanie kontraktu socjalnego obejmującego pracę z przypadkiem;

3) kolokwium zaliczeniowe;

Możliwość zdalnego prowadzenia zajęć poprzez udostępnianie materiałów dydaktycznych lub multimedialnych studentom na skrzynkę mailową grupy (poprzez przesłanie mailem wskazanego materiału dydaktycznego) oraz kart pracy studenta z danej jednostki dydaktycznej, które student wypełnia/uzupełnia a następnie odsyła prowadzącemu zajęcia.

W przypadku zdalnego prowadzenia zajęć:

1) prowadzący zajęcia przesyła materiał dydaktyczny (prezentacje, podręczniki w pdf, artykuły naukowe, filmy multimedialne), z którym student ma za zadanie zapoznać się, a następnie wypełnić kartę pracy studenta przygotowaną przez prowadzącego;

2) karta pracy studenta jest warunkiem zaliczenia jednostki dydaktycznej zajęć, którą student przesyła drogą mailową na wskazany adres mailowy prowadzącego zajęcia.

3) karta pracy studenta weryfikuje zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności studenta z bieżącego tematu zajęć dydaktycznych.

4) prowadzący wskazuje literaturę (w tym może ją udostępnić) w celu zdobycia informacji przez studenta, przyswojenia wiedzy, zdobycia kompetencji i rozwoju umiejętności.

Zaliczenie na podstawie złożonych prac: indywidualne karty pracy, zbiorowa karta pracy (kontrakt socjalny), eseje.

Zakres tematów:

1. Omówienie problematyki poruszanej podczas zajęć: tematy, literatura przedmiotu (1h).

1.1. Aktywność zawodowa we współczesnym świecie (1h).

2. Praca jako podstawowa działalność człowieka (2)

2.1. Praca w różnych fazach rozwoju cywilizacji ludzkich

2.2. Wykształcenie jako cecha statusu pracy zarobkowej

2.3. Praca jako obiekt badań społecznych

2.4. Globalizacja a kariery zawodowe

3. Praca i zatrudnienie w systemie prawa. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej. Dane statystyczne dot. bezrobotnych (2)

4. Bezrobocie. Istota bezrobocia. Przyczyny i konsekwencje występowania bezrobocia.

5. Bezrobocie jako przyczyna przyznawania świadczeń pomocy społecznej. Charakterystyka społeczno-demograficzna bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Cechy psychospołeczne osób bezrobotnych. Wskazania do diagnozy osób bezrobotnych.

6-7 Instytucje świadczące pomoc osobom bezrobotnym

6.1. Instytucje pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin.

6.2. Instytucje rynku pracy w Polsce.

6.3. Instytucje zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej.

8-9. Usługi i świadczenia dla osób bezrobotnych

8.1. Usługi i świadczenia z pomocy społecznej.

8.2. Usługi i świadczenia oferowane przez instytucje rynku pracy.

8.3. CIS i spółdzielnie socjalne.

10. Zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Kontrakt socjalny Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny. Współpraca ośrodka pomocy społecznej

11. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi metodą kontraktu (symulacja kontraktu)

12. Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi.

13. Zajęcia terenowe (Spółdzielnia socjalna/PUP/WTZ/W)

14. Zaliczenie

15. Dobre praktyki w Polsce i Europie w pracy socjalnej z bezrobotnymi.

Metody dydaktyczne:

a) metody asymilacji wiedzy – uczenie się przez przyswajanie: pogadanka, dyskusja, wykład, praca z książką;

b) metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy – uczenie się przez odkrywanie; klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, metoda sytuacyjna;

c) metody praktyczne – uczenie się przez działanie;

d) zdalne prowadzenie zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, sala 1010
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, sala 1010
Katarzyna Stanek 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)