Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna z osobami bezrobotnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PSB1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami bezrobotnymi
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student:

Potrafi wymienić instytucje rynku pracy i opisać rodzaje usług świadczonych przez te instytucje. Rozumie, dlaczego instrumenty rynku pracy są tak ważne dla prowadzenia efektywnej polityki społecznej i włączania osób korzystających z pomocy społecznej i do zatrudnienia.

Posiada wiedzę praktyczną o normach i regułach funkcjonowania społecznego oraz na temat instytucji rynku pracy. Potrafi wskazać przepisy prawne dotyczące osób bezrobotnych. Wie, jak posługiwać się kontraktem socjalnym. Zna zasady tworzenia własnej działalności gospodarczej.

Analizuje i proponuje działania służące interesom klienta wykluczonego społecznie z powodu braku pracy.

Pełny opis:

Praca i zatrudnienie w systemie prawa.

Bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej.

Przepisy prawne dotyczące osób bezrobotnych.

Istota i konsekwencje bezrobocia. Zasiłki dla osób bezrobotnych.

Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy.

Instytucje rynku pracy.

Instytucje rynku pracy a instytucje pomocy społecznej - współpraca na rzecz wspólnego klienta.

Usługi i instrumenty rynku pracy.

Zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Kontrakt socjalny - praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny.

Zatrudnienie wspierane.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami.

Literatura:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1828).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów uczenia się:

weryfikowane na podstawie złożonych:

(1) kart pracy (wysyłanych przez prowadzącego zgodnie z harmonogramem zajęć)

(2) eseje:

(3) wynik pracy zespołowej (kontrakt socjalny osobą bezrobotną)

Pełny opis:

1. Omówienie problematyki poruszanej podczas zajęć: tematy, literatura przedmiotu - 19.02.2020 r.

1.1. Aktywność zawodowa we współczesnym świecie.

2. Praca jako podstawowa działalność człowieka - 26.03.2020 r.

2.1. Praca w różnych fazach rozwoju cywilizacji ludzkich

2.2. Wykształcenie jako cecha statusu pracy zarobkowej

2.3. Praca jako obiekt badań społecznych

2.4. Globalizacja a kariery zawodowe

3. Praca i zatrudnienie w systemie prawa. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej. Dane statystyczne dot. bezrobotnych - 04.03.2020 r.

4. Bezrobocie. Istota bezrobocia. Przyczyny i konsekwencje występowania bezrobocia - 11.03.2020 r.

ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ

5. Bezrobocie jako przyczyna przyznawania świadczeń pomocy społecznej. Charakterystyka społeczno-demograficzna bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Cechy psychospołeczne osób bezrobotnych. Wskazania do diagnozy osób bezrobotnych.

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 16.03.2020 r.

Publikacja: Polakowski D., Determinanty funkcjonowania osoby pozostającej bez pracy oraz uwarunkowania współpracy z pracownikiem socjalnym, CRZL(s. 1-30) (pdf) - przesłany elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 16.03.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania zgodnie z tematem zajęć - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 16.03.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 23.03.2020 r.).

6. Instytucje świadczące pomoc osobom bezrobotnym

6.1. Instytucje pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin.

6.2. Instytucje rynku pracy w Polsce.

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 25.03.2020 r.

Publikacja: Arent Ł., Hryniewicka A., Kulak-Dolata I., Rokicki B., Bezrobocie - między dialogiem a działaniem, Warszawa 2012 (pdf) - przesłany elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 25.03.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania zgodnie z tematem zajęć - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 25.03.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 31.03.2020 r.).

7. Instytucje zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej.

Artykuły do przeczytania:

Danecka M., Zatrudnienie socjalne czy pomoc społeczna ? Aktywizacja społeczno-zawodowa w opinii jej odbiorców, "Ekonomia Społeczna" 3/2013;

Koczur W., Zatrudnienie socjalne - wybrane zagadnienia, "Studia Ekonomiczne" 161/2013 - przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 01.04.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania zgodnie z tematem zajęć - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 01.04.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 07.04.2020 r.).

8.. Usługi i świadczenia dla osób bezrobotnych

8.1. Usługi i świadczenia z pomocy społecznej.

8.2. Usługi i świadczenia oferowane przez instytucje rynku pracy.

Prezentacja Power Point przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 08.04.2020 r.

Obowiązujące do zajęć akty prawne:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2019.0.1482 t.j.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. 2004 Nr 64 poz 593 - przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 08.04.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania zgodnie z tematem zajęć - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 08.04.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 15.04.2020 r.).

Dodatkowo, rekomendowany tekst: 1) Bezrobocie - między diagnozą a działaniem pod red. Ł. Arendt, A. Hryniewieckiej, I. Kukulak-Dolata, B. Rokicki, s. 71-79. - przesłany elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 25.03.2020 r.

9. Usługi i świadczenia dla osób bezrobotnych

9.1. CIS i spółdzielnie socjalne.

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania zgodnie z tematem zajęć - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 15.04.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 21.04.2020 r.).

Rekomendowane podczas przygotowania karty pracy studenta materiały wysłane elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 08.04.2020 r.

10. Zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Kontrakt socjalny Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny.

Prezentacja Power Point z komentarzem - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 22.04.2020 r.

Karta pracy studenta (obowiązująca na zajęciach 10-11przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 22.04.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 05.05.2020 r.).

Kontrakt socjalny B (z osobami bezrobotnymi obowiązujący do pracy na zajęciach 10-11).

Materiał umieszczony w Teams (zadania, pliki)

Spotkanie na Teams:

24.04.2020 r. - 10.30-11.30

28.04.2020 r. - 10.30-11.30 - informacja przesłana dla zespołu (grupy)

11. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi metodą kontraktu (symulacja kontraktu) - materiał obowiązujący wysłany na adres mailowy grupy w dniu 22.04.2020 r.; wszelkie informacje w punkcie 10.)

12. Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi.Prezentacja Power Point z komentarzem - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 06.05.2020 r.

Karta pracy studenta przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 06.05.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 12.05.2020 r.).

Dodatkowo: artykuł naukowy (pdf), E.Flaszyńska (2018), Praca z osobami długotrwale bezrobotnymi z perspektywy pracownika ośrodka pomocy społecznej, w: E. Grudziewska, M.Sędzicki, Praktyka pracy socjalnej, Warszawa: Difin.

13. Metody i narzędzia pracy z osobami bezrobotnymi.

Prezentacja 1. Metody i narzędzia pracy z osobami bezrobotnymi w Power Point z komentarzem - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 13.05.2020 r.

Prezentacja 2. Trening pracy i asystentura i poradnictwo w pracy z osobą bezrobotną w Power Point z kometarzem - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 13.05.2020 r.

Karta pracy studenta przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 13.05.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 19.05.2020 r.).

14. Coaching w pracy socjalnej z osobą bezrobotną.

Prezentacja Power Point "Coaching w pracy z osobą bezrobotną" z komentarzem - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.05.2020 r.

Karta pracy studenta przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.05.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 26.05.2020 r.).

15. Dobre praktyki w Polsce i Europie w pracy socjalnej z bezrobotnymi. Omówienie zajęć w systemie pracy zdalnej.

Spotkanie w teams (27.05.2020 r. godz. 9.30).

Literatura:

Ł. Arent, A. Hryniewicka, I. Kulak-Dolata I., B. Rokicki, Bezrobocie - między dialogiem a działaniem, Warszawa 2012.

M. Grewiński, M. Rymsza, Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa 2011.

L. Miś, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska, Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków 2011.

A. Skowrońska, Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, CRZL 2014.

J. Staręga-Piasek (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, IRSS, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1828).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Uwagi:

W czasie edukacji on-line: sposób prowadzenia zajęć - synchroniczny (m.in. czat, wideospotkania w aplikacji teams, zespół w teams) i asynchroniczny (poczta elektroniczna grupy: pracasocjalna2018aps@gmail.com oraz prowadzącego: dr.km.stanek@gmail.com, poczta służbowa: kstanek@aps.edu.pl).

Metody kształcenia: prezentacje multimedialne w PowerPoint z komentarzem, analiza tekstów i zadania do materiału zamieszczone w karcie pracy studenta (materiały elektroniczne: pdf monografii autorskich i wieloautorskich, artykułów naukowych oraz dokumentów prawnych (ustaw) zgodnie z tematyką zajęć), karty pracy studenta operacjonalizujące wiedzę i umiejętności, konsultacje z wykorzystaniem czatu lub/i wideospotkania w teams.

Materiały (prezentacje, artykuły, ustawy, linki), karty pracy, zadania do zrealizowania przesyłane na adres elektorniczny grupy: pracasocjalna2018aps@gmail.com zgodnie z terminarzem zajęć).

Opis zadań, materiały przesłane na adres elektroniczny grupy oraz w aplikacji teams.

Zaliczenie na podstawie złożonych prac: indywidualne karty pracy, zbiorowa karta pracy (kontrakt socjalny), eseje.

Zajęcia realizowane zgodnie z terminarzem w trybie synchronicznym (m.in. czat, audio) i asynchronicznym (poczta elektroniczna na google, poczta aps, teams)

Konsultacje indywidualne za pośrednictwem komunikacji telefonicznej oraz poczty elektronicznej w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje codziennie w godz. 9.30-12.00.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zgodnie z terminarzem w trybie synchronicznym (m.in. czat, audio) i asynchronicznym (poczta elektroniczna na google, poczta aps, teams)

Sposób pomiaru efektów kształcenia: weryfikowane na podstawie złożonych prac:

Eseje, karty pracy indywidualnej studenta, zdalna praca zespołowa (kontrakt socjalny z osobą bezrobotną)

Pełny opis:

1. Omówienie problematyki poruszanej podczas zajęć: tematy, literatura przedmiotu.

1.1. Aktywność zawodowa we współczesnym świecie.

ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ

2. Praca jako podstawowa działalność człowieka.

2.1. Praca w różnych fazach rozwoju cywilizacji ludzkich

2.2. Wykształcenie jako cecha statusu pracy zarobkowej

2.3. Praca jako obiekt badań społecznych

2.4. Globalizacja a kariery zawodowe

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.03.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania zgodnie z tematem zajęć - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.03.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 26.03.2020 r.)

Dodatkowo: do całego cyklu zajęć: Skowrońska A., Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, CRZL, Warszawa 2014 (pdf) - przesłany elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.03.2020 r.

3. Praca i zatrudnienie w systemie prawa. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej. Dane statystyczne dot. bezrobotnych.

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 28.03.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania (zajęcia 3-4) do wykonania zgodnie z tematem zajęć - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 28.03.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 02.04.2020 r.)

4. Bezrobocie. Istota bezrobocia. Przyczyny i konsekwencje występowania bezrobocia.

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 28.03.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania (zajęcia 3-4) do wykonania zgodnie z tematem zajęć - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 28.03.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 02.04.2020 r.).

Dodatkowo: Arent Ł., Hryniewicka A., Kulak-Dolata I., Rokicki B., Bezrobocie - między dialogiem a działaniem, Warszawa 2012 (pdf) - przesłany elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 28.03.2020 r. - obowiązujący do całego cyklu zajęć.

5. Bezrobocie jako przyczyna przyznawania świadczeń pomocy społecznej. Charakterystyka społeczno-demograficzna bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Cechy psychospołeczne osób bezrobotnych. Wskazania do diagnozy osób bezrobotnych.

Prezentacja w Power Point - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 05.04.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania zgodnie z tematem zajęć - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 05.04.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 19.04.2020 r.)

6. Instytucje świadczące pomoc osobom bezrobotnym

6.1. Instytucje pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz osób bezrobotnych

Prezentacja w Power Point - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 05.04.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania zgodnie z tematem zajęć - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 05.04.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 19.04.2020 r.)

Przy wykonywaniu zadań zawartych w karcie pracy rekomenduje przeczytanie tekstu Arent Ł., Hryniewicka A., Kulak-Dolata I., Rokicki B., Bezrobocie - między dialogiem a działaniem, Warszawa 2012 (pdf) (s. 51-71)- przesłany elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 28.03.2020 r.

7. Instytucje zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej.

Materiały do zajęć przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy zgodnie z harmonogramem zajęć w dniu 07.06.2020 r. (dodatkowo wszystkie materiały w teams):

Danecka M., Zatrudnienie socjalne czy pomoc społeczna ? Aktywizacja społeczno-zawodowa w opinii jej odbiorców, "Ekonomia Społeczna" 3/2013;

Koczur W., Zatrudnienie socjalne - wybrane zagadnienia, "Studia Ekonomiczne" 161/2013;

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania zgodnie z tematem zajęć - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 07.06.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 18.06.2020 r.).

8.. Usługi i świadczenia dla osób bezrobotnych

8.1. Usługi i świadczenia z pomocy społecznej.

8.2. Usługi i świadczenia oferowane przez instytucje rynku pracy.

8.3. CIS i spółdzielnie socjalne.

Prezentacja Power Point przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 07.06.2020 r.

Obowiązujące do zajęć akty prawne:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2019.0.1482 t.j.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. 2004 Nr 64 poz 593 - przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 08.04.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania zgodnie z tematem zajęć - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 07.06.2020 r. (do wypełnienia i odesłania do dnia 18.06.2020 r.).

Dodatkowo, rekomendowany tekst: 1) Bezrobocie - między diagnozą a działaniem pod red. Ł. Arendt, A. Hryniewieckiej, I. Kukulak-Dolata, B. Rokicki, s. 71-79.

9-10. Zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Kontrakt socjalny Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny. Współpraca ośrodka pomocy społecznej

Praca socjalna z osobami bezrobotnymi metodą kontraktu (symulacja kontraktu)

Literatura:

Ł. Arent, A. Hryniewicka, I. Kulak-Dolata I., B. Rokicki, Bezrobocie - między dialogiem a działaniem, Warszawa 2012

M. Grewiński, M. Rymsza, Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa 2011.

L. Miś, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska, Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków 2011.

A. Skowrońska, Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, CRZL 2014.

J. Staręga-Piasek (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, IRSS, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1828).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Uwagi:

Sposób prowadzenia zajęć - synchroniczny (m.in. czat, wideospotkania w aplikacji teams) i asynchroniczny (poczta elektroniczna grupy: pracasocjalna1820@gmail.com oraz prowadzącego: dr.km.stanek@gmail.com, poczta służbowa: kstanek@aps.edu.pl).

Metody kształcenia: prezentacje multimedialne w PowerPoint z komentarzem, analiza tekstów i zadania do materiału zamieszczone w karcie pracy studenta (materiały elektroniczne: pdf monografii autorskich i wieloautorskich, artykułów naukowych oraz dokumentów prawnych (ustaw) zgodnie z tematyką zajęć), karty pracy studenta operacjonalizujące wiedzę i umiejętności, konsultacje z wykorzystaniem czatu lub/i wideospotkania w teams.

Materiały (prezentacje z komentarzem, artykuły, ustawy, linki), karty pracy, zadania do zrealizowania przesyłane na adres elektorniczny grupy: pracasocjalna1820@gmail.com zgodnie z terminarzem zajęć).

Konsultacje indywidulane za pośrednictwem komunikacji telefonicznej oraz poczty elektronicznej w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje codziennie w godz. 9.30-12.00.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)