Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja wewnątrzrodzinna 20-1S-KOW
Wykład (WYK) Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Bogdanowicz, M. Lipowska (red.), Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Impuls, Kraków 2008

B. Harwas – Napierała, Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2006,

R. Honnessey, Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, CRZL, Warszawa 2014.

E. Kuhnke, Sztuka komunikacji, Wydawnictwo Septem, Gliwice 2017.

M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2001, s. 212-243; 123-169; 13-113.

E. Trylińska - Tekielska, Konflikty w systemie rodzinnym - dorastająca młodzież i osoby dla niej znaczące. Wyd. ERDA, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, rodzajów więzi i struktur społecznych;

Zna i rozumie zróżnicowania społeczne stanowiące czynniki ryzyka stygmatyzacji jednostek i rodzin;

Umie:

Umie rozwiązywać konflikty na drodze mediacji i negocjacji oraz radzić sobie w sytuacjach stresowych

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę rozwijania wiedzy i zdobywania umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego

Dokonuje krytycznej oceny własnych kompetencji i efektów pracy, korzysta z pomocy, konsultacji i superwizji

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

obecność na zajęciach,

aktywny udział w dyskusji dydaktycznej;

kolokwium zaliczeniowe;

W przypadku zdalnego prowadzenia prowadzący przesyła materiały dydaktyczne lub multimedialne studentom na skrzynkę mailową grupy (poprzez przesłanie mailem wskazanego materiału dydaktycznego) oraz kart pracy studenta z danej jednostki dydaktycznej, które student wypełnia/uzupełnia a następnie odsyła prowadzącemu zajęcia.

W przypadku zdalnego prowadzenia zajęć:

1) prowadzący zajęcia przesyła materiał dydaktyczny (prezentacje, podręczniki w pdf, artykuły naukowe, filmy multimedialne), z którym student ma za zadanie zapoznać się, a następnie wypełnić kartę pracy studenta przygotowaną przez prowadzącego;

2) karta pracy studenta jest warunkiem zaliczenia jednostki dydaktycznej zajęć, którą student przesyła drogą mailową na wskazany adres mailowy prowadzącego zajęcia.

3) karta pracy studenta weryfikuje zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności studenta z bieżącego tematu zajęć dydaktycznych.

4) prowadzący wskazuje literaturę (w tym może ją udostępnić) w celu zdobycia informacji przez studenta, przyswojenia wiedzy, zdobycia kompetencji i rozwoju umiejętności.

Student ma możliwość kontaktu mailowego z wykładowcą oraz brać w udział w dyskusji dydaktycznej poprzez maila grupowego.

Zakres tematów:

I. Podstawowe zagadnienia z zakresu teorii komunikacji.

II. Komunikacja w rodzinie. Komunikacja niewerbalna i werbalna w rodzinie.

III. Jak zadbać o zdrowe komunikowanie się w rodzinie.

IV. Sztuka komunikowania się z dziećmi.

V. Dynamika komunikacji interpersonalnej w małżeństwie i rodzinie.

VI. Modele, style i strategie komunikacji małżeńskiej i rodzinnej.

VII. Przeszkody i zakłócenia komunikacji w małżeństwie i rodzinie. Proces rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie. Proces rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

wykład monograficzny, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, analiza wybranych tekstów źródłowych, zajęcia zdalne;

kontakt mailowy z wykładowcą; konsultacje zdalne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, sala 1069
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 19:00, sala 1204
Katarzyna Stanek 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)