Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja wewnątrzrodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-KOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja wewnątrzrodzinna
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Studenci zaliczają przedmiot na ocenę na podstawie pisemnego kolokwium.

W sytuacji, jeżeli zajęcia są prowadzone zdalnie, studenci zaliczają wykład na podstawie pracy zaliczeniowej na wybrany temat, przesłany przez osobę prowadzącą. Praca zaliczeniowa oparta jest o co najmniej 2 źródła bibliograficzne, przesłana przez studentów drogą pocztową w wyznaczonym przez osobę prowadzącą terminie.

Pełny opis:

Wykład, podczas którego studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji i komunikacji w rodzinie. Poznają najważniejsze zagadnienia związane z komunikowaniem się, potencjalnymi przyczynami zaburzeń komunikacji w rodzinie oraz sposobami rozwiązywania konfliktów w środowisku rodzinnym.

Komunikowanie się - wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z omawianym zagadnieniem. Komunikacja werbalna i niewerbalna jako sposoby porozumiewania się. Wybrane modele i strategie komunikacji małżeńskiej i rodzinnej. Dziecko i jego sposoby komunikowania się ze światem. Przyczyny zakłóceń komunikacji w rodzinie. Sposoby rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie. Dialog jako skuteczna metoda komunikowania się w rodzinie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B. Harwas – Napierała, Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2006,

K. Kuszak (red.) Dziecko w przestrzeni języka. Wybrane konteksty teoretyczne. Wybrane perspektywy praktyczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018,

A. Molesztak, Dialog w rodzinie – perspektywa komunikacji społecznej [w] B. Aouil, W.J. Maliszewski (red) Media – Komunikacja – Zdrowie – Wyzwania – Szanse – Zagrożenia. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2008, s. 75- 86,

E. Trylińska - Tekielska, Konflikty w systemie rodzinnym - dorastająca młodzież i osoby dla niej znaczące. Wyd. ERDA, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

M. Bogdanowicz, M. Lipowska (red.), Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Impuls, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, etapach rozwoju rodziny i jednostki w rodzinie, rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturalnych, zawodowych, organizacyjnych i terytorialnych) i o rządzących nimi prawidłowościach.

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Ma elementarną wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

Zna źródła i metody pozyskiwania zasobów (materialnych i niematerialnych), potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych.

Zna i rozumie definicje oraz zasady stosowania prawa autorskiego i zasady ochrony własności przemysłowej.

Umiejętności

Skutecznie komunikuje się werbalnie i niewerbalnie – w mowie i na piśmie w języku polskim

Proponuje działania służące interesom klienta z uwzględnieniem jego kontekstu rodzinnego i społecznego

Kompetencje

Zachowuje otwartość na rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji i negocjacji.

Posiada zdolność do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresowych.

Przejawia empatyczną postawę względem innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej.

Jest gotowy do komunikowania się z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, przekazuje i broni swoje poglądy, wypowiada się w ważnych sprawach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje multimedialne, prezentacji innych materiałów poruszających omawianą problematykę. Dyskusja dydaktyczna, wspólne refleksje dotyczące omawianych zagadnień.

W sytuacji, kiedy wykład odbywa się zdalnie, osoba prowadząca wysyła studentom prezentacje i inne materiały dotyczące omawianych zagadnień drogą pocztową. Studenci zaliczają przedmiot w oparciu o pracę zaliczeniową.

Możliwe jest przeprowadzenie telekonferencji, jeżeli każdy ze studentów ma taką możliwość i po wcześniejszym ustaleniu jej terminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zaliczają przedmiot na ocenę na podstawie pisemnego kolokwium.

W przypadku, kiedy zajęcia są prowadzone zdalnie, studenci zaliczają wykład na ocenę w oparciu o pracę zaliczeniową na zadany temat, przesłaną osobie prowadzącej.

Pełny opis:

Wykład, podczas którego studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji i komunikacji w rodzinie. Poznają najważniejsze zagadnienia związane z komunikowaniem się, potencjalnymi przyczynami zaburzeń komunikacji w rodzinie oraz sposobami rozwiązywania konfliktów w środowisku rodzinnym.

Komunikowanie się - wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z omawianym zagadnieniem. Komunikacja werbalna i niewerbalna jako sposoby porozumiewania się. Wybrane modele i strategie komunikacji małżeńskiej i rodzinnej. Dziecko i jego sposoby komunikowania się ze światem. Przyczyny zakłóceń komunikacji w rodzinie. Sposoby rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie. Dialog jako skuteczna metoda komunikowania się w rodzinie.

Zajęcie przeprowadzone zdalnie - prezentacje i inne materiały (wykład):

19.03.2020 - Konflikty rodzinne,

26.03.2020 - Komunikacja wewnątrzrodzinna - cele, wyzwania, trudności,

09.04.2020 - podsumowanie zajęć - skuteczna komunikacja,

16.04.2020 - podanie tematów prac zaliczeniowych, określenie wymogów związanych z ich przygotowaniem, wyznaczenie terminu przesłania. Termin wyznaczono na 11 maja 2020 roku

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Bogdanowicz, M. Lipowska (red.), Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Impuls, Kraków 2008

B. Harwas – Napierała, Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2006,

K. Kuszak (red.) Dziecko w przestrzeni języka. Wybrane konteksty teoretyczne. Wybrane perspektywy praktyczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018,

A. Molesztak, Dialog w rodzinie – perspektywa komunikacji społecznej [w] B. Aouil, W.J. Maliszewski (red) Media – Komunikacja – Zdrowie – Wyzwania – Szanse – Zagrożenia. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2008, s. 75- 86,

E. Trylińska - Tekielska, Konflikty w systemie rodzinnym - dorastająca młodzież i osoby dla niej znaczące. Wyd. ERDA, Warszawa 2005

literatura i materiały uzupełniające:

artykułu Agnieszki Rumianowskiej zatytułowany:

Konflikty w rodzinie w narracjach młodego pokolenia,

dostępny na stronie internetwej:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_nad_Rodzina/Studia_nad_Rodzina-r2013-t17-n2_(33)/Studia_nad_Rodzina-r2013-t17-n2_(33)-s247-276/Studia_nad_Rodzina-r2013-t17-n2_(33)-s247-276.pdf

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, analiza wybranych tekstów źródłowych

w przypadku, kiedy zajęcia są prowadzone zdalnie:

analiza przesłanych materiałów, zagadnień, prezentacji

Nakład pracy studenta:

15 godzin kontaktowych (1 punkt ECTS),

20 godzin: analiza omawianych zagadnień i przygotowanie do kolokwium

W przypadku, kiedy zajęcia są prowadzone zdalnie:

15 godzin w ramach kontaktu on - line: analiza przesłanych materiałów i zagadnień, przygotowanie pracy zaliczeniowej i przesłanie jej osobie prowadzącej (część wykładów odbyła się już na uczelni)

Osoba prowadząca drogą mailową (na adres wskazany przez studentów) wysyła studentom wszystkie materiały związane z realizacją przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie złożonych prac:

(1) esej nt. Komunikacja w rodzinie warunkiem poprawnej komunikacji z innymi osobami. Co rodzice powinni wiedzieć na temat komunikacji.

(2) uzupełnienie i zaliczenie pięciu kart pracy zgodnie w poleceniami prowadzącego weryfikujące wiedzę, kompetencje i umiejętności studenta w odniesieniu do tematów wykładów.

Pełny opis:

Wykład, podczas którego studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji i komunikacji w rodzinie.

Poznają najważniejsze zagadnienia związane z komunikowaniem się (w tym komunikację z dziećmi, poszczególnymi członkami rodziny), potencjalnymi przyczynami zaburzeń komunikacji w rodzinie oraz sposobami rozwiązywania konfliktów w środowisku rodzinnym.

I. Podstawowe zagadnienia z zakresu teorii komunikacji.

II. Jak zadbać o zdrowe komunikowanie się w rodzinie.

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW

III. Komunikacja w rodzinie. Komunikacja niewerbalna i werbalna w rodzinie.

Prezentacja Power Point z komentarzem: (1) Komunikacja w rodzinie; (2) Komunikacja werbalna i niewerbalna - przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 20.03.2020 r.

Doskonałym uzupełnieniem wykładu jest materiał na stronie https://www.youtube.com/watch?v=7v3akfqLkg

Karta pracy studenta weryfikująca zrozumienie tematu zawierające zadania studentów oraz temat eseju (odesłane do dnia 26.03.2020 r.).

IV. Sztuka komunikowania się z dziećmi.

Prezentacja Power Point z komentarzem - przesłana elektronicznie na adres grupy w dniu 28.03.2020 r.

Karta pracy studenta weryfikująca zrozumienie tematu zawierające zadania dla studentów (odesłane do dnia 02.04.2020 r.).

V. Dynamika komunikacji interpersonalnej w małżeństwie i rodzinie.

Materiał: Podkowińska M., Komunikacja w rodzinie, Wyd. SGGW, Warszawa 2016, s. 42-53; 119-165. - przesłane na adres mailowy grupy w dniu 28.03.2020 r.

Karta pracy studenta weryfikująca zrozumienie tematu zawierające zadania dla studentów (odesłane do dnia 02.04.2020 r.).

VI. Modele, style i strategie komunikacji małżeńskiej i rodzinnej.

Materiał: Harwas-Napierała B, Komunikacja interpersonalna w rodzinie (rozdz, I. Komunikacja interpersonalna w rodzinie na tle różnych sposobów ujmowania komunikacji, s. 13-35), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006 - przesłane elektronicznie na adres grupy w dniu 28.03.2020 r.

Dodatkowo artykuł: D. Seredyńska, H.Moch, Style komunikacji małżeńskiej w opinii męża, żony oraz ich dziecka, Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji nr 6/2011, s. 115-136 - przesłane elektronicznie na adres grupy w dniu 28.03.2020 r.;

Karta pracy studenta weryfikująca zrozumienie tematu zawierające zadania dla studentów (odesłane do dnia 02.04.2020 r.).

Materiały przesłane elektronicznie na adres grupy w dniu 28.03.2020 r.

VII. Przeszkody i zakłócenia komunikacji w małżeństwie i rodzinie. Proces rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie. Proces rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie.

Prezentacja Power Point z komentarzem - przesłane elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 05.04.2020 r.

Doskonałym uzupełnieniem wykładu jest: Harwas-Napierała B, Komunikacja interpersonalna w rodzinie (rozdz, IV. Typowe zakłócenia w rodzinie, s. 99-108), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006 - przesłane elektronicznie na adres grupy w dniu 28.03.2020 r.

Karta pracy studenta weryfikująca zrozumienie tematu zawierające zadania dla studentów (odesłane do dnia 15.04.2020 r.).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Bogdanowicz, M. Lipowska (red.), Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Impuls, Kraków 2008

B. Harwas – Napierała, Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2006,

R. Honnessey, Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, CRZL, Warszawa 2014.

E. Kuhnke, Sztuka komunikacji, Wydawnictwo Septem, Gliwice 2017.

M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2001, s. 212-243; 123-169; 13-113.

D. Seredyńska, H.Moch, Style komunikacji małżeńskiej w opinii męża, żony oraz ich dziecka, Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji nr 6,

E. Trylińska - Tekielska, Konflikty w systemie rodzinnym - dorastająca młodzież i osoby dla niej znaczące. Wyd. ERDA, Warszawa 2005

Uwagi:

Sposób prowadzenia zajęć: asynchroniczny (m.in. poczta elektroniczna)

Metody kształcenia:

wykład w postaci prezentacji z komentarzem, indywidualna praca zdalna na podstawie tekstów źródłowych, karty pracy;

Udostępnianie materiałów dydaktycznych lub multimedialnych studentom na skrzynkę mailową grupy (poprzez przesłanie mailem wskazanego materiału dydaktycznego w dniu poprzedzającym lub dniu odbywania się zajęć na adres mailowy grupy: pspomocspoleczna@onet.pl oraz kart pracy studenta służących operacjonalizacji wiedzy z danej jednostki dydaktycznej, które student wypełnia/uzupełnia a następnie odsyła we wskazanym w mailu terminie prowadzącemu zajęcia.

Instrukcje wykonania karty pracy zawarte w przesłanej karcie pracy studenta.

Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje w każdy dzień tygodnia w godz. 9.00-12.00.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)