Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyroda ożywiona i nieożywiona w przedszkolu i szkole – metodyka 10-1S-POM1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

PEP1_W09 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą podstaw psychologicznych i pedagogicznych roz-woju zainteresowań przyrodniczych u dzieci.

PEP1_W13 Orientuje się w podstawie programowej w zakresie realizacji edukacji przyrodniczej w przedszkolu i wczesnej edukacji.

PEP1_W15 Wie, jak budować dziecięcą wiedzę o świecie przyrodniczym

PEP1_U03 Umie wdrażać dzieci do chronienia śro-dowiska przyrodniczego, do prowadzenia prostych hodowli sprzyjających rozumie-niu praw przyrody i rozwijaniu zaintere-sowań przyrodniczych. Zna metody zapoznawania dzieci ze zja-wiskami atmosferycznymi i przewidywa-niem ich skutków. Potrafi kształtować u dzieci nawyki dba-łości o bezpieczeństwo swoje i innych w środowisku społecznym i przyrodniczym we współpracy z rodziną dzieci.

PEP1_K02 Szanuje przyrodę ożywioną i nieożywio-ną. Wykazuje się postawą proekologiczną i przekonaniem, że obowiązkiem każdego człowieka jest dbać i szanować świat roślin i zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność.

Aktywność na zajęciach.

Praca zaliczeniowa teoretyczna.

Test wiedzy z omawianej literatury.

Zakres tematów:

Przyroda w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - analiza podstawy programowej i programów nauczania.

Przyroda ożywiona i nieożywiona - metoda projektu przyrodniczego (obserwacja, doświadczenie, eksperyment).

Znaczenie różnorodności biologicznej dla zrównoważonego rozwoju

Rozpoznawanie pospolitych roślin i zwierząt - propozycje zajęć terenowych.

Zastosowanie TIK w edukacji przyrodniczej.

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych w edukacji przyrodniczej - zagadnienia teoretyczne i praktyczne ich wdrażanie.

Ewaluacja pracy nauczyciela.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne na ćwiczeniach:

- Krótkie wykłady wprowadzające do poszczególnego bloku tematycznego

- Praca na zajęciach – grupowa i indywidualna

- Karty pracy studenta, weryfikujące zakres dotychczasowej wiedzy

- Dyskusja, burza mózgów

- Prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:10 - 20:30, sala 3429/3430
Błażej Helie 21/ szczegóły
2 każda środa, 15:20 - 18:45, sala 3429/3430
Błażej Helie 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.