Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski I – B2 plus, poziom średnio-zaawansowany wyższy plus [51-0F-ANG1-B2p] Semestr zimowy 2022/2023
Lektorat, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski I – B2 plus, poziom średnio-zaawansowany wyższy plus [51-0F-ANG1-B2p]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (w trakcie)
Lektorat [LEK], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:15 - 12:45
sala 1204
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Dąbruś
Literatura:

Na zajęciach obowiązuje podręcznik wydawnictwa Pearson Roadmap B2+ wraz z zeszytem ćwiczeń. Oprócz tego na zajęciach wykorzystywane są materiały pochodzące m.in. z zasobów internetowych takich jak:

• OneStopEnglish (Macmillan),

• elt.oup.com (Oxford University Press),

• Random Idea English,

• psychologytoday.com i innych

lub platform internetowych, np. ePanel Pearson.

Dodatkowo używane są m.in. takie pozycje wydawnicze jak:

• (New) English File Upper-Intermediate 3rd Edition + zeszyt ćwiczeń, C. Lathem-Koenig, C. Oxenden (OUP)

• English Grammar in Use, R. Murphy (Cambridge)

• Angielskie Wyrazy Kłopotliwe, R. Ociepa, R. Preston, A. Szcześniak (Egis)

• Grammarway 3, 4, V. Evans and J. Dooley (Express Publishing)

• Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami, S. Maciaszczyk, A. Szarkowska (PWN)

• Grammar Practice for Upper-Intermediate Students, S. Dignen and B. Viney with E. Walker and S. Elsworth (Pearson)

• A Practical English Grammar, Thomson & Martinet (Oxford)

• FCE Use of English 1, 2, V. Evans (Express Publishing)

• Wordbuilder, G. Wellman (Heinemann) i inne.

Do egzaminów ustnych wykorzystywane są takie czasopisma anglojęzyczne jak:

• Polska Newsweek Learning English;

• Psychologies

• English Matters

Zakres tematów:

Rozdział 1

Słownictwo - formy spędzania czasu wolnego

• ćwiczenia leksykalne – formy spędzania czasu wolnego

• rozmowa na temat czynności wykonywanych w czasie wolnym, wyrażanie i uzasadnianie opinii i preferencji

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji, rozmowa na temat treści tekstu, wyrażenie i uzasadnienie opinii

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• rozmowa na temat doświadczeń z przekonywaniem kogoś do czegoś lub byciem przekonywanym, wyrażanie i uzasadnianie opinii

Gramatyka - zdania rozszczepione

• ćwiczenia gramatyczne – zdania rozszczepione

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji

• rozmowa na temat form spędzania czasu wolnego, przekonywanie rozmówcy do zrobienia czegoś, wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyrażanie pewności, wątpliwości

Słownictwo – pomaganie

• rozmowa na temat potrzeb osób przedstawionych na fotografiach, doświadczeń związanych z pomaganiem innym, wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

• rozumienie tekstu pisanego – wyszukiwanie określonych informacji, wyrażanie opinii na temat treści nagrania

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

Gramatyka - czasy: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous

• ćwiczenia gramatyczne: czasy: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji

• opowiadanie historii na wybrany temat, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opowiadanie o doświadczeniu, wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyrażanie emocji

Słuchanie – nieformalne rozmowy

• rozmowa na temat fotografii – opisywanie czynności, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• rozmowa na temat dobrych uczynków, opowiadanie o doświadczeniu, wyrażanie i uzasadnianie opinii

Słownictwo - praca i związane z nią czynności

• rozmowa na temat sytuacji przedstawionych na ilustracjach – opisywanie czynności, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości, wyrażanie i uzasadnianie opinii

• rozumienie tekstu pisanego – wyszukiwanie określonych informacji

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• rozmowa na temat aspektów pracy/studiowania, które są dla nas irytujące, pokoi gniewu, sposobów radzenia sobie z tym, co nas irytuje, wyrażanie i uzasadnianie opinii i preferencji, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

• ćwiczenia leksykalne – praca i związane z nią czynności

Słownictwo - wyrażenia określające przesadę

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji

• ćwiczenia leksykalne – wyrażenia określające przesadę

• rozmowa na temat tego, co nas irytuje, wyrażanie i uzasadnianie opinii

Czytanie – artykuły prasowe

• rozmowa na temat czynności przedstawionych na fotografiach, wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

• rozumienie tekstu pisanego

– wyszukiwanie określonych informacji

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• rozmowa na temat zasad dotyczących spożywania posiłków, które powinny obowiązywać w biurze, wyrażanie i uzasadnianie opinii i preferencji

Słownictwo - kłótnie i spory

• rozmowa na temat sporów przedstawionych na fotografiach, wyrażanie i uzasadnianie opinii, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości

• ćwiczenia leksykalne – kłótnie i spory

• rozumienie tekstu słuchanego – wyszukiwanie określonych informacji

• stosowanie strategii komunikacyjnych – domyślanie się znaczenia nieznanych słów z kontekstu

• negocjowanie rozwiązań sporów, proponowanie, przyjmowanie lub odrzucanie propozycji

Metody dydaktyczne:

Nauczanie języków obcych to złożony proces, który wymaga zróżnicowanych metod i technik dydaktycznych tak, jak zróżnicowani są studenci poddawani temu procesowi. Stąd też wybór podejścia komunikacyjnego jako metody dydaktycznej wydaje się najlepszym z możliwych, ponieważ jest silnie eklektyczne z pozostałymi metodami konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi. Można wyodrębnić następujące metody dydaktyczne w pracy ze studentem:

a) metoda podająca – objaśnienie lub wyjaśnienie

• wykład informacyjny

• pogadanka (wstępna, utrwalająca, kontrolna)

b) metoda problemowa

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjne

• dyskusja dydaktyczna

• burza mózgów

c) metoda praktyczna

• ćwiczenia przedmiotowe

Na czas edukacji on-line udostępniane są studentom również karty pracy, które student opracowuje samodzielnie na podstawie podręcznika i zeszytu ćwiczeń w określonym czasie. Po upływie terminu nadsyłania prac, nauczyciel weryfikuje karty pracy, odnosi się do odpowiedzi udzielonych na pytania otwarte, komentując je, a do pozostałych treści zamkniętych przesyła klucz poprawnych odpowiedzi. Student ma możliwość konsultowania uwag, pytań poprzez pocztę APS lub aplikację MSTeams.

Zakładając, iż zajęcia będą odbywały się w trybie synchronicznym przez aplikację MSTeams metody dydaktyczne nie będą różniły się od tych prowadzonych w sali.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie toku nauki student poddawany jest systematycznej ocenie osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Sposoby oceniania to:

• testy sprawdzające stopień opanowania słownictwa, gramatyki, umiejętności słuchania i czytania w języku obcym (test uznany jest za zaliczony, jeśli poprawne odpowiedzi stanowią 60% ustalonej punktacji);

• aktywność podczas zajęć (praca domowe, karty pracy, dłuższe wypowiedzi na określony wcześniej temat)

• elementem niezbędnym do uzyskania zaliczenia jest również frekwencja

Stosuje się następujące kryteria oceniania dla poszczególnych umiejętności:

Znajomości gramatyki i słownictwa

BARDZO DOBRY

• Student poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (związane z opisem form spędzania czasu wolnego, pomaganiem, pracą i związanymi z nią czynnościami, wyrażeniami określającymi przesadę, kłótniami i sporami); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się zdaniami rozszczepionymi (Cleft Sentences), poprawnie stosuje czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect i Past Perfect Continuous;

DOBRY

• Student, popełniając nieliczne błędy, stosuje poznane słownictwo i na ogół poprawnie posługuje się gramatyką z Unitu 1.

DOSTATECZNY

• Student, popełniając liczne błędy, stosuje poznane słownictwo i nie zawsze poprawnie posługuje się gramatyką z Unitu 1.

NIEDOSTATECZNY

• Student, posługuje się bardzo ograniczonym zakresem słownictwa i popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu zagadnień gramatycznych z Unitu 1.

Słuchanie

BARDZO DOBRY

• Student znajduje w tekście informacje nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera osoby do zdań.

• Student określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, nie popełniając większych błędów.

• Student określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania.

DOBRY

• Student znajduje w tekście informacje popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera osoby do zdań.

• Student określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełniając nieliczne błędy.

• Student określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania.

DOSTATECZNY

• Student z pewną trudnością znajduje w tekście informacje popełniając dość liczne błędy; dobierając osoby do zdań popełnia liczne błędy.

• Student z pewną trudnością określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełniając dość liczne błędy.

• Student z pewną trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełniając dość liczne błędy; dobierając ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania, popełnia liczne błędy.

NIEDOSTATECZNY

• Student z trudnością znajduje w tekście informacje, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając osoby do zdań popełnia bardzo liczne błędy.

• Student z trudnością określa myśl główną oraz z trudem znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełnia przy tym liczne błędy.

• Student z trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz z trudem znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania, popełnia bardzo liczne błędy.

Czytanie

BARDZO DOBRY

• Student bezbłędnie lub niemal bezbłędnie znajduje określone informacje w tekstach; bezbłędnie rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi; z łatwością określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu z łatwością rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, nie popełnia większych błędów przy dobieraniu brakujących zdań do osób opisanych w tekście.

DOBRY

• Student znajduje określone informacje w tekstach, popełniając nieliczne błędy; na ogół rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi; określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu.

• na ogół poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia pewne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście.

DOSTATECZNY

• Student z pewną trudnością znajduje określone informacje w tekstach, popełniając liczne błędy; często nie rozróżnia formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi; nie zawsze poprawnie określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu.

• nie zawsze poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia dość liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście.

• popełnia dość liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do osób opisanych w tekście.

NIEDOSTATECZNY

• Student z trudnością znajduje określone informacje w tekstach, popełniając bardzo liczne błędy; z trudnością określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu; nie widzi różnicy między teksem formalnym i nieformalnym;

• nieudolnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście;

• popełnia liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do osób opisanych w tekście.

Mówienie (kryteria stosowane również w przypadku egzaminu ustnego końcowego)

BARDZO DOBRY

• Student potrafi porozumiewać się z łatwością, bardzo swobodnie, płynnie i bez wahania;

• Student jego wymowa, akcent i intonacja są na ogół poprawne i nie zakłócają komunikacji;

• Student potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować bogaty zakres struktur leksykalno - gramatycznych i funkcji językowych zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. Stosowania odpowiednich środków językowych;

• Student potrafi umiejętnie zastosować liczne strategie kompensujące braki w wiedzy dot. Środków językowych i nie wykorzystuje w komunikacji języka polskiego;

• Student potrafi swobodnie i poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując różnorodne formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;

• Student potrafi swobodnie uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie podanych zagadnień;

• Student potrafi precyzyjnie i szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie podanych zagadnień;

• Student potrafi swobodnie i precyzyjnie wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie podanych zagadnień

• Student potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące

• Student poprawnie używa zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie podanych zagadnień;

• Student potrafi swobodnie dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl formalny /nieformalny);

DOBRY

• Student potrafi porozumiewać się płynnie i bez wahania;

• Student jego wymowa, akcent i intonacja są na ogół poprawne i nie zakłócają komunikacji;

• Student potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować struktury leksykalno-gramatyczne i funkcje językowe zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej);

• Student potrafi zastosować strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych i nie wykorzystuje w komunikacji języka polskiego;

• Student potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując adekwatne formy grzecznościowe w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi precyzyjnie przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz szczegółowo zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób trzecich;

• Student potrafi precyzyjnie wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi precyzyjnie przedstawić opinie osób trzecich

• Student potrafi przedstawić liczne zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych oraz liczne argumenty za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;

• Student potrafi dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl formalny / nieformalny);

DOSTATECZNY

• potrafi porozumiewać się dość płynnie, ale zdarza mu się przerywać wypowiedź, aby zyskać czas na zastanowienie i odpowiedni dobór środków językowych; potrzebuje też w

• rozmowie wsparcia ze strony rozmówcy i stosuje liczne powtórzenia;

• jego wymowa, akcent i intonacja, mimo licznych błędów, nie zakłócają komunikacji;

• potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować niektóre struktury leksykalno-gramatyczne i funkcje językowe;

• potrafi skutecznie zastosować najbardziej podstawowe strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych, ale często używa w komunikacji języka polskiego;

• potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę, stosując podstawowe formy grzecznościowe w obrębie wymaganych zagadnień;

• potrafi uzyskać i przekazać najprostsze informacje oraz wyjaśnienia w obrębie wymaganych zagadnień;

NIEDOSTATECZNY

• nie potrafi porozumiewać się płynnie, często przerywa wypowiedź, aby zyskać czas na zastanowienie i odpowiedni dobór środków językowych, potrzebuje w rozmowie stałego wsparcia ze strony rozmówcy, stosuje bardzo liczne powtórzenia;

• popełnia bardzo liczne błędy w wymowie, akcencie i intonacji, które częściowo zakłócają komunikację;

• ma poważne trudności z zastosowaniem w swoich wypowiedziach odpowiednich struktury leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych;

• sporadycznie i nieumiejętnie stosuje pojedyncze, najprostsze strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych i bardzo często korzysta w komunikacji z języka polskiego;

• z trudem i sporadycznie potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę,

• nieporadnie stosując podstawowe formy grzecznościowe w obrębie wymaganych zagadnień:

• z trudem i sporadycznie potrafi uzyskać i przekazać najprostsze informacje oraz wyjaśnienia w obrębie wymaganych zagadnień;

Uwagi:

lektorat I rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)