Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzanie zmiany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WZM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzanie zmiany
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podypl.: akad. liderów oświaty szkoły uczącej się ALO SUS, edycja: woj. maz.
Obowiązkowe dla stud. podypl.: akad. liderów oświaty szkoły uczącej się ALO SUS, edycja: woj. św.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

- zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej; wyjaśnia typowe reakcje, zachowania i postawy ludzi wobec zmiany oraz charakteryzuje i projektuje wybrane strategie radzenia sobie z typowymi reakcjami wobec zmiany;

- ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, potrafi wyjaśnić czym jest zmiana w życiu człowieka, jak na nią reaguje, jakie czynniki miękkie warunkują wprowadzanie zmiany: wizja, włączanie w działanie, komunikacja, motywacja;

- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, wyjaśnia rolę i znaczenie lidera w procesie motywowania do zmiany i przeprowadzania organizacji przez zmiany; charakteryzuje proces zmian

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do zarządzania zmianą; analizuje czynniki warunkujące wprowadzanie zmiany i wykorzystuje je w procesie wprowadzania zmiany podczas procesowego wspomagania szkół; adekwatnie posługuje się tzw. czynnikami twardymi zarządzania zmianą - model DICE (czas trwania wprowadzania zmiany, adekwatność doboru członków zespołu, spójność deklaracji i działań, poziom zaangażowania wszystkich grup w szkole, zobowiązanie do działań, dodatkowy wysiłek związany z wprowadzaniem zmiany);

- potrafi ocenić przydatność wybranych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z projektowaniem i wdrażaniem zmian w szkołach, potrafi dokonać wnikliwej analizy raportów z ewaluacji zewnętrznej, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron, w kontekście wprowadzanych zmian; dokonuje diagnozy poszczególnych obszarów pracy szkoły, w kontekście wprowadzania zmiany

- przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych i organizacyjnych, potrafi zaplanować proces wspomagania w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych;

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w procesie inicjowania i przeprowadzania organizacji przez proces zmiany;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wykonanych prac (implementacja zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 97 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Dziarnowska, Michał Kwiatkowski, Danuta Uryga
Prowadzący grup: Wioletta Dziarnowska, Michał Kwiatkowski, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zaliczenie na podstawie wykonanych prac (implementacja zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej)

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

• Czym jest zmiana? Zmiana jako proces.

• Typowe reakcje, zachowania i postawy ludzi wobec zmiany. Wybrane sposoby radzenia sobie z typowymi reakcjami wobec zmiany.

• Czynniki miękkie warunkujące wprowadzanie zmiany: wizja, włączanie pracowników, komunikacja, motywacja.

• Czynniki twarde zarządzania zmianą model DICE (czas trwania wprowadzania zmiany, adekwatność doboru członków zespołu, spójność deklaracji i działań, poziom zaangażowania wszystkich grup w szkole, zobowiązanie do działań, dodatkowy wysiłek związany z wprowadzaniem zmiany).

• Przeprowadzanie organizacji przez zmiany (w tym teoria pola sił Kurta Lewina i Analiza Pola Sił - podstawa planowania wprowadzania zmiany.

• Johna Ketter 8 kroków wprowadzania zmiany.

• Rola lidera zmiany, w tym motywowanie do zmiany

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• H. L. Sirkin, P. Keenan, A. Jackson, "Twarde aspekty zarządzania zmianą", w: Harvard Business Reviev Polska, Wrzesień 2009.

• I. Kazimierska, I. Lachowicz, L. Piotrowska, "Formułowanie wizji i jej rola we wprowadzaniu zmiany", ORE, https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/2_1/ forulowanie_wizji_i_jej_rola_w_procesie_zmiany.pdf

• I. Kazimierska, I. Lachowicz, L. Piotrowska, "Wspieranie zmian zachodzących w szkole", ORE: https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/2_1/wspieranie_zmian.pdf

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• K. Blanchard, "Jednominutowy menadżer buduje wydajne zespoły", MTBiznez, Warszawa, 2010.

• J. Kotter, "Gdy góra lodowa topnieje", Helion, Warszawa 2008.

• J. Kotter, D. S. Cohen, "Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieniły oblicza firm na całym świecie", Helion 2007.

• I. Kazimierska, I. Lachowicz, L. Piotrowska"Rola komunikowania zmiany", ORE: https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/2_1/ rola_komunikowania_zmiany.pdf

• B. Skierkowski, "Twarde czynniki w zarządzaniu zmianą – model DICE", https://oditk.pl/pl/wiedza/artykul/zobacz/twarde-czynniki-w-zarzadzaniu-zmiana-model-dice/

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, analiza przypadków, praca w zespołach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 12 godz.

E-learning: 85

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 120 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.