Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia stresu, kryzysu i traumy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PKT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia stresu, kryzysu i traumy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru

egzamin pisemny w formie testu wiadomości

egzamin pisemny

analiza studium przypadku

dgrywanie ról

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć

Pełny opis:

WYKŁAD:

Wybrane teorie stresu: transakcyjna koncepcja Lazarusa i Folkman, stres w ujęciu Antonovsky’ego. Uwarunkowania, przebieg i następstwa stresu w kontekście zdrowia jednostki. Stres zawodowy i zespół wypalenia zawodowego. Radzenie sobie ze stresem – strategie, style. Techniki radzenia sobie ze stresem.

Pojęcie i charakterystyka kryzysu psychologicznego. Teorie kryzysu. Obszary kryzysów. Stany transkryzysowe. Modele i metody interwencji kryzysowej. Ogólne idee, założenia, cele, zasady i etapy. Zakres działań i kompetencje osób prowadzących interwencje kryzysowe.

Trauma. Kryzysy traumatyczne. ASD i PTSD-diagnoza i formy pomocy.

LICZBA GODZIN: 15

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

James, R. K., Gilliland B. E.(2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA

Kubacka - Jasiecka , D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Kubacka-Jasiecka,D., Mudyń, K. (2005). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa: Difin.

Literatura uzupełniająca:

Łosiak, W. (2007). Natura stresu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sęk, H. (2000). Wypalenie zawodowe. Warszawa: PWN

Sęk, H. (red.) (2005). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,

Pilecka, B. (2004). Kryzys psychologiczny, wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

słuchacz potrafi objaśniać wybrane teorie stresu, kryzysu i interwencji kryzysowej

potrafi opisać uwarunkowania, przebieg i następstwa stresu

potrafi scharakteryzować cele, zasady i etapy interwencji kryzysowej

potrafi analizować zależności między czynnikami stresującymi a stanem zdrowia jednostki

Umiejętności

potrafi przeprowadzić ocenę aktualnego stanu funkcjonowania klienta w kryzysie

potrafi zaprezentować plan pomocy osobom w kryzysach sytuacyjnych

potrafi przeprowadzić diagnozę ASD i PTSD

potrafi wykorzystywać wybrane strategie i techniki oddziaływania w interwencji kryzysowej

Kompetencje społeczne (max. 10)

posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania

ma pogłębioną świadomość poziomu swoich umiejętności radzenia sobie ze stresem; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

egzamin pisemny w formie testu wiadomości

egzamin pisemny

analiza studium przypadku

dgrywanie ról

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć

Pełny opis:

WYKŁAD:

Wybrane teorie stresu: transakcyjna koncepcja Lazarusa i Folkman, stres w ujęciu Antonovsky’ego. Uwarunkowania, przebieg i następstwa stresu w kontekście zdrowia jednostki. Stres zawodowy i zespół wypalenia zawodowego. Radzenie sobie ze stresem – strategie, style. Techniki radzenia sobie ze stresem.

Pojęcie i charakterystyka kryzysu psychologicznego. Teorie kryzysu. Obszary kryzysów. Stany transkryzysowe. Modele i metody interwencji kryzysowej. Ogólne idee, założenia, cele, zasady i etapy. Zakres działań i kompetencje osób prowadzących interwencje kryzysowe.

Trauma. Kryzysy traumatyczne. ASD i PTSD-diagnoza i formy pomocy.

LICZBA GODZIN: 15

ĆWICZENIA

Rozpoznanie i ocena kryzysu. Ocena sposobu funkcjonowania klienta i jego zasobów. Ocena natężenia kryzysu. Podstawowe umiejętności mające zastosowanie w interwencji kryzysowe.

Kryzysy traumatyczne. Diagnoza ASD i PTSD. Przemoc seksualna. Pomoc dorosłym ofiarom gwałtu.

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa:

James, R. K., Gilliland B. E.(2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA

Kubacka - Jasiecka , D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Kubacka-Jasiecka,D., Mudyń, K. (2005). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa: Difin.

Literatura uzupełniająca:

Łosiak, W. (2007). Natura stresu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sęk, H. (2000). Wypalenie zawodowe. Warszawa: PWN

Sęk, H. (red.) (2005). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,

Pilecka, B. (2004). Kryzys psychologiczny, wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 20g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 20g

Przygotowanie się do egzaminu 20g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.