Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Morfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MOR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Morfologia
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I roku stud. podyplomowych: logopedia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

Zna elementarną terminologię używaną w językoznawstwie z zakresu językoznawstwa ogólnego, fonetyki, fonologii, semantyki, morfologii,

składni i dialektologii. Rozumie przydatność tej wiedzy w logopedii.

Ma podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie językoznawstwa ogólnego, fonetyki, fonologii, semantyki, morfologii, składni , dialektologii

i kultury języka, rozumie jej zastosowanie w logopedii.

Zna strukturę i jednostki języka. Zna funkcje języka i tekstu. Rozumie pojęcie normy językowej i relacje normy do systemu językowego i

uzusu.

Zna budowę i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego. Zna artykulację głosek. Zna opis fonologiczny polszczyzny. Ma wiedzę na temat

budowy morfologicznej wyrazów i funkcjonowania systemu fleksyjnego i słowotwórczego. Zna budowę składniową polskich zdań. Rozumie

przydatność tej wiedzy w logopedii.

Umiejętności (max. 10)

Umie opisać procesy artykulacyjne głosek, potrafi interpretować fonologicznie zapis fonetyczny wyrazów, umie zapisać fonetycznie

wypowiedź prawidłową i zakłóconą.

Potrafi rozpoznać podstawowe cechy najważniejszych polskich dialektów.

Potrafi określić kategorię części mowy wyrazów. Potrafi charakteryzować formy gramatyczne wyrazów i opisać ich budowę morfologiczną.

Umie analizować budowę słowotwórczą wyrazów.

Potrafi określić relacje semantyczne między wyrazami.

Potrafi dokonać analizy składniowej wypowiedzeń.

Potrafi określić funkcję wypowiedzi.

Kompetencje społeczne (max. 10)

Potrafi wykorzystać osiągnięte kompetencje językowe w kontaktach społecznych

METODY KSZTAŁCENIA

Wyklad, ćwiczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski, Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski, Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w aplikacji Forms

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład:

Podstawowe pojęcia morfologii

Kategorie morfologiczne polszczyzny

Opis polskiej fleksji

Słowotwórstwo rzeczowników polskich

Ćwiczenia:

Określanie wyrazów pod względem części mowy

Analiza form fleksyjnych wyrazów

Analiza słowotwórcza wyrazów

Literatura:

Bańko M., 2006, (red)., "Polszczyzna na co dzień", Warszawa

Bartmiński J.,1993 red., "Współczesny język polski", Wrocław

Bralczyk J., Gruszczyński W., (red.), 2002, “Słownik gramatyki języka polskiego”, WSiP

Dubisz S., (red.), “Nauka o języku dla polonistów”, Książka i Wiedza, (wiele wydań)

Handke K., Dalewska- Greń H.,1994, (red.), ”Polszczyzna i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów”

Klemensiewicz Z., 1964, ”Podstawowe wiadomości z gramatyki opisowej języka polskiego”, PWN

Klemensiewicz Z., 1963, “Zarys składni polskiej”, PWN

Nagórko A.,1998, “Zarys gramatyki polskiej”, Wydawnictwo Naukowe PWN

Nęcki Z.,1996, "Komunikacja międzyludzka", Kraków

Pomsta-Porayski J., 1994, "Błędy językowe i ich rodzaje", w: "Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX w. Zbiór studiów", red. Handke K., Dalewska- Greń H., Warszawa

Uwagi:

Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu Lingwistycznych podstaw logopedii (w sylabusie tego przedmiotu uwzględniono nakład pracy studenta oraz punkty ECTS).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.