Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe licencjackie - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-LI2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe licencjackie - 2
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. SC, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Opracowanie narzędzi badawczych.

2. Realizacja własnego badania empirycznego.

3. Analiza zgromadzonego materiału badawczego.

4. Przygotowanie wstępnych wersji poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej.

5. Przegląd istniejących badań.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach socjologii.

Zna metody i narzędzia stosowane w socjologii, w tym techniki pozyskiwania danych pozwalające na prowadzenie badań empirycznych.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii oraz pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do identyfikowania i krytycznego analizowania procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych).

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, wystąpień ustnych i prac pisemnych.

Potrafi komunikować się z różnymi odbiorcami z użyciem specjalistycznej terminologii; umie merytorycznie argumentować i formułować wnioski w debacie.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Jest gotowy/-a do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność i przedsiębiorczość oraz angażuje się we współpracę na rzecz środowiska społecznego.

Dostrzega i rozwiązuje dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa.

Respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Adam Buczkowski, Tatiana Kanasz, Piotr Rosół, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tatiana Kanasz, Piotr Rosół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Mateusz Kucz, Beata Nessel-Łukasik, Bronisław Treger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Anna Chmielewska, Tatiana Kanasz, Beata Nessel-Łukasik, Łukasz Rąb, Anna Sitek, Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)