Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe licencjackie - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-LI1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe licencjackie - 1
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. SC, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Oferta seminaryjna na rok ak. 2023/2024

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Określenie tematyki pracy licencjackiej.

2. Opracowanie planu pracy licencjackiej.

3. Przygotowanie bibliografii.

4. Przygotowanie i napisanie koncepcji własnych badań empirycznych.

5. Przegląd istniejących badań.

6. Literatura przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach socjologii.

Zna metody i narzędzia stosowane w socjologii, w tym techniki pozyskiwania danych pozwalające na prowadzenie badań empirycznych.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii oraz pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do identyfikowania i krytycznego analizowania procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych).

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, wystąpień ustnych i prac pisemnych.

Potrafi komunikować się z różnymi odbiorcami z użyciem specjalistycznej terminologii; umie merytorycznie argumentować i formułować wnioski w debacie.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Jest gotowy/-a do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność i przedsiębiorczość oraz angażuje się we współpracę na rzecz środowiska społecznego.

Dostrzega i rozwiązuje dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa.

Respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Adam Buczkowski, Tatiana Kanasz, Piotr Rosół, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Mateusz Kucz, Beata Nessel-Łukasik, Bronisław Treger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Anna Chmielewska, Tatiana Kanasz, Łukasz Rąb, Anna Sitek, Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Tatiana Kanasz, Beata Nessel-Łukasik, Bronisław Treger, Justyna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Piotr Rosół, Renata Siemieńska-Żochowska, Bronisław Treger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)