Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-DEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia społeczna
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. SC, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Demografia jako nauka i jej związek z innymi naukami ze szczególnym uwzględnieniem socjologii.

2. Źródła danych demograficznych (w tym: NSP).

3. Metody analizy demograficznej.

4. Ruch naturalny i reprodukcja. Koncepcje przejść demograficznych.

5. Ludność Polski, Europy i świata. Prognozy demograficzne.

6. Procesy społeczno-demograficzne: migracje, urbanizacja i starzenie się społeczeństw.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka ma podstawową wiedzę o demografii jako nauce i jej miejscu w systemie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem powiązań demografii z socjologią.

Zna sposoby pozyskiwania danych i metody analizy demograficznej.

Ma wiedzę o procesach ludnościowych zachodzących w skali kraju i świata oraz koncepcje je opisujące.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu demografii i dane demograficzne do identyfikowania i krytycznego analizowania zjawisk i procesów społecznych.

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie ze standardami, wystąpień ustnych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Marta Zin-Sędek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Efekty uczenia z grupy wiedza weryfikowane są przede wszystkim poprzez test z treści wykładowych.

Efekty uczenia z grupy umiejętności i kompetencji przede wszystkim na ćwiczeniach (udział w dyskusjach prezentacje wybranych tekstów literatury przedmiotu, wykonanie zadanych opracowań i ich prezentacje).

Pełny opis:

Na zajęciach studentki i studenci zapoznają się z demografią jako nauką, metodami analiz demograficznych oraz procesami ludnościowymi współczesnego świata, Europy i Polski. Poznają też demograficzne koncepcje/teorie opisujące zachodzące procesy ludnościowe.

Po ukończeniu zajęć studenci powinni wykazywać się umiejętnościami korzystania z danych źródłowych dotyczących procesów ludnościowych, a także analizy problemów i procesów społecznych warunkowanych procesami ludnościowymi. Zdobyta wiedza z zakresu demografii pozwoli im na pogłębienie socjologicznych analiz zjawisk społecznych w zakresie m. in. przemian w procesach formowania rodziny, migracji czy starzenia społeczeństw.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jerzy Z. Holzer. 2003. Demografia. Warszawa: PWE.

Marek Okólski, Agnieszka Fihel. 2012. Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Marek Okólski. 2004. Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teoria w encyklopedycznym zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Rocznik demograficzny 2020. Warszawa: GUS.

Uwagi:

metody kształcenia:

wykład wspomagany prezentacją;

ćwiczenia: prezentacje zadanych lektur, dyskusja, praca w grupach

30h godziny kontaktowe

30h lektura wskazanych prac z literatury przedmiotu

20h realizacja pracy na zaliczenie ćwiczeń

10h przygotowanie do egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Justyna Grzymała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Efekty uczenia z grupy wiedza weryfikowane są przede wszystkim poprzez test z treści wykładowych.

Efekty uczenia z grupy umiejętności i kompetencji przede wszystkim na ćwiczeniach (udział w dyskusjach prezentacje wybranych tekstów literatury przedmiotu, wykonanie zadanych opracowań i ich prezentacje).

Pełny opis:

Na zajęciach studentki i studenci zapoznają się z demografią jako nauką, metodami analiz demograficznych oraz procesami ludnościowymi współczesnego świata, Europy i Polski. Poznają też demograficzne koncepcje/teorie opisujące zachodzące procesy ludnościowe.

Po ukończeniu zajęć studenci powinni wykazywać się umiejętnościami korzystania z danych źródłowych dotyczących procesów ludnościowych, a także analizy problemów i procesów społecznych warunkowanych procesami ludnościowymi. Zdobyta wiedza z zakresu demografii pozwoli im na pogłębienie socjologicznych analiz zjawisk społecznych w zakresie m. in. przemian w procesach formowania rodziny, migracji czy starzenia społeczeństw.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jerzy Z. Holzer. 2003. Demografia. Warszawa: PWE.

Marek Okólski, Agnieszka Fihel. 2012. Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Marek Okólski. 2004. Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teoria w encyklopedycznym zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Rocznik demograficzny 2020. Warszawa: GUS.

Uwagi:

metody kształcenia:

wykład wspomagany prezentacją;

ćwiczenia: dyskusja, praca w zespołach, praca z książką (prezentacje lektur), dyskusje tematyczne, burza mózgów

NAKŁAD PRACY STUDENTA/KI:

30h godziny kontaktowe

30h lektura wskazanych prac z literatury przedmiotu

20h realizacja pracy na zaliczenie ćwiczeń

10h przygotowanie do egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Natallia Paulovich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Efekty uczenia z grupy wiedza weryfikowane są przede wszystkim poprzez test z treści wykładowych.

Efekty uczenia z grupy umiejętności i kompetencji przede wszystkim na ćwiczeniach (udział w dyskusjach prezentacje wybranych tekstów literatury przedmiotu, wykonanie zadanych opracowań i ich prezentacje).

Pełny opis:

Na zajęciach studentki i studenci zapoznają się z demografią jako nauką, metodami analiz demograficznych oraz procesami ludnościowymi współczesnego świata, Europy i Polski. Poznają też demograficzne koncepcje/teorie opisujące zachodzące procesy ludnościowe.

Po ukończeniu zajęć studenci powinni wykazywać się umiejętnościami korzystania z danych źródłowych dotyczących procesów ludnościowych, a także analizy problemów i procesów społecznych warunkowanych procesami ludnościowymi. Zdobyta wiedza z zakresu demografii pozwoli im na pogłębienie socjologicznych analiz zjawisk społecznych w zakresie m. in. przemian w procesach formowania rodziny, migracji czy starzenia społeczeństw.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jerzy Z. Holzer. 2003. Demografia. Warszawa: PWE.

Marek Okólski, Agnieszka Fihel. 2012. Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Marek Okólski. 2004. Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teoria w encyklopedycznym zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Rocznik demograficzny 2020. Warszawa: GUS.

Uwagi:

metody kształcenia:

wykład wspomagany prezentacją;

ćwiczenia: dyskusja, praca w zespołach, praca z książką (prezentacje lektur), dyskusje tematyczne, burza mózgów

NAKŁAD PRACY STUDENTA/KI:

30h godziny kontaktowe

30h lektura wskazanych prac z literatury przedmiotu

20h realizacja pracy na zaliczenie ćwiczeń

10h przygotowanie do egzaminu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)