Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalne procesy społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-GPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalne procesy społeczne
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Historyczne etapy i przyczyny globalizacji.

2. Polityczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar globalizacji.

3. Globalne procesy i zmiana społeczna.

4. Główne teorie globalizacji i spór o jej naturę.

5. Konsekwencje globalizacji.

6. Reakcje na globalizację.

7. Dżihad kontra McŚwiat.

8. Masowe migracje i wyzwania wielokulturowości.

9. Kryzys państwa narodowego vs renesans etniczności i nacjonalizmów.

10. Kultury w procesie przemian: procesy glokalizacji i kreolizacji.

11. Tożsamości w procesie przemian: transnarodowe i transkulturowe tożsamości hybrydowe.

12. Lokalno-globalne konflikty międzykulturowe i wewnątrzkulturowe.

13. Religia w czasach globalizacji: wiara w wersji light vs renesans fundamentalizmów.

14. Globalizacja na krańcach świata.

15. Globalne nierówności: ekonomiczna polaryzacja świata.

16. Ruchy społeczne przeciwko nowemu porządkowi globalnemu.

17. Społeczeństwo światowego ryzyka: pola kryzysu.

18. Społeczeństwo wiedzy w dobie post-prawdy.

19. Przyszłość człowieka globalnego? Prognozy Yuvala N. Harariego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę na temat specyficznych cech społeczeństw w erze globalizacji.

Posiada wiedzę o różnych formach przejawiania się procesu globalizacji.

Umiejętności

Student/-ka potrafi dokonywać interpretacji globalnego kontekstu współczesnych przemian kultury.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uczestniczy w społecznej dyskusji na temat pozytywnych i negatywnych aspektów globalizacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Panecki
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Tadeusz Panecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sprawdzian pisemny z zagadnień objętych programem kształcenia

Pełny opis:

Problematyka wykładu:

- Globalizacja: definicje, historyczne fazy, wymiary globalizacji

- Kryzys demograficzny w Europie: przyczyny, konsekwencje, skutki społeczne

- Migracje, wielokulturowość, kryzys państwa narodowego

- Autorytaryzmy i totalitaryzmy w Europie XX wieku

- Ekstremizmy polityczne, religie, fundamentalizm

- Terroryzm: geneza, istota, skutki

- Zjednoczona Europa: konflikty, zagrożenia, perspektywy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Z. Bauman, Globalizacja. Warszawa 2000

Globalizacja-Integracja-Transformacja. Pod red. R. Backera, J. Marszałek-Kawy, J. Modrzyńskiej. Toruń 2003

K. Karolczak, Terroryzm. Nowy paradygmat wojny XXI w. Warszawa 2010

Totalitaryzmy XX wieku. Red. H. Kowalska-Stus, W. Kozub-Ciembroniewicz, B. Szlachta, M. Kiwior-Filo. Kraków 2011

Literatura uzupełniająca:

A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności. Kraków 2008

S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji. Warszawa 2001

L. Malinowski, Polska w Europie. Dylematy, oczekiwania, nadzieje. Warszawa 2011

W. Misiak, Globalizacja. Więcej niż podręcznik. Warszawa 2009

W. Morawski, Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje. Warszawa 2010

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład prowadzącego zajęcia.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 30 (w tym wykład - 15, konsultacje - 15)

przygotowanie do egzaminu - 10 godzin,

przygotowanie do bieżących tematów w ramach dyskusji problemowych;

przygotowanie prezentacji - 15 godzin.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczam wykład nr 5, wykład został wysłany również na Państwa adresy e-mail

Prof. dr hab. Tadeusz Panecki

Globalne procesy społeczne. Socjologia- Wykład 5

Komunizm jako odmiana totalitaryzmu ,ekstremizmy religijne,

terroryzm.

K O M U N I Z M Communis łac. wspólny, powszechny

Utopijna ideologia społ.polit. zakładająca całkowite zniesienie własności prywatnej, rodziny, różnic klasowych, religii i państwa oraz ustanowienie droga rewolucji dyktatury proletariatu.

Ważny element ideologii komunizmu to internacjonalizm i ateizm.

Podbudowa teoretyczna t pisma K. Marksa, F. Engelsa, W. I. Lenina i J. Stalina

Tu będzie mowa o systemie politycznym narzuconym siłą i praktyce społecznej, systemie autorytarnym, zbrodniczym, który kosztował ludzkość zagładą ok. 100 mln ludzi!

Historia państw, w których panował komunizm liczy ponad 100lat (ZSRR, Mongolia, państwa Europy Śr. Po II wojnie, obecnie: ChRL, KRLD, Kuba, Laos,Wietnam

Cechy charakterystyczne systemu:

. władza w rękach partii kom. (system jednopartyjny)

. szef partii wodzem narodu

. gospodarka centralnie zarządzana i sterowana

. brak prywatnych przedsiębiorstw, wieś skolektywizowana

. przymus pracy (brak bezrobocia oficjalnie)

. brak wolności słowa, powszechna cenzura

. opozycja zlikwidowana

. ateizm państwowy

. ograniczenie swobód obywatelskich

. powszechna inwigilacja i terror

Zbrodnicza odmiana systemu to stalinizm w ZSRR do 1956 r. i w krajach bloku wschodniego:

. aparat represji rozbudowany do granic-policja polityczna (NKWD, KGB, UB…)

. system obozów – GUŁ-agi, zob. A. Sołżenicyn, Archipelag gułag…

. zbrodnie na własnym narodzie

. kult jednostki

. zagraniczna agresywna polityka imperialna

. państwo zmilitaryzowane

. ofiary terroru w ZSRR i bloku wsch. to ok. 40 mln.

. zniszczenie dziedzictwa kulturowego kilkunastu narodów

. całkowite zablokowanie wymiany wolnej myśli i związana z tym atrofia

kultury i twórczych badań naukowych

. zniszczenie środowiska naturalnego

. zacofanie gospodarcze i cywilizacyjne

. niski poziom życia

E K S T R E M I Z M Y R E L I G I J N E – i S L A M I Z M

Islamizm- doktryna oparta na islamie, jednej z trzech, obok chrześcijaństwa i judaizmu religii monoteistycznych

Islam, w odróżnieniu od innych systemów religijnych, łączy w sobie nakazy i wartości religijne z normami moralnymi i prawnymi, które określają i regulują całokształt życia muzułmanów, w tym także sferę polityki. To uprawnia nas do uznania islamu za doktrynę polityczno-prawną.

Twórca islamu-Mahomet (ok. 570-632), któremu Bóg Allach z pośrednictwem archanioła Gabriela przekazał w formie objawień zasady nowej wiary. Władca absolutny, ur. w Mekce.

Objawienia Allacha zapisano w Koranie, świętej księdze islamu. Napisana językiem poetyckim i symbolicznym przemawia raczej do emocji niż do intelektu

Koran to świadectwo historii, ale przede wszystkim bogaty zbiór:

. idei religijnych

. idei moralnych

. norm etycznych

. norm prawnych

Ideą nadrzędną jest Allach, któremu należy się bezwzględne posłuszeństwo:

. system prawa dany przez Boga jest niezmienny i totalny

. władzę na ziemi w imieniu Allacha sprawują następcy Mahometa-kalifowie

. to jedyni administratorzy woli Boga

najlepsza forma ustroju jest państwo teokratyczne

. obowiązuje patriarchalny model rodziny, w którym rola kobiety sprowadza się do prowadzenia domu, dbania o dzieci i szczęście męża

. restrykcyjne zakazy i nakazy dot. kobiet, m.in. ubioru

. gospodarka opiera się na własności prywatnej

Liczba wyznawców islamu- ok. 1 mld

Dwa odłamy:

. sunnici (ok. 850 mln)

. szyici – ekstremizm

Podział sięga VII wieku i zrodził się ze sporu o władzę kalifów. Mniejszość (szyici) uznali, że należy się ona wyłącznie potomkom Mahometa. Prawdziwy władca – imam to pośrednik duchowy w relacji Allach-człowiek

Współczesny islam w różnych systemach ustrojowych:

. monarchie np. Arabia Saudyjska

. republiki prezydenckie np. Irak

. państwa tzw. socjalizmu arabskiego np. Egipt, Algieria

. republiki i państwa islamskie np. ISIS, Sudan

Fundamentalizm islamski:

. postuluje stworzenie wspólnoty wyznaniowej

. wierność ideom i zasadom islamu

. tworzenie republik islamskich z szariatem

. wrogość wobec idei i cywilizacji Zachodu

. wojna z niewiernymi – święta wojna „dżihad”

. „Bracia Muzułmanie”

. Muzułmański Front Ocalenia w Algierii

. Hamas (Palestyna)

. szyicki Hesbollach

T E R R O R Y Z M

Największe zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa w XXI wieku

Terroryzm to sianie strachu i grozy poprzez terror

Wielość definicji

Baskijska ETA

Irlandzka IRA

Hamas, Dzihad

Rodzaje terroryzmu:

. ze względu na motywację (polityczny, kryminalny)

. ze względu na modus operandi (indywidualny, zbiorowy)

Terroryzm polityczny ma na celu zmianę ekipy rządzącej, wymuszenie zmiany systemu politycznego, zmiany systemu prawnego, oderwanie części terytorium itp.

Dzisiaj na czoło wysuwa się terroryzm fundamentalistów religijnych, przede wszystkim muzułmańskich

Al Kaida

Hezbollach

Hamas

Dżihad

Początek – 11 IX 2001 atak na WTC

Cel, skutki, opinia publiczna, powstanie koalicji atyterrorystycznej pod przywództwem USA

Czy Polska jest zagrożona atakiem terrorystycznym?

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.