Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programy do grafiki rastrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PZ-3F-PGR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy do grafiki rastrowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. (PZ) pedagogika zdolności i informatyki, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Cechy grafiki bitmapowej, formaty zapisu, rozdzielczość bitmapy. Systemy kolorystyczne. Edycjai retusz obrazu. Warstwy, obiekty, edycja tekstu, kanały, maska obrazu, narzędzia, filtry. Import/Eksport obrazu. Fotomontaże. Tworzenie graficznych materiałów edukacyjnych.

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY absolwent zna i rozumie:

możliwości zastosowania oprogramowania komputerowego - programów graficznych.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi:

stosować terminologię z obszaru informatyki w zakresie opisu urządzeń i oprogramowania

stosować oprogramowanie komputerowe: korzystać z programów graficznych.

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent jest gotów do:

kształtowania nawyku systematycznego i samodzielnego uczenia się przez całe życie i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu, krytycznej analizy informacji,

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiazywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, korzystania z wiedzy ekspertów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium/warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium/warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium/warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena przygotowywanych materiałów

- obecność

- punktualność

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe pojęcia związane z grafika rastrową. Systemy kolorystyczne. Parametry obrazu (rozdzielczość, głębia bitowa). Gamut koloru. Formaty zapisu plików graficznych.

Omówienie przykładowych programów do edycji grafiki bitmapowej.

Interfejs programu. Edycja i retusz obrazu. Warstwy, obiekty, edycja tekstu, maska obrazu, narzędzia, palety, filtry. Import/Eksport obrazu. Fotomontaż. Tworzenie własnych materiałów graficznych.

Narzędzia do montażu filmów.

Literatura:

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Shufflebotham R. (2007). Photoshop CS3 PL. Gliwice: wyd. Helion.

https://docs.gimp.org/2.4/pl/

http://www.gimp.signs.pl/gimpowanie.php

Uwagi:

Metody kształcenia:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe

Godziny kontaktowe ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 8

Przygotowanie się do zaliczenia 10

Przygotowanie prezentacji, projektu, plakatu 10

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)