Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy techniki dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy techniki dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) niestacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 6 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi celami i metodami pracy w zakresie edukacji technicznej. W ramach zaliczenia przedmiotu studenci będą zobligowani do wykonania prac wynikających z programu przedmiotu (np. planowania zajęć, tworzenia modeli urządzeń) oraz wykazania się odpowiednim poziomem wiedzy podczas kolokwium.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Założenia, cele i treści kształcenia ogólnotechnicznego dzieci (uczniów). Dziecko w świecie współczesnej techniki, popularyzacja podstaw wiedzy technicznej wśród dzieci. Cechy charakterystyczne twórczości dziecięcej w zakresie techniki, jej osobowe i środowiskowe uwarunkowania. Współczesne koncepcje i modele edukacji technicznej w Polsce i na świecie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Jelinek J.A. (2018), Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola (CEBP)

Literatura uzupełniająca

- Jelinek J.A., Edukacja techniczna starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

- Jelinek J.A., Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne i budzenie zainteresowań technicznych, w: „Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne” red. Anny Mikler-Chwastek, w druku.

- Zajda K., Lipina S.: Wychowanie techniczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1984;

- Wojciechowski J.: Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, WSiP, Warszawa 1990;

- Dąbrowski A., 1982, Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa, WSiP

- Furmanek W., 1992, Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów, WSP

- Gębura G., Subieta R., 1975, Metodyka eksperymentu fizycznego, Warszawa, PWN

- Lelonek M., 1984, Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym, Warszawa, WSiP

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna i rozumie założenia, cele i treści kształcenia ogólnotechnicznego dzieci lub uczniów klas I- III.

Zna i rozumie sytuację dziecka i ucznia klas I-III w świecie współczesnej techniki.

Zna cechy charakterystyczne twórczości dziecięcej w zakresie techniki, jej osobowe i środowiskowe uwarunkowania.

Zna współczesne koncepcje i modele edukacji technicznej w Polsce i na świecie.

Umiejętności

Student/-ka potrafi popularyzować podstawy wiedzy technicznej wśród dzieci w przedszkolu i uczniów klas I-III.

Potrafi zapewnić warunki bezpieczeństwa dzieci i uczniów edukacji wczesnoszkolnej w otoczeniu techniki.

Potrafi zademonstrować umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów związanych z techniką.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest gotowy/gotowa do promocji zasad bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi w przedszkolu i klasach I-III.

Jest gotowy/gotowa do fachowego wspierania zainteresowania dzieci lub uczniów techniką.

Metody i kryteria oceniania:

Ponieważ zajęcia mają charakter ćwiczeń w trakcie zajęć stosowane będą następujące metody używane podczas warsztatów: metody pokazu i oparte na praktycznej działalności studenta - zajęcia praktyczne. Nie zabraknie jednak także metod opartych na słowie: opowiadanie i dyskusja. Będą także metody problemowe.

Oprócz zajęć planowana jest praca własna studenta (poza zajęciami). Będzie ona przeznaczona na zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz wykonaniem zadań wynikających z treści przedmiotu.

Oprócz kontaktu bezpośredniego (na zajęciach), planowany jest także kontakt on-line za pomocą poczty elektronicznej (jajelinek@aps.edu.pl). Wśród materiałów używanych na zajęciach będą te zamieszczone na stronie www.dzieciecafizyka.pl oraz pytania zamieszczone na platformie Google Classroom.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi celami i metodami pracy w zakresie edukacji technicznej. W ramach zaliczenia przedmiotu studenci będą zobligowani do wykonania prac wynikających z programu przedmiotu (np. planowania zajęć, tworzenia modeli urządzeń) oraz wykazania się odpowiednim poziomem wiedzy podczas kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Cele i zadania edukacji technicznej. Podstawowe metody i formy pracy. Zagadnienia: myślenie techniczne, myślenie racjonalizatorskie.

Blok 2. Umiejętności manualne i konstrukcyjne dzieci w wieku przedszkolnym. Zabawa konstrukcyjna, majsterkowanie. Myślenie dzieci w wieku przedszkolnym a ich wiedza na temat świata urządzeń i procesów technologicznych (artyficjalizm techniczny).

Blok 3. Uzdolnienia techniczne: cechy uzdolnień, warunki sprzyjające ujawnianiu się i rozwijaniu uzdolnień technicznych.

Blok 4. Domowa edukacja techniczna – współpraca z rodzicami pod kątem wzbogacania technicznych doświadczeń dzieci. Umiejętność wykorzystania dostępnych w otoczeniu materiałów.

Blok 5. Zagadnienia wchodzące w skład wychowania technicznego: ludzka praca, transport, urządzenia i maszyny, bezpieczeństwo, eksperymenty oraz sztuki. Planowanie zajęć (tworzenie scenariuszy) ich realizacja w praktyce.

Blok 6. Kącik techniczny w przedszkolu i szkole.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Jelinek J.A. (2018), Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola (CEBP)

Literatura uzupełniająca

- Jelinek J.A., Edukacja techniczna starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

- Jelinek J.A., Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne i budzenie zainteresowań technicznych, w: „Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne” red. Anny Mikler-Chwastek, w druku.

- Zajda K., Lipina S.: Wychowanie techniczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1984;

- Wojciechowski J.: Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, WSiP, Warszawa 1990;

- Dąbrowski A., 1982, Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa, WSiP

- Furmanek W., 1992, Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów, WSP

- Gębura G., Subieta R., 1975, Metodyka eksperymentu fizycznego, Warszawa, PWN

- Lelonek M., 1984, Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym, Warszawa, WSiP

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wprowadzenie teoretyczne, metody oglądowe, szkice autorskie, pokazy modelowych prac, dyskusje dydaktyczne, zabawy zespołowe, realizacje praktyczno-techniczne.

Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.

Warunki merytoryczne zaliczenia: wymagana jest znajomość programu kształcenia przedmiotowego w zakresie wychowania przez technikę dla dzieci.

Forma zaliczenia: wypowiedź ustna , zaliczenie prac pisemnych, prezentacja prac w wybranych technikach, dokumentacja realizacji indywidualnych i zespołowych.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć praktyczno-technicznych: 30

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi celami i metodami pracy w zakresie edukacji technicznej. W ramach zaliczenia przedmiotu studenci będą zobligowani do wykonania prac wynikających z programu przedmiotu (np. planowania zajęć, tworzenia modeli urządzeń) oraz wykazania się odpowiednim poziomem wiedzy podczas kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Cele i zadania edukacji technicznej. Podstawowe metody i formy pracy. Zagadnienia: myślenie techniczne, myślenie racjonalizatorskie.

Blok 2. Umiejętności manualne i konstrukcyjne dzieci w wieku przedszkolnym. Zabawa konstrukcyjna, majsterkowanie. Myślenie dzieci w wieku przedszkolnym a ich wiedza na temat świata urządzeń i procesów technologicznych (artyficjalizm techniczny).

Blok 3. Uzdolnienia techniczne: cechy uzdolnień, warunki sprzyjające ujawnianiu się i rozwijaniu uzdolnień technicznych.

Blok 4. Domowa edukacja techniczna – współpraca z rodzicami pod kątem wzbogacania technicznych doświadczeń dzieci. Umiejętność wykorzystania dostępnych w otoczeniu materiałów.

Blok 5. Zagadnienia wchodzące w skład wychowania technicznego: ludzka praca, transport, urządzenia i maszyny, bezpieczeństwo, eksperymenty oraz sztuki. Planowanie zajęć (tworzenie scenariuszy) ich realizacja w praktyce.

Blok 6. Kącik techniczny w przedszkolu i szkole.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Jelinek J.A. (2018), Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola (CEBP)

Literatura uzupełniająca

- Jelinek J.A., Edukacja techniczna starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

- Jelinek J.A., Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne i budzenie zainteresowań technicznych, w: „Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne” red. Anny Mikler-Chwastek, w druku.

- Zajda K., Lipina S.: Wychowanie techniczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1984;

- Wojciechowski J.: Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, WSiP, Warszawa 1990;

- Dąbrowski A., 1982, Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa, WSiP

- Furmanek W., 1992, Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów, WSP

- Gębura G., Subieta R., 1975, Metodyka eksperymentu fizycznego, Warszawa, PWN

- Lelonek M., 1984, Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym, Warszawa, WSiP

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wprowadzenie teoretyczne, metody oglądowe, szkice autorskie, pokazy modelowych prac, dyskusje dydaktyczne, zabawy zespołowe, realizacje praktyczno-techniczne.

Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.

Warunki merytoryczne zaliczenia: wymagana jest znajomość programu kształcenia przedmiotowego w zakresie wychowania przez technikę dla dzieci.

Forma zaliczenia: wypowiedź ustna , zaliczenie prac pisemnych, prezentacja prac w wybranych technikach, dokumentacja realizacji indywidualnych i zespołowych.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 20

Przygotowanie się do zajęć praktyczno-technicznych: 40

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami edukacji technicznej. Poznają systemy klockowe, nabędą umiejętności majsterkowania niezbędnych do organizowania zajęć technicznych na poziomie przedszkolna i wczesnej edukacji. Nauczą się konstruować maszyny proste i urządzenia elektryczne. W ramach zaliczenia przedmiotu studenci będą zobligowani do wykonania prac wynikających z programu przedmiotu (np. planowania zajęć, tworzenia modeli urządzeń) oraz wykazania się odpowiednim poziomem wiedzy podczas kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Charakterystyka świata technicznego. Rola edukacji technicznej. Aktualny stan edukacji technicznej (w tym: domowej edukacji technicznej). Potrzeba reformy Edukacji Technicznej. Innowacja pedagogiczna i pierwsze wnioski.

Blok 2. Sposoby myślenia dzieci a edukacja techniczna. Dziecięcy punkt widzenia świata urządzeń jako punkt wyjścia do organizowania skutecznej edukacji. Naturalne etapy kształtowania się wiedzy i umiejętności technicznej (okresy sensytywne). Zadatki uzdolnień technicznych dzieci.

Blok 3. Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne. Formy rozwijania naturalnych umiejętności dzieci.

Blok 4. Majsterkowanie. Proste techniki rozwijające umiejętność posługiwania się narzędziami.

Blok 5. Budowanie wiedzy technicznej - poziom maszyn prostych.

Blok 6. Budowanie wiedzy technicznej - poziom elektryczności.

Blok 7. Niektóre procesy technologiczne - sieć zelektryfikowana i sieć wodociągowa.

Blok 8. Urządzenia bazujące na podstawowych właściwościach wody i powietrza.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Jelinek J.A. (2018), Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola (CEBP)

Literatura uzupełniająca

- Jelinek J.A., Edukacja techniczna starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

- Jelinek J.A., Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne i budzenie zainteresowań technicznych, w: „Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne” red. Anny Mikler-Chwastek, w druku.

- Zajda K., Lipina S.: Wychowanie techniczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1984;

- Wojciechowski J.: Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, WSiP, Warszawa 1990;

- Dąbrowski A., 1982, Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa, WSiP

- Furmanek W., 1992, Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów, WSP

- Gębura G., Subieta R., 1975, Metodyka eksperymentu fizycznego, Warszawa, PWN

- Lelonek M., 1984, Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym, Warszawa, WSiP

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wprowadzenie teoretyczne, metody oglądowe, szkice autorskie, pokazy modelowych prac, dyskusje dydaktyczne, zabawy zespołowe, realizacje praktyczno-techniczne.

Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.

Warunki merytoryczne zaliczenia: wymagana jest znajomość programu kształcenia przedmiotowego w zakresie wychowania przez technikę dla dzieci.

Forma zaliczenia: wypowiedź ustna , zaliczenie prac pisemnych, prezentacja prac w wybranych technikach, dokumentacja realizacji indywidualnych i zespołowych.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć praktyczno-technicznych: 30

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami edukacji technicznej. Poznają systemy klockowe, nabędą umiejętności majsterkowania niezbędnych do organizowania zajęć technicznych na poziomie przedszkolna i wczesnej edukacji. Nauczą się konstruować maszyny proste i urządzenia elektryczne. W ramach zaliczenia przedmiotu studenci będą zobligowani do wykonania prac wynikających z programu przedmiotu (np. planowania zajęć, tworzenia modeli urządzeń) oraz wykazania się odpowiednim poziomem wiedzy podczas kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Charakterystyka świata technicznego. Rola edukacji technicznej. Aktualny stan edukacji technicznej (w tym: domowej edukacji technicznej). Potrzeba reformy Edukacji Technicznej. Innowacja pedagogiczna i pierwsze wnioski.

Blok 2. Sposoby myślenia dzieci a edukacja techniczna. Dziecięcy punkt widzenia świata urządzeń jako punkt wyjścia do organizowania skutecznej edukacji. Naturalne etapy kształtowania się wiedzy i umiejętności technicznej (okresy sensytywne). Zadatki uzdolnień technicznych dzieci.

Blok 3. Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne. Formy rozwijania naturalnych umiejętności dzieci.

Blok 4. Majsterkowanie. Proste techniki rozwijające umiejętność posługiwania się narzędziami.

Blok 5. Budowanie wiedzy technicznej - poziom maszyn prostych.

Blok 6. Budowanie wiedzy technicznej - poziom elektryczności.

Blok 7. Niektóre procesy technologiczne - sieć zelektryfikowana i sieć wodociągowa.

Blok 8. Urządzenia bazujące na podstawowych właściwościach wody i powietrza.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Jelinek J.A. (2018), Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola (CEBP)

Literatura uzupełniająca

- Jelinek J.A., Edukacja techniczna starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

- Jelinek J.A., Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne i budzenie zainteresowań technicznych, w: „Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne” red. Anny Mikler-Chwastek, w druku.

- Zajda K., Lipina S.: Wychowanie techniczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1984;

- Wojciechowski J.: Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, WSiP, Warszawa 1990;

- Dąbrowski A., 1982, Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa, WSiP

- Furmanek W., 1992, Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów, WSP

- Gębura G., Subieta R., 1975, Metodyka eksperymentu fizycznego, Warszawa, PWN

- Lelonek M., 1984, Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym, Warszawa, WSiP

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wprowadzenie teoretyczne, metody oglądowe, szkice autorskie, pokazy modelowych prac, dyskusje dydaktyczne, zabawy zespołowe, realizacje praktyczno-techniczne.

Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.

Warunki merytoryczne zaliczenia: wymagana jest znajomość programu kształcenia przedmiotowego w zakresie wychowania przez technikę dla dzieci.

Forma zaliczenia: wypowiedź ustna, zaliczenie prac pisemnych, prezentacja prac w wybranych technikach, dokumentacja realizacji indywidualnych i zespołowych.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 20

Przygotowanie się do zajęć praktyczno-technicznych: 40

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami edukacji technicznej. Poznają systemy klockowe, nabędą umiejętności majsterkowania niezbędnych do organizowania zajęć technicznych na poziomie przedszkolna i wczesnej edukacji. Nauczą się konstruować maszyny proste i urządzenia elektryczne. W ramach zaliczenia przedmiotu studenci będą zobligowani do wykonania prac wynikających z programu przedmiotu (np. planowania zajęć, tworzenia modeli urządzeń) oraz wykazania się odpowiednim poziomem wiedzy podczas kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Charakterystyka świata technicznego. Rola edukacji technicznej. Aktualny stan edukacji technicznej (w tym: domowej edukacji technicznej). Potrzeba reformy Edukacji Technicznej. Innowacja pedagogiczna i pierwsze wnioski.

Blok 2. Sposoby myślenia dzieci a edukacja techniczna. Dziecięcy punkt widzenia świata urządzeń jako punkt wyjścia do organizowania skutecznej edukacji. Naturalne etapy kształtowania się wiedzy i umiejętności technicznej (okresy sensytywne). Zadatki uzdolnień technicznych dzieci.

Blok 3. Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne. Formy rozwijania naturalnych umiejętności dzieci.

Blok 4. Majsterkowanie. Proste techniki rozwijające umiejętność posługiwania się narzędziami.

Blok 5. Budowanie wiedzy technicznej - poziom maszyn prostych.

Blok 6. Budowanie wiedzy technicznej - poziom elektryczności.

Blok 7. Niektóre procesy technologiczne - sieć zelektryfikowana i sieć wodociągowa.

Blok 8. Urządzenia bazujące na podstawowych właściwościach wody i powietrza.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Jelinek J.A. (2018), Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola (CEBP)

Literatura uzupełniająca

- Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (aktualny dokument)

- Zajda K., Lipina S.: Wychowanie techniczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1984;

- Wojciechowski J.: Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, WSiP, Warszawa 1990;

- Dąbrowski A., 1982, Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa, WSiP

- Furmanek W., 1992, Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów, WSP

- Furmanek W. 2007, Jutro edukacji technicznej, UR, Rzeszów,

- Drejer F. (2010) Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym, Jelenia Góra, Wyd. Kolegium Karkonoskie

- Edward Wiebe (1896) Paradise of Childhood. A practical guide to kindergartners. Springfield, Mass. Milton Bradley Company (on-line: https://archive.org/details/quartercenturyed00wieb)

- Strzemeska J., Weryho M. (1895), Wychowanie przedszkolne. Podręcznik dla wychowawców (on-line, https://polona.pl/preview/14cbdd3e-ba9e-4f6e-aa62-0c67d2b4d617)

- D. Wood, J.S. Bruner, G. Ross (1976), The role of tutoring in problem solving, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17, s. 89-100

- Dmochowska M.: Zanim dziecko zacznie pisać, WSiP, Warszawa 1991

- Braunerowie A., F.: Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, WSiP, Warszawa 1995

- Paramonow L.A. (1976), Kształtowanie uogólnionych wyobrażeń u dzieci w wieku przedszkolnym w procesie działalności konstrukcyjnej, w: Wychowanie umysłowe dziecka w wieku przedszkolnym, red. N.N. Poddjakow, Warszawa: WSiP, s. 118-132.

- Broda Paweł (2003) Możliwości kształcenia pojęć technicznych u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Nauczyciel i Szkoła, 1-2 (18-19), s. 380-387.

- Musioł Marcin (2017) Edukacja techniczna w klasach 1-3 po zmianach programowych z 14.02.2017 roku

- Tulley Gever (2018), 50 niebezpiecznych zabaw, których nie powinieneś zabraniać dziecku, Wyd. Helios / Septem

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć: wprowadzenie teoretyczne, metody oglądowe, pokazy modelowych prac, dyskusje, realizacje praktyczno-techniczne, praca własna studenta z literaturą.

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, realizacja zadań zaplanowanych podczas zajęć (np. przynoszenie przedmiotów, wykonywanie modeli urządzeń, demonstracja na forum), zaliczenie testu.

Warunki merytoryczne zaliczenia: wymagana jest znajomość programu kształcenia przedmiotowego w zakresie wychowania przez technikę dla dzieci.

Forma zaliczenia: test.

Podczas zaliczenia sprawdzana będzie wiedza studentów na temat:

- znajomości celów i treści kształcenia ogólnotechnicznego dzieci i uczniów klas I-III

- twórczości konstrukcyjnej dzieci w kontekście uwarunkowań środowiskowych i osobowościowych

- znajomości koncepcji i modeli edukacji technicznej w Polsce i na świecie (przede wszystkim koncepcję Friedricha Fröbla, skandynawskiego Slojdu i jego polskiej adaptacji Władysława Przanowskiego, szkoła eksperymentalna J. Deweya i współczesna koncepcja STEAM).

Zagadnienia te będą sprawdzane w formie testu (30 pytań). Uzyskanie

- 26 - 30 pkt oznacza ocenę bardzo dobrą,

- 20 - 25 pkt oznacza ocenę dobrą

- 15 - 19 pkt oznacza ocenę dostateczną

- mniej niż 14 pkt oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej

Zakłada się następujący nakład pracy studenta podczas realizacji przedmiotu:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć praktyczno-technicznych: 30

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami edukacji technicznej. Poznają systemy klockowe, nabędą umiejętności majsterkowania niezbędnych do organizowania zajęć technicznych na poziomie przedszkolna i wczesnej edukacji. Nauczą się konstruować maszyny proste i urządzenia elektryczne. W ramach zaliczenia przedmiotu studenci będą zobligowani do wykonania prac wynikających z programu przedmiotu (np. planowania zajęć, tworzenia modeli urządzeń) oraz wykazania się odpowiednim poziomem wiedzy podczas kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Charakterystyka świata technicznego. Rola edukacji technicznej. Aktualny stan edukacji technicznej (w tym: domowej edukacji technicznej). Potrzeba reformy Edukacji Technicznej. Innowacja pedagogiczna i pierwsze wnioski.

Blok 2. Sposoby myślenia dzieci a edukacja techniczna. Dziecięcy punkt widzenia świata urządzeń jako punkt wyjścia do organizowania skutecznej edukacji. Naturalne etapy kształtowania się wiedzy i umiejętności technicznej (okresy sensytywne). Zadatki uzdolnień technicznych dzieci.

Blok 3. Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne. Formy rozwijania naturalnych umiejętności dzieci.

Blok 4. Majsterkowanie. Proste techniki rozwijające umiejętność posługiwania się narzędziami.

Blok 5. Budowanie wiedzy technicznej - poziom maszyn prostych.

Blok 6. Budowanie wiedzy technicznej - poziom elektryczności.

Blok 7. Niektóre procesy technologiczne - sieć zelektryfikowana i sieć wodociągowa.

Blok 8. Urządzenia bazujące na podstawowych właściwościach wody i powietrza.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Jelinek J.A. (2018), Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola (CEBP)

Literatura uzupełniająca

- Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (aktualny dokument)

- Zajda K., Lipina S.: Wychowanie techniczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1984;

- Wojciechowski J.: Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, WSiP, Warszawa 1990;

- Dąbrowski A., 1982, Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa, WSiP

- Furmanek W., 1992, Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów, WSP

- Furmanek W. 2007, Jutro edukacji technicznej, UR, Rzeszów,

- Drejer F. (2010) Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym, Jelenia Góra, Wyd. Kolegium Karkonoskie

- Edward Wiebe (1896) Paradise of Childhood. A practical guide to kindergartners. Springfield, Mass. Milton Bradley Company (on-line: https://archive.org/details/quartercenturyed00wieb)

- Strzemeska J., Weryho M. (1895), Wychowanie przedszkolne. Podręcznik dla wychowawców (on-line, https://polona.pl/preview/14cbdd3e-ba9e-4f6e-aa62-0c67d2b4d617)

- D. Wood, J.S. Bruner, G. Ross (1976), The role of tutoring in problem solving, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17, s. 89-100

- Dmochowska M.: Zanim dziecko zacznie pisać, WSiP, Warszawa 1991

- Braunerowie A., F.: Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, WSiP, Warszawa 1995

- Paramonow L.A. (1976), Kształtowanie uogólnionych wyobrażeń u dzieci w wieku przedszkolnym w procesie działalności konstrukcyjnej, w: Wychowanie umysłowe dziecka w wieku przedszkolnym, red. N.N. Poddjakow, Warszawa: WSiP, s. 118-132.

- Broda Paweł (2003) Możliwości kształcenia pojęć technicznych u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Nauczyciel i Szkoła, 1-2 (18-19), s. 380-387.

- Musioł Marcin (2017) Edukacja techniczna w klasach 1-3 po zmianach programowych z 14.02.2017 roku

- Tulley Gever (2018), 50 niebezpiecznych zabaw, których nie powinieneś zabraniać dziecku, Wyd. Helios / Septem

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć: wprowadzenie teoretyczne, metody oglądowe, pokazy modelowych prac, dyskusje, realizacje praktyczno-techniczne, praca własna studenta z literaturą.

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, realizacja zadań zaplanowanych podczas zajęć (np. przynoszenie przedmiotów, wykonywanie modeli urządzeń, demonstracja na forum), zaliczenie testu.

Warunki merytoryczne zaliczenia: wymagana jest znajomość programu kształcenia przedmiotowego w zakresie wychowania przez technikę dla dzieci.

Forma zaliczenia: test.

Podczas zaliczenia sprawdzana będzie wiedza studentów na temat:

- znajomości celów i treści kształcenia ogólnotechnicznego dzieci i uczniów klas I-III

- twórczości konstrukcyjnej dzieci w kontekście uwarunkowań środowiskowych i osobowościowych

- znajomości koncepcji i modeli edukacji technicznej w Polsce i na świecie (przede wszystkim koncepcję Friedricha Fröbla, skandynawskiego Slojdu i jego polskiej adaptacji Władysława Przanowskiego, szkoła eksperymentalna J. Deweya i współczesna koncepcja STEAM).

Zagadnienia te będą sprawdzane w formie testu (30 pytań). Uzyskanie

- 26 - 30 pkt oznacza ocenę bardzo dobrą,

- 20 - 25 pkt oznacza ocenę dobrą

- 15 - 19 pkt oznacza ocenę dostateczną

- mniej niż 14 pkt oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej

Zakłada się następujący nakład pracy studenta podczas realizacji przedmiotu:

Godziny kontaktowe: 20

Przygotowanie się do zajęć praktyczno-technicznych: 40

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)