Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PEW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) niestacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 2 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Terminologia używana w pedagogice wczesnoszkolnej, jej źródła oraz zastosowania w obrębie dyscyplin pokrewnych. Miejsce pedagogiki wczesnoszkolnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami nauki. Wykorzystywanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej (wybrane modele i koncepcje pedagogiczne) oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, a także motywów i wzorów ludzkiego zachowania.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka w pogłębionym stopniu zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice wczesnoszkolnej, jej źródła, miejsce oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; miejsce pedagogiki wczesnoszkolnej w systemie nauki oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi.

W pogłębionym stopniu zna i rozumie procesy związane z wychowaniem i kształceniem uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem fazy średniego i późnego dzieciństwa, w perspektywie interdyscyplinarnej: psychologicznej, pedagogicznej, aksjologicznej i socjologicznej.

W pogłębionym stopniu zna i rozumie rolę nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań uczniów.

Zna i rozumie typy, cele i zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, w tym wybrane modele i koncepcje pedagogiczne oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych.

Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożeń w szkole oraz tworzyć właściwy klimat w grupie klasowej.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest gotowy/gotowa do refleksji, w tym krytycznej oceny, odnośnie do poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej oraz wykazywania umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józefa Bałachowicz
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Agnieszka Koterwas, Olga Strąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin końcowy; zaliczenie ćwiczeń – eseje i projekty wykonane w czasie ćwiczeń na wybrany temat.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna. Edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym jako przedmiot pedagogiki; podstawowe pojęcia i ich zakres. Związki pedagogiki wczesnoszkolnej z innymi dyscyplinami nauki.

2. Szkoła dla dziecka jako projekt nowoczesności; rozwój teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Przegląd najważniejszych koncepcji pedagogicznych i metodycznych w ujęciu historycznym.

3. Instytucje edukacyjne przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolny. Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dzieci – ich cele i zasady funkcjonowania. Środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

4. Rola wczesnej edukacji w całożyciowym rozwoju człowieka. Zrównoważony rozwój jednostki i wspólnoty jako sens edukacji w XXI wieku. Wartości jako cele i wymiary codziennej praktyki edukacyjnej.

5. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, założenia, treści i modele edukacji. Rola zajęć poza klasą szkolną – przykłady polskie i skandynawskie.

6. Wczesna edukacja okresem „otwarcia” szans życiowych dziecka. Ujęcie celów edukacji w postaci struktury kompetencji w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, poszukiwania i tworzenia informacji, komunikowania się, działania i współdziałania (kompetencje wg Zaleceń Rady z 2018 roku). Wyrównywanie szans edukacyjnych - uwarunkowania społeczne i pedagogiczne wczesnego rozwoju dziecka.

7. Potrzeby rozwojowe dziecka a specyfika edukacji wczesnoszkolnej. Aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Oczekiwane zmiany rozwojowe dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa – w perspektywie społeczno-kulturowej. Rola indywiduacji i uspołecznienia w rozwoju podmiotowości dziecka.

8. Dyskursy wczesnej edukacji a modele wczesnej edukacji. Obraz dziecka a cele i wzorce działań edukacyjnych. Teoria indywidualna nauczyciela i jej implikacje dla tworzenia praktyki edukacyjnej. Poglądy nauczyciela uczniów młodszych, ich struktura, komunikacja i władza w klasie. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter

9. „Kształcenie dla rozwoju” jako podstawowy paradygmat edukacji początkowej. Założenia koncepcji „edukacji rozwojowej”. Dziecko jako podmiotowe centrum działań nauczyciela. Dialog, partycypacja i uczenie się we wspólnocie jako podstawy demokratyzacji codzienności szkolnej. Kultura edukacji wczesnoszkolnej.

10. Założenia, mechanizmy i efekty uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym

w perspektywie konstruktywizmu poznawczego i społecznego. Style pracy nauczycieli klas niższych a doświadczenia rozwojowe dziecka.

11. Socjalizacja w ujęciu W. Corsaro. Rozwijanie systemu wartości dziecka i jego postaw. Role społeczne dziecka jako cel i wyznaczniki organizowania doświadczeń dzieci. Rola rówieśników, wzajemne uczenie się i nauczanie grupowe. Rola zabaw i gier w rozwoju społecznym i indywidualnym dziecka.

12. Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej i sposoby rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym. Rozpoznawanie zagrożeń dla podmiotowości dziecka. Rozwój samoregulacji, możliwości współwychowania i samowychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym.

13. Nauczyciel nauczania początkowego. Funkcje i zadania nauczyciela. Nauczyciel instruktor, facylitator, tutor, diagnosta, kapelmistrz. Dyskursy: równości i różnicy oraz jakości w edukacji dziecka. Rola nauczyciela jako promotora zmian społecznych.

14. Współpraca z rodzicami i z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania na rzecz dobra dziecka. Relacje rodzic-nauczyciel. Rodzice a program kształcenia i wychowania dzieci.

15. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk. Struktura kompetencji profesjonalnych nauczycieli edukacji dziecka. Proces rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczyciela.

PRACA ZDALNA:

WYKŁAD: kontakt z przedstawicielami grup, przedstawianie stanu wykonania pracy w grupie i wsparcie

Kontakt ze studentami za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl USOS : baljola@aps.edu.pl

Po 23.04. 2020r. wykłady odbywają się zgodnie z planem na Teamse z wykorzystaniem prezentacji udostępnianej studentom.

ĆWICZENIA:

grupa 1, 3: kontakt ze studentami za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl USOS:ostrak@aps.edu.pl

grupa 2 ,4: akoterwas@aps.edu.pl

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamek I., Bałachowicz J., Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 i dalsze (wybrane zagadnienia).

Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A., Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2017.

Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2015.

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015 (wybrane zagadnienia).

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

Literatura dodatkowa:

Kielar – Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. WSiP, Warszawa 1991.

Klus-Stańska D., (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

Kuszak K., Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Wydawnictwo Garmond, Poznań 2008.

Sowińska H., Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011 (wybrane zagadnienia).

„Problemy Wczesnej Edukacji” (wybrane zagadnienia)

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wybrane zagadnienia)

Linki do stron internetowych:

1.http://www.aps.edu.pl/media/2129331/zrozumiec_uczenie_sie_internet.pdf

2.https://ceo.org.pl/

3.https://bycnauczycielem.blogspot.com/

4. http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nzintegr&page=subjectpage&item=-1

5.http://nauczyciel.pl/index.php/search/results/Kszta%C5%82cenie_zintegrowane,1,0,1574;2330,0,30,1,tn,1.html

INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM:

WYKŁAD: materiały przesyłane drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl USOS

12.03. 2020 r. Wysłane emeilowo : T.D. Walker, "Fińskie dzieci uczą się najlepiej";

19.03. 2020 r. K. V. Halvorsen, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – implementacja wartości do praktyki edukacyjnej, w: Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna. Wyd. APS, Warszawa 2015. Lektura dostępna w Internecie.

26.03. 2020r. Przygotowanie prezentacji rozbudowanej treściowo wraz ze wskazaniem fragmentów publikacji (dostępnej online na str. APS) do indywidualnego studiowania:

J. Bałachowicz, A. Korwin-Szymanowska, E.Lewandowska, A. Witkowska-Tomaszewska (2017). Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki specjalnej, s. 35-44

2.04.2020r. i 9.04. 2020r. Tekst wykładu pt. "Aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Poznawcze i społeczne wymiary środowiska uczenia się dzieci" umieszczony na USOSie

16.04.2020r. Tekst wykładu pt. "Teoria indywidualna nauczyciela i jej implikacje dla tworzenia praktyki edukacyjnej. Poglądy nauczyciela uczniów młodszych, ich struktura, komunikacja i władza w klasie. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter" przesłany przez USOS

23.04. Wykład pt. "Dyskursy edukacji wczesnoszkolnej, ich struktura i znaczenie dla praktyki wczesnoszkolnej" za pomocą Microsoft Teams.

ĆWICZENIA:

grupa 1,3:materiały przesyłane drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl USOS

grupa 2,4:materiały przesyłane drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl USOS

Praca zdalna:

Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, dokument dostępny on-line: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN

Podstawa Programowa, dokument dostępny on-line: https://podstawaprogramowa.pl/

Uwagi:

Metody: wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30 +30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

ZALECENIA METODYCZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS CZASU PRACY ZDALNEJ: kontakt mailowy w systemie USOS, załączanie plików: prezentacji, pdf oraz linków do źródeł, internetowych książek, czasopism i filmów.

UWAGA!

WYKŁADY:

Praca zaliczeniowa nr 1

1. Opracowanie tez publikacji w parach (szkoła amerykańska a szkoła fińska) i przedstawienie propozycji zadań egzaminacyjnych. Analiza problematyki i sprawdzenie pracy na kolejnych zajęciach kwietniowych.

Praca zaliczeniowa nr 2

1.Opracowanie tez publikacji w parach i przedstawienie propozycji wykorzystania w zaprojektowaniu działań dla klasy III w środowisku lokalnym.

Praca zaliczeniowa nr 3

1.Indywidualna praca studentów na podstawie przesłanej literatury

Praca zaliczeniowa nr 4

1.Pytania do samodzielnego opracowania:

Jak rozumiane jest uczenie się w świetle wybranych teorii?

Jakie rodzaje wiedzy zdobywa dziecko (i każdy z nas)?

Jaką rolę odgrywa doświadczenie w uczeniu się dziecka?

Scharakteryzuj uczenie się dzieci w czasie zajęć poza klasą szkolną. Porównaj uczenie się w klasie i na zajęciach poza klasą.

Wykłady po 23.04. 2020r. odbywają się zgodnie z planem na Teamse, z wykorzystaniem prezentacji udostępnianej studentom.

ĆWICZENIA:

grupa 1,3:

1.Oferty szkolne dot. PP - szkoły alternatywne; środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

2. Kompetencje kluczowe

grupa 2,4:

1. Wykorzystanie środowiska lokalnego w praktyce dydaktycznej

2. Kompetencje kluczowe, cele kształcenia i umiejętności - opracowanie mapy pojęciowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józefa Bałachowicz, Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin końcowy; zaliczenie ćwiczeń – na podstawie eseju i konspektu przesłanego w korespondencji mailowej we wskazanym terminie.

Pełny opis:

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna. Edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym jako przedmiot pedagogiki; podstawowe pojęcia i ich zakres. Związki pedagogiki wczesnoszkolnej z innymi dyscyplinami nauki.

2. Szkoła dla dziecka jako projekt nowoczesności; rozwój teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Przegląd najważniejszych koncepcji pedagogicznych i metodycznych w ujęciu historycznym.

3. Instytucje edukacyjne przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolny. Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dzieci – ich cele i zasady funkcjonowania. Środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

4. Rola wczesnej edukacji w całożyciowym rozwoju człowieka. Zrównoważony rozwój jednostki i wspólnoty jako sens edukacji w XXI wieku. Wartości jako cele i wymiary codziennej praktyki edukacyjnej.

5. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, założenia, treści i modele edukacji. Rola zajęć poza klasą szkolną – przykłady polskie i skandynawskie.

6. Wczesna edukacja okresem „otwarcia” szans życiowych dziecka. Ujęcie celów edukacji w postaci struktury kompetencji w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, poszukiwania i tworzenia informacji, komunikowania się, działania i współdziałania (kompetencje wg Zaleceń Rady z 2018 roku). Wyrównywanie szans edukacyjnych - uwarunkowania społeczne i pedagogiczne wczesnego rozwoju dziecka.

7. Potrzeby rozwojowe dziecka a specyfika edukacji wczesnoszkolnej. Aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Oczekiwane zmiany rozwojowe dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa – w perspektywie społeczno-kulturowej. Rola indywiduacji i uspołecznienia w rozwoju podmiotowości dziecka.

8. Dyskursy wczesnej edukacji a modele wczesnej edukacji. Obraz dziecka a cele i wzorce działań edukacyjnych. Teoria indywidualna nauczyciela i jej implikacje dla tworzenia praktyki edukacyjnej. Poglądy nauczyciela uczniów młodszych, ich struktura, komunikacja i władza w klasie. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter

9. „Kształcenie dla rozwoju” jako podstawowy paradygmat edukacji początkowej. Założenia koncepcji „edukacji rozwojowej”. Dziecko jako podmiotowe centrum działań nauczyciela. Dialog, partycypacja i uczenie się we wspólnocie jako podstawy demokratyzacji codzienności szkolnej. Kultura edukacji wczesnoszkolnej.

10. Założenia, mechanizmy i efekty uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym

w perspektywie konstruktywizmu poznawczego i społecznego. Style pracy nauczycieli klas niższych a doświadczenia rozwojowe dziecka.

11. Socjalizacja w ujęciu W. Corsaro. Rozwijanie systemu wartości dziecka i jego postaw. Role społeczne dziecka jako cel i wyznaczniki organizowania doświadczeń dzieci. Rola rówieśników, wzajemne uczenie się i nauczanie grupowe. Rola zabaw i gier w rozwoju społecznym i indywidualnym dziecka.

12. Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej i sposoby rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym. Rozpoznawanie zagrożeń dla podmiotowości dziecka. Rozwój samoregulacji, możliwości współwychowania i samowychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym.

13. Nauczyciel nauczania początkowego. Funkcje i zadania nauczyciela. Nauczyciel instruktor, facylitator, tutor, diagnosta, kapelmistrz. Dyskursy: równości i różnicy oraz jakości w edukacji dziecka. Rola nauczyciela jako promotora zmian społecznych.

14. Współpraca z rodzicami i z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania na rzecz dobra dziecka. Relacje rodzic-nauczyciel. Rodzice a program kształcenia i wychowania dzieci.

15. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk. Struktura kompetencji profesjonalnych nauczycieli edukacji dziecka. Proces rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycie.

PRACA ZDALNA:

WYKŁAD: kontakt z przedstawicielami grup, przedstawianie stanu wykonania pracy w grupie i wsparcie

Kontakt ze studentami za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Po 18.04. 2020 wykłady odbywają się zgodnie z planem na Teamse z wykorzystaniem prezentacji udostępnianej studentom.

OUSOS : baljola@aps.edu.pl

ĆWICZENIA: materiały przesyłane drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl USOS: ecwikla@aps.edu.pl opcjonalnie

Od 18.04. 2020 r. ćwiczenia odbywają się zgodnie z planem w aplikacji Teamse.

Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się za pomocą informacji i zadań zwrotnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamek I., Bałachowicz J., Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 i dalsze (wybrane zagadnienia).

Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A., Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2017.

Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2015.

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015 (wybrane zagadnienia).

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

Literatura dodatkowa:

Kielar – Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. WSiP, Warszawa 1991.

Klus-Stańska D., (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

Kuszak K., Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Wydawnictwo Garmond, Poznań 2008.

Sowińska H., Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011 (wybrane zagadnienia).

„Problemy Wczesnej Edukacji” (wybrane zagadnienia)

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wybrane zagadnienia)

Linki do stron internetowych:

1.http://www.aps.edu.pl/media/2129331/zrozumiec_uczenie_sie_internet.pdf

2.https://ceo.org.pl/

3.https://bycnauczycielem.blogspot.com/

4. http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nzintegr&page=subjectpage&item=-1

5.http://nauczyciel.pl/index.php/search/results/Kszta%C5%82cenie_zintegrowane,1,0,1574;2330,0,30,1,tn,1.html

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne

Metody: wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15 +15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Samodzielna praca studenta: 30

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

ZDALNE ELEMENTY METOD KSZTAŁCENIA/ UCZENIA SIĘ:

kontakt mailowy w systemie USOS, załączanie plików: prezentacji, pdf oraz linków do źródeł internetowych książek, czasopism i filmów oraz korzystanie z aplikacji TEAMS - zajęcia zgodne z terminarzem zajęć z planem ustalonym na początku semestru

WYKŁAD:

15.03. 2020 r. Wysłane emeilowo : wykład w postaci prezentacji z komentarzami + literatura: W. Timothy D. "Fińskie dzieci uczą się

najlepiej"

18.04. 2020r. Wysłane emeilowo: wykład w postaci prezentacji z komentarzami +literatura:

-Kirsti V. Halvorsen pt. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - implementacja wartości do praktyki edukacyjnej;

-J. Bałachowicz, K.V. Halvorsen, A. Witkowska-Tomaszewska pt. Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna.

Wykłady po 18.04. 2020 r. odbywają się zgodnie z planem na Teamse, z wykorzystaniem prezentacji udostępnianej studentom.

ĆWICZENIA

14.03. 2020 r. Wysłane emeilowo: prezentacja, ćwiczenia (pdf.)

28.03. 2020 r. Wysłane emeilowo:prezentacja + literatura: M. Kędra "Włączanie rodziców w edukację dzieci", E. Nadziakiewicz "Współpraca z rodzicami. Rodzice partnerami w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju szkoły", ćwiczenia (pdf.)

18.04, 16.05, 6.06. 2020 r. Ćwiczenia odbywają się zgodnie z planem w aplikacji TEAMS. Materiały przekazywane studentom podczas spotkania online (dodatkowo wysłane przez USOS)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Koterwas, Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Agnieszka Koterwas, Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie zdalne na podstawie prezentacji projektów opracowanych zgodnie z podanymi szczegółowymi kryteriami i pokaz projektów przez studentów na platformie MS Teams.

1.Obecność i aktywny udział studentów na zajęciach

2. Napisanie dwóch esejów.

3. Zaprojektowanie dnia zajęć zintegrowanych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Pełny opis:

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna. Edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym jako przedmiot pedagogiki; podstawowe pojęcia i ich zakres. Związki pedagogiki wczesnoszkolnej z innymi dyscyplinami nauki.

2. Szkoła dla dziecka jako projekt nowoczesności; rozwój teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Przegląd najważniejszych koncepcji pedagogicznych i metodycznych w ujęciu historycznym.

3. Instytucje edukacyjne przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolny. Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dzieci – ich cele i zasady funkcjonowania. Środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

4. Rola wczesnej edukacji w całożyciowym rozwoju człowieka. Zrównoważony rozwój jednostki i wspólnoty jako sens edukacji w XXI wieku. Wartości jako cele i wymiary codziennej praktyki edukacyjnej.

5. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, założenia, treści i modele edukacji. Rola zajęć poza klasą szkolną – przykłady polskie i skandynawskie.

6. Wczesna edukacja okresem „otwarcia” szans życiowych dziecka. Ujęcie celów edukacji w postaci struktury kompetencji w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, poszukiwania i tworzenia informacji, komunikowania się, działania i współdziałania (kompetencje wg Zaleceń Rady z 2018 roku). Wyrównywanie szans edukacyjnych - uwarunkowania społeczne i pedagogiczne wczesnego rozwoju dziecka.

7. Potrzeby rozwojowe dziecka a specyfika edukacji wczesnoszkolnej. Aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Oczekiwane zmiany rozwojowe dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa – w perspektywie społeczno-kulturowej. Rola indywiduacji i uspołecznienia w rozwoju podmiotowości dziecka.

8. Dyskursy wczesnej edukacji a modele wczesnej edukacji. Obraz dziecka a cele i wzorce działań edukacyjnych. Teoria indywidualna nauczyciela i jej implikacje dla tworzenia praktyki edukacyjnej. Poglądy nauczyciela uczniów młodszych, ich struktura, komunikacja i władza w klasie. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter

9. „Kształcenie dla rozwoju” jako podstawowy paradygmat edukacji początkowej. Założenia koncepcji „edukacji rozwojowej”. Dziecko jako podmiotowe centrum działań nauczyciela. Dialog, partycypacja i uczenie się we wspólnocie jako podstawy demokratyzacji codzienności szkolnej. Kultura edukacji wczesnoszkolnej.

10. Założenia, mechanizmy i efekty uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym w perspektywie konstruktywizmu poznawczego i społecznego. Style pracy nauczycieli klas niższych a doświadczenia rozwojowe dziecka.

11. Socjalizacja w ujęciu W. Corsaro. Rozwijanie systemu wartości dziecka i jego postaw. Role społeczne dziecka jako cel i wyznaczniki organizowania doświadczeń dzieci. Rola rówieśników, wzajemne uczenie się i nauczanie grupowe. Rola zabaw i gier w rozwoju społecznym i indywidualnym dziecka.

12. Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej i sposoby rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym. Rozpoznawanie zagrożeń dla podmiotowości dziecka. Rozwój samoregulacji, możliwości współwychowania i samowychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym.

13. Nauczyciel nauczania początkowego. Funkcje i zadania nauczyciela. Nauczyciel instruktor, facylitator, tutor, diagnosta, kapelmistrz. Dyskursy: równości i różnicy oraz jakości w edukacji dziecka. Rola nauczyciela jako promotora zmian społecznych.

14. Współpraca z rodzicami i z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania na rzecz dobra dziecka. Relacje rodzic-nauczyciel. Rodzice a program kształcenia i wychowania dzieci.

15. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk. Struktura kompetencji profesjonalnych nauczycieli edukacji dziecka. Proces rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczyciela.

16. Doświadczenia dydaktyczne jako źródło potocznych koncepcji edukacji. Cechy i konsekwencje potocznych koncepcji kształcenia. Różnorodność i wymiary doświadczeń szkolnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Adamek I., Bałachowicz J., Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 i dalsze (wybrane zagadnienia).

2.Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A., Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2017.

3.Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2015.

4.Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

5.Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015 (wybrane zagadnienia).

6.Black P., Ch. Harrison., C. Lee, B. Marshal, D. William, Jak oceniać, aby uczyć. Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa 2006.

7.Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

8.Koterwas A., Doświadczenia dydaktyczne. Rekonstrukcje biografii szkolnych dorosłych absolwentów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2020.

9. Sterna D., Uczę w klasach młodszych. Przykłady oceniania rozwojowego w Szkołach Uczących Się, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, 2015.

10.Walker T. D., Fińskie dzieci uczą się najlepiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2017

Literatura uzupełniająca:

1.Kielar – Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. WSiP, Warszawa 1991.

2.Klus-Stańska D., (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

3.Kuszak K., Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Wydawnictwo Garmond, Poznań 2008.

4.Sowińska H., Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011 (wybrane zagadnienia).

5.„Problemy Wczesnej Edukacji” (wybrane zagadnienia)

6.„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wybrane zagadnienia)

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie do egzaminu: 15

Przygotowanie pracy, prezentacji: 30

Inne formy: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie zdalne na podstawie prezentacji projektów opracowanych zgodnie z podanymi szczegółowymi kryteriami i pokaz projektów przez studentów na platformie MS Teams.

1.Obecność i aktywny udział studentów na zajęciach

2. Napisanie dwóch esejów.

3. Zaprojektowanie dnia zajęć zintegrowanych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Pełny opis:

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna. Edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym jako przedmiot pedagogiki; podstawowe pojęcia i ich zakres. Związki pedagogiki wczesnoszkolnej z innymi dyscyplinami nauki.

2. Szkoła dla dziecka jako projekt nowoczesności; rozwój teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Przegląd najważniejszych koncepcji pedagogicznych i metodycznych w ujęciu historycznym.

3. Instytucje edukacyjne przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolny. Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dzieci – ich cele i zasady funkcjonowania. Środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

4. Rola wczesnej edukacji w całożyciowym rozwoju człowieka. Zrównoważony rozwój jednostki i wspólnoty jako sens edukacji w XXI wieku. Wartości jako cele i wymiary codziennej praktyki edukacyjnej.

5. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, założenia, treści i modele edukacji. Rola zajęć poza klasą szkolną – przykłady polskie i skandynawskie.

6. Wczesna edukacja okresem „otwarcia” szans życiowych dziecka. Ujęcie celów edukacji w postaci struktury kompetencji w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, poszukiwania i tworzenia informacji, komunikowania się, działania i współdziałania (kompetencje wg Zaleceń Rady z 2018 roku). Wyrównywanie szans edukacyjnych - uwarunkowania społeczne i pedagogiczne wczesnego rozwoju dziecka.

7. Potrzeby rozwojowe dziecka a specyfika edukacji wczesnoszkolnej. Aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Oczekiwane zmiany rozwojowe dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa – w perspektywie społeczno-kulturowej. Rola indywiduacji i uspołecznienia w rozwoju podmiotowości dziecka.

8. Dyskursy wczesnej edukacji a modele wczesnej edukacji. Obraz dziecka a cele i wzorce działań edukacyjnych. Teoria indywidualna nauczyciela i jej implikacje dla tworzenia praktyki edukacyjnej. Poglądy nauczyciela uczniów młodszych, ich struktura, komunikacja i władza w klasie. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter

9. „Kształcenie dla rozwoju” jako podstawowy paradygmat edukacji początkowej. Założenia koncepcji „edukacji rozwojowej”. Dziecko jako podmiotowe centrum działań nauczyciela. Dialog, partycypacja i uczenie się we wspólnocie jako podstawy demokratyzacji codzienności szkolnej. Kultura edukacji wczesnoszkolnej.

10. Założenia, mechanizmy i efekty uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym

w perspektywie konstruktywizmu poznawczego i społecznego. Style pracy nauczycieli klas niższych a doświadczenia rozwojowe dziecka.

11. Socjalizacja w ujęciu W. Corsaro. Rozwijanie systemu wartości dziecka i jego postaw. Role społeczne dziecka jako cel i wyznaczniki organizowania doświadczeń dzieci. Rola rówieśników, wzajemne uczenie się i nauczanie grupowe. Rola zabaw i gier w rozwoju społecznym i indywidualnym dziecka.

12. Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej i sposoby rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym. Rozpoznawanie zagrożeń dla podmiotowości dziecka. Rozwój samoregulacji, możliwości współwychowania i samowychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym.

13. Nauczyciel nauczania początkowego. Funkcje i zadania nauczyciela. Nauczyciel instruktor, facylitator, tutor, diagnosta, kapelmistrz. Dyskursy: równości i różnicy oraz jakości w edukacji dziecka. Rola nauczyciela jako promotora zmian społecznych.

14. Współpraca z rodzicami i z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania na rzecz dobra dziecka. Relacje rodzic-nauczyciel. Rodzice a program kształcenia i wychowania dzieci.

15. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk. Struktura kompetencji profesjonalnych nauczycieli edukacji dziecka. Proces rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczyciela.

16. Doświadczenia dydaktyczne jako źródło potocznych koncepcji edukacji. Cechy i konsekwencje potocznych koncepcji kształcenia. Różnorodność i wymiary doświadczeń szkolnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Adamek I., Bałachowicz J., Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 i dalsze (wybrane zagadnienia).

2.Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A., Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2017.

3.Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2015.

4.Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

5.Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015 (wybrane zagadnienia).

6.Black P., Ch. Harrison., C. Lee, B. Marshal, D. William, Jak oceniać, aby uczyć. Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa 2006.

7.Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

8.Koterwas A., Doświadczenia dydaktyczne. Rekonstrukcje biografii szkolnych dorosłych absolwentów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2020

9. Sterna D., Uczę w klasach młodszych. Przykłady oceniania rozwojowego w Szkołach Uczących Się, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015.

10.Walker T. D., Fińskie dzieci uczą się najlepiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2017

Literatura uzupełniająca:

1.Kielar – Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. WSiP, Warszawa 1991.

2.Klus-Stańska D., (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

3.Kuszak K., Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Wydawnictwo Garmond, Poznań 2008.

4.Sowińska H., Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011 (wybrane zagadnienia).

5.„Problemy Wczesnej Edukacji” (wybrane zagadnienia)

6.„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wybrane zagadnienia)

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie do egzaminu: 15

Przygotowanie pracy, prezentacji: 30

Inne formy: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Agnieszka Koterwas, Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie ćwiczeń:

1.Obecność i aktywny udział studentów na zajęciach

2. Przygotowanie dwóch prac pisemnych związanych z tematyką ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Pełny opis:

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna. Edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym jako przedmiot pedagogiki; podstawowe pojęcia i ich zakres. Związki pedagogiki wczesnoszkolnej z innymi dyscyplinami nauki.

2. Szkoła dla dziecka jako projekt nowoczesności; rozwój teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Przegląd najważniejszych koncepcji pedagogicznych i metodycznych w ujęciu historycznym.

3. Instytucje edukacyjne przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolny. Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dzieci – ich cele i zasady funkcjonowania. Środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

4. Rola wczesnej edukacji w całożyciowym rozwoju człowieka. Zrównoważony rozwój jednostki i wspólnoty jako sens edukacji w XXI wieku. Wartości jako cele i wymiary codziennej praktyki edukacyjnej.

5. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, założenia, treści i modele edukacji. Rola zajęć poza klasą szkolną – przykłady polskie i skandynawskie.

6. Wczesna edukacja okresem „otwarcia” szans życiowych dziecka. Ujęcie celów edukacji w postaci struktury kompetencji w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, poszukiwania i tworzenia informacji, komunikowania się, działania i współdziałania (kompetencje wg Zaleceń Rady z 2018 roku). Wyrównywanie szans edukacyjnych - uwarunkowania społeczne i pedagogiczne wczesnego rozwoju dziecka.

7. Potrzeby rozwojowe dziecka a specyfika edukacji wczesnoszkolnej. Aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Oczekiwane zmiany rozwojowe dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa – w perspektywie społeczno-kulturowej. Rola indywiduacji i uspołecznienia w rozwoju podmiotowości dziecka.

8. Dyskursy wczesnej edukacji a modele wczesnej edukacji. Obraz dziecka a cele i wzorce działań edukacyjnych. Teoria indywidualna nauczyciela i jej implikacje dla tworzenia praktyki edukacyjnej. Poglądy nauczyciela uczniów młodszych, ich struktura, komunikacja i władza w klasie. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter

9. „Edukacja alternatywna. Dziecko jako podmiotowe centrum działań nauczyciela. Dialog, partycypacja i uczenie się we wspólnocie jako podstawy demokratyzacji codzienności szkolnej. Kultura edukacji wczesnoszkolnej.

10.Obraz ucznia w dyskursie nauczycielskim ,rodzicielskim i oczekiwaniach społecznych w perspektywie konstruktywizmu poznawczego i społecznego. Style pracy nauczycieli klas niższych a doświadczenia rozwojowe dziecka.

11. Doświadczenia dydaktyczne jako źródło potocznych koncepcji edukacji. Cechy i konsekwencje potocznych koncepcji kształcenia. Różnorodność i wymiary doświadczeń szkolnych.

12. Socjalizacja w ujęciu W. Corsaro. Rozwijanie systemu wartości dziecka i jego postaw. Role społeczne dziecka jako cel i wyznaczniki organizowania doświadczeń dzieci. Rola rówieśników, wzajemne uczenie się i nauczanie grupowe. Rola zabaw i gier w rozwoju społecznym i indywidualnym dziecka.

13. Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej i sposoby rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym. Rozpoznawanie zagrożeń dla podmiotowości dziecka. Rozwój samoregulacji, możliwości współwychowania i samowychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym.

14. Nauczyciel nauczania początkowego. Funkcje i zadania nauczyciela. Nauczyciel instruktor, facylitator, tutor, diagnosta, kapelmistrz. Dyskursy: równości i różnicy oraz jakości w edukacji dziecka. Rola nauczyciela jako promotora zmian społecznych.

15. Współpraca z rodzicami i z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania na rzecz dobra dziecka. Relacje rodzic-nauczyciel. Rodzice a program kształcenia i wychowania dzieci.

16. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk. Struktura kompetencji profesjonalnych nauczycieli edukacji dziecka. Proces rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczyciela.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A., Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2017.

2.Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2015.

3.Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

4. Ćwikła E., Ocena opisowa jako narzędzie kontroli dziecka w roli ucznia, W: J. Bałachowicz, E. Ćwikła, M. Krasuska-Betiuk, M. Kupiec, Społeczne konstruowanie roli ucznia edukacji wczesnoszkolnej. Dyskursy, oczekiwania, praktyki, Warszawa:APS

5.Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia- część I –rozdział 1,3.).

6.Koterwas A., Doświadczenia dydaktyczne. Rekonstrukcje biografii szkolnych dorosłych absolwentów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2020

7..Walker T. D., Fińskie dzieci uczą się najlepiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2017

Literatura uzupełniająca:

1.Hattie J., Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się. Biblioteka Szkoły Uczącej Się, Warszawa 2015.

2.Kuszak K., Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Wydawnictwo Garmond, Poznań 2008.

3.Sowińska H., Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011 (wybrane zagadnienia).

4.Rosenberg M., Porozumienie bez przemocy. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016

5.„Problemy Wczesnej Edukacji” (wybrane zagadnienia)

6.„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wybrane zagadnienia)

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie do egzaminu: 15

Przygotowanie pracy, prezentacji: 30

Inne formy: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józefa Bałachowicz, Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie ćwiczeń:

1.Obecność i aktywny udział studentów na zajęciach

2. Przygotowanie dwóch prac pisemnych związanych z tematyką ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Pełny opis:

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna. Edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym jako przedmiot pedagogiki; podstawowe pojęcia i ich zakres. Związki pedagogiki wczesnoszkolnej z innymi dyscyplinami nauki.

2. Szkoła dla dziecka jako projekt nowoczesności; rozwój teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Przegląd najważniejszych koncepcji pedagogicznych i metodycznych w ujęciu historycznym.

3. Instytucje edukacyjne przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolny. Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dzieci – ich cele i zasady funkcjonowania. Środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

4. Rola wczesnej edukacji w całożyciowym rozwoju człowieka. Zrównoważony rozwój jednostki i wspólnoty jako sens edukacji w XXI wieku. Wartości jako cele i wymiary codziennej praktyki edukacyjnej.

5. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, założenia, treści i modele edukacji. Rola zajęć poza klasą szkolną – przykłady polskie i skandynawskie.

6. Wczesna edukacja okresem „otwarcia” szans życiowych dziecka. Ujęcie celów edukacji w postaci struktury kompetencji w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, poszukiwania i tworzenia informacji, komunikowania się, działania i współdziałania (kompetencje wg Zaleceń Rady z 2018 roku). Wyrównywanie szans edukacyjnych - uwarunkowania społeczne i pedagogiczne wczesnego rozwoju dziecka.

7. Potrzeby rozwojowe dziecka a specyfika edukacji wczesnoszkolnej. Aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Oczekiwane zmiany rozwojowe dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa – w perspektywie społeczno-kulturowej. Rola indywiduacji i uspołecznienia w rozwoju podmiotowości dziecka.

8. Dyskursy wczesnej edukacji a modele wczesnej edukacji. Obraz dziecka a cele i wzorce działań edukacyjnych. Teoria indywidualna nauczyciela i jej implikacje dla tworzenia praktyki edukacyjnej. Poglądy nauczyciela uczniów młodszych, ich struktura, komunikacja i władza w klasie. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter

9. „Edukacja alternatywna. Dziecko jako podmiotowe centrum działań nauczyciela. Dialog, partycypacja i uczenie się we wspólnocie jako podstawy demokratyzacji codzienności szkolnej. Kultura edukacji wczesnoszkolnej.

10.Obraz ucznia w dyskursie nauczycielskim ,rodzicielskim i oczekiwaniach społecznych w perspektywie konstruktywizmu poznawczego i społecznego. Style pracy nauczycieli klas niższych a doświadczenia rozwojowe dziecka.

11. Doświadczenia dydaktyczne jako źródło potocznych koncepcji edukacji. Cechy i konsekwencje potocznych koncepcji kształcenia. Różnorodność i wymiary doświadczeń szkolnych.

12. Socjalizacja w ujęciu W. Corsaro. Rozwijanie systemu wartości dziecka i jego postaw. Role społeczne dziecka jako cel i wyznaczniki organizowania doświadczeń dzieci. Rola rówieśników, wzajemne uczenie się i nauczanie grupowe. Rola zabaw i gier w rozwoju społecznym i indywidualnym dziecka.

13. Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej i sposoby rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym. Rozpoznawanie zagrożeń dla podmiotowości dziecka. Rozwój samoregulacji, możliwości współwychowania i samowychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym.

14. Nauczyciel nauczania początkowego. Funkcje i zadania nauczyciela. Nauczyciel instruktor, facylitator, tutor, diagnosta, kapelmistrz. Dyskursy: równości i różnicy oraz jakości w edukacji dziecka. Rola nauczyciela jako promotora zmian społecznych.

15. Współpraca z rodzicami i z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania na rzecz dobra dziecka. Relacje rodzic-nauczyciel. Rodzice a program kształcenia i wychowania dzieci.

16. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk. Struktura kompetencji profesjonalnych nauczycieli edukacji dziecka. Proces rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczyciela.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A., Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2017.

2.Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2015.

3.Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

4. Ćwikła E., Ocena opisowa jako narzędzie kontroli dziecka w roli ucznia, W: J. Bałachowicz, E. Ćwikła, M. Krasuska-Betiuk, M. Kupiec, Społeczne konstruowanie roli ucznia edukacji wczesnoszkolnej. Dyskursy, oczekiwania, praktyki, Warszawa:APS

5.Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia- część I –rozdział 1,3.).

6.Koterwas A., Doświadczenia dydaktyczne. Rekonstrukcje biografii szkolnych dorosłych absolwentów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2020

7..Walker T. D., Fińskie dzieci uczą się najlepiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2017

Literatura uzupełniająca:

1.Hattie J., Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się. Biblioteka Szkoły Uczącej Się, Warszawa 2015.

2.Kuszak K., Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Wydawnictwo Garmond, Poznań 2008.

3.Sowińska H., Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011 (wybrane zagadnienia).

4.Rosenberg M., Porozumienie bez przemocy. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016

5.„Problemy Wczesnej Edukacji” (wybrane zagadnienia)

6.„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wybrane zagadnienia)

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie do egzaminu: 15

Przygotowanie pracy, prezentacji: 30

Inne formy: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Agnieszka Koterwas, Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

aktywny udział Studentów na ćwiczeniach – udział w dyskusji, wypowiedź indywidualna na przygotowany temat, indywidualna praca pisemna i projekt grupowy.

Egzamin końcowy – pisemna lub ustna wypowiedź, pytania otwarte z zestawu zagadnień egzaminacyjnych.

Efekty kształcenia:

Ćwiczenia – Student/ka potrafi brać udział w dyskusji na przygotowany temat, uzasadnić swoje stanowisko, analizować postawione problemy, krytycznie oceniać analizowane przypadki z zastosowaniem odpowiednich pojęć. Wykazuje, że w pogłębionym stopniu zna i rozumie rolę nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań uczniów. Analizuje dialog edukacyjny w kategoriach wartości. Student/ka przygotowuje indywidualną pracę pisemną – analiza przykładów praktyki edukacyjnej, wskazanie nurtu, z którego się wywodzi i możliwości adaptacji w polskiej szkole. Student/ka przygotowuje wspólny projekt grupowy związany z tematyką ćwiczeń. Potrafi krytycznie odnieść się do swojego zaangażowania w rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz zaproponować pozytywne rozwiązania.

Egzamin końcowy- pisemny/ustny – Student/ka zna i rozumie terminologię w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej oraz umie ją zastosować w odniesieniu do postawionych problemów, dotyczących wychowania i kształcenia dzieci w okresie średniego i późnego dzieciństwa. Potrafi przedstawić różne ujęcie celów edukacji, potrzeby dziecka i wybrane sposoby działań edukacyjnych nauczyciela wczesnej edukacji oraz wielorakie uwarunkowania osiągnięć edukacyjnych dzieci i analizować je w kategoriach wartości. Potrafi skorzystać z podanej literatury i zintegrować czytane treści do analizy krytycznej przedstawionych problemów w trakcie egzaminu.

Pełny opis:

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna. Edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym jako przedmiot pedagogiki; podstawowe pojęcia i ich zakres. Związki pedagogiki wczesnoszkolnej z innymi dyscyplinami nauki.

2. Szkoła dla dziecka jako projekt nowoczesności; rozwój teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Przegląd najważniejszych koncepcji pedagogicznych i metodycznych w ujęciu historycznym.

3. Instytucje edukacyjne przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolny. Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dzieci – ich cele i zasady funkcjonowania. Środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

4. Rola wczesnej edukacji w całożyciowym rozwoju człowieka. Zrównoważony rozwój jednostki i wspólnoty jako sens edukacji w XXI wieku. Wartości jako cele i wymiary codziennej praktyki edukacyjnej.

5. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, założenia, treści i modele edukacji. Rola zajęć poza klasą szkolną – przykłady polskie i skandynawskie.

6. Wczesna edukacja okresem „otwarcia” szans życiowych dziecka. Ujęcie celów edukacji w postaci struktury kompetencji w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, poszukiwania i tworzenia informacji, komunikowania się, działania i współdziałania (kompetencje wg Zaleceń Rady z 2018 roku). Wyrównywanie szans edukacyjnych - uwarunkowania społeczne i pedagogiczne wczesnego rozwoju dziecka.

7. Potrzeby rozwojowe dziecka a specyfika edukacji wczesnoszkolnej. Aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Oczekiwane zmiany rozwojowe dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa – w perspektywie społeczno-kulturowej. Rola indywiduacji i uspołecznienia w rozwoju podmiotowości dziecka.

8. Dyskursy wczesnej edukacji a modele wczesnej edukacji. Obraz dziecka a cele i wzorce działań edukacyjnych. Teoria indywidualna nauczyciela i jej implikacje dla tworzenia praktyki edukacyjnej. Poglądy nauczyciela uczniów młodszych, ich struktura, komunikacja i władza w klasie. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter

9. „Edukacja alternatywna” Dziecko jako podmiotowe centrum działań nauczyciela. Dialog, partycypacja i uczenie się we wspólnocie jako podstawy demokratyzacji codzienności szkolnej. Kultura edukacji wczesnoszkolnej.

10. Obraz ucznia w dyskursie nauczycielskim ,rodzicielskim i oczekiwaniach społecznych w perspektywie konstruktywizmu poznawczego i społecznego. Style pracy nauczycieli klas niższych a doświadczenia rozwojowe dziecka.

11. Doświadczenia dydaktyczne jako źródło potocznych koncepcji edukacji. Cechy i konsekwencje potocznych koncepcji kształcenia. Różnorodność i wymiary doświadczeń szkolnych.

12. Socjalizacja w ujęciu W. Corsaro. Rozwijanie systemu wartości dziecka i jego postaw. Role społeczne dziecka jako cel i wyznaczniki organizowania doświadczeń dzieci. Rola rówieśników, wzajemne uczenie się i nauczanie grupowe. Rola zabaw i gier w rozwoju społecznym i indywidualnym dziecka.

13. Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej i sposoby rozwiązywania ich we współpracy z rodziną rodziną i środowiskiem lokalnym. Rozpoznawanie zagrożeń dla podmiotowości dziecka. Rozwój samoregulacji, możliwości współwychowania i samowychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym.

14. Nauczyciel nauczania początkowego. Funkcje i zadania nauczyciela. Nauczyciel instruktor, facylitator, tutor, diagnosta, kapelmistrz. Dyskursy: równości i różnicy oraz jakości w edukacji dziecka. Rola nauczyciela jako promotora zmian społecznych.

15. Współpraca z rodzicami i z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania na rzecz dobra dziecka. Relacje rodzic-nauczyciel. Rodzice a program kształcenia i wychowania dzieci.

16. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk. Struktura kompetencji profesjonalnych nauczycieli edukacji dziecka. Proces rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczyciela.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A. (2017). Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Specjalnej.

2.Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A. (2015). Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Specjalnej.

3.Bałachowicz J. (2009). Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością . Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP (wybrane zagadnienia).

4. Ćwikła E., Ocena opisowa jako narzędzie kontroli dziecka w roli ucznia, W: J. Bałachowicz, E. Ćwikła, M. Krasuska-Betiuk, M. Kupiec, Społeczne konstruowanie roli ucznia edukacji wczesnoszkolnej. Dyskursy, oczekiwania, praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

5.Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (wybrane zagadnienia- część I –rozdział 1,3.).

6.Koterwas A. (2020). Doświadczenia dydaktyczne. Rekonstrukcje biografii szkolnych dorosłych absolwentów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

7. Juul, J. (2014). Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?, Wydawnictwo MIND.

Literatura uzupełniająca:

1.Hattie J. (2015). Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się. Warszawa: Biblioteka Szkoły Uczącej Się.

2.Kuszak K. (2008). Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Poznań: Wydawnictwo Garmond.

3.Sowińska H. (2011). Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (wybrane zagadnienia).

4.Rosenberg M. (2016). Porozumienie bez przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

5. „Problemy Wczesnej Edukacji” (wybrane zagadnienia)

6. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wybrane zagadnienia).

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład problemowy, praca z tekstem, dialog, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: aktywność, zadania w trakcie ćwiczeń

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie do egzaminu: 15

Przygotowanie pracy, prezentacji: 15

Inne formy: 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józefa Bałachowicz
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Agnieszka Koterwas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1.Obecność i aktywny udział studentów na zajęciach

2. Przygotowanie dwóch prac pisemnych związanych z tematyką ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Pełny opis:

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna. Edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym jako przedmiot pedagogiki; podstawowe pojęcia i ich zakres. Związki pedagogiki wczesnoszkolnej z innymi dyscyplinami nauki.

2. Szkoła dla dziecka jako projekt nowoczesności; rozwój teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Przegląd najważniejszych koncepcji pedagogicznych i metodycznych w ujęciu historycznym.

3. Instytucje edukacyjne przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolny. Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dzieci – ich cele i zasady funkcjonowania. Środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

4. Rola wczesnej edukacji w całożyciowym rozwoju człowieka. Zrównoważony rozwój jednostki i wspólnoty jako sens edukacji w XXI wieku. Wartości jako cele i wymiary codziennej praktyki edukacyjnej.

5. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, założenia, treści i modele edukacji. Rola zajęć poza klasą szkolną – przykłady polskie i skandynawskie.

6. Wczesna edukacja okresem „otwarcia” szans życiowych dziecka. Ujęcie celów edukacji w postaci struktury kompetencji w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, poszukiwania i tworzenia informacji, komunikowania się, działania i współdziałania (kompetencje wg Zaleceń Rady z 2018 roku). Wyrównywanie szans edukacyjnych - uwarunkowania społeczne i pedagogiczne wczesnego rozwoju dziecka.

7. Potrzeby rozwojowe dziecka a specyfika edukacji wczesnoszkolnej. Aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Oczekiwane zmiany rozwojowe dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa – w perspektywie społeczno-kulturowej. Rola indywiduacji i uspołecznienia w rozwoju podmiotowości dziecka.

8. Dyskursy wczesnej edukacji a modele wczesnej edukacji. Obraz dziecka a cele i wzorce działań edukacyjnych. Teoria indywidualna nauczyciela i jej implikacje dla tworzenia praktyki edukacyjnej. Poglądy nauczyciela uczniów młodszych, ich struktura, komunikacja i władza w klasie. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter

9. „Edukacja alternatywna” Dziecko jako podmiotowe centrum działań nauczyciela. Dialog, partycypacja i uczenie się we wspólnocie jako podstawy demokratyzacji codzienności szkolnej. Kultura edukacji wczesnoszkolnej.

10. Obraz ucznia w dyskursie nauczycielskim ,rodzicielskim i oczekiwaniach społecznych w perspektywie konstruktywizmu poznawczego i społecznego. Style pracy nauczycieli klas niższych a doświadczenia rozwojowe dziecka.

11. Doświadczenia dydaktyczne jako źródło potocznych koncepcji edukacji. Cechy i konsekwencje potocznych koncepcji kształcenia. Różnorodność i wymiary doświadczeń szkolnych.

12. Socjalizacja w ujęciu W. Corsaro. Rozwijanie systemu wartości dziecka i jego postaw. Role społeczne dziecka jako cel i wyznaczniki organizowania doświadczeń dzieci. Rola rówieśników, wzajemne uczenie się i nauczanie grupowe. Rola zabaw i gier w rozwoju społecznym i indywidualnym dziecka.

13. Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej i sposoby rozwiązywania ich we współpracy z rodziną rodziną i środowiskiem lokalnym. Rozpoznawanie zagrożeń dla podmiotowości dziecka. Rozwój samoregulacji, możliwości współwychowania i samowychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym.

14. Nauczyciel nauczania początkowego. Funkcje i zadania nauczyciela. Nauczyciel instruktor, facylitator, tutor, diagnosta, kapelmistrz. Dyskursy: równości i różnicy oraz jakości w edukacji dziecka. Rola nauczyciela jako promotora zmian społecznych.

15. Współpraca z rodzicami i z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania na rzecz dobra dziecka. Relacje rodzic-nauczyciel. Rodzice a program kształcenia i wychowania dzieci.

16. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk. Struktura kompetencji profesjonalnych nauczycieli edukacji dziecka. Proces rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczyciela.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A. (2017). Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Specjalnej.

2.Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A. (2015). Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Specjalnej.

3.Bałachowicz J. (2009). Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością . Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP (wybrane zagadnienia).

4. Ćwikła E., Ocena opisowa jako narzędzie kontroli dziecka w roli ucznia, W: J. Bałachowicz, E. Ćwikła, M. Krasuska-Betiuk, M. Kupiec, Społeczne konstruowanie roli ucznia edukacji wczesnoszkolnej. Dyskursy, oczekiwania, praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

5.Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (wybrane zagadnienia- część I –rozdział 1,3.).

6.Koterwas A. (2020). Doświadczenia dydaktyczne. Rekonstrukcje biografii szkolnych dorosłych absolwentów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

7. Juul, J. (2014). Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?, Wydawnictwo MIND.

Literatura uzupełniająca:

1.Hattie J. (2015). Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się. Warszawa: Biblioteka Szkoły Uczącej Się.

2.Kuszak K. (2008). Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Poznań: Wydawnictwo Garmond.

3.Sowińska H. (2011). Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (wybrane zagadnienia).

4.Rosenberg M. (2016). Porozumienie bez przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

5. „Problemy Wczesnej Edukacji” (wybrane zagadnienia)

6. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wybrane zagadnienia).

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie do egzaminu: 15

Przygotowanie pracy, prezentacji: 30

Inne formy: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Agnieszka Koterwas, Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: aktywny udział Studentów na ćwiczeniach – udział w dyskusji, wypowiedź indywidualna na przygotowany temat, indywidualna praca pisemna i projekt grupowy.

Egzamin końcowy – pisemna lub ustna wypowiedź, pytania otwarte z zestawu zagadnień egzaminacyjnych.

Efekty kształcenia:

Ćwiczenia – Student/ka potrafi brać udział w dyskusji na przygotowany temat, uzasadnić swoje stanowisko, analizować postawione problemy, krytycznie oceniać analizowane przypadki z zastosowaniem odpowiednich pojęć. Wykazuje, że w pogłębionym stopniu zna i rozumie rolę nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań uczniów. Analizuje dialog edukacyjny w kategoriach wartości. Student/ka przygotowuje indywidualną pracę pisemną – analiza przykładów praktyki edukacyjnej, wskazanie nurtu, z którego się wywodzi i możliwości adaptacji w polskiej szkole. Student/ka przygotowuje wspólny projekt grupowy związany z tematyką ćwiczeń. Potrafi krytycznie odnieść się do swojego zaangażowania w rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz zaproponować pozytywne rozwiązania.

Egzamin końcowy- pisemny/ustny – Student/ka zna i rozumie terminologię w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej oraz umie ją zastosować w odniesieniu do postawionych problemów, dotyczących wychowania i kształcenia dzieci w okresie średniego i późnego dzieciństwa. Potrafi przedstawić różne ujęcie celów edukacji, potrzeby dziecka i wybrane sposoby działań edukacyjnych nauczyciela wczesnej edukacji oraz wielorakie uwarunkowania osiągnięć edukacyjnych dzieci i analizować je w kategoriach wartości. Potrafi skorzystać z podanej literatury i zintegrować czytane treści do analizy krytycznej przedstawionych problemów w trakcie egzaminu.

Pełny opis:

1. Przedstawienie problematyki przedmiotu, organizacji kształcenia, zasad zaliczenia wykładu i całości przedmiotu. Przybliżenie wymagań egzaminacyjnych i kryteriów oceny pracy egzaminacyjnej.

Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna. Edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym jako przedmiot pedagogiki; podstawowe pojęcia i ich zakres. Związki pedagogiki wczesnoszkolnej z innymi dyscyplinami nauki.

2. Szkoła dla dziecka jako projekt nowoczesności; rozwój teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Przegląd najważniejszych koncepcji pedagogicznych i metodycznych w ujęciu historycznym.

3. Instytucje edukacyjne przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dzieci – ich cele i zasady funkcjonowania. Środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

4. Rola wczesnej edukacji w kształtowaniu szans życiowych dziecka. Ujęcie celów edukacji w postaci struktury kompetencji w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, poszukiwania i tworzenia informacji, komunikowania się, działania i współdziałania (kompetencje wg Zaleceń Rady z 2018 roku).

5. Uwarunkowania społeczne i pedagogiczne wczesnego rozwoju dziecka. Dziecko w przestrzeni międzyludzkiej -- rola mikrośrodowiska wychowawczego. Rodzina, przedszkole, szkoła - osobowe, emocjonalne, symboliczne i fizyczne właściwości środowiska - sprzyjające i hamujące zaangażowanie podmiotu. Przykłady relacji wychowawczo-edukacyjnych w rodzinie z punktu widzenia rodziców, dziecka, i nauczyciela.

6. Potrzeby dziecka a specyfika edukacji wczesnoszkolnej. Wielostronna aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Osiągnięcia rozwojowe dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa – w perspektywie teorii społeczno-kulturowej. Rola indywiduacji i uspołecznienia w rozwoju podmiotowości dziecka.

7. Socjalizacja w ujęciu W. Corsaro. Rozwijanie systemu wartości dziecka i jego postaw. Role społeczne dziecka jako cel i wyznaczniki organizowania doświadczeń dzieci. Rola rówieśników, wzajemne uczenie się i nauczanie grupowe. Rola zabaw i gier w rozwoju społecznym i indywidualnym dziecka.

8. Doświadczenia dydaktyczne jako źródło potocznych koncepcji edukacji. Cechy i konsekwencje potocznych koncepcji kształcenia. Różnorodność i wymiary doświadczeń szkolnych. Obraz ucznia w dyskursie nauczycielskim, rodzicielskim i oczekiwaniach społecznych w perspektywie konstruktywizmu poznawczego i społecznego. Teoria indywidualna nauczyciela a konstruowana praktyka edukacji. Style pracy nauczycieli klas niższych a doświadczenia rozwojowe dziecka

9. Nauczyciel nauczania początkowego. Funkcje i zadania nauczyciela. Nauczyciel instruktor, facylitator, tutor, diagnosta, kapelmistrz. Dyskursy: równości i różnicy oraz jakości w edukacji dziecka. Rola nauczyciela jako promotora zmian społecznych. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter.

10. Dyskursy wczesnej edukacji a modele wczesnej edukacji. Obraz dziecka a cele i wzorce działań edukacyjnych w modelu behawiorystycznym i w modelu konstruktywistyczno-rozwojowym.

Dyskurs krytyczno-emancypacyjny a kompetencje uczniów.

11. Zrównoważony rozwój jednostki i wspólnoty jako sens edukacji w XXI wieku. Wartości jako cele i wymiary codziennej praktyki edukacyjnej. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, założenia, treści i modele edukacji. Rola zajęć poza klasą szkolną – przykłady polskie i skandynawskie.

12. „Edukacja alternatywna” Dziecko jako podmiotowe centrum działań nauczyciela. Dialog, partycypacja i uczenie się we wspólnocie jako podstawy demokratyzacji codzienności szkolnej. Kultura edukacji wczesnoszkolnej.

13. Kiedy dziecko/uczeń chętnie się uczy? Miejsce edukacji szkolnej w codzienności dziecka a przeciążenie szkolne. Czas wolny dziecka a jego dobrostan i możliwości rozwojowe. Motywacja a rodzaje zadań. Rola informacji zwrotnej w procesie wspierania odpowiedzialności i samoregulacji dziecka. Aktywizujące metody pracy z dziećmi.

14. Współpraca z rodzicami i z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania na rzecz dobra dziecka. Relacje rodzic-nauczyciel. Rodzice a program kształcenia i wychowania dzieci. Rozpoznawanie zagrożeń dla podmiotowości dziecka. Rozwój samoregulacji, możliwości współwychowania i samowychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym a wsparcie dorosłych.

15. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk. Struktura kompetencji profesjonalnych nauczycieli edukacji dziecka. Proces rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczyciela.

16.Powtórzenie problematyki. Ustalenie stanu przygotowania do egzaminu. Przypomnienie kryteriów oceny pracy egzaminacyjnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A. (2017). Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Specjalnej.

2.Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A. (2015). Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Specjalnej.

3.Bałachowicz J. (2009). Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością . Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP (wybrane zagadnienia).

4. Ćwikła E. (2021). Ocena opisowa w dyskursie kształtowania podmiotowości dziecka. Warszawa: APS.

5.Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (wybrane zagadnienia- część I –rozdział 1,3.).

6.Koterwas A. (2020). Doświadczenia dydaktyczne. Rekonstrukcje biografii szkolnych dorosłych absolwentów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

7. Juul, J. (2014). Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?, Wydawnictwo MIND.

Literatura uzupełniająca:

1.J. McTighe, H. F. Silver (2021). Uczyć się głębiej. Jak to zrobić na lekcji. Warszawa: CEO.

2.Kuszak K. (2008). Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Poznań: Wydawnictwo Garmond.

3.Sowińska H. (2011). Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (wybrane zagadnienia).

4.Rosenberg M. (2016). Porozumienie bez przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

5. „Problemy Wczesnej Edukacji” (wybrane zagadnienia)

6. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wybrane zagadnienia).

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład problemowy, praca z tekstem, dialog, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: aktywność, zadania w trakcie ćwiczeń.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie do egzaminu: 15

Przygotowanie pracy, prezentacji: 15

Inne formy: 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Koterwas
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Agnieszka Koterwas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: aktywny udział Studentów na ćwiczeniach – udział w dyskusji, wypowiedź indywidualna na przygotowany temat, przygotowanie pracy pisemnej;

Egzamin końcowy – pisemna lub ustna wypowiedź, pytania otwarte z zestawu zagadnień egzaminacyjnych.

Efekty kształcenia:

Ćwiczenia - Student potrafi brać udział w dyskusji na przygotowany temat, uzasadnić swoje stanowisko, analizować postawione problemy, krytycznie oceniać analizowane przypadki z zastosowaniem odpowiednich pojęć. Wykazuje, że w pogłębionym stopniu zna i rozumie rolę nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań uczniów. Analizuje dialog edukacyjny w kategoriach wartości. Student przygotowuje indywidualną pracę pisemną – analiza przykładów praktyki edukacyjnej, wskazanie nurtu, z którego się wywodzi i możliwości adaptacji w polskiej szkole. Student potrafi krytycznie odnieść się do swojego zaangażowania w rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz zaproponować pozytywne rozwiązania.

Egzamin końcowy- pisemny/ustny – Student zna i rozumie terminologię w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej oraz umie ją zastosować w odniesieniu do postawionych problemów, dotyczących wychowania i kształcenia dzieci w okresie średniego i późnego dzieciństwa. Potrafi przedstawić różne ujęcie celów edukacji, potrzeby dziecka i wybrane sposoby działań edukacyjnych nauczyciela wczesnej edukacji oraz wielorakie uwarunkowania osiągnięć edukacyjnych dzieci i analizować je w kategoriach wartości. Potrafi skorzystać z podanej literatury i zintegrować czytane treści do analizy krytycznej przedstawionych problemów w trakcie egzaminu.

Pełny opis:

PEŁNY OPIS:

1. Przedstawienie problematyki przedmiotu, organizacji kształcenia, zasad zaliczenia wykładu i całości przedmiotu. Przybliżenie wymagań egzaminacyjnych i kryteriów oceny pracy egzaminacyjnej.

Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna. Edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym jako przedmiot pedagogiki; podstawowe pojęcia i ich zakres. Związki pedagogiki wczesnoszkolnej z innymi dyscyplinami nauki.

2. Szkoła dla dziecka jako projekt nowoczesności; rozwój teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Przegląd najważniejszych koncepcji pedagogicznych i metodycznych w ujęciu historycznym.

3. Instytucje edukacyjne przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dzieci – ich cele i zasady funkcjonowania. Środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

4. Rola wczesnej edukacji w kształtowaniu szans życiowych dziecka. Ujęcie celów edukacji w postaci struktury kompetencji w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, poszukiwania i tworzenia informacji, komunikowania się, działania i współdziałania (kompetencje wg Zaleceń Rady z 2018 roku).

5. Uwarunkowania społeczne i pedagogiczne wczesnego rozwoju dziecka. Dziecko w przestrzeni międzyludzkiej -- rola mikrośrodowiska wychowawczego. Rodzina, przedszkole, szkoła - osobowe, emocjonalne, symboliczne i fizyczne właściwości środowiska - sprzyjające i hamujące zaangażowanie podmiotu. Przykłady relacji wychowawczo-edukacyjnych w rodzinie z punktu widzenia rodziców, dziecka, i nauczyciela.

6. Potrzeby dziecka a specyfika edukacji wczesnoszkolnej. Wielostronna aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Osiągnięcia rozwojowe dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa – w perspektywie teorii społeczno-kulturowej. Rola indywiduacji i uspołecznienia w rozwoju podmiotowości dziecka.

7. Socjalizacja w ujęciu W. Corsaro. Rozwijanie systemu wartości dziecka i jego postaw. Role społeczne dziecka jako cel i wyznaczniki organizowania doświadczeń dzieci. Rola rówieśników, wzajemne uczenie się i nauczanie grupowe. Rola zabaw i gier w rozwoju społecznym i indywidualnym dziecka.

8. Doświadczenia dydaktyczne jako źródło potocznych koncepcji edukacji. Cechy i konsekwencje potocznych koncepcji kształcenia. Różnorodność i wymiary doświadczeń szkolnych. Obraz ucznia w dyskursie nauczycielskim, rodzicielskim i oczekiwaniach społecznych w perspektywie konstruktywizmu poznawczego i społecznego. Teoria indywidualna nauczyciela a konstruowana praktyka edukacji. Style pracy nauczycieli klas niższych a doświadczenia rozwojowe dziecka

9. Nauczyciel nauczania początkowego. Funkcje i zadania nauczyciela. Nauczyciel instruktor, facylitator, tutor, diagnosta, kapelmistrz. Dyskursy: równości i różnicy oraz jakości w edukacji dziecka. Rola nauczyciela jako promotora zmian społecznych. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter.

10. Dyskursy wczesnej edukacji a modele wczesnej edukacji. Obraz dziecka a cele i wzorce działań edukacyjnych w modelu behawiorystycznym i w modelu konstruktywistyczno-rozwojowym.

Dyskurs krytyczno-emancypacyjny a kompetencje uczniów.

11. Zrównoważony rozwój jednostki i wspólnoty jako sens edukacji w XXI wieku. Wartości jako cele i wymiary codziennej praktyki edukacyjnej. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, założenia, treści i modele edukacji. Rola zajęć poza klasą szkolną – przykłady polskie i skandynawskie.

12. „Edukacja alternatywna” Dziecko jako podmiotowe centrum działań nauczyciela. Dialog, partycypacja i uczenie się we wspólnocie jako podstawy demokratyzacji codzienności szkolnej. Kultura edukacji wczesnoszkolnej.

13. Kiedy dziecko/uczeń chętnie się uczy? Miejsce edukacji szkolnej w codzienności dziecka a przeciążenie szkolne. Czas wolny dziecka a jego dobrostan i możliwości rozwojowe. Motywacja a rodzaje zadań. Rola informacji zwrotnej w procesie wspierania odpowiedzialności i samoregulacji dziecka. Aktywizujące metody pracy z dziećmi.

14. Współpraca z rodzicami i z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania na rzecz dobra dziecka. Relacje rodzic-nauczyciel. Rodzice a program kształcenia i wychowania dzieci. Rozpoznawanie zagrożeń dla podmiotowości dziecka. Rozwój samoregulacji, możliwości współwychowania i samowychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym a wsparcie dorosłych.

15. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk. Struktura kompetencji profesjonalnych nauczycieli edukacji dziecka. Proces rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczyciela.

16.Powtórzenie problematyki. Ustalenie stanu przygotowania do egzaminu. Przypomnienie kryteriów oceny pracy egzaminacyjnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A. (2017). Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Specjalnej.

2.Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A. (2015). Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Specjalnej.

3.Bałachowicz J. (2009). Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością . Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP (wybrane zagadnienia).

4. Ćwikła E. (2021). Ocena opisowa w dyskursie kształtowania podmiotowości dziecka. Warszawa: APS.

5.Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (wybrane zagadnienia- część I –rozdział 1,3.).

6.Koterwas A. (2020). Doświadczenia dydaktyczne. Rekonstrukcje biografii szkolnych dorosłych absolwentów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

7. Juul, J. (2014). Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?, Wydawnictwo MIND.

Literatura uzupełniająca:

1.J. McTighe, H. F. Silver (2021). Uczyć się głębiej. Jak to zrobić na lekcji. Warszawa: CEO.

2.Kuszak K. (2008). Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Poznań: Wydawnictwo Garmond.

3.Sowińska H. (2011). Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (wybrane zagadnienia).

4.Rosenberg M. (2016). Porozumienie bez przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

5. „Problemy Wczesnej Edukacji” (wybrane zagadnienia)

6. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wybrane zagadnienia).

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład problemowy, praca z tekstem, dialog, dyskusja, burza mózgów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25

Przygotowanie do egzaminu: 25

Przygotowanie pracy, prezentacji: 15

Inne formy: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Agnieszka Koterwas, Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Agnieszka Koterwas, Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)