Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PEW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Terminologia używana w pedagogice wczesnoszkolnej, jej źródła oraz zastosowania w obrębie dyscyplin pokrewnych. Miejsce pedagogiki wczesnoszkolnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami nauki. Wykorzystywanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej (wybrane modele i koncepcje pedagogiczne) oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, a także motywów i wzorów ludzkiego zachowania.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/studentka w pogłębionym stopniu zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice wczesnoszkolnej, jej źródła, miejsce oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; miejsce pedagogiki wczesnoszkolnej w systemie nauki oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi.

Student /studentka w pogłębionym stopniu zna i rozumie procesy związane z wychowaniem kształceniem uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem fazy średniego i późnego dzieciństwa, w perspektywie interdyscyplinarnej: psychologicznej, pedagogicznej, aksjologicznej i socjologicznej.

Student /studentka w pogłębionym stopniu zna i rozumie rolę nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań uczniów.

Student /studentka zna i rozumie typy, cele i zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Umiejętności

Student /studentka potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, w tym wybrane modele i koncepcje pedagogiczne oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych.

Student /studentka potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożeń w szkole oraz tworzyć właściwy klimat w grupie klasowej.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do refleksji, w tym krytycznej oceny, odnośnie do poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej oraz wykazywania umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józefa Bałachowicz
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Agnieszka Koterwas, Olga Strąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin końcowy; zaliczenie ćwiczeń – eseje i projekty wykonane w czasie ćwiczeń na wybrany temat.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna. Edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym jako przedmiot pedagogiki; podstawowe pojęcia i ich zakres. Związki pedagogiki wczesnoszkolnej z innymi dyscyplinami nauki.

2. Szkoła dla dziecka jako projekt nowoczesności; rozwój teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Przegląd najważniejszych koncepcji pedagogicznych i metodycznych w ujęciu historycznym.

3. Instytucje edukacyjne przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolny. Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dzieci – ich cele i zasady funkcjonowania. Środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

4. Rola wczesnej edukacji w całożyciowym rozwoju człowieka. Zrównoważony rozwój jednostki i wspólnoty jako sens edukacji w XXI wieku. Wartości jako cele i wymiary codziennej praktyki edukacyjnej.

5. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, założenia, treści i modele edukacji. Rola zajęć poza klasą szkolną – przykłady polskie i skandynawskie.

6. Wczesna edukacja okresem „otwarcia” szans życiowych dziecka. Ujęcie celów edukacji w postaci struktury kompetencji w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, poszukiwania i tworzenia informacji, komunikowania się, działania i współdziałania (kompetencje wg Zaleceń Rady z 2018 roku). Wyrównywanie szans edukacyjnych - uwarunkowania społeczne i pedagogiczne wczesnego rozwoju dziecka.

7. Potrzeby rozwojowe dziecka a specyfika edukacji wczesnoszkolnej. Aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Oczekiwane zmiany rozwojowe dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa – w perspektywie społeczno-kulturowej. Rola indywiduacji i uspołecznienia w rozwoju podmiotowości dziecka.

8. Dyskursy wczesnej edukacji a modele wczesnej edukacji. Obraz dziecka a cele i wzorce działań edukacyjnych. Teoria indywidualna nauczyciela i jej implikacje dla tworzenia praktyki edukacyjnej. Poglądy nauczyciela uczniów młodszych, ich struktura, komunikacja i władza w klasie. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter

9. „Kształcenie dla rozwoju” jako podstawowy paradygmat edukacji początkowej. Założenia koncepcji „edukacji rozwojowej”. Dziecko jako podmiotowe centrum działań nauczyciela. Dialog, partycypacja i uczenie się we wspólnocie jako podstawy demokratyzacji codzienności szkolnej. Kultura edukacji wczesnoszkolnej.

10. Założenia, mechanizmy i efekty uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym

w perspektywie konstruktywizmu poznawczego i społecznego. Style pracy nauczycieli klas niższych a doświadczenia rozwojowe dziecka.

11. Socjalizacja w ujęciu W. Corsaro. Rozwijanie systemu wartości dziecka i jego postaw. Role społeczne dziecka jako cel i wyznaczniki organizowania doświadczeń dzieci. Rola rówieśników, wzajemne uczenie się i nauczanie grupowe. Rola zabaw i gier w rozwoju społecznym i indywidualnym dziecka.

12. Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej i sposoby rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym. Rozpoznawanie zagrożeń dla podmiotowości dziecka. Rozwój samoregulacji, możliwości współwychowania i samowychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym.

13. Nauczyciel nauczania początkowego. Funkcje i zadania nauczyciela. Nauczyciel instruktor, facylitator, tutor, diagnosta, kapelmistrz. Dyskursy: równości i różnicy oraz jakości w edukacji dziecka. Rola nauczyciela jako promotora zmian społecznych.

14. Współpraca z rodzicami i z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania na rzecz dobra dziecka. Relacje rodzic-nauczyciel. Rodzice a program kształcenia i wychowania dzieci.

15. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk. Struktura kompetencji profesjonalnych nauczycieli edukacji dziecka. Proces rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczyciela.

PRACA ZDALNA:

WYKŁAD: kontakt z przedstawicielami grup, przedstawianie stanu wykonania pracy w grupie i wsparcie

Kontakt ze studentami za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl USOS : baljola@aps.edu.pl

Po 23.04. 2020r. wykłady odbywają się zgodnie z planem na Teamse z wykorzystaniem prezentacji udostępnianej studentom.

ĆWICZENIA:

grupa 1, 3: kontakt ze studentami za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl USOS:ostrak@aps.edu.pl

grupa 2 ,4: akoterwas@aps.edu.pl

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamek I., Bałachowicz J., Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 i dalsze (wybrane zagadnienia).

Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A., Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2017.

Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2015.

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015 (wybrane zagadnienia).

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

Literatura dodatkowa:

Kielar – Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. WSiP, Warszawa 1991.

Klus-Stańska D., (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

Kuszak K., Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Wydawnictwo Garmond, Poznań 2008.

Sowińska H., Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011 (wybrane zagadnienia).

„Problemy Wczesnej Edukacji” (wybrane zagadnienia)

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wybrane zagadnienia)

Linki do stron internetowych:

1.http://www.aps.edu.pl/media/2129331/zrozumiec_uczenie_sie_internet.pdf

2.https://ceo.org.pl/

3.https://bycnauczycielem.blogspot.com/

4. http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nzintegr&page=subjectpage&item=-1

5.http://nauczyciel.pl/index.php/search/results/Kszta%C5%82cenie_zintegrowane,1,0,1574;2330,0,30,1,tn,1.html

INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM:

WYKŁAD: materiały przesyłane drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl USOS

12.03. 2020 r. Wysłane emeilowo : T.D. Walker, "Fińskie dzieci uczą się najlepiej";

19.03. 2020 r. K. V. Halvorsen, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – implementacja wartości do praktyki edukacyjnej, w: Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna. Wyd. APS, Warszawa 2015. Lektura dostępna w Internecie.

26.03. 2020r. Przygotowanie prezentacji rozbudowanej treściowo wraz ze wskazaniem fragmentów publikacji (dostępnej online na str. APS) do indywidualnego studiowania:

J. Bałachowicz, A. Korwin-Szymanowska, E.Lewandowska, A. Witkowska-Tomaszewska (2017). Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki specjalnej, s. 35-44

2.04.2020r. i 9.04. 2020r. Tekst wykładu pt. "Aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Poznawcze i społeczne wymiary środowiska uczenia się dzieci" umieszczony na USOSie

16.04.2020r. Tekst wykładu pt. "Teoria indywidualna nauczyciela i jej implikacje dla tworzenia praktyki edukacyjnej. Poglądy nauczyciela uczniów młodszych, ich struktura, komunikacja i władza w klasie. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter" przesłany przez USOS

23.04. Wykład pt. "Dyskursy edukacji wczesnoszkolnej, ich struktura i znaczenie dla praktyki wczesnoszkolnej" za pomocą Microsoft Teams.

ĆWICZENIA:

grupa 1,3:materiały przesyłane drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl USOS

grupa 2,4:materiały przesyłane drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl USOS

Praca zdalna:

Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, dokument dostępny on-line: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN

Podstawa Programowa, dokument dostępny on-line: https://podstawaprogramowa.pl/

Uwagi:

Metody: wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30 +30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

ZALECENIA METODYCZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS CZASU PRACY ZDALNEJ: kontakt mailowy w systemie USOS, załączanie plików: prezentacji, pdf oraz linków do źródeł, internetowych książek, czasopism i filmów.

UWAGA!

WYKŁADY:

Praca zaliczeniowa nr 1

1. Opracowanie tez publikacji w parach (szkoła amerykańska a szkoła fińska) i przedstawienie propozycji zadań egzaminacyjnych. Analiza problematyki i sprawdzenie pracy na kolejnych zajęciach kwietniowych.

Praca zaliczeniowa nr 2

1.Opracowanie tez publikacji w parach i przedstawienie propozycji wykorzystania w zaprojektowaniu działań dla klasy III w środowisku lokalnym.

Praca zaliczeniowa nr 3

1.Indywidualna praca studentów na podstawie przesłanej literatury

Praca zaliczeniowa nr 4

1.Pytania do samodzielnego opracowania:

Jak rozumiane jest uczenie się w świetle wybranych teorii?

Jakie rodzaje wiedzy zdobywa dziecko (i każdy z nas)?

Jaką rolę odgrywa doświadczenie w uczeniu się dziecka?

Scharakteryzuj uczenie się dzieci w czasie zajęć poza klasą szkolną. Porównaj uczenie się w klasie i na zajęciach poza klasą.

Wykłady po 23.04. 2020r. odbywają się zgodnie z planem na Teamse, z wykorzystaniem prezentacji udostępnianej studentom.

ĆWICZENIA:

grupa 1,3:

1.Oferty szkolne dot. PP - szkoły alternatywne; środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

2. Kompetencje kluczowe

grupa 2,4:

1. Wykorzystanie środowiska lokalnego w praktyce dydaktycznej

2. Kompetencje kluczowe, cele kształcenia i umiejętności - opracowanie mapy pojęciowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józefa Bałachowicz, Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Edyta Ćwikła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin końcowy; zaliczenie ćwiczeń – na podstawie eseju i konspektu przesłanego w korespondencji mailowej we wskazanym terminie.

Pełny opis:

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiczna. Edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym jako przedmiot pedagogiki; podstawowe pojęcia i ich zakres. Związki pedagogiki wczesnoszkolnej z innymi dyscyplinami nauki.

2. Szkoła dla dziecka jako projekt nowoczesności; rozwój teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej. Przegląd najważniejszych koncepcji pedagogicznych i metodycznych w ujęciu historycznym.

3. Instytucje edukacyjne przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolny. Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dzieci – ich cele i zasady funkcjonowania. Środowisko lokalne jako laboratorium edukacyjne.

4. Rola wczesnej edukacji w całożyciowym rozwoju człowieka. Zrównoważony rozwój jednostki i wspólnoty jako sens edukacji w XXI wieku. Wartości jako cele i wymiary codziennej praktyki edukacyjnej.

5. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, założenia, treści i modele edukacji. Rola zajęć poza klasą szkolną – przykłady polskie i skandynawskie.

6. Wczesna edukacja okresem „otwarcia” szans życiowych dziecka. Ujęcie celów edukacji w postaci struktury kompetencji w zakresie myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się, poszukiwania i tworzenia informacji, komunikowania się, działania i współdziałania (kompetencje wg Zaleceń Rady z 2018 roku). Wyrównywanie szans edukacyjnych - uwarunkowania społeczne i pedagogiczne wczesnego rozwoju dziecka.

7. Potrzeby rozwojowe dziecka a specyfika edukacji wczesnoszkolnej. Aktywność dziecka jako podstawa doświadczeń rozwojowych. Oczekiwane zmiany rozwojowe dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa – w perspektywie społeczno-kulturowej. Rola indywiduacji i uspołecznienia w rozwoju podmiotowości dziecka.

8. Dyskursy wczesnej edukacji a modele wczesnej edukacji. Obraz dziecka a cele i wzorce działań edukacyjnych. Teoria indywidualna nauczyciela i jej implikacje dla tworzenia praktyki edukacyjnej. Poglądy nauczyciela uczniów młodszych, ich struktura, komunikacja i władza w klasie. Złożoność i otwartość procesów pedagogicznych, ich symboliczny charakter

9. „Kształcenie dla rozwoju” jako podstawowy paradygmat edukacji początkowej. Założenia koncepcji „edukacji rozwojowej”. Dziecko jako podmiotowe centrum działań nauczyciela. Dialog, partycypacja i uczenie się we wspólnocie jako podstawy demokratyzacji codzienności szkolnej. Kultura edukacji wczesnoszkolnej.

10. Założenia, mechanizmy i efekty uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym

w perspektywie konstruktywizmu poznawczego i społecznego. Style pracy nauczycieli klas niższych a doświadczenia rozwojowe dziecka.

11. Socjalizacja w ujęciu W. Corsaro. Rozwijanie systemu wartości dziecka i jego postaw. Role społeczne dziecka jako cel i wyznaczniki organizowania doświadczeń dzieci. Rola rówieśników, wzajemne uczenie się i nauczanie grupowe. Rola zabaw i gier w rozwoju społecznym i indywidualnym dziecka.

12. Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej i sposoby rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym. Rozpoznawanie zagrożeń dla podmiotowości dziecka. Rozwój samoregulacji, możliwości współwychowania i samowychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym.

13. Nauczyciel nauczania początkowego. Funkcje i zadania nauczyciela. Nauczyciel instruktor, facylitator, tutor, diagnosta, kapelmistrz. Dyskursy: równości i różnicy oraz jakości w edukacji dziecka. Rola nauczyciela jako promotora zmian społecznych.

14. Współpraca z rodzicami i z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami procesu wychowania na rzecz dobra dziecka. Relacje rodzic-nauczyciel. Rodzice a program kształcenia i wychowania dzieci.

15. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk. Struktura kompetencji profesjonalnych nauczycieli edukacji dziecka. Proces rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycie.

PRACA ZDALNA:

WYKŁAD: kontakt z przedstawicielami grup, przedstawianie stanu wykonania pracy w grupie i wsparcie

Kontakt ze studentami za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Po 18.04. 2020 wykłady odbywają się zgodnie z planem na Teamse z wykorzystaniem prezentacji udostępnianej studentom.

OUSOS : baljola@aps.edu.pl

ĆWICZENIA: materiały przesyłane drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl USOS: ecwikla@aps.edu.pl opcjonalnie

Od 18.04. 2020 r. ćwiczenia odbywają się zgodnie z planem w aplikacji Teamse.

Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się za pomocą informacji i zadań zwrotnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamek I., Bałachowicz J., Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 i dalsze (wybrane zagadnienia).

Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A., Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2017.

Bałachowicz J., Halvorsen K. V., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2015.

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015 (wybrane zagadnienia).

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 (wybrane zagadnienia).

Literatura dodatkowa:

Kielar – Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. WSiP, Warszawa 1991.

Klus-Stańska D., (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

Kuszak K., Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Wydawnictwo Garmond, Poznań 2008.

Sowińska H., Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011 (wybrane zagadnienia).

„Problemy Wczesnej Edukacji” (wybrane zagadnienia)

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wybrane zagadnienia)

Linki do stron internetowych:

1.http://www.aps.edu.pl/media/2129331/zrozumiec_uczenie_sie_internet.pdf

2.https://ceo.org.pl/

3.https://bycnauczycielem.blogspot.com/

4. http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nzintegr&page=subjectpage&item=-1

5.http://nauczyciel.pl/index.php/search/results/Kszta%C5%82cenie_zintegrowane,1,0,1574;2330,0,30,1,tn,1.html

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne

Metody: wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), projektowanie fragmentów zajęć, prezentacje multimedialne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15 +15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Samodzielna praca studenta: 30

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

ZDALNE ELEMENTY METOD KSZTAŁCENIA/ UCZENIA SIĘ:

kontakt mailowy w systemie USOS, załączanie plików: prezentacji, pdf oraz linków do źródeł internetowych książek, czasopism i filmów oraz korzystanie z aplikacji TEAMS - zajęcia zgodne z terminarzem zajęć z planem ustalonym na początku semestru

WYKŁAD:

15.03. 2020 r. Wysłane emeilowo : wykład w postaci prezentacji z komentarzami + literatura: W. Timothy D. "Fińskie dzieci uczą się

najlepiej"

18.04. 2020r. Wysłane emeilowo: wykład w postaci prezentacji z komentarzami +literatura:

-Kirsti V. Halvorsen pt. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - implementacja wartości do praktyki edukacyjnej;

-J. Bałachowicz, K.V. Halvorsen, A. Witkowska-Tomaszewska pt. Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna.

Wykłady po 18.04. 2020 r. odbywają się zgodnie z planem na Teamse, z wykorzystaniem prezentacji udostępnianej studentom.

ĆWICZENIA

14.03. 2020 r. Wysłane emeilowo: prezentacja, ćwiczenia (pdf.)

28.03. 2020 r. Wysłane emeilowo:prezentacja + literatura: M. Kędra "Włączanie rodziców w edukację dzieci", E. Nadziakiewicz "Współpraca z rodzicami. Rodzice partnerami w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju szkoły", ćwiczenia (pdf.)

18.04, 16.05, 6.06. 2020 r. Ćwiczenia odbywają się zgodnie z planem w aplikacji TEAMS. Materiały przekazywane studentom podczas spotkania online (dodatkowo wysłane przez USOS)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.