Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne w pracy pracownika socjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3F-PAD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne w pracy pracownika socjalnego
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. PS, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Pojęcie prawa administracyjnego (materialnego i formalnego). Źródła prawa administracyjnego. Zasady postępowania administracyjnego.

2. Charakterystyka zawodu pracownika socjalnego. Zadania pracownika socjalnego w świetle prawa administracyjnego.

3. Określenie wymagań kwalifikacyjnych dotyczących zawodu pracownika socjalnego oraz określenie instytucji, w których możliwe jest zatrudnienie pracownika socjalnego.

4. Pojęcie administracji publicznej.

5. Organ administracyjny. Organy administracji rządowej - centralne i terenowe.

6. Administracja samorządowa. Samorząd terytorialny - wojewódzki, powiatowy, gminny.

7. Zadania samorządu terytorialnego w pomocy społecznej.

8. Charakterystyka postępowania administracyjnego. Zasady postępowania administracyjnego i jego przebieg.

9. Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w pomocy społecznej.

10. Podmioty orzekające. Właściwość organów administracji. Wyłączenie pracownika oraz organu od udziału w postępowaniu.

11. Strony i podmioty na prawach strony.

12. Doręczenia, wezwania, terminy w postępowaniu administracyjnym.

13. Wszczęcie postępowania administracyjnego. Metryki, protokoły oraz adnotacje, udostępnianie akt, postępowanie dowodowe.

14. Przerwanie toku postępowania (zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego).

15. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie w postępowaniu administracyjnym).

16. Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym.

17. Weryfikacja decyzji ostatecznych.

18. Sądowe postępowanie administracyjne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne aspekty systemu pomocy społecznej.

Umiejętności

Student/-ka posługuje się w praktyce zasadami prawnymi i etycznymi, a także standardami zawodowymi istotnymi z punktu widzenia pomocy społecznej, uwzględniając zasady poufności i dostępności udzielanej pomocy.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę rozwijania wiedzy i zdobywania umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia ćwiczeń i wykładu:

test zaliczeniowy

Pełny opis:

Treści programowe wykładu i ćwiczeń:

1. Pojęcie prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego.

2. Zasady postępowania administracyjnego.

3. Pojęcie administracji publicznej.

4. Organ administracyjny. Organy administracji rządowej - centralne i terenowe.

5. Administracja samorządowa. Samorząd terytorialny - wojewódzki, powiatowy, gminny.

6. Zadania samorządu terytorialnego w pomocy społecznej.

7. Charakterystyka postępowania administracyjnego (zasady i przebieg).

8. Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w pomocy społecznej.

9. Podmioty orzekające. Właściwość organów administracji. Wyłączenie pracownika oraz organu od udziału w postępowaniu.

10. Strony i podmioty na prawach strony.

11. Doręczenia, wezwania, terminy w postępowaniu administracyjnym.

12. Wszczęcie postępowania administracyjnego. Metryki, protokoły oraz adnotacje, udostępnianie akt, postępowanie dowodowe.

13. Przerwanie toku postępowania (zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego).

14. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie w postępowaniu administracyjnym).

15. Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym.

16. Weryfikacja decyzji ostatecznych.

17. Sądowe postępowanie administracyjne.

18. Określenie wymagań kwalifikacyjnych dotyczących zawodu pracownika socjalnego oraz określenie instytucji, w których możliwe jest zatrudnienie pracownika socjalnego.

19. Charakterystyka zawodu pracownika socjalnego. Zadania pracownika socjalnego w świetle prawa administracyjnego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

Akty prawne:

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668)

Literatura :

E. Urla, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, 2015

M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. BECK, 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, C.H. BECK, 2018

R. Hauser, M. Wierzbowski (red), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2020

Uwagi:

Zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć. Link do grupy zajęciowej:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2167eb1aab694510b54f485c745317bb%40thread.tacv2/conversations?groupId=87016f66-905a-4577-9cb6-a0fb137d1e53&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem, rozwiązywanie kazusów, analiza przepisów prawa

Kryteria oceniania ćwiczeń:

obecność na zajęciach

wykonywanie zadań podczas zajęć

test zaliczeniowy

zaliczenie ćwiczeń w formie testu odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Teams i Forms udostępnionych w ramach usługi Microsoft 365 w dniu 25.01.2021 r. o godz. 16.10.

Kryteria oceniania wykładu:

obecność na zajęciach

test zaliczeniowy

Egzamin formie testu odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Teams i Forms udostępnionych w ramach usługi Microsoft 365 w dniu 01.02.2021 r. o godz. 15.30

Nakład pracy studenta - ćwiczenia:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 7 godz.

Przygotowanie się do kolokwium - 6 godz.

Nakład pracy studenta - wykład:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 7 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 6 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia ćwiczeń i wykładu:

test zaliczeniowy

Pełny opis:

Treści programowe wykładu i ćwiczeń:

1. Pojęcie prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego.

2. Zasady postępowania administracyjnego.

3. Pojęcie administracji publicznej.

4. Organ administracyjny. Organy administracji rządowej - centralne i terenowe.

5. Administracja samorządowa. Samorząd terytorialny - wojewódzki, powiatowy, gminny.

6. Zadania samorządu terytorialnego w pomocy społecznej.

7. Charakterystyka postępowania administracyjnego (zasady i przebieg).

8. Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w pomocy społecznej.

9. Podmioty orzekające. Właściwość organów administracji. Wyłączenie pracownika oraz organu od udziału w postępowaniu.

10. Strony i podmioty na prawach strony.

11. Doręczenia, wezwania, terminy w postępowaniu administracyjnym.

12. Wszczęcie postępowania administracyjnego. Metryki, protokoły oraz adnotacje, udostępnianie akt, postępowanie dowodowe.

13. Przerwanie toku postępowania (zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego).

14. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie w postępowaniu administracyjnym).

15. Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym.

16. Weryfikacja decyzji ostatecznych.

17. Sądowe postępowanie administracyjne.

18. Określenie wymagań kwalifikacyjnych dotyczących zawodu pracownika socjalnego oraz określenie instytucji, w których możliwe jest zatrudnienie pracownika socjalnego.

19. Charakterystyka zawodu pracownika socjalnego. Zadania pracownika socjalnego w świetle prawa administracyjnego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

Akty prawne:

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

Literatura :

E. Urla, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, 2015

M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. BECK, 2020 r.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Akty prawne:

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668)

Literatura:

W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, C.H. BECK, 2018

R. Hauser, M. Wierzbowski (red), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2020

Uwagi:

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem, rozwiązywanie kazusów, analiza przepisów prawa

Kryteria oceniania ćwiczeń:

- obecność na zajęciach

- wykonywanie zadań podczas zajęć

- test zaliczeniowy

Zaliczenie ćwiczeń (kolokwium) w formie testu.

Kryteria oceniania wykładu:

- obecność na zajęciach,

- test zaliczeniowy.

Egzamin w formie testu.

Nakład pracy studenta - ćwiczenia:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 7 godz.

Przygotowanie się do kolokwium - 6 godz.

Nakład pracy studenta - wykład:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 7 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 6 godz.

Egzamin formie testu odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Teams i Forms udostępnionych w ramach usługi Microsoft 365 w dniu 3 lutego 2022 r. o godz. 9:50

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avAXjfpl2eNuOKdMk5DQqWKhcyzs2qiWuSmfZ-v8lt901%40thread.tacv2/conversations?groupId=563823db-66c4-4507-8365-983f7e7f6b69&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.