Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kręgi alternatyw społeczno-kulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-KAS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kręgi alternatyw społeczno-kulturowych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. PE, animacja społeczno-kulturowa, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Kulturowe reprezentacje i interpretacje problematyki wychowania. Animacyjny potencjał sytuacji transgresyjnych. Zróżnicowanie religijne społeczeństw jako wyzwanie edukacyjne. Współczesne problemy i konflikty światopoglądowe – konteksty kulturowe w pracy animatora. Subkultury i kontrkultury – obszary „kultur alternatywnych”. Zło i dobro w kontekstach etycznych – dylematy współczesnego pedagoga.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Ma podstawową wiedzę o społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie, kulturowo, religijnie.

- Zna specyfikę relacji komunikacyjnych w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie, religijnie i kulturowo.

Umiejętności - Potrafi wykorzystać wiedzę pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną do interpretacji i opisu społeczności o różnej charakterystyce kulturowej, etnicznej, religijnej.

- Posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk społeczno-kulturowych oraz formułowania sądów i argumentacji na ten temat.

- Potrafi analizować motywy i wzory zachowań grup społecznych i jednostek reprezentujących różne kręgi kulturowe.

Kompetencje społeczne - Dostrzega etyczny wymiar pracy animatora w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Jaronowska
Prowadzący grup: Sylwia Jaronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI:

W zakresie wiedzy ocenie podlega:

- wiedza o problemach uwarunkowanych różnicami kulturowymi, światopoglądowymi i społecznymi

- znajomość specyfiki relacji komunikacyjnych w społeczeństwach zróżnicowanych światopoglądowo, etnicznie i kulturowo.

W zakresie umiejętności ocenie podlega:

- umiejętność wykorzystania wiedzy pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej do interpretacji i opisu społeczności o różnej charakterystyce kulturowej, etnicznej, religijnej.

- umiejętność krytycznej oceny zjawisk społeczno-kulturowych oraz formułowania sądów i argumentacji na ten temat.

- umiejętność analizowania motywów i wzorów zachowań grup społecznych i jednostek reprezentujących różne kręgi kulturowe.

W zakresie kompetencji ocenie podlega:

- dostrzeganie etycznego wymiaru pracy pedagoga animatora w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo

- poziom i jakość uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć.

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

• Uzyskanie pozytywnej oceny z autorskiego wystąpienia w ramach przeglądu prasy społeczno-kulturalnej. Podstawą ww. oceny jest treść autorskiego wystąpienia Studenta/Studentki w ramach przeglądu prasy społeczno-kulturalnej, periodyków społeczno-kulturalnych. Wystąpienie ma wymiar jednoosobowy, bez współautorstwa. Sprowadza się do prezentacji przemyśleń, spostrzeżeń i wniosków z lektury samodzielnie wybranego i przeanalizowanego artykułu dotyczącego współczesnych kontrowersji, rozbieżności i sporów światopoglądowych i/lub zjawisk z życia społecznego i kulturalnego mających charakter partykularny i/lub alternatywny.

• Obecność i aktywny udział w dyskusji prowadzonej podczas zajęć.

Uzyskanie co najmniej 3 plusów za aktywność skutkuje podniesieniem oceny końcowej z przedmiotu o 0,5 stopnia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE, CZYLI ZAKRES TEMATYCZNY ZAJĘĆ:

- Problematyka i organizacja zajęć. Warunki zaliczenia przedmiotu;

- Światopogląd? Wyjaśnienie pojęcia;

- Światopogląd a ideologia;

- Psychologiczne podłoże konfliktów ideologicznych;

- Radykalizm i demagogia jako potencjalne źródła konfliktów światopoglądowych;

- Kultura a cywilizacja. Wyjaśnienie pojęć i ich wzajemne relacje;

- Oblicza partykularyzmów i alternatyw społeczno-kulturowych. Kultura alternatywna i kontrkultura. Konkretyzacje zjawisk;

- Oblicza partykularyzmów i alternatyw edukacyjnych. Pedagogika heroizmu, pedagogika przygody, pedagogika lasu, edukacja tanatologiczna…

- Dylematy światopoglądowe i konflikty systemów wartości. Odniesienia do wybranych przykładów.

Literatura:

LITERATURA:

Cieciuch J., Czym jest światopogląd? Filozoficzny kontekst psychologicznego pojęcia, „Psychologia rozwojowa”, 2005, tom 10, nr 2

Jeziński M., Wojtkowski Ł. Hipsterzy jako post-wspólnota cyfrowa. Uwagi o post-subkulturowym internetowym folklorze, „Przegląd kulturoznawczy” Nr 2(32)2017

Kamińska W., Światopogląd i postawy, „Forum akademickie”, Grudzień 2019

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/12/swiatopoglad-i-postawy/

Kijko M., Ukryta praca kontrkultury; Kałowski P. Ostatnia mniejszość: kontrkultura lat 60. i ruch antypsychiatrii, w: A. Węcławik (red.), Kontrkultura. Motywy, manifestacje, dziedzictwo, Europejskie Stowarzyszenie Kulturoznawcze, Poznań 2018

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/24271/1/Kontrkultura.pdf

Koropczuk A., Ewolucja filozoficznego rozumienia pojęcia kultury, "Acta Universitatis Wratislaviensis No 3508, PRAWO CCCXV/1, Wrocław 2013

Kozielecki J., Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1997, rozdz. IX, X, XI.

Krajewski M., Kultury alternatywne i konsumpcja

https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/2._marek_krajewski_-_kultury_alternatywne_i_konsumpcja.pdf

Moraczewski K., O tak zwanej muzyce alternatywnej

https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/3._krzysztof_moraczewski_-_kultury_alternatywne_i_konsumpcja.pdf

Patriotyzm XXI wieku – Narcyzm czy Duma narodowa?, „Zoon Politikon” 8/2017

Piesta W., Patriotyzm. Czy może być nowoczesny i co to znaczy?

https://publicystyka.ngo.pl/patriotyzm-czy-moze-byc-nowoczesny-i-co-to-znaczy

Maciej Piasecki, Jakie są nowoczesne subkultury? Wybraliśmy te najbardziej zaskakujące

https://www.focus.pl/artykul/jakie-s-nowoczesne-subkultury-wybralimy-te-najbardziej-zaskakujce

Reykowski J., Różnice mentalności jako źródła ideologicznych konfliktów, „Nauka” 3/2013

Siwicki M., Trawestowanie Heraklesa. Eskapistyczne wizje aktywności fizycznej a umiar pedagoga, (w:) Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem, A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017

Suchecki A.M., Naukowe rozumienie kultury jako zjawiska społeczno-ekonomicznego - przegląd koncepcji, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" 26/2012

Swędzioł W., O poszukiwaniu przygody we współczesnym świecie, (w:) Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017

Szczeźniak K., Droga do kresu… Transgresja jako motyw i cel podróży w relacjach reporterskich, w: Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, A. Ciążela & S. Jaronowska (red.), APS, Warszawa 1997

Tondera M., Jak zakończyć światopoglądowe wojny

https://klubjagiellonski.pl/2015/04/08/jak-zakonczyc-swiatopogladowe-wojny/

Włodarczyk E., Kultura, (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. Pilch (red.), t. II, Warszawa 2003

Zamarian A., Dojrzała recepcja fenomenu śmierci jako wyzwanie pedagogiczne, (w): Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne, S. Jaronowska (red.), Radom 2015

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

-krytyczne analizy zagadnień związanych z problematyką zajęć, praca w grupach, dyskusje,

-realizacja zadań samokształceniowych związanych z przygotowaniem się do zajęć (oparta na pracy z tekstem)

NAKŁAD PRACY STUDENTA/STUDENTKI SZACOWANY W GODZINACH POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA DANEJ AKTYWNOŚCI:

GODZINY KONTAKTOWE -30

PRZYGOTOWANIE AUTORSKIEGO WYSTĄPIENIA - 10

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ - 15

SUMARYCZNA LICZBA GODZIN AKTYWNOŚCI STUDENTKI/STUDENTA: 55

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

LINK DO ZESPOŁU UTWORZONEGO W APLIKACJI MICROSOFT TEAMS dla PRZEDMIOTU: PE-3S-KAS, gr IIIASK: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3FrlnmkOpciE7qU6fpAECV49AgKo5SzlLvImjw16TGI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6aecb837-3704-4ead-b609-84ff58578264&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Jaronowska
Prowadzący grup: Sylwia Jaronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI:

• Uzyskanie pozytywnej oceny z autorskiego wystąpienia w ramach przeglądu prasy społeczno-kulturalnej. Podstawą ww. oceny jest treść autorskiego wystąpienia Studenta/Studentki w ramach przeglądu periodyków podejmujących tematykę społeczno-kulturalną. (W przygotowaniu i realizacji wystąpienia wyklucza się współautorstwo). Alternatywną propozycją jest przeprowadzenie i zrelacjonowanie wywiadu z Mistrzem lub jego uczniem. Tematyka wywiadu inspirowana jest hasłem „Współcześni Keatingowie”.

• Uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania i przedstawienia prezentacji na temat wybranego zjawiska, które można zaklasyfikować do zbioru alternatyw społecznych/kulturowych/społeczno-kulturowych.

• Uzyskanie minimum 8 plusów za aktywność na zajęciach.

Ocena z przedmiotu jest średnią z uzyskanych ocen cząstkowych. Istnieje możliwość podniesienia końcowej oceny z przedmiotu o połowę stopnia w przypadku uzyskania plusów w liczbie przekraczającej podaną wartość minimalną.

Pełny opis:

PROGRAM ZAJĘĆ:

Cz. I. Podstawowe zagadnienia związane z problematyką przedmiotu

[dwie jednostki zajęciowe]

Zagadnienia szczegółowe:

• Wprowadzenie w problematykę zajęć. Warunki zaliczenia przedmiotu;

• Światopogląd? Wyjaśnienie pojęcia;

• Światopogląd a ideologia;

• Psychologiczne podłoże konfliktów ideologicznych;

Cz. II Rola alternatyw społeczno-kulturowych w inicjowaniu rozwoju kultury i cywilizacji

[trzy jednostki zajęciowe]

Zagadnienia szczegółowe:

• Kultura a cywilizacja. Wyjaśnienie pojęć i ich wzajemne relacje.

• Mechanizmy i czynniki sprawcze inicjujące ewolucję kultury.

• Motywacja hubrystyczna jako motyw kulturotwórczych działań o charakterze transgresyjnym

• Transgresje. Czym są i jaki jest ich udział w procesach kulturotwórczych?

• Alternatywny wymiar transgresji – właściwość czy osobliwość fenomenu przekraczania granic?

Cz. III HOMO TRANSGRESSIVUS jako twórca kultury. Wymiary alternatyw kulturowych

[trzy jednostki zajęciowe]

Zagadnienia szczegółowe:

• Wymiary kulturowych alternatyw w twórczości filmowej i teatralnej

• Alternatywne drogi rozwoju twórczości filmowej – ekspresjonizm, surrealizm, kino moralnego niepokoju, casus Laureata Nagrody Złotego Indyka

• Alternatywne drogi rozwoju twórczości teatralnej – Tadeusz Kantor, Józef Szajna, Jerzy Grotowski, Hijikata Tatsumi

CZ. IV. HOMO RELIGIOSUS – kulturotwórcze manifestacje alternatyw na skali odniesień do TRANSCENDENCJI

[dwie jednostki zajęciowe]

Zagadnienia szczegółowe:

• Wierzenia i obrzędy pogrzebowe, sztuka sepulkralna,

• Poszukiwania sensu istnienia w wymiarze metafizycznego „skąd i dokąd” człowieka

CZ. V. HOMO EDUCANDUS – najnowsze odsłony alternatyw edukacyjnych

[dwie jednostki zajęciowe]

Zagadnienia szczegółowe:

• Pedagogika heroizmu, Edukacja tanatologiczna, Rozwiązania edukacyjne inspirowane Pedagogią przygody)

• Współcześni Keatingowie. Oblicza pedagogicznego mistrzostwa w doświadczeniach i opiniach Osób zainteresowanych tym tematem (w ramach realizacji zajęć przewiduje się możliwość przeprowadzenia i zrelacjonowania wywiadu z Mistrzem lub jego Uczniem).

Cz VI. AUTORSKIE WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ.

• Przedstawianie autorskich wystąpień i prezentacji.

• Podsumowanie i zakończenie zajęć

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Cieciuch J., Czym jest światopogląd? Filozoficzny kontekst psychologicznego pojęcia, „Psychologia rozwojowa”, 2005, tom 10, nr 2

Galanciak S., Transgresyjny wymiar relacji mistrz-uczeń w teatrze Jerzego Grotowskiego, w: Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, (red.) A. Ciążela i S. Jaronowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

Heroic Imagination Project | Agnieszka Wilczyńska | TEDxKazimierz

https://www.youtube.com/watch?v=SOS0HK0JYw0

Jaronowska S., Poza limesem życia... Chronos i Tanatos jako przekraczalne granice transgresji, w: Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017.

Jaronowska S., Transgresja. Od kontekstów zjawiska ku jego manifestacjom w

odniesieniach do transcendencji, w: W poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji?, A. Ciążela, S. Jaronowska (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2019

Kamińska W., Światopogląd i postawy, „Forum akademickie”, Grudzień 2019

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/12/swiatopoglad-i-postawy/

Koropczuk A., Ewolucja filozoficznego rozumienia pojęcia kultury, "Acta Universitatis

Wratislaviensis No 3508, PRAWO CCCXV/1, Wrocław 2013

Kozielecki J., Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1997, rozdz. IX, X, XI

Obarska M., Tacy bidni, tacy szarzy. Przedmioty teatralnej awangardy, Tacy bidni, tacy szarzy. Przedmioty teatralnej awangardy | Artykuł | Culture.pl

Ostolska M., Jerzy Grotowski – Odkrywanie człowieka, : Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, (red.) A. Ciążela i S. Jaronowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.

Patriotyzm XXI wieku – Narcyzm czy Duma narodowa?, „Zoon Politikon” 8/2017

Piesta W., Patriotyzm. Czy może być nowoczesny i co to znaczy?

https://publicystyka.ngo.pl/patriotyzm-czy-moze-byc-nowoczesny-i-co-to-znaczy

Pietraszek A.T., Poza granice wytrzymałości… Oblicza transgresji we wspomnieniach dokumentalistki, w: W poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku t ranscendencji?, A. Ciążela, S. Jaronowska (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2019

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni – Antyradio 19,12,2015

https://www.youtube.com/watch?v=ExUJWFqroBc

Reykowski J., Różnice mentalności jako źródła ideologicznych konfliktów, „Nauka” 3/2013

Siwicki M., Trawestowanie Heraklesa. Eskapistyczne wizje aktywności fizycznej a umiar pedagoga, (w:) Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem, A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017

Suchecki A.M., Naukowe rozumienie kultury jako zjawiska społeczno-ekonomicznego – przegląd koncepcji, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" 26/2012

Swędzioł W., O poszukiwaniu przygody we współczesnym świecie, (w:) Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017

Szczeźniak K., Droga do kresu… Transgresja jako motyw i cel podróży w relacjach reporterskich, w: Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, A. Ciążela & S. Jaronowska (red.), APS, Warszawa 1997

Szulakiewicz. M., Kultura współczesna w poszukiwaniu Boga, w: Między socjologią a filozofią i teologią, J. Kaczmarek (red.), Humaniora, Poznań 2019

Tondera M., Jak zakończyć światopoglądowe wojny

https://klubjagiellonski.pl/2015/04/08/jak-zakonczyc-swiatopogladowe-wojny/

Uryga D., Tancerz uprowadzony. Teatr tańca butō Hijikaty Tatsumiego, w: Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, (red.) A. Ciążela i S. Jaronowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

Wałachowska M., Sens życia według bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, w: W poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji?, A. Ciążela, S. Jaronowska (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2019

Włodarczyk E., Kultura, (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. Pilch (red.), t. II, „Żak”, Warszawa 2003

Zamarian A., Dojrzała recepcja fenomenu śmierci jako wyzwanie pedagogiczne, (w): Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne, S. Jaronowska (red.), Radom 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Jeziński M., Wojtkowski Ł. Hipsterzy jako post-wspólnota cyfrowa. Uwagi o post-

subkulturowym internetowym folklorze „Przegląd kulturoznawczy” Nr 2(32)2017

Kijko M., Ukryta praca kontrkultury; Kałowski P. Ostatnia mniejszość: kontrkultura lat 60. i

ruch antypsychiatrii, w: A. Węcławik (red.), Kontrkultura. Motywy, manifestacje, dziedzictwo, Europejskie Stowarzyszenie Kulturoznawcze, Poznań 2018

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/24271/1/Kontrkultura.pdf

Krajewski M., Kultury alternatywne i konsumpcja

https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/2._marek_krajewski_-_kultury_alternatywne_i_konsumpcja.pdf

Moraczewski K., O tak zwanej muzyce alternatywnej

https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/3._krzysztof_moraczewski_-_kultury_alternatywne_i_konsumpcja.pdf

Piasecki M., Jakie są nowoczesne subkultury? Wybraliśmy te najbardziej zaskakujące

https://www.focus.pl/artykul/jakie-s-nowoczesne-subkultury-wybralimy-te-najbardziej-zaskakujce

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

-krytyczne analizy zagadnień związanych z problematyką zajęć, praca w grupach, dyskusje, projekcje audiowizualne

-realizacja zadań samokształceniowych związanych z przygotowaniem się do zajęć (oparta na pracy z tekstem), przygotowaniem autorskiego wystąpienia i prezentacji.

NAKŁAD PRACY STUDENTA/STUDENTKI SZACOWANY W GODZINACH POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA DANEJ AKTYWNOŚCI:

GODZINY KONTAKTOWE -30

PRZYGOTOWANIE AUTORSKIEGO WYSTĄPIENIA I PREZENTACJI - 10

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ - 15

SUMARYCZNA LICZBA GODZIN AKTYWNOŚCI STUDENTKI/STUDENTA: 55

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Jaronowska
Prowadzący grup: Sylwia Jaronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza - Ma podstawową wiedzę o społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie, kulturowo, religijnie oraz zna specyfikę relacji komunikacyjnych w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie, religijnie i kulturowo. (Uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania i przedstawienia prezentacji dotyczącej problematyki transgresji (psychologicznej, historycznej, indywidualnej, zbiorowej). W realizacji wystąpienia wyklucza się współautorstwo. Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej jest wykazanie się (w zadowalającym stopniu umownie określonym wielkością procentową odpowiadającą 50%) umiejętnością strukturalizacji, opisu i prezentacji zagadnień związanych z wybranym tematem prezentacji.

Umiejętności - Potrafi wykorzystać wiedzę pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną do interpretacji i opisu społeczności o różnej charakterystyce kulturowej, etnicznej, religijnej, krytycznie oceniać zjawiska społeczno-kulturowe, formułować sądy i argumenty na ten temat, analizować motywy i wzory zachowań grup społecznych i jednostek reprezentujących różne kręgi kulturowe. (Uzyskanie pozytywnej oceny z autorskiego wystąpienia inspirowanego odniesieniami do samodzielnie dobranych źródeł. W przygotowaniu i realizacji wystąpienia wyklucza się współautorstwo.

Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej jest w tym przypadku wykazanie się (w zadowalającym stopniu umownie określonym wielkością procentową odpowiadającą 50%) znajomością problemu poruszonego w samodzielnie wybranym materiale źródłowym.

Kompetencje społeczne - Dostrzega etyczny wymiar pracy animatora w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo (Udział w dyskusjach prowadzonych podczas zajęć).

Pełny opis:

PROGRAM ZAJĘĆ:

Część I.

Podstawowe zagadnienia związane z problematyką przedmiotu.

[dwie jednostki zajęciowe]

Zagadnienia szczegółowe:

• Wprowadzenie w problematykę zajęć. Warunki zaliczenia przedmiotu;

• Światopogląd? Wyjaśnienie pojęcia;

• Światopogląd a ideologia;

• Psychologiczne podłoże konfliktów ideologicznych;

Część. II

Transgresja historyczna jako fenomen alternatywny wobec dominujących trendów i prawidłowości. Rola transgresji w rozwoju kultury i cywilizacji.

[trzy jednostki zajęciowe]

Zagadnienia szczegółowe:

• Kultura a cywilizacja. Wyjaśnienie pojęć i ich wzajemne relacje.

• Mechanizmy i czynniki sprawcze inicjujące ewolucję kultury.

• Motywacja hubrystyczna jako motyw kulturotwórczych działań o charakterze transgresyjnym

• Transgresje. Czym są i jaki jest ich udział w procesach kulturotwórczych?

• Alternatywny wymiar osobliwości fenomenu przekraczania granic.

Część III.

Indywidualne autorskie prezentacje dotyczące problematyki transgresji (psychologicznej, historycznej, indywidualnej, zbiorowej), czyli fenomenu przekraczania granic ujawniającego się w kulturze, w życiu społecznym, w obszarze zbiorowych lub indywidualnych doświadczeń.

[trzy jednostki zajęciowe]

Część IV.

Indywidualne autorskie wystąpienia inspirowane odniesieniami do samodzielnie dobranych źródeł (literatury pięknej, literatury faktu, prasy) poruszających problematykę dawnych lub współczesnych alternatyw społecznych/kulturowych/społeczno-kulturowych.

[trzy jednostki zajęciowe]

Część V.

Wybrane odsłony współczesnych alternatyw edukacyjnych. Edukacja do heroizmu. Pedagogika przeżyć. Edukacja tanatologiczna

[trzy jednostki zajęciowe]

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Atłas K., Temperamentalne i osobowościowe podłoże codziennego heroizmu, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2019. Rozdział I. Fragmenty: 1.3.2. Koncepcja heroizmu codziennego autorstwa Scotta Lilienfelda; 1.3.3. Różnice między heroizmem a altruizmem; 1.3.4. Ciemna strona heroizmu

https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/wus_2019_atlas_temperamentalne_i_osobowosciowe_podloze_ok.pdf

Cieciuch J., Czym jest światopogląd? Filozoficzny kontekst psychologicznego pojęcia, „Psychologia rozwojowa”, 2005, tom 10, nr 2 (pdf).

HIP Projekt Bohaterskiej Wyobraźni Profesora Philipa Zimbardo HIP - Projekt Bohaterskiej Wyobraźni Profesora Philipa Zimbardo (metis.pl)

Jaronowska S., Humanistyka i psychologia. O znaczeniu transgresji, w: Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, A. Ciążela & S. Jaronowska (red.), APS, Warszawa 2017.

Kamińska W., Światopogląd i postawy, „Forum akademickie”, Grudzień 2019 https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/12/swiatopoglad-i-postawy/

Koropczuk A., Ewolucja filozoficznego rozumienia pojęcia kultury, "Acta Universitatis Wratislaviensis No 3508, PRAWO CCCXV/1, Wrocław 2013 (pdf).

Kozielecki J., Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1997, rozdz. IX, X, XI.

Patriotyzm XXI wieku – Narcyzm czy Duma narodowa?, „Zoon Politikon” 8/2017 (pdf).

Piesta W., Patriotyzm. Czy może być nowoczesny i co to znaczy? https://publicystyka.ngo.pl/patriotyzm-czy-moze-byc-nowoczesny-i-co-to-znaczy

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni – Antyradio 19,12,2015 https://www.youtube.com/watch?v=ExUJWFqroBc

Reykowski J., Różnice mentalności jako źródła ideologicznych konfliktów, „Nauka” 3/2013 (pdf).

Siwicki M., Trawestowanie Heraklesa. Eskapistyczne wizje aktywności fizycznej a umiar pedagoga, (w:) Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem, A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017.

Swędzioł W., O poszukiwaniu przygody we współczesnym świecie, (w:) Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017.

Tondera M., Jak zakończyć światopoglądowe wojny https://klubjagiellonski.pl/2015/04/08/jak-zakonczyc-swiatopogladowe-wojny/

Zamarian A., Dojrzała recepcja fenomenu śmierci jako wyzwanie pedagogiczne, (w): Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne, S. Jaronowska (red.), Radom 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Krajewski M., Kultury alternatywne i konsumpcja (pdf) https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/2._marek_krajewski_-kultury_alternatywne_i_konsumpcja.pdf

Obarska M., Tacy bidni, tacy szarzy. Przedmioty teatralnej awangardy https://culture.pl/pl/artykul/tacy-bidni-tacy-szarzy-przedmioty-teatralnej-awangardy

Pietraszek A.T., Poza granice wytrzymałości… Oblicza transgresji we wspomnieniach dokumentalistki, w: W poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji?, A. Ciążela, S. Jaronowska (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2019.

Szczeźniak K., Droga do kresu… Transgresja jako motyw i cel podróży w relacjach reporterskich, w: Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, A. Ciążela & S. Jaronowska (red.), APS, Warszawa 2017.

Szulakiewicz. M., Kultura współczesna w poszukiwaniu Boga, w: Między socjologią a filozofią i teologią, J. Kaczmarek (red.), Humaniora, Poznań 2019 (pdf).

Uryga D., Tancerz uprowadzony. Teatr tańca butō Hijikaty Tatsumiego, w: Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, (red.) A. Ciążela i S. Jaronowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.

Wałachowska M., Sens życia według bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, w: W poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji?, A. Ciążela, S. Jaronowska (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2019.

Jaronowska S., Poza limesem życia... Chronos i Tanatos jako przekraczalne granice transgresji, w: Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń, A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017.

Jaronowska S., Transgresja. Od kontekstów zjawiska ku jego manifestacjom w odniesieniach do transcendencji, w: W poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji?, A. Ciążela, S. Jaronowska (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2019.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

-krytyczne analizy zagadnień związanych z problematyką zajęć, praca w grupach, dyskusje, projekcje audiowizualne

-realizacja zadań samokształceniowych związanych z przygotowaniem się do zajęć (oparta na pracy z tekstem), przygotowaniem autorskiego wystąpienia i prezentacji.

NAKŁAD PRACY STUDENTA/STUDENTKI SZACOWANY W GODZINACH POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA DANEJ AKTYWNOŚCI:

GODZINY KONTAKTOWE -30

PRZYGOTOWANIE AUTORSKIEGO WYSTĄPIENIA I PREZENTACJI - 10

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ - 15

SUMARYCZNA LICZBA GODZIN AKTYWNOŚCI STUDENTKI/STUDENTA: 55

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)