Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-EMG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. PE, pedagogika informatyki i ped. zdolności, (3-l) stacj. I stopnia
Obowiązkowe dla 5 sem. PE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 5 sem. PE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Skrócony opis:

Zajęcia są ćwiczeniami wymagającymi od studenta aktywności i zaangażowania.

Student powinien osiągnąć elementarne umiejętności związane ze znajomością sposobu posługiwania się głosem i słowem w wystąpieniach publicznych (umiejętność kierowania własnym głosem i wyrazistością mowy).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Emisja głosu – budowa, działanie i ochrona narządu mowy. Warsztat emisji głosu.

Treści poruszane na zajęciach:

- Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej emisji, higieny głosu i dykcji

- przeprowadzenie ćwiczeń oddechowo- emisyjnych

- przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

- przegląd predyspozycji studentów i wskazanie im kierunków indywidualnej pracy w obszarze emisji i higieny głosu oraz dykcji.

- ćwiczenia z zakresu autoprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia głosu

-Zapoznanie studentów ze znaczeniem i oddziaływaniem ćwiczeń proponowanych do samodzielnego wykonywania, w formie filmów instruktażowych przygotowanych autorsko przez prowadzącego

- pomoc w przygotowaniu pracy zaliczeniowej, którą jest wygłoszenie

z pamięci wybranego tekstu zachowaniem wymogów prawidłowej emisji

i higieny głosu.

Literatura:

Literatura:

Toczyska B, „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk, 2000.

Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S. "Prawidła poprawnej wymowy polskiej.", Kraków,1995.

Literatura uzupełniająca:

M. Walczak- Deleżyńska, „Aby język giętki”, Wrocław, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Ma wiedzę dotyczącą komunikacji werbalnej.

- Ma wiedzę na temat podstaw funkcjonowania i patologii aparatu mowy: zna budowę, działanie i ochronę narządu mowy i zasady emisji głosu.

Umiejętności

- Posługuje się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu.

Kompetencje społeczne

- Jest wdrożony do doskonalenia swoich umiejętności prawidłowego posługiwania się aparatem mowy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega wystąpienie indywidualne studenta zrealizowane w ramach spotkania bezpośredniego z wykładowcą lub utrwalone w formie pliku wideo.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- obserwacja pracy studenta na zajęciach, - orientacja w tematyce przedmiotu, ocena poziomu wystąpienia przed grupą, które jest sposobem zaliczenia przedmiotu i skala postępów w pracy nad prawidłową dykcja i emisją, umiejętności związane z zauważaniem dobrych i słabych cech wystąpień publicznych

Pełny opis:

Zajęcia są ćwiczeniami wymagającymi od studenta aktywności i zaangażowania.

Student powinien osiągnąć elementarne umiejętności związane ze znajomością sposobu posługiwania się głosem i słowem w wystąpieniach publicznych (umiejętność kierowania własnym głosem i wyrazistością mowy).

Treści poruszane na zajęciach:

- Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej emisji, higieny głosu i dykcji

- przeprowadzenie ćwiczeń oddechowo- emisyjnych

- przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

- przegląd predyspozycji studentów i wskazanie im kierunków indywidualnej pracy w obszarze emisji i higieny głosu oraz dykcji.

- ćwiczenia z zakresu autoprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia głosu

-Zapoznanie studentów ze znaczeniem i oddziaływaniem ćwiczeń proponowanych do samodzielnego wykonywania

- pomoc w przygotowaniu pracy zaliczeniowej, którą jest wygłoszenie z pamięci wybranego tekstu zachowaniem wymogów prawidłowej emisji i higieny głosu

Literatura:

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk, 2000.

Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S., Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków,1995.

Literatura uzupełniająca:

Walczak- Deleżyńska M., Aby język giętki, Wrocław, 2001.

Pease A., Mowa ciała, Warszawa 2007.

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia fizyczne indywidualne i grupowe, wykład aktywizujący,

godziny kontaktowe- 15 godzin

godziny przeznaczone na pracę samodzielną:

utrwalenie wiadomości z zajęć – 5 godzin

przygotowanie bieżących zadań i przygotowanie zaliczenia- 5 godzin

przegląd literatury- 5 godzin

ECTS- 1 pkt.

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- obserwacja pracy studenta na zajęciach, - orientacja w tematyce przedmiotu, ocena poziomu wystąpienia przed grupą, które jest sposobem zaliczenia przedmiotu i skala postępów w pracy nad prawidłową dykcja i emisją, umiejętności związane z zauważaniem dobrych i słabych cech wystąpień publicznych

Pełny opis:

Zajęcia są ćwiczeniami wymagającymi od studenta aktywności i zaangażowania.

Student powinien osiągnąć elementarne umiejętności związane ze znajomością sposobu posługiwania się głosem i słowem w wystąpieniach publicznych (umiejętność kierowania własnym głosem i wyrazistością mowy).

Treści poruszane na zajęciach:

- Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej emisji, higieny głosu i dykcji

- przeprowadzenie ćwiczeń oddechowo- emisyjnych

- przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

- przegląd predyspozycji studentów i wskazanie im kierunków indywidualnej pracy w obszarze emisji i higieny głosu oraz dykcji.

- ćwiczenia z zakresu autoprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia głosu

-Zapoznanie studentów ze znaczeniem i oddziaływaniem ćwiczeń proponowanych do samodzielnego wykonywania

- pomoc w przygotowaniu pracy zaliczeniowej, którą jest wygłoszenie z pamięci wybranego tekstu zachowaniem wymogów prawidłowej emisji i higieny głosu

Literatura:

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk, 2000.

Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S., Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków,1995.

Literatura uzupełniająca:

Walczak- Deleżyńska M., Aby język giętki, Wrocław, 2001.

Pease A., Mowa ciała, Warszawa 2007.

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia fizyczne indywidualne i grupowe, wykład aktywizujący,

godziny kontaktowe- 15 godzin

godziny przeznaczone na pracę samodzielną:

utrwalenie wiadomości z zajęć – 5 godzin

przygotowanie bieżących zadań i przygotowanie zaliczenia- 5 godzin

przegląd literatury- 5 godzin

ECTS- 1 pkt.

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- obserwacja pracy studenta na zajęciach, - orientacja w tematyce przedmiotu, ocena poziomu wystąpienia przed grupą, które jest sposobem zaliczenia przedmiotu i skala postępów w pracy nad prawidłową dykcja i emisją, umiejętności związane z zauważaniem dobrych i słabych cech wystąpień publicznych

Pełny opis:

Zajęcia są ćwiczeniami wymagającymi od studenta aktywności i zaangażowania.

Student powinien osiągnąć elementarne umiejętności związane ze znajomością sposobu posługiwania się głosem i słowem w wystąpieniach publicznych (umiejętność kierowania własnym głosem i wyrazistością mowy).

Treści poruszane na zajęciach:

- Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej emisji, higieny głosu i dykcji

- przeprowadzenie ćwiczeń oddechowo- emisyjnych

- przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

- przegląd predyspozycji studentów i wskazanie im kierunków indywidualnej pracy w obszarze emisji i higieny głosu oraz dykcji.

- ćwiczenia z zakresu autoprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia głosu

-Zapoznanie studentów ze znaczeniem i oddziaływaniem ćwiczeń proponowanych do samodzielnego wykonywania

- pomoc w przygotowaniu pracy zaliczeniowej, którą jest wygłoszenie z pamięci wybranego tekstu zachowaniem wymogów prawidłowej emisji i higieny głosu

Literatura:

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk, 2000.

Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S., Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków,1995.

Literatura uzupełniająca:

Walczak- Deleżyńska M., Aby język giętki, Wrocław, 2001.

Pease A., Mowa ciała, Warszawa 2007.

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia fizyczne indywidualne i grupowe, wykład aktywizujący,

godziny kontaktowe- 15 godzin

godziny przeznaczone na pracę samodzielną:

utrwalenie wiadomości z zajęć – 5 godzin

przygotowanie bieżących zadań i przygotowanie zaliczenia- 5 godzin

przegląd literatury- 5 godzin

ECTS- 1 pkt.

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- obserwacja pracy studenta na zajęciach, - orientacja w tematyce przedmiotu, ocena poziomu wystąpienia przed grupą, które jest sposobem zaliczenia przedmiotu i skala postępów w pracy nad prawidłową dykcja i emisją, umiejętności związane z zauważaniem dobrych i słabych cech wystąpień publicznych

Pełny opis:

Zajęcia są ćwiczeniami wymagającymi od studenta aktywności i zaangażowania.

Student powinien osiągnąć elementarne umiejętności związane ze znajomością sposobu posługiwania się głosem i słowem w wystąpieniach publicznych (umiejętność kierowania własnym głosem i wyrazistością mowy).

Treści poruszane na zajęciach:

- Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej emisji, higieny głosu i dykcji

- przeprowadzenie ćwiczeń oddechowo- emisyjnych

- przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

- przegląd predyspozycji studentów i wskazanie im kierunków indywidualnej pracy w obszarze emisji i higieny głosu oraz dykcji.

- ćwiczenia z zakresu autoprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia głosu

-Zapoznanie studentów ze znaczeniem i oddziaływaniem ćwiczeń proponowanych do samodzielnego wykonywania

- pomoc w przygotowaniu pracy zaliczeniowej, którą jest wygłoszenie z pamięci wybranego tekstu zachowaniem wymogów prawidłowej emisji i higieny głosu

Literatura:

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk, 2000.

Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S., Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków,1995.

Literatura uzupełniająca:

Walczak- Deleżyńska M., Aby język giętki, Wrocław, 2001.

Pease A., Mowa ciała, Warszawa 2007.

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia fizyczne indywidualne i grupowe, wykład aktywizujący,

godziny kontaktowe- 15 godzin

godziny przeznaczone na pracę samodzielną:

utrwalenie wiadomości z zajęć – 5 godzin

przygotowanie bieżących zadań i przygotowanie zaliczenia- 5 godzin

przegląd literatury- 5 godzin

ECTS- 1 pkt.

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- obserwacja pracy studenta na zajęciach, - orientacja w tematyce przedmiotu, ocena poziomu wystąpienia przed grupą, które jest sposobem zaliczenia przedmiotu i skala postępów w pracy nad prawidłową dykcja i emisją, umiejętności związane z zauważaniem dobrych i słabych cech wystąpień publicznych

Pełny opis:

Zajęcia są ćwiczeniami wymagającymi od studenta aktywności i zaangażowania.

Student powinien osiągnąć elementarne umiejętności związane ze znajomością sposobu posługiwania się głosem i słowem w wystąpieniach publicznych (umiejętność kierowania własnym głosem i wyrazistością mowy).

Treści poruszane na zajęciach:

- Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej emisji, higieny głosu i dykcji

- przeprowadzenie ćwiczeń oddechowo- emisyjnych

- przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

- przegląd predyspozycji studentów i wskazanie im kierunków indywidualnej pracy w obszarze emisji i higieny głosu oraz dykcji.

- ćwiczenia z zakresu autoprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia głosu

-Zapoznanie studentów ze znaczeniem i oddziaływaniem ćwiczeń proponowanych do samodzielnego wykonywania

- pomoc w przygotowaniu pracy zaliczeniowej, którą jest wygłoszenie z pamięci wybranego tekstu zachowaniem wymogów prawidłowej emisji i higieny głosu

Literatura:

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk, 2000.

Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S., Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków,1995.

Literatura uzupełniająca:

Walczak- Deleżyńska M., Aby język giętki, Wrocław, 2001.

Pease A., Mowa ciała, Warszawa 2007.

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia fizyczne indywidualne i grupowe, wykład aktywizujący,

godziny kontaktowe- 15 godzin

godziny przeznaczone na pracę samodzielną:

utrwalenie wiadomości z zajęć – 5 godzin

przygotowanie bieżących zadań i przygotowanie zaliczenia- 5 godzin

przegląd literatury- 5 godzin

ECTS- 1 pkt.

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)