Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening kompetencji miękkich w środowisku cyfrowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-TKC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening kompetencji miękkich w środowisku cyfrowym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika kultury i mediów cyfrowych, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Współdziałanie z kontrahentami indywidulanymi i grupowymi w cyberprzestrzeni. Metodyka wystąpień publicznych z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych. Zarządzanie czasem własnym i zespołu podczas pracy on-line. Sposoby nawiązywania kontaktów w internecie. Skuteczny przekaz informacji zwrotnej z wykorzystaniem urządzeń moblinych. Asertywność, kreatywność i odporność na stres w relacjach online. Komunikacja niewerbalna w kontaktach sieciowych. Kreatywność oddziaływania na ludzi w kontaktach zapośredniczonych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma uporządkowaną wiedzę o potencjale środowiska cyfro-wego w zakresie rozwoju kompetencji miękkich

Umiejętności

potrafi, wykorzystując metody rozwoju kompetencji miękkich w środowisku cyfrowym twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

Kompetencje społeczne

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać podczas kształtowania kompetencji miękkich w środowisku cyfrowym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Patrycja Jurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

OCENA

Dostateczna - 100 procent obecności, dobra i bardzo dobra w zależności od jakości wykonanego zadania

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (w przypadku zajęć realizowanych drogą elektroniczną)

• ocena jakości wykonania zadań dotyczących poszczególnych kompetencji miękkich,

• ocena jakości przygotowania zespołowego projektu (forma dowolna - prezentacja multimedialna, film, etc.),

• ocena umiejętności analizy wskazanych materiałów adekwatnych do tematyki zajęć.

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

Wszystkie wskazane poniżej zagadnienia dotyczące kompetencji miękkich będą realizowane w odniesieniu do:

•człowieka wykonującego pracę online,

•człowieka pracującego bezpośrednio wśród innych ludzi.

1. Zarządzanie czasem własnym i zespołu

2. Radzenie sobie ze stresem

3. Autoprezentacja

4. Inteligencja emocjonalna

5. Asertywność

6. Motywowanie do pracy siebie i innych ludzi

7. Kreatywność

8. Komunikatywność

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1 .Daniel H. Pink (2018), Kiedy: naukowe tajniki doskonałego wyczucia czasu, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

2. Michael Pantalon (2017), Motywacja: metoda sześciu kroków, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Robert Alberti, Michael Emmons (2015), Asertywność: sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych,, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Aneta Chybicka, Malwina Puchalska (2016), Rozwojownik: inspirujący poradnik rozwoju osobistego i szczęścia, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Alan Carr (2009), Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Poznań: Zysk i S-ka.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Twenge M. Jean (2019), iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości* i co to oznacza dla nas wszystkich, przekład: Olga Dziedzic, Sopot: Smak Słowa.

2. Bougsiaa H., Cackowska M., Kopciewicz L., Nowicki T. (2016), Smartfon i tablet w dziecięcych rękach, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

3. Jenkins Henry, Ford Sam, Green Joshua (2017) Rozprzestrzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.

4. McQuail (2012), Teoria komunikowania masowego, Warszawa: PWN

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie referatu, eseju 20

* Ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w Polsce, zmianie ulega sposób realizacji zajęć i forma zaliczenia. Nauczyciel akademicki przekaże studentom drogą elektroniczną materiały przygotowane na potrzeby realizacji wskazanej tematyki (tj. podłoże teoretyczne dotyczące wszystkich wymienionych w sylabusie kompetencji miękkich, propozycje ćwiczeń warsztatowych, opracowania własne, publikacje, filmy, instruktaże do wykonania określonych zadań).

* Warunkiem zaliczenia na ocenę będzie terminowe przygotowanie i przedstawienie planu wystąpienia, a także prezentacji/ filmu na temat wybranej kompetencji miękkiej w trakcie zajęć realizowanych z wykorzystaniem aplikacji Teams.

* Wszyscy członkowie grupy będą proszeni również o określenie mocnych i słabych stron prezentacji (lub innych form przekazu), przedstawionej podczas zajęć. Tematyka spotkań jest ukierunkowana na zaprezentowanie zagadnień dotyczących kompetencji miękkich (tj.: motywowanie do pracy siebie i innych, zarządzanie czasem, komunikatywność, inteligencja emocjonalna, asertywność, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, kreatywność) w odniesieniu do specyfiki pracy zdalnej i pracy wśród ludzi.

* Zajęcia z wykorzystaniem Teams będą odbywały się systematycznie w terminach ustalonych ze studentami. W tym celu nauczyciel akademicki będzie kontaktował się ze starostą, jak również pisał wiadomość na adres mailowy grupy studenckiej (z prośbą o potwierdzenie odbioru).

Nauczyciel akademicki udostępni studentom swój prywatny numer telefonu (508-132-967), prywatny adres mailowy (jurkiewiczpatrycja13@gmail.com), służbowy adres mailowy pjurkiewicz@aps.edu.pl). Wszystkie zagadnienia dotyczące tematyki i realizacji zajęć będą na bieżąco wyjaśniane drogą telefoniczną lub elektroniczną. Studenci proszeni są o wskazanie adresu mailowego grupy i numerów telefonów do 2 osób z ich grona.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Patrycja Jurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

OCENA

Dostateczna - 100 procent obecności, dobra i bardzo dobra w zależności od jakości wykonanego zadania

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (w przypadku zajęć realizowanych drogą elektroniczną)

• ocena jakości wykonania zadań dotyczących poszczególnych kompetencji miękkich,

• ocena jakości przygotowania zespołowego projektu (forma dowolna - prezentacja multimedialna, film, etc.),

• ocena umiejętności analizy wskazanych materiałów adekwatnych do tematyki zajęć.

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

Wszystkie wskazane poniżej zagadnienia dotyczące kompetencji miękkich będą realizowane w odniesieniu do:

•człowieka wykonującego pracę online,

•człowieka pracującego bezpośrednio wśród innych ludzi.

1. Zarządzanie czasem własnym i zespołu

2. Radzenie sobie ze stresem

3. Autoprezentacja

4. Inteligencja emocjonalna

5. Asertywność

6. Motywowanie do pracy siebie i innych ludzi

7. Kreatywność

8. Komunikatywność

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1 .Daniel H. Pink (2018), Kiedy: naukowe tajniki doskonałego wyczucia czasu, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

2. Michael Pantalon (2017), Motywacja: metoda sześciu kroków, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Robert Alberti, Michael Emmons (2015), Asertywność: sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych,, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Aneta Chybicka, Malwina Puchalska (2016), Rozwojownik: inspirujący poradnik rozwoju osobistego i szczęścia, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Alan Carr (2009), Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Poznań: Zysk i S-ka.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Twenge M. Jean (2019), iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości* i co to oznacza dla nas wszystkich, przekład: Olga Dziedzic, Sopot: Smak Słowa.

2. Bougsiaa H., Cackowska M., Kopciewicz L., Nowicki T. (2016), Smartfon i tablet w dziecięcych rękach, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

3. Jenkins Henry, Ford Sam, Green Joshua (2017) Rozprzestrzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.

4. McQuail (2012), Teoria komunikowania masowego, Warszawa: PWN

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie referatu, eseju 20

* Ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w Polsce, zmianie ulega sposób realizacji zajęć i forma zaliczenia. Nauczyciel akademicki przekaże studentom drogą elektroniczną materiały przygotowane na potrzeby realizacji wskazanej tematyki (tj. podłoże teoretyczne dotyczące wszystkich wymienionych w sylabusie kompetencji miękkich, propozycje ćwiczeń warsztatowych, opracowania własne, publikacje, filmy, instruktaże do wykonania określonych zadań).

* Warunkiem zaliczenia na ocenę będzie terminowe przygotowanie i przedstawienie planu wystąpienia, a także prezentacji/ filmu na temat wybranej kompetencji miękkiej w trakcie zajęć realizowanych z wykorzystaniem aplikacji Teams.

* Wszyscy członkowie grupy będą proszeni również o określenie mocnych i słabych stron prezentacji (lub innych form przekazu), przedstawionej podczas zajęć. Tematyka spotkań jest ukierunkowana na zaprezentowanie zagadnień dotyczących kompetencji miękkich (tj.: motywowanie do pracy siebie i innych, zarządzanie czasem, komunikatywność, inteligencja emocjonalna, asertywność, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, kreatywność) w odniesieniu do specyfiki pracy zdalnej i pracy wśród ludzi.

* Zajęcia z wykorzystaniem Teams będą odbywały się systematycznie w terminach ustalonych ze studentami. W tym celu nauczyciel akademicki będzie kontaktował się ze starostą, jak również pisał wiadomość na adres mailowy grupy studenckiej (z prośbą o potwierdzenie odbioru).

Nauczyciel akademicki udostępni studentom swój prywatny numer telefonu (508-132-967), prywatny adres mailowy (jurkiewiczpatrycja13@gmail.com), służbowy adres mailowy pjurkiewicz@aps.edu.pl). Wszystkie zagadnienia dotyczące tematyki i realizacji zajęć będą na bieżąco wyjaśniane drogą telefoniczną lub elektroniczną. Studenci proszeni są o wskazanie adresu mailowego grupy i numerów telefonów do 2 osób z ich grona.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.