Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodzina w perspektywie socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-RPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina w perspektywie socjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Poznanie wybranych uwarunkowań społecznych, psychologicznych i socjalnych funkcjonowania rodziny. Różne definicje rodziny i znaczenie wielości perspektyw jej ujmowania dla dalszej praktyki – budowania wsparcia i opieki. Formach wsparcia rodziny: konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, usługi dla rodzin z dziećmi, świadczenia socjalne, interwencja, pomoc prawna oraz o różnych formach pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienie z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej rozwoju rodziny; zna teorie dotyczące wychowania.

Ma rozszerzoną wiedzę o rodzinie i innych strukturach społecznych i instytucjach życia społecznego, jak też różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice

i procesach w nich zachodzących, istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach i realizatorach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej.

Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.

Kompetencje społeczne

Odznacza się rozwagą i dojrzałością w rozumieniu roli pedagoga oraz gotowością do rozwijania dorobku zawodu

i podtrzymywania jego etosu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiatr
Prowadzący grup: Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW:

Drobne prace pisemne na zajęciach onlineoraz egzamin z pytaniami sprawdzającymi wiedzę i pytaniami problemowymi

Zdalne metody pomiaru efektów

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie wybranych uwarunkowań społecznych, psychologicznych i socjalnych funkcjonowania rodziny. Studenci poznają różne definicje rodziny i ich znaczenie dla dalszej praktyki – budowania wsparcia i opieki. Na zajęciach będzie mowa o różnych formach wsparcia rodziny, takich jak: konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, usługi dla rodzin z dziećmi, świadczenia socjalne, interwencja, pomoc prawna oraz o różnych formach pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Literatura:

Slany K. (red.) Zagadninenia małżeństwa i rodzin w perspektywie feinistyczno-genderowej, , Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, 2013 (wybrane fragmenty

Szlendak T., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa, 2015 (wybrane fragmenty)

Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualności-perspektywy, red. Stanisław Kawula, Toruń 2001, s. 135-156

Wielowymiarowość wsparcia współczesnej rodziny polskiej. Tom 1. (2015), red. Kantowicz, Ewa, Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Willan-Horla Lidia, Olsztyn (wybrane fragmenty)

Krasiejko, Asystentura rodziny: https://www.gov.pl/attachment/a69c2fe4-1247-4ed6-9c33-f0a06c095f87

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Praca z wykorzystaniem platformy TEAMS i Padlet

wykłady w czasie bieżącym on-line (Teams/ Webex)

wykłady asynchroniczne – przekazywane na platformie np. Teams, Padlet (materiały, wykłady, prezentacje i instrukcje dotyczące aktywności).

praca zespołowa - Teams, google forms oraz komunikatory : Whereby.com, Whatsapp, messenger.

Wykorzystanie Teams, Quizziz lub google forms do sprawdzenia wiedzy

Wykorzystanie Slido – do dyskusji, refleksji i sprawdzania wiedzy

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe:Wykład - 15 h

Przygotowanie do zajęć - 20 h

Przygotowanie się do egzaminu - 20 h

Sumaryczna liczba godzin: 55. Liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.