Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna - edukacja i opieka w perspektywie lokalnej i globalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-PSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna - edukacja i opieka w perspektywie lokalnej i globalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Krytyczna analiza raportów dotyczących czynników związanych z oddziaływaniem polityki społecznej: HDI, GEI, GDP, MPI (Human Development Index, Gender Equality Index, Gross Domestic Product, Multidimentional Powerty Index). Zaawansowane modele i doktryny polityki społecznej na świecie. Krytyczna perspektywa kolonizacyjnych oddziaływań polityki społecznej. Prawa człowieka, prawa dziecka w perspektywie społeczno-kulturowej a oddziaływanie polityki społecznej w różnych miejscach na świecie. Priorytety światowej polityki społecznej - zrównoważony rozwój, polityka ekologiczna i polityka demograficzna.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma rozszerzoną i uszczegółowioną wiedzę o strukturze i funkcjach polityki społecznej, w tym oddziaływaniu systemów edukacji. Zna wybrane systemy polityki społecznej innych krajów.

Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach i realizatorach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej w perspektywie polityki społecznej.

Umiejętności

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz technik w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych i interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej analizy odbieranych treści, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Heland-Kurzak
Prowadzący grup: Krystyna Heland-Kurzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Wprowadzenie do polityki społecznej.

2. Modele polityki społecznej.

3. Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin), minimum socjalne, minimum egzystencji.

4. Polityka mieszkaniowa.

5. Polityka ochrony zdrowia.

6. Wyzwania dla polityki społecznej: kwestie ubóstwa, marginalności i wykluczenia w polityce społecznej.

7. Polityka edukacyjna. Rola instytucji oświatowych, szczególnie szkoły, we wczesnej interwencji społecznej i pracy z dzieckiem i rodziną

8. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny i inne.

9. Wybrane problemy polityki rodzinnej w Polsce i innych wybranych krajach Europy. Uwarunkowania historyczne, demograficzne, ekonomiczne, ideologiczne, kulturowe. Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej

10. Polityka społeczna wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

11. Opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne)

Literatura:

1. Deklaracja Praw Człowieka;

2. Europejska karta społeczna

3. Firlit-Fesnak G., Męcina J., P. (2018) (red.). Polityka społeczna. Wydanie drugie, rozszerzone. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

4. Frąckiewicz L. (2002). Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

5. Gabryszak R., Magierka D. (2009) (red.). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

6. http://www.unicef.pl/Co-robimy/Publikacje

7. https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi

8. Kłonkowska, A. M., Szulc M. (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieadekwatni. Gdańsk 2013.

9. Konwencja o Prawach Dziecka;

10. Materiały ze strony Eurydice;

11. Odrowąż-Coates, A. Wybrane aspekty marginalizacji i wykluczenia w polskiej przestrzeni społecznej T. Pilch, T. Sosnowski (red.) Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Żak, Warszawa 2013, s. 333-346.

12. Odrowąż-Coates, A. Wyzwania wielokulturowe dla państwowego systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii, w: W. Żłobicki (red.) Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia, Wrocław 2013, s. 285-302.

13. Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Raport Zespolu ds Rodziny, CAFR 2012.

14. Raport o stanie badań – Instytut Badań Edukacyjnych

15. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011;

16. Uryga D. (2018). Szkoła stowarzyszeniowa jako współczesna forma szkoły środowiskowej [w] Pedagogika Społeczna nr 2(68) Rok XVII 2018, s. 179-191.

17. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. R. IV;

18. www.psiru.org - dane statystyczne dotyczące opieki nad dzieckiem w Europie.

19. Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Przybylski
Prowadzący grup: Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.