Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2F-TWY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Paradygmaty teorii wychowania. Teoria wychowania jako nauka czy jako filozofia wychowania. Typologiczne ujęcia i systematyzacja teoretycznych stanowisk teorii wychowania: orientacje i koncepcje wychowania. Podmiotowość badacza i badanego w procesie poznania. Interdyscyplinarność teorii wychowania, jej związki z innymi dziedzinami wiedzy i przynależnymi im metodologiami badań. Antropologiczne podstawy i wymiary wychowania, aksjologiczne podstawy i wymiary wychowania, teleologiczne podstawy i wymiary wychowania. Podmiotowość i podmiot w tradycji humanistycznej i interpretacjach współczesnych. Problem upodmiotowienia interpersonalnych relacji w wychowaniu. Ideały wychowania oraz ich społeczno-kulturowa postać i funkcja. Problem światopoglądowego, ideologicznego i religijnego uwikłania ideałów wychowania. Nowe wyzwania i zagrożenia dla jednostkowego rozwoju i społecznych form przystosowania człowieka. Nowe kategorie i problemy współczesnej teorii wychowania. Problem inwersji podstawowych intencji wychowania i jego dysfunkcjonalności - błędy oddziaływań wychowawczych, problem „czarnej pedagogii” i pseudowychowania.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Ma poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych wykładni teo-retycznych pojęć pedagogicznych, z uwzględnieniem ich od-niesienia do praktyki wychowania.

- Zna i rozumie wybrane antropologiczne i aksjologiczne pod-stawy wychowania i pedagogiki.

- Ma pogłębioną wiedzę na temat innych dyscyplin nauko-wych, badających specyfikę jednostkowych, społecznych i kulturowych form rozwoju człowieka.

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat założeń i twierdzeń teorii uczenia się.

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wybranych nurtów i systemów pedagogicznych i ich powiązaniu ze zjawiskami, tendencjami i przemianami zachodzącymi w przestrzeni społeczno-kulturowej.

Umiejętności

- Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych oraz projektowa-nia specjalistycznych działań pedagogicznych i psychologicznych.

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania obszarów dysfunkcjonalności i niedomagania systemu edukacyjnego, rewiduje założenia i strategie eduka-cyjne.

- Potrafi konstruować rozbudowane propozycje strategii wy-chowawczych i edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych człowieka oraz różnorodnych wyzwań społecz-no-kulturowych.

Kompetencje społeczne

- Ma pogłębioną świadomość konieczności podnoszenia kwali-fikacji zawodowych oraz dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do nowych wyzwań edukacyjnych.

- Ma świadomość własnego wpływu na kształt i kierunek zmian praktyki pedagogicznej, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra działa lub będzie działać.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza

- Ma poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych podejść teoretycznych w ramach teorii wychowania i ich implikacji praktycznych.

- Zna i rozumie związek problemów antropologicznych z aksjologicznymi i teleologicznymi podstawami teorii wychowania.

- Ma pogłębioną wiedzę na temat innych dyscyplin naukowych, badających specyfikę jednostkowych, społecznych i kulturowych form rozwoju człowieka.

Umiejętności

- Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu teorii wychowania w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych oraz projektowania specjalistycznych działań projektujących i interwencyjnych.

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania obszarów dysfunkcjonalności, które wpływają na przebieg działań projektujących i interwencyjnych.

- Potrafi konstruować rozbudowane propozycje strategii edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zagrożeń jednostkowych i społecznych.

Kompetencje społeczne

- Ma pogłębioną świadomość konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do dynamiki i przemian otaczającego świata społeczno-kulturowego.

- Ma świadomość własnej sprawczości i odpowiedzialności co do charakteru zakładanych i projektowanych wdrożeń wychowawczych, ich możliwości i zagrożeń.

Pełny opis:

Opis treści programowych

- Paradygmaty teorii wychowania i ich podstawy epistemologiczno-metodologiczne. Subdyscyplinarny dyskurs wokół statusu naukowego teoria wychowania jako przedmiotu kształcenia akademickiego (podstawowe pojęcia i dyscyplinarna charakterystyka teorii wychowania, naukowy status teorii wychowania i jej współczesne zróżnicowanie).

- Typologiczne ujęcia i systematyzacja teoretycznych stanowisk teorii wychowania: orientacje i koncepcje wychowania. Podmiotowość i podmiot w tradycji humanistycznej i interpretacjach współczesnych.

- Podmiotowość badacza i badanego w procesie konstruowania teorii wychowania. Problem upodmiotowienia interpersonalnych relacji w wychowaniu. Struktura i warunki podmiotowej sytuacji wychowania.

- Interdyscyplinarność teorii wychowania, jej związki z innymi dziedzinami wiedzy i przynależnymi im metodologiami badań.

- Antropologiczne podstawy i wymiary teorii wychowania, aksjologiczne podstawy i wymiary wychowania, teleologiczne podstawy i wymiary wychowania (antropologiczne podstawy dyskursu aksjologicznego i jego odmiany w teorii wychowania, antropologiczne podstawy dyskursu teleologicznego i jego odmiany w teorii wychowania). Wybrane problemy i orientacje aksjologiczne w współczesnej pedagogice

- Ideały wychowania oraz ich społeczno-kulturowa postać i funkcja. Proces socjalizacji jako przedmiot zainteresowania teorii wychowania. Proces wychowania jako przedmiot zainteresowania teorii wychowania.

- Antynomiczne reprezentacje/modele myślenia i działania wychowawczego. Problem inwersji podstawowych intencji wychowania i jego dysfunkcjonalności - błędy oddziaływań wychowawczych, problem „czarnej pedagogii” i pseudowychowania.

- Nowe kategorie i problemy współczesnej teorii wychowania. Problem światopoglądowego, ideologicznego i religijnego uwikłania ideałów wychowania. Teleologiczne horyzonty współczesnej teorii wychowania. Wielowymiarowość celów wychowania - taksonomie celów wychowania i problem ich operacjonalizacji.

- Nowe wyzwania i zagrożenia dla jednostkowego rozwoju i społecznych form przystosowania człowieka. Procesy rozwojowe jako przedmiot zainteresowania współczesnej teorii wychowania - transgresyjna heurystyka rozwoju jako przekraczania granic natury i samego siebie

Literatura:

Literatura:

M. Łobocki, Teoria wychowania, Kraków 2004, s. 13-28.

M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 121-176.

D. Benner, Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym, Warszawa 2015, s. 69-232.

J. Górniewicz, Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 2000, s. 13-115.

J. Górniewicz, Teoria wychowania, Olsztyn 2008, s. 5-72

E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz, 2002, s. 14-64.

B. Śliwerski, Badania porównawcze teorii wychowania, w: Pedagogika, tom. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, s. 51-58.

U. Ostrowska, Aksjologiczne podstawy wychowania, w: Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, tom 1, Gdańsk 2006, 391-415.

E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz, 2002, s. 97-132.

F. W. Kron, Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Pojęcia. Procesy. Modele, Sopot 2012, s. 81-214.

Gara J., Idea interdyscyplinarności i interdyscyplinarna natura wiedzy pedagogicznej, „Forum Pedagogiczne” 2014 nr 1, s. 35-54. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Forum_Pedagogiczne/Forum_Pedagogiczne-r2014-t1/Forum_Pedagogiczne-r2014-t1-s35-54/Forum_Pedagogiczne-r2014-t1-s35-54.pdf

Gara J., Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebie, „Przegląd Pedagogiczny” 2017 nr. 2, s. 9-33. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-93bdee2a-f53a-457b-b985-21aeafe0c1c9

Literatura uzupełniająca:

M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 2001, s. 230-269.

B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcie – znaczenie – dylematy, w: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, tom 1, Gdańsk 2006, s. 25-76.

P.P. Petrykowski, Podstawy teorii wychowania. Wprowadzenie w problematykę, Włocławek 2003, s. 13-54.

A. M. de Tchorzewski, Wstęp do teorii wychowania, Kraków 2018, s. 17-52.

B. Śliwerski, Cztery orientacje badawcze w teoriach wychowania, w: Pedagogika, tom. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, s. 28-50.

M. Łobocki, Teoria wychowania, Kraków 2004, s. 59-92.

H.-H. Kruger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005, s. 15-139.

M. Nowak, Metodologia pedagogiki między „naukowością/teoretycznością” a „praktycznością”. W: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. D. Kubinowski, M. Nowak, Kraków: 2006, s. 145-170.

Cz. Wiśniewski, Wychowanie – studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, Łódź 2009, s. 121-207.

J. Górniewicz, Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 2000, s. 13-115.

J. Gara, Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania, Warszawa 2009, s. 43-131, 102-115, 116-130.Dostęp on-line: http://www.aps.edu.pl/media/2391869/filozoficzne_podstawy.pdf

J. Gara, Antropologia i etyka - wzajemne relacje, w: red. W. Kaczyńska, Etyka służb społecznych, wyd. 2, UW, Warszawa 2010, s. 326-341.

J. Gara, Człowiek i wartości. Powinność i odpowiedzialność.” w: Opieka. Terapia. Wychowanie, 2000, nr. 4, s. 14-17.

J. Gara, O pojęciu teleologiczności pedagogicznej jako funkcji formowania transgresyjnych i autoafirmacyjnych kierunków aktywności, w: Edukacja bez granic – mimo granic, red. A. Czajkowska, D. Rondalska, Wydaw. WSB, Poznań 2008, s. 277-286.

S. Kunowski, Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003, s. 19-64.

J. Zubulewicz, Filozofia wychowania. Aksjocentryzm i pajdocentryzm, Warszawa 2002, s. 8-84.

R. Schulz, Trzy myśli o aksjologii wychowania, w: Idee pedagogiki filozoficznej, red. S. Sztobryn, B. Śliwerski, Łódź 2003, s. 151-160.

B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012, s. 67-96.

L. Kohlberg, R. Mayer, Rozwój jako cel wychowania, w: Alternatywy myślenia o/dla edukacji, red. Z. Kwieciński, Warszawa 2000, s. 21-65.

M. Nowak, Od pedagogiki celów do pedagogiki zadań i kompetencji, w: Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna. Księga dedykowana profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu, tom 1, red. E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta, Toruń 2012, s. 409-431.

K. Szmyd, Między tradycją a zmianą w teleologii wychowania, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3/2003, s. 91-104.

K.J. Tillmann, Teorie socjalizacji: społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 2005, s. 5-39, 110-171.

M. Karkowska, Socjologia wychowania. Wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna, Łódź 2007, s. 25-60.

P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja, Warszawa 2012, s. 90-135, 191-260.

A. Gromkowska-Melosik, Pat socjalizacyjny. Kontrowersje wokół społecznych konstrukcji kobiecości i męskości, w: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, tom 5, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk 2010, s. 185-200.

M. Łobocki, W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007, s. 15-53.

B. Śliwerski, Pedagogika ogólna: Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012, s. 144-284.

M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 232-287.

E. Kubiak-Szymborska, W czym wyraża się pluralizm teoretycznej wiedzy o wychowaniu, w: Wychowanie w kręgu pytań, red. E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Bydgoszcz 2013, s. 11-23.

A.M.de Tchorzewski, Wychowanie na tle różnych koncepcji rzeczywistości społecznej, w: Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji, red. A.M. de Tchorzewski, Bydgoszcz 2002, s. 39-48.

Uwagi:

Opis metod kształcenia

Metoda asymilacji wiedzy (wykład problemowy, dyskusja, praca z książką), metody oglądowe, praca w grupach, „burza mózgów”.

Nakład pracy

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30+15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy : kształcenie na odległość

Realizacja treści wykładowych na odległość:

Studenci otrzymują usos-mailem lektury w formie elektronicznej (PDF, linki on-line) oraz wykład w formie prezentacji treści (PowerPoint lub PDF).

Prezentacje wykładów wysyłane są regularnie, z uwzględnieniem terminarza zajęć, który został ustalony na początku semestru. Studenci zapoznają się z wykładami w formie prezentacji (oraz fakultatywnie z wskazanymi publikacjami w PDF) w ramach przyswajania sobie merytorycznych treści kursu oraz pracy samokształceniowej.

Egzamin końcowy: test obejmujący treści wykładowe - forma stacjonarna lub zdalna (Microsoft Forms), w zależności od odgórnych decyzji, związanych z funkcjonowaniem uczelni.

Realizacja treści ćwiczeniowych na odległość:

Dr hab. J. Gara, prof. APS

Studenci otrzymują usos-mailem lub mailem lektury z programu zajęć w formie skanu oraz węzłowe zagadnienia i sformułowane problemy, ukierunkowujące pracę samokształceniową. Korespondencja odbywa się regularnie, z uwzględnieniem terminarza zajęć.

Zaliczenie: Studenci przygotowują esej na wskazany temat w odwołaniu do treści z lektur z programu ćwiczeń. Studenci otrzymują mailowo precyzyjne wskazówki, co do charakteru i zasad napisania eseju. Studenci przesyłają drogą mailową esej najpóźniej do dnia ostatnich zajęć, przewidzianych w terminarzu zajęć.

Dr Edyta Zawadzka

Studenci otrzymują w trakcie weekendu poprzedzającego zajęcia na grupowe (tylko I cykl) i uczelniane adresy e-mail skany przeznaczonych do lektury tekstów z programu zajęć (w II cyklu w postaci linku do OneDrive) oraz zadania rekonstrukcyjno-refleksyjne do samodzielnej lub grupowej realizacji. Jakość i poprawność merytoryczna wykonania zadań jest weryfikowana przez prowadzącą.

Zaliczenie: Studenci przygotowują esej z zakresu wybranych problemów teorii wychowania, który przesyłają na adres prowadzącej do 26.04.2020 (I cykl) oraz 01.06.2020 (II cykl)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza

- Ma poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych podejść teoretycznych w ramach teorii wychowania i ich implikacji praktycznych.

- Zna i rozumie związek problemów antropologicznych z aksjologicznymi i teleologicznymi podstawami teorii wychowania.

- Ma pogłębioną wiedzę na temat innych dyscyplin naukowych, badających specyfikę jednostkowych, społecznych i kulturowych form rozwoju człowieka.

Umiejętności

- Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu teorii wychowania w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych oraz projektowania specjalistycznych działań projektujących i interwencyjnych.

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania obszarów dysfunkcjonalności, które wpływają na przebieg działań projektujących i interwencyjnych.

- Potrafi konstruować rozbudowane propozycje strategii edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zagrożeń jednostkowych i społecznych.

Kompetencje społeczne

- Ma pogłębioną świadomość konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do dynamiki i przemian otaczającego świata społeczno-kulturowego.

- Ma świadomość własnej sprawczości i odpowiedzialności co do charakteru zakładanych i projektowanych wdrożeń wychowawczych, ich możliwości i zagrożeń.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

- Paradygmaty teorii wychowania i ich podstawy epistemologiczno-metodologiczne. Subdyscyplinarny dyskurs wokół statusu naukowego teoria wychowania jako przedmiotu kształcenia akademickiego (podstawowe pojęcia i dyscyplinarna charakterystyka teorii wychowania, naukowy status teorii wychowania i jej współczesne zróżnicowanie).

- Typologiczne ujęcia i systematyzacja teoretycznych stanowisk teorii wychowania: orientacje i koncepcje wychowania. Podmiotowość i podmiot w tradycji humanistycznej i interpretacjach współczesnych.

- Podmiotowość badacza i badanego w procesie konstruowania teorii wychowania. Problem upodmiotowienia interpersonalnych relacji w wychowaniu. Struktura i warunki podmiotowej sytuacji wychowania.

- Interdyscyplinarność teorii wychowania, jej związki z innymi dziedzinami wiedzy i przynależnymi im metodologiami badań.

- Antropologiczne podstawy i wymiary teorii wychowania, aksjologiczne podstawy i wymiary wychowania, teleologiczne podstawy i wymiary wychowania (antropologiczne podstawy dyskursu aksjologicznego i jego odmiany w teorii wychowania, antropologiczne podstawy dyskursu teleologicznego i jego odmiany w teorii wychowania). Wybrane problemy i orientacje aksjologiczne w współczesnej pedagogice

- Ideały wychowania oraz ich społeczno-kulturowa postać i funkcja. Proces socjalizacji jako przedmiot zainteresowania teorii wychowania. Proces wychowania jako przedmiot zainteresowania teorii wychowania.

- Antynomiczne reprezentacje/modele myślenia i działania wychowawczego. Problem inwersji podstawowych intencji wychowania i jego dysfunkcjonalności - błędy oddziaływań wychowawczych, problem „czarnej pedagogii” i pseudowychowania.

Literatura:

Literatura:

M. Łobocki, Teoria wychowania, Kraków 2004, s. 13-28.

M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 121-176.

J. Górniewicz, Teoria wychowania, Olsztyn 2008, s. 5-72

E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz, 2002, s. 14-64.

B. Śliwerski, Badania porównawcze teorii wychowania, w: Pedagogika, tom. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, s. 51-58.

E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz, 2002, s. 97-132.

F. W. Kron, Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Pojęcia. Procesy. Modele, Sopot 2012, s. 81-214.

Gara J., Idea interdyscyplinarności i interdyscyplinarna natura wiedzy pedagogicznej, „Forum Pedagogiczne” 2014 nr 1, s. 35-54. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Forum_Pedagogiczne/Forum_Pedagogiczne-r2014-t1/Forum_Pedagogiczne-r2014-t1-s35-54/Forum_Pedagogiczne-r2014-t1-s35-54.pdf

Gara J., Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebie, „Przegląd Pedagogiczny” 2017 nr. 2, s. 9-33. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-93bdee2a-f53a-457b-b985-21aeafe0c1c9

Literatura uzupełniająca:

M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 2001, s. 230-269.

B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcie – znaczenie – dylematy, w: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, tom 1, Gdańsk 2006, s. 25-76.

P.P. Petrykowski, Podstawy teorii wychowania. Wprowadzenie w problematykę, Włocławek 2003, s. 13-54.

A. M. de Tchorzewski, Wstęp do teorii wychowania, Kraków 2018, s. 17-52.

B. Śliwerski, Cztery orientacje badawcze w teoriach wychowania, w: Pedagogika, tom. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, s. 28-50.

M. Łobocki, Teoria wychowania, Kraków 2004, s. 59-92.

H.-H. Kruger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005, s. 15-139.

M. Nowak, Metodologia pedagogiki między „naukowością/teoretycznością” a „praktycznością”. W: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. D. Kubinowski, M. Nowak, Kraków: 2006, s. 145-170.

Cz. Wiśniewski, Wychowanie – studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, Łódź 2009, s. 121-207.

J. Górniewicz, Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 2000, s. 13-115.

J. Gara, Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania, Warszawa 2009, s. 43-131, 102-115, 116-130. Dostęp on-line: http://www.aps.edu.pl/media/2391869/filozoficzne_podstawy.pdf

J. Gara, Antropologia i etyka - wzajemne relacje, w: red. W. Kaczyńska, Etyka służb społecznych, wyd. 2, UW, Warszawa 2010, s. 326-341.

J. Gara, Człowiek i wartości. Powinność i odpowiedzialność.” w: Opieka. Terapia. Wychowanie, 2000, nr. 4, s. 14-17.

J. Gara, O pojęciu teleologiczności pedagogicznej jako funkcji formowania transgresyjnych i autoafirmacyjnych kierunków aktywności, w: Edukacja bez granic – mimo granic, red. A. Czajkowska, D. Rondalska, Wydaw. WSB, Poznań 2008, s. 277-286.

S. Kunowski, Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003, s. 19-64.

J. Zubulewicz, Filozofia wychowania. Aksjocentryzm i pajdocentryzm, Warszawa 2002, s. 8-84.

R. Schulz, Trzy myśli o aksjologii wychowania, w: Idee pedagogiki filozoficznej, red. S. Sztobryn, B. Śliwerski, Łódź 2003, s. 151-160.

B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012, s. 67-96.

L. Kohlberg, R. Mayer, Rozwój jako cel wychowania, w: Alternatywy myślenia o/dla edukacji, red. Z. Kwieciński, Warszawa 2000, s. 21-65.

M. Nowak, Od pedagogiki celów do pedagogiki zadań i kompetencji, w: Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna. Księga dedykowana profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu, tom 1, red. E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta, Toruń 2012, s. 409-431.

K. Szmyd, Między tradycją a zmianą w teleologii wychowania, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3/2003, s. 91-104.

K.J. Tillmann, Teorie socjalizacji: społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 2005, s. 5-39, 110-171.

M. Karkowska, Socjologia wychowania. Wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna, Łódź 2007, s. 25-60.

P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja, Warszawa 2012, s. 90-135, 191-260.

A. Gromkowska-Melosik, Pat socjalizacyjny. Kontrowersje wokół społecznych konstrukcji kobiecości i męskości, w: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, tom 5, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk 2010, s. 185-200.

M. Łobocki, W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007, s. 15-53.

B. Śliwerski, Pedagogika ogólna: Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012, s. 144-284.

M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 232-287.

E. Kubiak-Szymborska, W czym wyraża się pluralizm teoretycznej wiedzy o wychowaniu, w: Wychowanie w kręgu pytań, red. E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Bydgoszcz 2013, s. 11-23.

A.M.de Tchorzewski, Wychowanie na tle różnych koncepcji rzeczywistości społecznej, w: Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji, red. A.M. de Tchorzewski, Bydgoszcz 2002, s. 39-48.

Uwagi:

Opis metod kształcenia

Metoda asymilacji wiedzy (wykład problemowy, dyskusja, praca z książką), metody oglądowe, praca w grupach, „burza mózgów”.

Nakład pracy

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30+15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy : kształcenie na odległość

Realizacja treści wykładowych na odległość:

Studenci otrzymują usos-mailem lektury w formie elektronicznej (PDF, linki on-line) oraz wykład w formie prezentacji treści (PowerPoint lub PDF).

Prezentacje wykładów wysyłane są regularnie, z uwzględnieniem terminarza zajęć, który został ustalony na początku semestru. Studenci zapoznają się z wykładami w formie prezentacji (oraz fakultatywnie z wskazanymi publikacjami w PDF) w ramach przyswajania sobie merytorycznych treści kursu oraz pracy samokształceniowej.

Egzamin końcowy: test obejmujący treści wykładowe - forma stacjonarna lub zdalna (Microsoft Forms), w zależności od odgórnych decyzji, związanych z funkcjonowaniem uczelni.

Realizacja treści ćwiczeniowych na odległość:

Dr Agnieszka Zamarian

Sposób prowadzenia zajęć - asynchroniczny: regularnie, zgodnie z planem ćwiczeń na adres mailowy grupy lub usos-mailem (w zależności od ustaleń poczynionych z poszczególnymi grupami) przesyłane są: 1) skany tekstów źródłowych do samodzielnego przeczytania, 2) zagadnienia do przemyślenia w trakcie lektury tekstów źródłowych i 3) prezentacje multimedialne ułatwiające recepcję treści tekstów źródłowych. Studenci podejmują pracę samokształceniową.

Forma zaliczenia: do 30 czerwca 2020 studenci przesyłają opracowanie wybranych zagadnień na adres mailowy prowadzącego: aszewczak@aps.edu.pl.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.