Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań nauk społecznych z elementami statystyki -1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2F-MS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań nauk społecznych z elementami statystyki -1
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rekapitulacja wiadomości z przedmiotu Metody badań pedagogicznych odnośnie procedury badawczej pedagogiki i kluczowych metod badań pedagogicznych oraz nabycie wiadomości i umiejętności stosowania opisu i wnioskowania statystycznego w zakresie koniecznym do zaplanowania, przeprowadzenia i opracowania wyników pracy magisterskiej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Procedura badawcza pedagogiki w zastosowaniu do planowania prac magisterskich. Przegląd podstawowych informacji o stosowanych metodach i technikach badawczych (definicja, rodzaje, wady i zalety, sposób planowania, sposób przeprowadzania badań, sposób opracowywania wyników). Wprowadzenie do statystyki i opisu statystycznego.

Wskaźniki położenia, rozproszenia

dla danych nominalnych. Współzależność dla danych nominalnych - chi kwadrat i siła związku. Wskaźniki położenia, rozproszenia dla danych ilościowych. Współzależność dla danych ilościowych - współczynnik r Pearsona.

Literatura:

A. Góralski /red/Metody badań pedagogicznych w zarysie

E. Babbie Podstawy badań społecznych Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2009

A. Góralski Metody opisu i wnioskowania statystycznego dla pedagogów i psychologów

Literatura uzupełniająca

P. Francuz, R. Mackiewicz Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce Wyd. KUL Lublin 2007

J. Brzeziński Metodologia badań psychologicznych Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procedury postępowania badawczego.

- Zna podstawowe metody opracowywania i prezentacji wy-ników badań (obserwacji bezpośredniej, skal szacunkowych, ankiety, wywiadu, socjometrii, testów osiągnięć szkolnych, eksperymentu pedagogicznego).

- Zna podstawowe metody opisu statystycznego i wnioskowania statystycznego.

Umiejętności

- Potrafi zaprojektować procedurę postępowania badawczego, dobierać metody badań i metody opracowania wyników ade-kwatne do sformułowanych problemów badawczych, potrafi opracować wyniki badań.

- Potrafi dobrać odpowiednie wskaźniki opisu statystycznego do opracowania badań, policzyć i zinterpretować wyniki wskaźników opisu statystycznego w celu analizy całościowej struktury zebranych danych.

- Zna procedurę i sposób stosowania podstawowych testów statystycznych. Prawidłowo wyciąga wnioski dotyczące próby i populacji.

Kompetencje społeczne

- Ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy z zakresu metodologii badań nauk społecznych, rozumie po-trzebę wiedzy i umiejętności rozwoju w tym zakresie.

- Dostrzega własną odpowiedzialność za podejmowane działania badawcze, dostrzega dylematy etyczne związane ze stosowaniem metod badawczych, pozyskiwaniem danych, opracowaniem wyników badań i wykorzystywaniem cudzych opracowań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie kolokwiów i ocenianych prac domowych. Każdy student musi zaliczyć e-learning: ścieżka Opis statystyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wiedza i umiejętności oceniane na podstawie prac studentów oraz zaliczenia e-learningu

Kompetencje społeczne oceniane w trakcie wypowiedzi ustnych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Procedura badawcza pedagogiki w zastosowaniu do planowania prac magisterskich. Przegląd podstawowych informacji o stosowanych metodach i technikach badawczych ( definicja, rodzaje, wady i zalety, sposób planowania, sposób przeprowadzania badań, sposób opracowywania wyników). Wprowadzenie do statystyki i opisu statystycznego. Wskaźniki położenia, rozproszenia dla danych nominalnych. Współzależność dla danych nominalnych - chi kwadrat i siła związku. Wskaźniki położenia, rozproszenia i współzależności dla danych porządkowych (mediana, rozstęp, współczynnik korelacji rangowej Rs Spearmana) Wskaźniki położenia, rozproszenia, asymetrii dla danych ilościowych. ( Średnia, dominanta, mediana, rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik skośności i asymetrii) Współzależność dla danych ilościowych - współczynnik r Pearsona

Literatura:

A. Góralski Wiarygodne wnoskowanie z danych Poradnik humanisty Wyd. Universitas Rediviva Warszawa 2016

A.Krajewska Statystyka dla pedagogów Trans Humana Białystok 1997

P.Francuz, R.Mackiewicz Liczby nie wiedzą skąd pochodzą Wyd. KUL Lublin 2007

E.Babbie Podstawy badań społecznych PWnWarszawa 2009

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

- podające: elementy wykładu z prezentacją i wyjaśnieniem przypadków kluczowych

- ćwiczenia: liczenie i interpretacja uzyskanych danych

- dyskusja optymalnych sposobów opracowania prac

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Faza przedmiotu (1) to rekapitulacja wiadomości z metod badań pedagogicznych oraz nabycie wiadomości i umiejętności stosowania opisu statystycznego czyli doboru, liczenia i interpretacji wskaźników charakteryzujących próby badane

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych nominalnych: kategoria modalna, częstość kategorii modalnej, dyspersja względna klasyfikacji

3.Wskaźniki współzależności dla danych nominalnych: chi kwadrat i współczynniki siły związku

4. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych ilościowych: średnia arytmetyczna, dominanta, mediana, rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności i obszar przeciętnej zmienności

5. Wskaźniki skośności / asymetrii i wskaźniki współzależności dla danych ilościowych: współczynnik skośności, współczynnik asymetrii , współczynnik korelacji liniowej i współczynnik determinacji

Literatura:

A. Góralski Wiarygodne wnoskowanie z danych Poradnik humanisty Wyd. Universitas Rediviva Warszawa 2016

A.Krajewska Statystyka dla pedagogów Trans Humana Białystok 1997

P.Francuz, R.Mackiewicz Liczby nie wiedzą skąd pochodzą Wyd. KUL Lublin 2007

E.Babbie Podstawy badań społecznych PWnWarszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Karolina Jabłońska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Semestr zimowy poświęcony jest na rekapitulację podstawowych informacji z metod badań pedagogicznych i poznanie kluczowych wskaźników opisu statystycznego

Pełny opis:

Treści programowe

1/2. Cel i pojęcie metodologii oraz procedura badań pedagogicznych

3/4 Metody badań - techniki, realizacja i sposób opracowania wyników

5. Wprowadzenie do statystyki - podstawowe pojęcia

6. Wprowadzenie do opisu statystycznego

7. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych nominalnych

8. Wskaźniki współzależności dla danych nominalnych

9. Wskaźniki położenia, rozproszenia i współzależności dla danych

porządkowych

10. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych ilościowych

11. Wskaźniki skośności, asymetrii i koncentracji dla danych ilościowych

12. Wskaźniki współzależności dla danych ilościowych

13. Całkowita struktura danych - zasady prezentacji

14. Zasady doboru sposobu opracowania do konkretnego problemu

15. Zaliczenie przedmiotu

Uwagi:

Zajęcia realizowane zdalnie , w trybie synchronicznym

kod przedmiotu im7oqbm

Metody:

prezentacja zagadnień teoretycznych połączona z analizą konkretnych przykładów, sposobu liczenia i interpretacji wyników

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Karolina Jabłońska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Faza przedmiotu (1) to rekapitulacja wiadomości z metod badań pedagogicznych oraz nabycie wiadomości i umiejętności stosowania opisu statystycznego czyli doboru, liczenia i interpretacji wskaźników charakteryzujących próby badane

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych nominalnych: kategoria modalna, częstość kategorii modalnej, dyspersja względna klasyfikacji

3.Wskaźniki współzależności dla danych nominalnych: chi kwadrat i współczynniki siły związku

4. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych ilościowych: średnia arytmetyczna, dominanta, mediana, rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności i obszar przeciętnej zmienności

5. Wskaźniki skośności / asymetrii i wskaźniki współzależności dla danych ilościowych: współczynnik skośności, współczynnik asymetrii , współczynnik korelacji liniowej i współczynnik determinacji

Literatura:

A. Góralski Wiarygodne wnoskowanie z danych Poradnik humanisty Wyd. Universitas Rediviva Warszawa 2016

A.Krajewska Statystyka dla pedagogów Trans Humana Białystok 1997

P.Francuz, R.Mackiewicz Liczby nie wiedzą skąd pochodzą Wyd. KUL Lublin 2007

E.Babbie Podstawy badań społecznych PWnWarszawa 2009

Uwagi:

Nauczanie zdalne w trybie synchronicznym

Linki:

gr. 1

gr. 2 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae30dd556eec643ea81a4ae835569cfc4%40thread.tacv2/conversations?groupId=7da417c4-cf00-4fe1-85bc-e231917a3037&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr. 3 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9d1991e629274fda9724cb77a21e5036%40thread.tacv2/conversations?groupId=05b547da-2455-4079-9db2-05281a0df482&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr. 4

gr. 5

gr. 6

gr.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jabłońska
Prowadzący grup: Małgorzata Korko, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z opisem statystycznym. W trakcie spotkań studenci poznają wskaźniki opisu statystycznego dla danych nominalnych, porządkowych oraz ilościowych, zasady opracowania oraz prezentacji danych uzyskanych w badaniach. Przedmiot stanowi także ugruntowanie wiedzy metodologicznej w zakresie metod badań pedagogicznych.

Pełny opis:

Treści programowe

1/2. Cel i pojęcie metodologii oraz procedura badań pedagogicznych

3/4 Metody badań - techniki, realizacja i sposób opracowania wyników

5. Wprowadzenie do statystyki - podstawowe pojęcia

6. Wprowadzenie do opisu statystycznego

7. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych nominalnych

8. Wskaźniki współzależności dla danych nominalnych

9. Wskaźniki położenia, rozproszenia i współzależności dla danych

porządkowych

10. Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych ilościowych

11. Wskaźniki skośności, asymetrii i koncentracji dla danych ilościowych

12. Wskaźniki współzależności dla danych ilościowych

13. Całkowita struktura danych - zasady prezentacji

14. Zasady doboru sposobu opracowania do konkretnego problemu

15. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007) Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą, Lublin: Wydawnictwo KUL

Babbie, E. (2008) Podstawy badań społecznych, Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2006) Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków: Impuls

Łobocki, M. (2000) Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Impuls

Pilch, T., Bauman, T. (2001) Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Góralski, A. (2000) Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa: Universitas Rediviva

Uwagi:

Metody:

prezentacja zagadnień teoretycznych połączona z analizą konkretnych przykładów, sposobu liczenia i interpretacji wyników

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Gop, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)