Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rehabilitacja społeczna osób dorosłych z niepełnosprawnościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-RSN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rehabilitacja społeczna osób dorosłych z niepełnosprawnościami
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla II r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Potrzeby człowieka dorosłego z niepełnosprawnością. Wspólne i swoiste potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie opieki, pielęgnacji i wsparcia. Autonomia oraz możliwości i ograniczenia w jej realizacji.

- Potrzeby psychoseksualne osób z niepełnosprawnością – formy realizacji, indywidualne i społeczne uwarunkowania problemu

- Potrzeby zdrowotne osób z niepełnosprawnością (w tym potrzeby w zakresie zdrowia seksualnego) oraz osobowe i strukturalne uwarunkowania ich realizacji.

- Indywidualne i społeczne znaczenie normalizacji i społecznego uczestnictwa życia dorosłych z niepełnosprawnością.

- Zagrożenia procesu normalizacji z perspektywy osoby z niepełno-sprawnością.

- Stowarzyszenia i organizacje działające w Polsce i w innych krajach (narodowe oraz międzynarodowe) na rzecz osób z niepełnosprawnością.

- Udział osób z niepełnosprawnością w życiu obywatelskim. Self-adwokatura osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście indywidualnym i społecznym. Znaczenie badań partycypacyjnych oraz możliwości i ograniczenia ich podejmowania.

- Rozwiązania związane z ograniczaniem zdolności do czynności prawnych oraz przesłanki i konsekwencje ich stosowania. Koncepcja wspieranego podejmowania decyzji.

- Projektowanie przestrzeni informacyjnej i materialnej, zgodnie z potrzebami wynikającymi z ograniczeń intelektualnych, sensorycznych i ruchowych.

- Aktywność kulturalna i sportowa osób z niepełnosprawnością. Osiągnięcia osób z niepełnosprawnością w zakresie kultury, sztuki i sportu. Rehabilitacyjne znaczenie udziału w kulturze, sztuce i sporcie.

- Osobowe, środowiskowe i prawno-organizacyjne bariery w dostępie osób z niepełnosprawnością do udziału w kulturze, sztuce i sporcie.

- Szczególne problemy dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Przemoc wobec dorosłych osób z niepełnosprawnością (w tym starszych). Przemoc w kontekście formalnych i nieformalnych relacji opiekuńczych.

- Potrzeby rodzin generacyjnych dorosłych osób z niepełnosprawnością. Uwarunkowania i znaczenie procesu planowania opieki w rodzinach generacyjnych.

- Rodzina prokreacji osoby z niepełnosprawnością - Znaczenie rodziny prokreacji w kontekście normalizacji życia osoby z niepełnosprawnością. Trudności i potrzeby wsparcia w zakresie realizacji funkcji i zadań. Wsparcie rodzin prokreacyjnych osób z niepełnosprawnością. Osobiste i społeczne uwarunkowania ról rodzicielskich i małżeńskich osób z niepełnosprawnością.

- Systemy wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością: rodzina, grupy samopomocowe i wolontariusze, system pomocy pozarządowej, formalny system pomocy, system edukacji i rehabilitacji, pomoc socjalna, system rentowy, środowiskowe domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej.

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy opieki i wsparcia osób dorosłych starzejących się i starych z niepełnosprawnością. Instytucje opiekuńcze i alternatywne formy życia w Polsce oraz w innych krajach (domy pomocy społecznej, mieszkalnictwo chronione, asysta osobista).

- Projekty i programy realizowane w Polsce i w innych krajach ukierunkowane na realizację potrzeb osób dorosłych z niepełnosprawnością.

- Opieka i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością.

- Stowarzyszenia i organizacje działające w Polsce i w innych krajach (narodowe oraz międzynarodowe) na rzecz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi opisać potrzeby człowieka dorosłego z niepełnosprawnością: wspólne i swoiste potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie opieki, pielęgnacji i wsparcia, a także możliwości i ograniczenia w realizacji autonomii, potrzeby psychoseksualne osób z niepełnosprawnościami – formy realizacji, indywidualne i społeczne uwarunkowania problemu, potrzeby zdrowotne osób z niepełnosprawnościami, w tym w zakresie zdrowia seksualnego, oraz osobowe i strukturalne uwarunkowania ich realizacji.

Potrafi opisać znacznie aktywności kulturalnej i sportowej osób z niepełnosprawnościami: ich osiągnięcia w zakresie kultury, sztuki i sportu, rehabilitacyjne znaczenie udziału w kulturze, sztuce i sporcie, osobowe, środowiskowe i prawno-organizacyjne bariery w dostępie do udziału w kulturze, sztuce i sporcie.

Potrafi opisać znaczenie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu obywatelskim i projektowania przestrzeni informacyjnej i materialnej zgodnie z potrzebami wynikającymi z ograniczeń intelektualnych, sensorycznych i ruchowych.

Rozumie indywidualne i społeczne znaczenie normalizacji i społecznego uczestnictwa życia dorosłych z niepełnosprawnościami; zagrożenia procesu normalizacji z perspektywy osoby z niepełnosprawnością; rolę rodziny w realizacji specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Posługuje się usystematyzowaną terminologią z zakresu procesu kompleksowej rehabilitacji oraz rehabilitacji społecznej.

Zna i rozumie współczesne tendencje w rehabilitacji społecznej w świetle wybranych koncepcji teoretycznych i badań naukowych.

W pogłębionym stopniu zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne podstawy oddziaływań w zakresie rehabilitacji społecznej.

Potrafi scharakteryzować instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy opieki i wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnościami, opisać instytucje opiekuńcze i alternatywne formy życia w Polsce oraz w innych państwach (domy pomocy społecznej, mieszkalnictwo chronione, asysta osobista); scharakteryzować przykładowe programy realizowane w Polsce i w innych państwach ukierunkowane na realizację potrzeb osób dorosłych z niepełnosprawnościami, przedstawia zadania realizowane przez główne stowarzyszenia i organizacje działające w Polsce i w innych państwach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zna problematykę związaną z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w rodzinie generacyjnej i prokreacyjnej, rozumie znaczenie rodziny generacyjnej i prokreacji w kontekście normalizacji życia osoby z niepełnosprawnością; zna osobiste i społeczne uwarunkowania ról rodzicielskich i małżeńskich osób z niepełnosprawnościami, potrafi opisać trudności i potrzeby wsparcia w zakresie realizacji funkcji i zadań.

Zna system wsparcia rodzin generacyjnych i prokreacyjnych osób z niepełnosprawnościami, uwarunkowania i znaczenie procesu planowania opieki w rodzinach prokreacyjnych i generacyjnych.

Umiejętności

Trafnie wypowiada się na temat kluczowych zagadnień dotyczących rehabilitacji społecznej.

Umie zaprezentować własne rozwiązania w kontekście znanych teorii rehabilitacji społecznej.

Uznaje i ocenia dorobek naukowy i praktyczny w dziedzinie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością.

Zaprojektować działania wspierające dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Kompetencje społeczne

Uznaje konieczność zachowania zasad etyki zawodowej.

Uznaje znaczenie ciągłego poszerzania wiedzy dla własnego rozwoju zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Prowadzący grup: Klaudia Majewska, Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Prowadzący grup: Monika Gałkowska, Klaudia Majewska, Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.