Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji informatycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-MIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji informatycznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 4 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Kształtowanie celowego i właściwego posługiwania się przez uczniów typowymi aplikacjami komputerowymi do komponowania ilustracji graficznych, pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, korzystania z usług w sieciach komputerowych, oraz pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji.

- Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji informatycznej na I etapie edukacyjnym.

- Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie edukacji informatycznej.

- Rozwiązywanie sytuacji problemowych w otoczeniu uczniów drogą tworzenia algorytmu – używanie języka blokowo-wizualnego programowania.

- Inspirowanie i angażowanie uczniów do kreatywności i rozwoju myślenia komputacyjnego.

- Integrowanie zajęć edukacji informatycznej z elementami innych edukacji, jak i z aktywnościami wizualnymi, słuchowymi i kinestetycznymi.

- Promowanie i kształtowanie u uczniów postawy obywatelskiej i prospołecznej oraz odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna cele i treści edukacji informatycznej zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I-III szkoły podstawowej.

Wie, które programy komputerowe do rysowania, pisania tekstu, wykonywania obliczeń, przeglądania Internetu, przesyłania poczty elektronicznej można wykorzystać w pracy z dziećmi, w tym z uczniami z niepełnosprawnością.

Zna wybrany blokowo-wizualny język programowania dla dzieci.

Umiejętności

Potrafi planować i realizować zajęcia z zakresu edukacji informatycznej dzieci.

Kompetencje społeczne

Krytycznie ocenia własną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy dydaktycznej z uczniem.

Jest gotów do realizacji zadań zawodowych związanych z prowadzeniem edukacji informatycznej dzieci.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Marlena Hlebowicz, Anna Makaruk, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- obecność i aktywność na zajęciach;

- ocena projektu zajęć informatycznych

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Omówienie podstawy programowej zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym

2. Analiza wybranych programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych

3. Integracja treści pozainformatycznych

4. Projekt cyklu zajęć informatycznych - planowanie i realizowanie zajęć ze szczególnym uwzględnieniem treści z zakresu kodowania informacji i języków programowania, np. Baltie, Scratch.

Literatura:

Autorskie instrukcje do zajęć przygotowywane przez prowadzących.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Świć A. (2017), Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole: Wydawnictwo Nowik

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Jąder, M. (2009). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Impuls.

Taraszkiewicz, M. (1998). Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: CODN.

WINKLER M., COMMICHAU A. (2008). Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji.

Kraków: Wydaw. WAM.

Uwagi:

W związku z pandemią COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

Kształcenie zdalne przebiega w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć oraz z zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Szczegółowe informacje (w tym linki do zespołów) dla poszczególnych grup zajęciowych prowadzący zamieszczają w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty/Informacje o grupie.

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 15;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 12;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 12;

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 12.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Monika Rebizant, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- obecność i aktywność na zajęciach;

- ocena projektu zajęć informatycznych.

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Omówienie podstawy programowej zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym

2. Analiza wybranych programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych

3. Integracja treści pozainformatycznych

4. Projekt cyklu zajęć informatycznych - planowanie i realizowanie zajęć ze szczególnym uwzględnieniem treści z zakresu kodowania informacji i języków programowania, np. Baltie, Scratch.

Literatura:

Autorskie instrukcje do zajęć przygotowywane przez prowadzących.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Świć A. (2017), Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole: Wydawnictwo Nowik

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Jąder, M. (2009). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Impuls.

Taraszkiewicz, M. (1998). Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: CODN.

WINKLER M., COMMICHAU A. (2008). Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji.

Kraków: Wydaw. WAM.

Uwagi:

W związku z pandemią COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

Kształcenie zdalne przebiega w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć oraz z zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Szczegółowe informacje (w tym linki do zespołów) dla poszczególnych grup zajęciowych prowadzący zamieszczają w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty/Informacje o grupie.

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 9;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 15;

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 11.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Monika Rebizant, Maria Trzcińska-Król, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- aktywność na zajęciach;

- ocena projektu zajęć informatycznych

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Omówienie podstawy programowej zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym

2. Analiza wybranych programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych

3. Wprowadzenie w tajniki programowania i działania robotów edukacyjnych, np. ozobotów, photonów.

4. Integracja treści pozainformatycznych

5. Projekt cyklu zajęć informatycznych - planowanie i realizowanie zajęć ze szczególnym uwzględnieniem treści z zakresu kodowania informacji i języków programowania, np. Baltie, Scratch.

Literatura:

Autorskie instrukcje do zajęć przygotowywane przez prowadzących.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Świć A. (2017), Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole: Wydawnictwo Nowik

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Jąder, M. (2009). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Impuls.

Taraszkiewicz, M. (1998). Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: CODN.

WINKLER M., COMMICHAU A. (2008). Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji.

Kraków: Wydaw. WAM.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 15;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 12;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 12;

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 12.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Monika Rebizant, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- aktywność na zajęciach;

- ocena projektu zajęć informatycznych

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Omówienie podstawy programowej zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym

2. Analiza wybranych programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych

3. Wprowadzenie w tajniki programowania i działania robotów edukacyjnych, np. ozobotów, photonów.

4. Integracja treści pozainformatycznych

5. Projekt cyklu zajęć informatycznych - planowanie i realizowanie zajęć ze szczególnym uwzględnieniem treści z zakresu kodowania informacji i języków programowania, np. Baltie, Scratch.

Literatura:

Autorskie instrukcje do zajęć przygotowywane przez prowadzących.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Świć A. (2017), Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole: Wydawnictwo Nowik

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Jąder, M. (2009). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Impuls.

Taraszkiewicz, M. (1998). Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: CODN.

WINKLER M., COMMICHAU A. (2008). Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji.

Kraków: Wydaw. WAM.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 9;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 12;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 12;

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 11.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Anna Makaruk, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- aktywność na zajęciach;

- ocena scenariusza zajęć edukacji informatycznej

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Omówienie podstawy programowej zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym

2. Analiza wybranych programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych

3. Nauka kodowania poprzez zabawę i aktywność ruchową

4. Gry i zabawy wprowadzające w tematykę programowania

5. Aplikacje wspierające naukę programowania

6. Nauka programowania z pomocą robotów

7. Planowanie i realizowanie zajęć z edukacji informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem treści z zakresu kodowania informacji i języków programowania (projektowanie scenariusza lekcji)

Literatura:

Autorskie instrukcje do zajęć przygotowywane przez prowadzących.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Świć A. (2017), Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole: Wydawnictwo Nowik

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Jąder, M. (2009). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Impuls.

Taraszkiewicz, M. (1998). Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: CODN.

WINKLER M., COMMICHAU A. (2008). Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji.

Kraków: Wydaw. WAM.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 15;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 5

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Anna Makaruk, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- aktywność na zajęciach;

- ocena scenariusza zajęć edukacji informatycznej

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Omówienie podstawy programowej zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym

2. Analiza wybranych programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych

3. Nauka kodowania poprzez zabawę i aktywność ruchową

4. Gry i zabawy wprowadzające w tematykę programowania

5. Aplikacje wspierające naukę programowania

6. Nauka programowania z pomocą robotów

7. Planowanie i realizowanie zajęć z edukacji informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem treści z zakresu kodowania informacji i języków programowania (projektowanie scenariusza lekcji)

Literatura:

Autorskie instrukcje do zajęć przygotowywane przez prowadzących.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Świć A. (2017), Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole: Wydawnictwo Nowik

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Jąder, M. (2009). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Impuls.

Taraszkiewicz, M. (1998). Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: CODN.

WINKLER M., COMMICHAU A. (2008). Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji.

Kraków: Wydaw. WAM.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 9;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 5

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 4

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Anna Makaruk, Monika Rebizant, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- obecność na zajęciach;

- wykonywanie podczas zajęć bieżących zadań;

- ocena scenariusza zajęć edukacji informatycznej

Pełny opis:

OPIS REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH:

1. Omówienie podstawy programowej zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym.

2. Analiza wybranych programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych.

3. Nauka kodowania poprzez zabawę i aktywność ruchową.

4. Gry i zabawy wprowadzające w tematykę programowania.

5. Aplikacje wspierające naukę programowania.

6. Nauka programowania z pomocą robotów.

7. AI, AR i VR w edukacji.

8. Planowanie i realizowanie zajęć z edukacji informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem treści z zakresu kodowania informacji i języków programowania (projektowanie scenariusza lekcji)

Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Jąder, M. (2009). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków: Impuls

Liukas L. (2016) Hello Ruby. Programowanie dla dzieci. Sierra Madre

Świć A. (2019) Kodowanie na dywanie. Od kodowania na macie do Scratch Juniora. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2020) Kodowanie na dywanie. Vademecum. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2021) Kodowanie na dywanie. Obrazki w rymowankach ukryte. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Świć A. (2022) Kodowanie na dywanie. W przedszkolu. Lublin: Wydawnictwo EduSense

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 15

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 5

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Anna Makaruk, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- obecność na zajęciach;

- wykonywanie podczas zajęć bieżących zadań;

- ocena scenariusza zajęć edukacji informatycznej

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Omówienie podstawy programowej zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym.

2. Analiza wybranych programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych.

3. Nauka kodowania poprzez zabawę i aktywność ruchową.

4. Gry i zabawy wprowadzające w tematykę programowania.

5. Aplikacje wspierające naukę programowania.

6. Nauka programowania z pomocą robotów.

7. AI, AR i VR w edukacji.

8. Planowanie i realizowanie zajęć z edukacji informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem treści z zakresu kodowania informacji i języków programowania (projektowanie scenariusza lekcji)

Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Świć A. (2017), Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole: Wydawnictwo Nowik

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 9;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 3

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 6

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-22 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-22 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)