Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-EMG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

B. Toczyska, „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk, 2000.

Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S..:Prawidła poprawnej wymowy polskiej.", Kraków,1995.

Literatura uzupełniająca:

M. Walczak- Deleżyńska,„Aby język giętki”, Wrocław, 2001.

Pełny opis:

- Podstawowe zagadnienia dotyczące prawidłowej emisji, higieny głosu i dykcji.

- Ćwiczeni oddechowo-emisyjne.

- Ćwiczeń usprawniających aparat mowy.

- Predyspozycji studentów i kierunki indywidualnej pracy w obszarze emisji i higieny głosu oraz dykcji.

- Ćwiczenia z autoprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia głosu.

- Ćwiczenia doskonalące emisję głosu - wygłoszenie fragmentu wiersza lub prozy z zachowaniem wymogów prawidłowej emisji i higieny głosu.

Literatura:

B. Toczyska, „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk, 2000.

Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S..:Prawidła poprawnej wymowy polskiej.", Kraków,1995.

Literatura uzupełniająca:

M. Walczak- Deleżyńska,„Aby język giętki”, Wrocław, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządów mowy.

Umiejętności

Ma rozwinięte umiejętności komunikowania się, w tym także posiada umiejętność poprawnego posługiwania się głosem.

Ma wykształcone nawyki prawidłowego posługiwania się narządami mowy i wykazuje higieniczną dbałość w tym obszarze.

Potrafi analizować i doskonalić własne sposoby komunikacji stosowane w pracy nauczyciela.

Kompetencje społeczne

Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w obszarze posługiwania się zawodowo głosem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska, Agnieszka Sztuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

- ocena indywidualnych wypowiedzi ustnych studentów w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć online oraz pisemnych komentarzy

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć i indywidualnie

- umiejętności studentów związane z zauważaniem dobrych i słabych cech własnych wystąpień publicznych,

- orientacja w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Zajęcia są ćwiczeniami wymagającymi od studenta aktywności fizycznej i zaangażowania, ponieważ w procesie mówienia publicznego, prawidłową emisję wspiera praca całego ciała. W przypadku zaburzeń emisyjnych, ćwiczenia fizyczne (na podstawowym poziomie, dostosowanym do możliwości studenta), przywracają prawidłowy przebieg procesu zdrowego mówienia.

Student powinien osiągnąć elementarne umiejętności związane ze znajomością sposobu posługiwania się głosem i słowem w wystąpieniach publicznych (umiejętność kierowania własnym głosem i wyrazistością mowy).

Ocenie podlega wystąpienie indywidualne studenta utrwalone w formie pliku wideo.

Treści poruszane na zajęciach:

- Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej emisji, higieny głosu i dykcji

- przeprowadzenie ćwiczeń oddechowo- emisyjnych

- przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

- przegląd predyspozycji studentów i wskazanie im kierunków indywidualnej pracy w obszarze emisji i higieny głosu oraz dykcji.

- ćwiczenia z zakresu autoprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia głosu.

- pomoc w przygotowaniu pracy zaliczeniowej, którą jest wygłoszenie z pamięci wybranego tekstu zachowaniem wymogów prawidłowej emisji i higieny głosu

Literatura:

Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S.:Prawidła poprawnej wymowy polskiej.", Kraków,1995.

Toczyska B., „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk, 2000.

Literatura uzupełniająca:

Walczak- Deleżyńska M., „Aby język giętki”, Wrocław, 2001.

Uwagi:

Przedmiot realizowany jest:

- online za pomocą Skype'a, Teams'a, Messengera, – kontakt bezpośredni z wykładowcą – zajęcia dla grupy (Teams'a), konsultacje indywidualne (Skype'a, Teams'a, lub Messengera) – 8 godzin dydaktycznych.

- za pośrednictwem maila: wymiana uwag, przesłanie filmów instruktarzowych przygotowanych przez prowadzącego (maile APS przydzielone poszczególnym grupom), przesyłanie materiałów zaliczeniowych przez studentów (mail prowadzącego),

- praca samodzielna studentów – realizacja zadań zawartych w przesyłanych przez wykładowcę materiałach i w przekazanych podczas wykładów wskazówkach (7 godzin dydaktycznych).

- opcjonalnie: dodatkowe bezpośrednie, podsumowujące spotkanie warsztatowe dla zainteresowanych - październik 2020 r. (3 godziny dydaktyczne).

- możliwość kontaktu w czasie cotygodniowych, dwugodzinnych dyżurów (Teams),

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia, praca online w kontakcie bezpośrednim i poprzez przekazywanie przygotowanych materiałów. Kontakt przez TEAMS, pocztę usos (bezpośrednie spotkania i materiały).

Praca w kontakcie z grupą i spotkani indywidualne z wykładowcą

Sposób przesyłania realizacji zadań przez studentów: Messenger i mail

Studenci przesyłają swoje prace najpóźniej dwa tygodnie przed zakończeniem cyklu, tak, by dać czas wykładowcy na sprawdzenie prac i ewentualne korekty.

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

ZAKRES TEMATÓW:

- oddech przeponowo- żebrowy

- oddech całościowy

- rozluźnienie ciała,

- współpraca między ramionami, szyją, krtanią i żuchwą

- średnica głosu

- fonacja

- rezonatory

- nośność głosu

- samogłoski

-aparat mowy

-dykcja

- poprawność językowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

8. godz. w kontakcie online w czasie rzeczywistym: ćwiczenia, wykład, obserwacja

12 godz. przygotowanie się do zajęć, samodzielne ćwiczenia głosowe, analiza otrzymanych materiałów, konsultacje z prowadzącym

5 godz.- przygotowanie i realizacja zaliczenia:

Liczba uzyskanych punktów ECTS- 1

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Agnieszka Sztuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych wypowiedzi ustnych studentów w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć online oraz pisemnych komentarzy

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć i indywidualnie

- umiejętności studentów związane z zauważaniem dobrych i słabych cech własnych wystąpień publicznych,

- orientacja w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Zajęcia są ćwiczeniami wymagającymi od studenta aktywności fizycznej i zaangażowania, ponieważ w procesie mówienia publicznego, prawidłową emisję wspiera praca całego ciała. W przypadku zaburzeń emisyjnych, ćwiczenia fizyczne ( na podstawowym poziomie, dostosowanym do możliwości studenta), przywracają prawidłowy przebieg procesu zdrowego mówienia.

Student powinien osiągnąć elementarne umiejętności związane ze znajomością sposobu posługiwania się głosem i słowem w wystąpieniach publicznych (umiejętność kierowania własnym głosem i wyrazistością mowy).

Ocenie podlega wystąpienie indywidualne studenta utrwalone w formie pliku wideo.

Treści poruszane na zajęciach:

- Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej emisji, higieny głosu i dykcji

- przeprowadzenie ćwiczeń oddechowo- emisyjnych

- przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

- przegląd predyspozycji studentów i wskazanie im kierunków indywidualnej pracy w obszarze emisji i higieny głosu oraz dykcji.

- ćwiczenia z zakresu autoprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia głosu.

- pomoc w przygotowaniu pracy zaliczeniowej, którą jest wygłoszenie z pamięci wybranego tekstu zachowaniem wymogów prawidłowej emisji i higieny głosu

Literatura:

Literatura

B. Toczyska, „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk, 2000.

Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S..:Prawidła poprawnej wymowy polskiej.", Kraków,1995.

Literatura uzupełniająca:

M. Walczak- Deleżyńska,„Aby język giętki”, Wrocław, 2001.

Uwagi:

Przedmiot realizowany jest:

- online za pomocą Skype'a, Teams'a, Messengera, – kontakt bezpośredni z wykładowcą – zajęcia dla grupy (Teams'a), konsultacje indywidualne (Skype'a, Teams'a, lub Messengera) – 8 godzin dydaktycznych.

- za pośrednictwem maila: wymiana uwag, przesłanie filmów instruktarzowych przygotowanych przez prowadzącego (maile APS przydzielone poszczególnym grupom), przesyłanie materiałów zaliczeniowych przez studentów (mail prowadzącego),

- praca samodzielna studentów – realizacja zadań zawartych w przesyłanych przez wykładowcę materiałach i w przekazanych podczas wykładów wskazówkach (7 godzin dydaktycznych).

- opcjonalnie: dodatkowe bezpośrednie, podsumowujące spotkanie warsztatowe dla zainteresowanych - październik 2020 r. (3 godziny dydaktyczne).

- możliwość kontaktu w czasie cotygodniowych, dwugodzinnych dyżurów (Teams),

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia, praca online w kontakcie bezpośrednim i poprzez przekazywanie przygotowanych materiałów. Kontakt przez TEAMS, pocztę usos (bezpośrednie spotkania i materiały).

Praca w kontakcie z grupą i spotkani indywidualne z wykładowcą

Sposób przesyłania realizacji zadań przez studentów: Messenger i mail

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

ZAKRES TEMATÓW:

- oddech przeponowo- żebrowy

- oddech całościowy

- rozluźnienie ciała,

- współpraca między ramionami, szyją, krtanią i żuchwą

- średnica głosu

- fonacja

- rezonatory

- nośność głosu

- samogłoski

-aparat mowy

-dykcja

- poprawność językowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

8. godz. w kontakcie online w czasie rzeczywistym: ćwiczenia, wykład, obserwacja

12 godz. przygotowanie się do zajęć, samodzielne ćwiczenia głosowe, analiza otrzymanych materiałów, konsultacje z prowadzącym

5 godz.- przygotowanie i realizacja zaliczenia:

Liczba uzyskanych punktów ECTS- 1

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

- dodatkowo możliwość kontaktu w czasie cotygodniowych, dwugodzinnych dyżurów (Teams),

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia, praca online w kontakcie bezpośrednim i poprzez przekazywanie przygotowanych materiałów. Kontakt przez TEAMS, pocztę usos (bezpośrednie spotkania i materiały).

Praca w kontakcie z grupą i spotkani indywidualne z wykładowcą

Sposób przesyłania realizacji zadań przez studentów: Messenger i mail

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

ZAKRES TEMATÓW:

- oddech przeponowo- żebrowy

- oddech całościowy

- rozluźnienie ciała,

- współpraca między ramionami, szyją, krtanią i żuchwą

- średnica głosu

- fonacja

- rezonatory

- nośność głosu

- samogłoski

-aparat mowy

-dykcja

- poprawność językowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

8. godz. w kontakcie bezpośrednim i online w czasie rzeczywistym: ćwiczenia, wykład, obserwacja

12 godz. przygotowanie się do zajęć, samodzielne ćwiczenia głosowe, analiza otrzymanych materiałów, konsultacje z prowadzącym

5 godz.- przygotowanie i realizacja zaliczenia:

Liczba uzyskanych punktów ECTS- 1

ZAKRES TEMATOW:

- oddech przeponowo- żebrowy - oddech całościowy

- rozluźnienie ciała,

- współpraca między ramionami, szyją, krtanią i żuchwą

- średnica głosu

- fonacja

- rezonatory

- nośność głosu

- samogłoski

-aparat mowy

-dykcja

- poprawność językowa

Metody dydaktyczne:

wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, analiza otrzymanych materiałów,- praca online z wykładowcą (grupowa i indywidualna),

metody i kryteria oceniania

- ocena indywidualnych wypowiedzi ustnych studentów

- ocena prac zadawanych w trakcie realizacji zajęć

- ocena umiejętności korygowania własnych błędów

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska, Agnieszka Sztuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska, Agnieszka Sztuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.