Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-PRU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia rozwoju
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Koncepcje normy, zdrowia psychicznego oraz patologii

- Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży - specyfika

- Czynniki wpływające na zaburzenia psychiczne w okresie dojrzewania - psychospołeczne i biologiczne (interakcja czynników):

• Teorie systemowe zaburzeń psychicznych

• Koncepcje humanistyczne zaburzeń psychicznych

• Koncepcje poznawcze zaburzeń psychicznych

• Teoria podatności i stresu na przykładzie schizofrenii

- Psychozy o wczesnym początku. Diagnoza, przebieg i konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania:

• Diagnozowanie ryzykownego stanu psychicznego

• Schizofrenia, choroba afektywna jedno i dwubiegunowa w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości – trudności w realizacji zadań rozwojowych

- Zaburzenia poznawcze w psychozach a funkcjonowanie psychospołeczne

- Zaburzenia osobowości – trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym

• klasyfikacja zaburzeń osobowości

• używanie substancji psychoaktywnych a uzależnienie

• zachowania agresywne i autoagresywne

- Zaburzenia okresu późnej dorosłości:

• psychozy endogenne i egzogenne

• łagodne zaburzenia pamięci a choroby otępienne

- Współczesne metody leczenia i oddziaływań terapeutycznych:

• modelowe ośrodki rehabilitacji socjopsychiatrycznej dla młodzieży

• treningi funkcji poznawczych

• psychiatria środowiskowa

• programy zapobiegania stygmatyzacji i wykluczeniu.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Zna na poziomie rozszerzonym koncepcje związane z psychopatologią rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

Ma uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę o systemach wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

Ma poszerzoną wiedzę o uczestnikach rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji, ich specjalnych potrzebach oraz o metodach diagnozowania i oceny jakości usług

Zna i porównuje poznane koncepcje normy, normalności, zdrowia psychicznego oraz patologii wyodrębniając różnice między nimi

Umiejętności

Posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się w mowie i piśmie, oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień z psychopatologii rozwoju, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych nauk humanistycznych i społecznych

Potrafi rozpoznawać ważną empirycznie przestrzeń badawczą z zakresu psychopatologii rozwoju, ustalać założenia koncepcyjne badań, prowadzić badania, analizować i interpretować wyniki, formułować wnioski oraz wskazywać obszary dalszych badań

Kompetencje społeczne

Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie w formie testu wiadomości z całości materiału- 30 pytań - test jednokrotnego wyboru, zalicza 51%.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Namysłowska, I. (red.) (2005, 2006). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

2. Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

3. Sęk H. (2005). Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. [w:] H. Sęk (red.).: Psychologia kliniczna. T.1. Warszaw: PWN (Rozdz. 3)

4. Cytowska, B., Wilczura, B., Stawarski, A. (red.) (2008). Dzieci chore, niepełnosprawne i z zaburzeniami w rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

5. Czabała C., Kluczyśka S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, PWN rozdziały: II Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych – Sokołowska E., IV poradnictwo psychologiczne w okresie adolescencji – Pawliczuk W.

Literatura uzupełniająca:

1. Remberk B. (2015). Psychozy o wczesnym początku: diagnoza, przebieg i rokowanie. Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

2. Czabała C., Kluczyśka S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, PWN rozdział III- Poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

3. Antonovsky A. (2005), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

5. Jelonkiewicz I. (2012), Stres a zdrowie młodzieży. Studia empiryczne i propozycje działań profilaktycznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

6. Selingman, M., Walker, E., Rosenhan, D. (2003) Psychopatologia. Poznań, wydawnictwo Zysk i S-ka

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej, filmy dydaktyczne dotyczące problematyki.

Godziny kontaktowe wykład 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 50 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 75 godz.

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.