Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodu pedagoga specjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-EZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu pedagoga specjalnego
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla 2 sem. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Filozofia, Moralność, Moralność jako fenomen zmienny, Etyka, Działy etyki (ogólnej): Etyka opisowa, Metaetyka, Etyka normatywna:

- Deontologia, Konsekwencjalizm, Etyka cnót, Etyka praktyczna, Podstawowe zasady etyki zawodowej, Wybrane problemy etyki zawodowej

- Etyka zawodowa, Kodeksy i standardy etyczne, Kodeksy a wartości, Współczesne kodeksy etyki zawodowej, Rola i funkcje kodeksów

- etyki zawodowej, Etyki zawodowe jako role społeczne, Pedagog specjalny jako zawód zaufania społecznego, Etos pedagoga specjalnego a pedeutologia

- Aksjologiczne i prawne podstawy stosunku do osób z niepełnosprawnością, Niepełnosprawność w kontekście Praw Człowieka:

- Działania ONZ, Działania UE, Ochrona w polskim systemie prawnym, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Filozoficzne kontrowersje dotyczące praw człowieka: Punkty sporne, Pojęcie godności

- Niepełnosprawność, Dyskusje wokół pojęcia niepełnosprawności: Rys historyczny, Wpływ rozumienia (definicji) niepełnosprawności na praktykę, Teoretyczne modele rozumienia niepełnosprawności: Model moralny, Model medyczny, Model społeczny, [Model funkcjonalny],

- Model bio-psycho-społeczny, Etyczne konsekwencje modeli niepełnosprawności

- Niepełnosprawność, poradnictwo genetyczne, dyskryminacja, Stanowisko medyczne: Zasady prowadzenia poradnictwa genetycznego,

- Diagnostyka prenatalna i preimplementacyjna, Stanowisko ruchu na rzecz praw osób niepełnosprawnych: „Nowa eugenika”?, Poradnictwo genetyczne a dyskryminacja: Testy presymptomatyczne, Etyka decyzji prokreacyjnych, Selekcja zarodków, Dyskryminacja w kontekście sporów o diagnostykę prenatalną

- Etyka rehabilitacji a pojęcie autonomii, Zasada autonomii: Świadoma zgoda, Konflikt między zasadą działania na rzecz dobra pacjenta a szacunkiem dla autonomii, Zastrzeżenia wobec nadrzędności zasady autonomii w etyce rehabilitacji, Etyka rehabilitacji jako etyka troski

- Etyka resocjalizacji, Moralność a legalność czynu, Pedagogika resocjalizacyjna (Aspekty aksjologiczne), Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (założenia etyczne), Zasady resocjalizacji a etyka, Etapy resocjalizacji a etyka, Kodeks etyki zawodu kuratora sądowego: Wartości kodeksu, Wybrane etyczne problemy procesu resocjalizacji: Zaburzenia w funkcjonowaniu skazanych w instytucji zamkniętej, Nasilenie agresji i przemocy u skazanych, Trudności w wypełnieniu ról zawodowych przez personel.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna istotę etyki zawodowej i etyki zawodu pedagoga specjalnego oraz ich funkcję w pracy zawodowej.

Potrafi wskazać i opisać etyczne aspekty współczesnych działań pedagogicznych.

Zna przykłady dylematów etycznych pojawiających się w pracy pedagoga specjalnego.

Umiejętności

Ocenia sytuację problemową z perspektywy etycznej i dostrzega jej realne konsekwencje.

Potrafi zilustrować przykładami dylematy etyczne pojawiające się w pracy pedagoga specjalnego.

Kompetencje społeczne

Wykazuje wrażliwość na problemy osób marginalizowanych.

prezentuje humanistyczną postawę – otwartość, dialog, współpracę wobec osób i środowisk marginalizowanych.

Jest świadomy zobowiązań etycznych pedagoga specjalnego i stosuje je w trakcie praktyk, na etapie badań do pracy dyplomowej, jak i dalszych etapach pracy zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Łukaszewska, Łukasz Rąb, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań.

Pełny opis:

1. Filozofia, Moralność, Moralność jako fenomen zmienny, Etyka, Działy etyki (ogólnej): Etyka opisowa, Metaetyka, Etyka normatywna:

Deontologia, Konsekwencjalizm, Etyka cnót, Etyka praktyczna, Podstawowe zasady etyki zawodowej, Wybrane problemy etyki zawodowej

2. Etyka zawodowa, Kodeksy i standardy etyczne, Kodeksy a wartości, Współczesne kodeksy etyki zawodowej, Rola i funkcje kodeksów

etyki zawodowej, Etyki zawodowe jako role społeczne, Pedagog specjalny jako zawód zaufania społecznego, Etos pedagoga specjalnego a pedeutologia

3. Aksjologiczne i prawne podstawy stosunku do osób z niepełnosprawnością, Niepełnosprawność w kontekście Praw Człowieka: Działania ONZ, Działania UE, Ochrona w polskim systemie prawnym, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Filozoficzne kontrowersje dotyczące praw człowieka: Punkty sporne, Pojęcie godności

4. Niepełnosprawność, Dyskusje wokół pojęcia niepełnosprawności: Rys historyczny, Wpływ rozumienia (definicji) niepełnosprawności na praktykę, Teoretyczne modele rozumienia niepełnosprawności: Model moralny, Model medyczny, Model społeczny, [Model funkcjonalny], Model bio-psycho-społeczny, Etyczne konsekwencje modeli niepełnosprawności

5. Niepełnosprawność, poradnictwo genetyczne, dyskryminacja, Stanowisko medyczne: Zasady prowadzenia poradnictwa genetycznego, Diagnostyka prenatalna i preimplementacyjna, Stanowisko ruchu na rzecz praw osób niepełnosprawnych: „Nowa eugenika”?, Poradnictwo genetyczne a dyskryminacja: Testy presymptomatyczne, Etyka decyzji prokreacyjnych, Selekcja zarodków, Dyskryminacja w kontekście sporów o diagnostykę prenatalną

Literatura:

Wybrane fragmenty z:

1. S. Dziamski, Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.

2. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.

3. J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Wyd. WSP, Rzeszów 1996.

4. Kodeks Etyczny Nauczyciela, Kodeks Etyki Nauczycielskiej, Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, Kodeks Etyki Zawodu Kuratora

Sądowego, Kodeks Etyki Pracownika Socjalnego, Kodeks Etyki Pracownika Szkoły

5. L. Kołakowski, Etyka bez kodeksu, w: Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 2000.

6. I. Lazari-Pawłowska, Etyki zawodowe jako role społeczne, [w:] Etyka zawodowa, pod red. A. Sarapaty, Książka i Wiedza, 1971

7. I. Lazari-Pawłowska, Warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm moralnych, w: O wartościach, normach i problemach

moralnych, PWN, Warszawa 1994.

8. Ph. Meirieu, Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika, Warszawa 2003.

9. M. Ossowska, Wzór demokraty, Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

10. Po co etyka pedagogom?, praca zbiorowa, red. W. Sawczuk, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

11. A. Przyłuska-Fiszer, Niepełnosprawność jako przedmiot refleksji bioetycznej, Wydawnictwo Fall, Kraków 2013.

12. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

13. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, w: Etyka nr 27, 1994.

14. D. Zając, Etyka zawodu nauczycieli, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2011.

15. M. Toeplitz-Winiewska, Cechy zawodu zaufania publicznego, [w:] Etyka zawodu psychologa, red. J. Brzeziński i inni, Warszawa 2008,

s. 83-86.

16. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

17. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

18. Konstytucja RP

19. B. i E. Hajduk, O rodzajach pomocy, Impuls, Kraków 2006.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, realizacja zadań, metoda przypadków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Mateusz Kucz, Katarzyna Łukaszewska, Łukasz Rąb, Piotr Rosół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań.

Pełny opis:

1. Filozofia, Moralność, Moralność jako fenomen zmienny, Etyka, Działy etyki (ogólnej): Etyka opisowa, Metaetyka, Etyka normatywna:

Deontologia, Konsekwencjalizm, Etyka cnót, Etyka praktyczna, Podstawowe zasady etyki zawodowej, Wybrane problemy etyki zawodowej

2. Etyka zawodowa, Kodeksy i standardy etyczne, Kodeksy a wartości, Współczesne kodeksy etyki zawodowej, Rola i funkcje kodeksów

etyki zawodowej, Etyki zawodowe jako role społeczne, Pedagog specjalny jako zawód zaufania społecznego, Etos pedagoga specjalnego a pedeutologia

3. Aksjologiczne i prawne podstawy stosunku do osób z niepełnosprawnością, Niepełnosprawność w kontekście Praw Człowieka: Działania ONZ, Działania UE, Ochrona w polskim systemie prawnym, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Filozoficzne kontrowersje dotyczące praw człowieka: Punkty sporne, Pojęcie godności

4. Niepełnosprawność, Dyskusje wokół pojęcia niepełnosprawności: Rys historyczny, Wpływ rozumienia (definicji) niepełnosprawności na praktykę, Teoretyczne modele rozumienia niepełnosprawności: Model moralny, Model medyczny, Model społeczny, [Model funkcjonalny], Model bio-psycho-społeczny, Etyczne konsekwencje modeli niepełnosprawności

5. Niepełnosprawność, poradnictwo genetyczne, dyskryminacja, Stanowisko medyczne: Zasady prowadzenia poradnictwa genetycznego, Diagnostyka prenatalna i preimplementacyjna, Stanowisko ruchu na rzecz praw osób niepełnosprawnych: „Nowa eugenika”?, Poradnictwo genetyczne a dyskryminacja: Testy presymptomatyczne, Etyka decyzji prokreacyjnych, Selekcja zarodków, Dyskryminacja w kontekście sporów o diagnostykę prenatalną

Literatura:

Wybrane fragmenty z:

1. S. Dziamski, Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.

2. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.

3. J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Wyd. WSP, Rzeszów 1996.

4. Kodeks Etyczny Nauczyciela, Kodeks Etyki Nauczycielskiej, Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, Kodeks Etyki Zawodu Kuratora

Sądowego, Kodeks Etyki Pracownika Socjalnego, Kodeks Etyki Pracownika Szkoły

5. L. Kołakowski, Etyka bez kodeksu, w: Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 2000.

6. I. Lazari-Pawłowska, Etyki zawodowe jako role społeczne, [w:] Etyka zawodowa, pod red. A. Sarapaty, Książka i Wiedza, 1971

7. I. Lazari-Pawłowska, Warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm moralnych, w: O wartościach, normach i problemach

moralnych, PWN, Warszawa 1994.

8. Ph. Meirieu, Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika, Warszawa 2003.

9. M. Ossowska, Wzór demokraty, Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

10. Po co etyka pedagogom?, praca zbiorowa, red. W. Sawczuk, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

11. A. Przyłuska-Fiszer, Niepełnosprawność jako przedmiot refleksji bioetycznej, Wydawnictwo Fall, Kraków 2013.

12. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

13. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, w: Etyka nr 27, 1994.

14. D. Zając, Etyka zawodu nauczycieli, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2011.

15. M. Toeplitz-Winiewska, Cechy zawodu zaufania publicznego, [w:] Etyka zawodu psychologa, red. J. Brzeziński i inni, Warszawa 2008,

s. 83-86.

16. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

17. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

18. Konstytucja RP

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, realizacja zadań, metoda przypadków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Rąb
Prowadzący grup: Katarzyna Łukaszewska, Łukasz Rąb, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań.

Pełny opis:

1. Filozofia, Moralność, Moralność jako fenomen zmienny, Etyka, Działy etyki (ogólnej): Etyka opisowa, Metaetyka, Etyka normatywna:

Deontologia, Konsekwencjalizm, Etyka cnót, Etyka praktyczna, Podstawowe zasady etyki zawodowej, Wybrane problemy etyki zawodowej

2. Etyka zawodowa, Kodeksy i standardy etyczne, Kodeksy a wartości, Współczesne kodeksy etyki zawodowej, Rola i funkcje kodeksów

etyki zawodowej, Etyki zawodowe jako role społeczne, Pedagog specjalny jako zawód zaufania społecznego, Etos pedagoga specjalnego a pedeutologia

3. Aksjologiczne i prawne podstawy stosunku do osób z niepełnosprawnością, Niepełnosprawność w kontekście Praw Człowieka: Działania ONZ, Działania UE, Ochrona w polskim systemie prawnym, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Filozoficzne kontrowersje dotyczące praw człowieka: Punkty sporne, Pojęcie godności

4. Niepełnosprawność, Dyskusje wokół pojęcia niepełnosprawności: Rys historyczny, Wpływ rozumienia (definicji) niepełnosprawności na praktykę, Teoretyczne modele rozumienia niepełnosprawności: Model moralny, Model medyczny, Model społeczny, [Model funkcjonalny], Model bio-psycho-społeczny, Etyczne konsekwencje modeli niepełnosprawności

5. Niepełnosprawność, poradnictwo genetyczne, dyskryminacja, Stanowisko medyczne: Zasady prowadzenia poradnictwa genetycznego, Diagnostyka prenatalna i preimplementacyjna, Stanowisko ruchu na rzecz praw osób niepełnosprawnych: „Nowa eugenika”?, Poradnictwo genetyczne a dyskryminacja: Testy presymptomatyczne, Etyka decyzji prokreacyjnych, Selekcja zarodków, Dyskryminacja w kontekście sporów o diagnostykę prenatalną

Literatura:

Wybrane fragmenty z:

1. S. Dziamski, Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.

2. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.

3. J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Wyd. WSP, Rzeszów 1996.

4. Kodeks Etyczny Nauczyciela, Kodeks Etyki Nauczycielskiej, Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, Kodeks Etyki Zawodu Kuratora

Sądowego, Kodeks Etyki Pracownika Socjalnego, Kodeks Etyki Pracownika Szkoły

5. L. Kołakowski, Etyka bez kodeksu, w: Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 2000.

6. I. Lazari-Pawłowska, Etyki zawodowe jako role społeczne, [w:] Etyka zawodowa, pod red. A. Sarapaty, Książka i Wiedza, 1971

7. I. Lazari-Pawłowska, Warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm moralnych, w: O wartościach, normach i problemach

moralnych, PWN, Warszawa 1994.

8. Ph. Meirieu, Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika, Warszawa 2003.

9. M. Ossowska, Wzór demokraty, Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

10. Po co etyka pedagogom?, praca zbiorowa, red. W. Sawczuk, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

11. A. Przyłuska-Fiszer, Niepełnosprawność jako przedmiot refleksji bioetycznej, Wydawnictwo Fall, Kraków 2013.

12. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

13. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, w: Etyka nr 27, 1994.

14. D. Zając, Etyka zawodu nauczycieli, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2011.

15. M. Toeplitz-Winiewska, Cechy zawodu zaufania publicznego, [w:] Etyka zawodu psychologa, red. J. Brzeziński i inni, Warszawa 2008,

s. 83-86.

16. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

17. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

18. Konstytucja RP

19. B. i E. Hajduk, O rodzajach pomocy, Impuls, Kraków 2006.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, realizacja zadań, metoda przypadków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Helena Ciążela, Mateusz Kucz, Katarzyna Łukaszewska, Łukasz Rąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań.

Pełny opis:

1. Filozofia, Moralność, Moralność jako fenomen zmienny, Etyka, Działy etyki (ogólnej): Etyka opisowa, Metaetyka, Etyka normatywna:

Deontologia, Konsekwencjalizm, Etyka cnót, Etyka praktyczna, Podstawowe zasady etyki zawodowej, Wybrane problemy etyki zawodowej

2. Etyka zawodowa, Kodeksy i standardy etyczne, Kodeksy a wartości, Współczesne kodeksy etyki zawodowej, Rola i funkcje kodeksów

etyki zawodowej, Etyki zawodowe jako role społeczne, Pedagog specjalny jako zawód zaufania społecznego, Etos pedagoga specjalnego a pedeutologia

3. Aksjologiczne i prawne podstawy stosunku do osób z niepełnosprawnością, Niepełnosprawność w kontekście Praw Człowieka: Działania ONZ, Działania UE, Ochrona w polskim systemie prawnym, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Filozoficzne kontrowersje dotyczące praw człowieka: Punkty sporne, Pojęcie godności

4. Niepełnosprawność, Dyskusje wokół pojęcia niepełnosprawności: Rys historyczny, Wpływ rozumienia (definicji) niepełnosprawności na praktykę, Teoretyczne modele rozumienia niepełnosprawności: Model moralny, Model medyczny, Model społeczny, [Model funkcjonalny], Model bio-psycho-społeczny, Etyczne konsekwencje modeli niepełnosprawności

5. Niepełnosprawność, poradnictwo genetyczne, dyskryminacja, Stanowisko medyczne: Zasady prowadzenia poradnictwa genetycznego, Diagnostyka prenatalna i preimplementacyjna, Stanowisko ruchu na rzecz praw osób niepełnosprawnych: „Nowa eugenika”?, Poradnictwo genetyczne a dyskryminacja: Testy presymptomatyczne, Etyka decyzji prokreacyjnych, Selekcja zarodków, Dyskryminacja w kontekście sporów o diagnostykę prenatalną

Literatura:

Wybrane fragmenty z:

1. S. Dziamski, Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.

2. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.

3. J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Wyd. WSP, Rzeszów 1996.

4. Kodeks Etyczny Nauczyciela, Kodeks Etyki Nauczycielskiej, Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, Kodeks Etyki Zawodu Kuratora

Sądowego, Kodeks Etyki Pracownika Socjalnego, Kodeks Etyki Pracownika Szkoły

5. L. Kołakowski, Etyka bez kodeksu, w: Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 2000.

6. I. Lazari-Pawłowska, Etyki zawodowe jako role społeczne, [w:] Etyka zawodowa, pod red. A. Sarapaty, Książka i Wiedza, 1971

7. I. Lazari-Pawłowska, Warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm moralnych, w: O wartościach, normach i problemach

moralnych, PWN, Warszawa 1994.

8. Ph. Meirieu, Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika, Warszawa 2003.

9. M. Ossowska, Wzór demokraty, Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

10. Po co etyka pedagogom?, praca zbiorowa, red. W. Sawczuk, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

11. A. Przyłuska-Fiszer, Niepełnosprawność jako przedmiot refleksji bioetycznej, Wydawnictwo Fall, Kraków 2013.

12. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

13. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, w: Etyka nr 27, 1994.

14. D. Zając, Etyka zawodu nauczycieli, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2011.

15. M. Toeplitz-Winiewska, Cechy zawodu zaufania publicznego, [w:] Etyka zawodu psychologa, red. J. Brzeziński i inni, Warszawa 2008,

s. 83-86.

16. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

17. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

18. Konstytucja RP

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, realizacja zadań, metoda przypadków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Łukaszewska, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Kucz, Katarzyna Łukaszewska, Piotr Rosół, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.