Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodu pedagoga specjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-EZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu pedagoga specjalnego
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Filozofia, Moralność, Moralność jako fenomen zmienny, Etyka, Działy etyki (ogólnej): Etyka opisowa, Metaetyka, Etyka normatywna:

- Deontologia, Konsekwencjalizm, Etyka cnót, Etyka praktyczna, Podstawowe zasady etyki zawodowej, Wybrane problemy etyki zawodowej

- Etyka zawodowa, Kodeksy i standardy etyczne, Kodeksy a wartości, Współczesne kodeksy etyki zawodowej, Rola i funkcje kodeksów

- etyki zawodowej, Etyki zawodowe jako role społeczne, Pedagog specjalny jako zawód zaufania społecznego, Etos pedagoga specjalnego a pedeutologia

- Aksjologiczne i prawne podstawy stosunku do osób z niepełnosprawnością, Niepełnosprawność w kontekście Praw Człowieka:

- Działania ONZ, Działania UE, Ochrona w polskim systemie prawnym, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Filozoficzne kontrowersje dotyczące praw człowieka: Punkty sporne, Pojęcie godności

- Niepełnosprawność, Dyskusje wokół pojęcia niepełnosprawności: Rys historyczny, Wpływ rozumienia (definicji) niepełnosprawności na praktykę, Teoretyczne modele rozumienia niepełnosprawności: Model moralny, Model medyczny, Model społeczny, [Model funkcjonalny],

- Model bio-psycho-społeczny, Etyczne konsekwencje modeli niepełnosprawności

- Niepełnosprawność, poradnictwo genetyczne, dyskryminacja, Stanowisko medyczne: Zasady prowadzenia poradnictwa genetycznego,

- Diagnostyka prenatalna i preimplementacyjna, Stanowisko ruchu na rzecz praw osób niepełnosprawnych: „Nowa eugenika”?, Poradnictwo genetyczne a dyskryminacja: Testy presymptomatyczne, Etyka decyzji prokreacyjnych, Selekcja zarodków, Dyskryminacja w kontekście sporów o diagnostykę prenatalną

- Etyka rehabilitacji a pojęcie autonomii, Zasada autonomii: Świadoma zgoda, Konflikt między zasadą działania na rzecz dobra pacjenta a szacunkiem dla autonomii, Zastrzeżenia wobec nadrzędności zasady autonomii w etyce rehabilitacji, Etyka rehabilitacji jako etyka troski

- Etyka resocjalizacji, Moralność a legalność czynu, Pedagogika resocjalizacyjna (Aspekty aksjologiczne), Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (założenia etyczne), Zasady resocjalizacji a etyka, Etapy resocjalizacji a etyka, Kodeks etyki zawodu kuratora sądowego: Wartości kodeksu, Wybrane etyczne problemy procesu resocjalizacji: Zaburzenia w funkcjonowaniu skazanych w instytucji zamkniętej, Nasilenie agresji i przemocy u skazanych, Trudności w wypełnieniu ról zawodowych przez personel.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Zna istotę etyki zawodowej i etyki zawodu pedagoga specjalnego oraz ich funkcję w pracy zawodowej.

Potrafi wskazać i opisać etyczne aspekty współczesnych działań pedagogicznych.

Zna przykłady dylematów etycznych pojawiających się w pracy pedagoga specjalnego.

Umiejętności

Ocenia sytuację problemową z perspektywy etycznej i dostrzega jej realne konsekwencje.

Potrafi zilustrować przykładami dylematy etyczne pojawiające się w pracy pedagoga specjalnego.

Kompetencje społeczne

Wykazuje wrażliwość na problemy osób marginalizowanych.

prezentuje humanistyczną postawę – otwartość, dialog, współpracę wobec osób i środowisk marginalizowanych.

Jest świadomy zobowiązań etycznych pedagoga specjalnego i stosuje je w trakcie praktyk, na etapie badań do pracy dyplomowej, jak i dalszych etapach pracy zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Łukaszewska, Łukasz Rąb, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Mateusz Kucz, Katarzyna Łukaszewska, Łukasz Rąb, Piotr Rosół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.