Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyczne problemy współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-EPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyczne problemy współczesności
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Metody kształcenia: wykład,

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Wartość sumaryczna: 30 godzin

Liczba punktów ECTS - 1.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Etyka – jej geneza i istota. Swoistość refleksji etycznej i aksjologicznej. Logika rozważań etycznych. Etyka opisowa i etyka normatywna.

- Etyka tradycyjna i etyka współczesna. Główne problemy współczesnej refleksji etycznej. Współczesna etyka wobec problemów osoby i wobec problemów globalnych.

- Problemy współczesnej bioetyki. Człowiek jako osoba. Człowiek wobec perspektywy biologicznego doskonalenia gatunku. Kondycja ludzka a postęp medycyny i biotechnologii. Humanistyczne postawy – otwartość, dialog, współpraca – wobec osób i środowisk marginalizowanych.

- Etyczne aspekty ochrony środowiska naturalnego. Od ekorozwoju do rozwoju zrównoważonego.

- Etyka wobec rozwoju naukowego i osiągnięć cywilizacji technicznej. Etyka wobec problemów globalnych i globalizacji. Globalizacja a rozwój zrównoważony.

Literatura:

Należy wybrać jedną książkę z listy poniżej lub 4 artykuły z elektronicznego półrocznika "Studies in Global Ethics and Global Education" (sgege.aps.edu.pl):

K. A. Appiah, Kosmopolityzm. Etyka w świecie obcych

H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie

H. Ciążela, Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej

E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności

R. Girard, Sacrum i przemoc

H. Jonas, Zasada odpowiedzialności

A. Leder, Rysa na tafli

R. Legutko, Traktat o wolności

M. Lilla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny zachód.

M. Ossowska, Normy moralne

P. Rosół, Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki

P. Singer, Etyka praktyczna

P. Singer, Życie które możesz ocalić

J. Sowa, K. Wolański, Sport nie istnieje

Ch. Taylor, Etyka autentyczności

M. Walzer, Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości

I. Wallerstein, Europejski uniwersalizm

B. Williams, Moralność. Wprowadzenie do etyki

M. Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wyd. Czarne, Wołowiec 2011.

A. Zybertowicz z zespołem, Samobójstwo oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wyjaśnia filozoficzne podstawy oraz istotę dyskursu etycznego i jego znaczenie w życiu społecznym

Wymienia i charakteryzuje wybrane, reprezentatywne koncepcje etyczne

Odróżnia zadania etyki tradycyjnej od współczesnej i charakteryzuje je

Wymienia i charakteryzuje etyczne problemy współczesnego świata wynikające z aktualnego rozwoju cywilizacyjnego

Określa i charakteryzuje problemy współczesnej bioetyki i ekoetyki

Przedstawia etyczny wymiar kontrowersji wokół globalizacji

Ukazuje problemy etyczne wynikające z ekspansji doktryny neoliberalnej

Umiejętności

Podejmuje zagadnienia etyczne niesione przez tendencje globalizacji i migracji w duchu otwartości i zrozumienia problemów pojawiających się w tym obszarze życia społecznego

Samookreśla się wobec perspektywy modyfikacji biologicznego profilu gatunku homo sapiens wobec postępu medycyny i biotechnologii

Dostrzega znaczenie etyki we współczesnej nauce oraz współczesnych dyskusjach moralnych dotyczących miejsca i zadań współczesnego człowieka

Identyfikuje problemy związane z rozwojem współczesnej cywilizacji oraz jego konsekwencjami w skali lokalnej i globalnej

Kompetencje społeczne

Posiada szersze spojrzenie na otaczający go współczesny świat

Jest otwarty na krytyczny namysł nad sobą, działalnością swoją i innych ludzi oraz skutkami tej działalności i ich etycznymi konsekwencjami wykazuje wrażliwość na problemy globalne przekraczające bezpośredni życiowy horyzont codziennego doświadczenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne – pytania otwarte rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury oraz wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

15 godzin kontaktowych; 45 godzin - przygotowanie do kolokwium;

2 punkty ECTS).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rosół
Prowadzący grup: Helena Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie pisemne – pytania otwarte rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury oraz wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji

Pełny opis:

1. Etyka – jej geneza i istota. Swoistość refleksji etycznej i aksjologicznej. Logika rozważań etycznych. Etyka opisowa i etyka normatywna.

2. Etyka tradycyjna i etyka współczesna. Główne problemy współczesnej refleksji etycznej. Współczesna etyka wobec problemów osoby i wobec problemów globalnych.

3. Problemy współczesnej bioetyki. Człowiek jako osoba. Człowiek wobec perspektywy biologicznego doskonalenia gatunku. Kondycja ludzka a postęp medycyny i biotechnologii. Humanistyczne postawy – otwartość, dialog, współpraca – wobec osób i środowisk marginalizowanych.

4. Etyczne aspekty ochrony środowiska naturalnego. Od ekorozwoju do rozwoju zrównoważonego.

5. Etyka wobec rozwoju naukowego i osiągnięć cywilizacji technicznej. Etyka wobec problemów globalnych i globalizacji. Globalizacja a rozwój zrównoważony.

Literatura:

Należy wybrać jedną książkę z listy poniżej lub 4 artykuły (każdy z innego numeru) z elektronicznego półrocznika "Studies in Global Ethics and Global Education" (sgege.aps.edu.pl):

E. Black, Wojna przeciwko słabym. Eugenika i amerykańska kampania …, Warszawa 2004.

H. Ciążela, Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej, Warszawa 2006.

N. Chomsky, Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład globalny, Warszawa 2000.

N. Chomsky, Hegemonia albo przetrwanie…, Warszawa 2005.

W. Easterly, Brzemię białego człowieka, Warszawa 2008.

L. Verry, J-D. Vincent, Co to jest człowiek, PIW, Warszawa 2003.

M. Gawin, Rasa i nowoczesność, Warszawa 2004.

H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Kraków 1996.

N. Klein, No Logo, Warszawa 2004.

N. Klein, Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Warszawa 2008.

G. Picht, Odwaga utopii, Warszawa 1981.

K. Popowicz, Lamarkizm społeczny a rasizm i eugenika we Francji, Wyd. UW, Warszawa 2009.

J. Rifkin, Koniec pracy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001.

P. Singer, Jeden świat. Etyka globalizacji, Warszawa 2006.

J. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji, Warszawa 2007.

I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004.

P. Wielgosz, Opium globalizacji, Dialog, Warszawa 2004.

M. Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wyd. Czarne, Wołowiec 2011.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, film dokumentalny

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Wartość sumaryczna: 30 godzin

Liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rosół
Prowadzący grup: Piotr Rosół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody kształcenia: wykład,

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Wartość sumaryczna: 30 godzin

Liczba punktów ECTS - 1.

Pełny opis:

1. Specyfika pytań etycznych

2. Czy etyka jest racjonalna?

a) emotywizm - racjonalizm

b) obiektywizm - subiektywizm

3. Jak dyskutować o wyborach etycznych?

4. Altruizm - egoizm, w jakim sensie opozycja ta jest istotna dla myślenia o etyce

5. Efektywny altruizm

6. Sytuacje na granicach biologicznej wytrzymałości człowieka - pytanie o ich wymiar etyczny

7. Aspekty etyczne podziału na naturę i kulturę

8. Współczesne problemy z rozumieniem tego co naturalne i tego co kulturowe; kulltura nową naturą (?)

9. Charakterystyka technicznego sposobu myślenia

10. Na czym polega odpowiedzialność etyczna i jakie są warunki tej odpowiedzialności:

11. Postawy wobec postępu technicznego

12. Eugenika (liberalna?).

13. Problem rynkowego rozstrzygania sporów.

14. Między perfekcjonizmem a byciem w błędzie.

Literatura:

Należy wybrać jedną książkę z listy poniżej lub 4 artykuły z elektronicznego półrocznika "Studies in Global Ethics and Global Education" (sgege.aps.edu.pl):

K. A. Appiah, Kosmopolityzm. Etyka w świecie obcych

H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie

H. Ciążela, Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej

E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności

R. Girard, Sacrum i przemoc

H. Jonas, Zasada odpowiedzialności

A. Leder, Rysa na tafli

R. Legutko, Traktat o wolności

M. Lilla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny zachód.

M. Ossowska, Normy moralne

P. Rosół, Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki

P. Singer, Etyka praktyczna

P. Singer, Życie które możesz ocalić

J. Sowa, K. Wolański, Sport nie istnieje

Ch. Taylor, Etyka autentyczności

M. Walzer, Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości

I. Wallerstein, Europejski uniwersalizm

B. Williams, Moralność. Wprowadzenie do etyki

M. Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wyd. Czarne, Wołowiec 2011.

A. Zybertowicz z zespołem, Samobójstwo oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat

Uwagi:

Zaliczenie pisemne – pytania otwarte rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury oraz wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

15 godzin kontaktowych; 45 godzin - przygotowanie do kolokwium;

2 punkty ECTS).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rosół
Prowadzący grup: Helena Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rosół
Prowadzący grup: Piotr Rosół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.