Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie dla edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-3S-PRE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie dla edukacji
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. EP, moduł: media cyfrowe (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student ma za zadanie stworzyć prototyp np. gry, pomocy naukowej, narzędzia arteteraputrycznego. Podstawowym założeniem jest dążenie do zmiany, która wprowadzana jest w dziedzinach takich jak : pedagogika, sztuka, psychologia itp.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Realizacja prototypów gier, przedmiotów artystycznych lub terapeutycznych, pomocy naukowych.: Praca projektem. Symulacja zamówienia, analiza potrzeb, przygotowanie koncepcji i przebiegu działania, dobór środków, opracowania koncepcji, realizacja, weryfikacja realnych korzyści wynikających z zaproponowanego rozwiązania, dokumentacja i prezentacja pracy; elementy projektowania przestrzennego skoncentrowane na przyjętych założeniach zadania; przygotowanie projektu/obiektu realizującego najważniejsze funkcje koncepcji.

Literatura:

Paulina Rojek_Adamek

"Designerzy, rola zawodowa w oglądzie socjologicznym."

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna podstawowe techniki edycji obrazu cyfrowego.

Student zna podstawę programową dla edukacji plastycznej; cele kształcenia i treści nauczania edukacji plastycznej na poszczególnych etapach edukacyjnych; edukacja plastyczna w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia; strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu nauczania; kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania edukacji plastycznej

Student zna metody nauczania i rozwijania kompetencji medialnych uczniów oraz innych uczestników działań edukacyjnych.

Student zna metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie edukacji plastycznej w zakresie nowych mediów – rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale; typowe dla edukacji plastycznej w zakresie nowych mediów błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym

Student zna sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety edukacyjne) i pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych; edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów w zakresie edukacji plastycznej; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów

Umiejętności

Student potrafi przygotować i przeprowadzić zajęcia plastyczne przy użyciu narzędzi cyfrowych, realizując założone cele, dostosowane do wieku i możliwości uczniów oraz innych osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.

Student potrafi dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów

Student potrafi dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów

Student potrafi przygotować program określonego cyklu zajęć plastycznych z użyciem narzędzi cyfrowych dostosowanych do wieku i możliwości dzieci, młodzieży (2 – 4 etap edukacji) oraz dorosłych w edukacji nieformalnej i zaplanować jego realizację.

Student potrafi identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi

Student potrafi przeanalizować rozkład materiału

Student potrafi podjąć merytoryczną dyskusję na temat procesu dydaktycznego realizowanego poprzez pojedyncze zajęcia plastyczne bądź cykl zajęć plastycznych.

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość społecznych i etycznych aspektów prowadzenia zajęć plastycznych z użyciem narzędzi cyfrowych ramach edukacji szkolnej i pokrewnych działań edukacyjnych.

Student jest gotów do promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej

Student jest gotów rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia

Metody i kryteria oceniania:

50% praca indywidualna studenta, realizacja projektu

50% aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć i dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójcik
Prowadzący grup: Anna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.