Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Siłownia kobiet i mężczyzn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 52-0F-SKM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Siłownia kobiet i mężczyzn
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Obowiązkowe zajęcia WF (1 do wyboru) dla I r. w sem zim., (stac. I stopnia i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Pełny opis:

1.Ogólne przygotowanie siłowe

2.Zasada przeprowadzenia rozgrzewki

3.Zasada bezpieczeństwa

4.Zasada: - priorytetu mięśniowego

- progresji obciążeń

- izolacji mięśniowej

- konfuzji mięśniowej

5. Ćwiczenia mięśni kończyn górnych, Obręczy barkowej, klatki piersiowej – ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń treningowych

6. Ćwiczenia mięśni brzucha - ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń treningowych

7.Ćwiczenia mięśni kończyn dolnych - ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń treningowych

8.Tworzenie własnych programów ćwiczeń siłowych indywidualnych i z wykorzystaniem urządzeń treningowych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie wpływ wysiłku fizycznego na organizm i jego aspekt zdrowotny

Potrafi korzystać z testów i sprawdzianów oceniających sprawność fizyczną

Umiejętności

Potrafi włączyć się w prozdrowotny styl życia, ma umiejętność wyboru aktywności na całe życie

Potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe elementy techniczno-taktyczne dyscyplin oraz zastosować przepisy w niej obowiązujące

Potrafi współdziałać w grupie

Kompetencje społeczne

Ma świadomość i zrozumienie ważności aktywności fizycznej

Wykazuje gotowość do promowania społecznego i kulturowego znaczenia sportu

Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 252 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Jaworski, Michał Knittel, Elżbieta Kuśmierz, Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wychowanie fizyczne, 30 godzin, 196 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Małgorzata Aleksandrowska, Paweł Jaworski, Elżbieta Kuśmierz, Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wychowanie fizyczne, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Paweł Jaworski, Michał Knittel, Elżbieta Kuśmierz, Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wychowanie fizyczne, 30 godzin, 280 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Paweł Jaworski, Michał Knittel, Elżbieta Kuśmierz, Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Frekwencja na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Samodzielne opracowanie konspektu z wybranej formy aktywności ruchowej i praktyczne przeprowadzenie w trakcie zajęć

Pełny opis:

1.Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa.

2.Zasady prawidłowego prowadzenia rozgrzewki

3.Kształtowanie cech motorycznych i umiejętności ruchowych.

4.Kształtowanie, poprawa sprawności i wydolności organizmu.

5.Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem przyboru.

6.Stretching - ćwiczenia rozciągające.

7.Ćwiczenia kształtujące poszczególne grupy mięśniowe.

8.Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.

9.Trening cardio

10.Zdrowotne uwarunkowania aktywności fizycznej.

Literatura:

1. Górski J. (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

2.Kaźmierczak A.,Maszorek- Szymanek A., Dębowska E. (2008). Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka. Łódź.

4. Stefaniak T. 2006 Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, Wrocław

5. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

6. Woynarowska B. (2017) Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa.

Uwagi:

Metody pracy:

Opis,

pokaz,

pogadanka,

dyskusja

Metoda zajęć praktycznych - wykonywanie zadań ruchowych

Sumaryczna liczba punktów ECTS - brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wychowanie fizyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)