Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja zdrowotna z wychowaniem fizycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 52-0F-EZW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja zdrowotna z wychowaniem fizycznym
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. edukacji artystycznej (EP), (2-l) stacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) stacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

PE2_W06

- opisuje anatomię i fizjologię człowieka na poziomie podstawowym

PE2_W10

- posiada wiedzę dotyczącą kwestii związanych zachowaniem higieny osobistej ucznia.

- Zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U02

- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu rozwiązywania problemów związanych z zachowaniami zagrażającymi zdrowiu.

- analizuje i diagnozuje zachowania ryzykowne pod względem zdrowotnym w środowisku szkolnym

PE2_U10

- potrafi zastosować metody aktywizujące w wychowaniu fizycznym

- potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia edukacyjne dotyczące udzielania pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K06

- angażuje się w działania organizacji społecznych na rzecz promocji zdrowia, prowadzi projekty edukacyjne związane z promocją zdrowia

PE2_K09

- wykazuje gotowość niesienia pomocy poszkodowanym w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia i życia

- pomaga osobom starszym i niepełnosprawnym w najbliższym środowisku społecznym

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA:

Wiedza

PC2_KK_W06 posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą zagadnień kształtowania zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju

PC2_KK_W06 zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania

PC2_KK_W06 zna wybrane aksjologiczne sposoby opisu wychowania zdrowotnego

PC2_KK_W06 przedstawia podstawowe mierniki zdrowia, opisuje zachowania zdrowotne

Umiejętności

PC2_KS_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu rozwiązywania problemów związanych z zachowaniami zagrażającymi zdrowiu

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K02 wykazuje gotowość niesienia pomocy poszkodowanym w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia i życia

PC2_KS_K02 pomaga osobom starszym i niepełnosprawnym w najbliższym środowisku społecznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

a. obecność na wykładzie;

b. realizacja i zaliczenie kursu e-learningowego.

Pełny opis:

Przedmiot Edukacja zdrowotna z wychowaniem fizycznym realizowany jest w formie wykładów oraz platformy e-learningowej.

Realizowane tematy wykładów:

1. Kultura fizyczna i jej filary. Olimpijska idea Pierra de Coubertin

2. Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej

3. Zdrowotne aspekty odżywiania

4. Nowe dyscypliny sportu – nowoczesne formy ruchu

5. Sprawność fizyczna, kształtowanie cech motorycznych

6. Układ mięśniowy człowieka i jego znaczenie dla ruchu

7. Fizjologiczne aspekty aktywności fizycznej.

Literatura:

1. Pilicz S. i inni 2002 Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności fizycznej.

2. Kryteria pomiaru wydolności organizmu testem Coopera, AWF Warszawa.

3. Eurofit – Europejski Test Sprawności Fizycznej 1991 AWF Kraków.

4. Ulatowski T. 1979 Teoria i metodyka sportu. Warszaw.

5. Bielski J. 1996 Życie jest ruchem. Agencja Promo Lider Warszawa.

6. Kulmatycki S. 1993 Stress- joga –relaksacja Podręcznik ćwiczeń wyd. Bagsiński i synowie Wrocław

7. Grodzka – Kubiak E. 2002 Aerobic czy fitness. Poznań.

8. Kutzner – Kozińska M. 1986 Korekcja wad postawy. WSZiP Warszawa.

9. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

10. Chełmecki J. (2006) Społeczno - edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. Wydawnictwo AWF, Warszawa.

11. Górski J. (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

12. Gracz J., Sankowski T. (2007) Psychologia aktywności sportowej. Wydawnictwo AWF, Poznań.

13. Kuński H. (2000) Promocja zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

14. Nowocień J. (2001) Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, Wydawnictwo AWF, Warszawa.

15. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H. (2013) Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Wydawnictwo AWF, ZWWF, Biała Podlaska.

16. Sokołowska-Pituchowa J. (2015) Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody pracy: wykład, e-learningowa

Nakład pracy studenta:

Wykład – 3 godz.

Platforma e-learningowa – sprawdzian wiedzy z zakresu kultury fizycznej – 12 godz.

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 10 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.