Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-PS-LIC2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium jest nastawione na wykorzystanie i uzupełnienie w nabytych w trakcie studiów kompetencji w zakresie badań społecznych w trakcie rozwiązywania indywidualnych problemów badawczych z zakresu praktyki pomocy społecznej w skali mezzo lub mikro.

Pełny opis:

Studenci podejmują badaniami funkcjonowania wybranych form pomocy społecznej adresowanych do wybranych kategorii osób lub zbiorowości zmarginalizowanych społecznie.

Seminarium jest realizowane w następujących etapach:

1. Opracowanie indywidualnych projektów badań;

- Zdefiniowanie problemu badawczego

- Badanie kontekstu społecznego, prawnego, psycholspołecznego itp. wybranego problemu badawczego na podstawie literatury przedmiotu

- Prezentacje rezultatów powyższych etapów.

- Opracowanie metody i technik badawczych

- Przygotowanie i przeprowadzenie badania pilotażowego

- Ewaluacja osiągniętych rezultatów

2. Badania

3. Przygotowanie pracy dyplomowej

- Prezenttacja wyników badań.

- Pisanie pracy.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2005 lub 2007.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wyd. 3 popr. i rozsz. Żak, Warszawa 2010

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. 6 zm. i uzup. Katowice : Śląsk, 2005.

Literatura odnosząca się do indywidualnych projektów studenckich.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna elementarną terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie dyscyplin pokrewnych.

Posiada elementarną wiedzę o strukturach życia społecznego (w sektorze publicznym, prywatnym oraz pozarządowym) oraz relacjach, zachodzących między strukturami i tworzącymi je instytucjami.

Zna metodologię badań społecznych, na poziomie umożliwiającym prowadzenie i interpretowanie badań w obszarze pracy socjalnej.

Zna i rozumie definicje oraz zasady stosowania prawa autorskiego i zasady ochrony własności przemysłowej.

Umiejętności

Skutecznie komunikuje się werbalnie i niewerbalnie – w mowie i na piśmie w języku polskim.

Potrafi stosować wyniki badań naukowych w praktyce.

Zdobywa informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Kompetencje

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach społecznych oraz w pracy socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Etapowe korekta merytoryczna i formalna osiągniętych rezultatów.

Finalne recenzje zgodnie z procedurą przyjmowania prac dyplomowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.