Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępcy i ofiary

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-PIO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestępcy i ofiary
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Fakultatywne dla III r. SC, stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zjawisko przestępczości. Elementy kryminologii. Skala przestępczości w Polsce i na świecie.

Przestępcy. Przyczyny popełniania przez nich czynów karalnych i warunki społeczne w jakich ich dokonują.

Ofiary przestępstwa – charakterystyka. Wiktymologia.

Wiktymizacja (pierwotna, wtórna w systemie wymiaru sprawiedliwości karnej, wtórna przez media, zapobieganie).

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, w szczególności: zabójstwo, dzieciobójstwo, eutanazja, doprowadzenie człowieka do targnięcia się na własne życie. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Przestępstwa seksualne wobec dzieci.

Sprawca i ofiara przemocy w szkole.

Ofiara i sprawca w przemocy w rodzinie. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Aspekt psychologiczny przemocy.

Tryb ścigania przestępstw.

Odpowiedzialność karna sprawców.

Resocjalizacja skazanych. Działania lecznicze, korekcyjno-edukacyjne i terapeutyczne organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji a resocjalizacja sprawców.

...................................................................................................

W okresie kształcenia na odległość, zgodnie z harmonogramem zajęć, za pośrednictwem poczty USOS (oraz dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez studentów) wysłane zostały skrypty wykładów na następujące tematy:

18.03.2020 r. - Sprawca i ofiara przemocy w szkole.

25.03.2020 r. - Tryby ścigania przestępstw.

01.04.2020 r. - Odpowiedzialność karna sprawców (cz. 1.)

08.04.2020 r. - Odpowiedzialność karna sprawców (cz. 2.)

15.04.2020 r. - Odpowiedzialność karna sprawców. Środki zabezpieczające - lecznicze i terapeutyczne organów ścigania.

22.04.2020 r. - Działania lecznicze, korekcyjno-edukacyjne i terapeutyczne organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości w przypadku przestępstw przemocy w rodzinie.

29.04.2020 r. - Elementy kryminologii. Przestępstwo. Zjawisko przestępczości. Skala przestępczości w Polsce i na świecie.

6.05.2020 r. - Ofiary przestępstwa – charakterystyka. Wiktymologia. Wiktymizacja

13.05.2020 r. - Przestępstwa seksualne wobec dzieci.

20.05.2020 r. - Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, w szczególności: dzieciobójstwo, doprowadzenie człowieka do targnięcia się na własne życie.

27.05.2020 r. - Zabójstwo

Literatura:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 30)

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007

Uwagi:

Metody nauczania:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca w grupach

Warunki zaliczenia:

przygotowanie i złożenie referatu.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych treści programowe będą realizowane zdalnie. Za pośrednictwem poczty USOS (ewentualnie dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez studentów) wysyłane będą systematycznie do zapoznania się przez studentów:

- materiały do poszczególnych zajęć - skrypty lub prezentacje;

- dodatkowo w zależności od charakteru tematu jaki ma być realizowany (opcjonalnie): informacje na temat przepisów prawnych i dodatkowej literatury wraz z adresami stron internetowych, z którymi studenci powinni się zapoznać oraz zadania do wykonania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia ćwiczeń i wykładu:

- obecność na zajęciach

- praca zaliczeniowa lub referat

Pełny opis:

1. Przestępcy. Przyczyny popełniania przez nich czynów karalnych i warunki społeczne w jakich ich dokonują.

2. Ofiary przestępstwa – charakterystyka. Wiktymologia.

3. Przestępstwa (m.in.: zabójstwo, dzieciobójstwo, zgwałcenie).

4. Odpowiedzialność karna sprawców przestępstw.

5. Interdyscyplinarne działania organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji w przeciwdziałaniu przestępczości.

6. Alkoholizm. Narkomania.

7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

8. Sprawca i ofiara przemocy w szkole.

9. Resocjalizacja skazanych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007

E. Bieńkowska, Wiktymologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2019

M. Czarkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji, wyd. LexisNexis, Warszawa 2014

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218)

Uwagi:

Metody pracy

1. wykład z prezentacją multimedialną

2. praca indywidualna

Kryteria oceniania:

1. obecność na zajęciach

2. wykonywanie zadań podczas zajęć

2. Przygotowanie pracy zaliczeniowej lub referatu na zajęcia

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 12 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 13 godz.

Zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć. Linki do zajęć dla poszczególnych grup:

- Grupa ćwiczeniowa nr 1 (III rok SC-SKP) - czwartek, godz. 13.30 - 15.05

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c09a3f2974e4fe593a8deac0ee786cf%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c83a5b6-7bfe-4f3b-b5dd-4d52703e50a9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- Grupa ćwiczeniowa nr 2 (III DZPC-PRE-PI 1) - czwartek, godz. 9.50 - 11.25

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a50ede88d8de542a1a12e322b50b17e08%40thread.tacv2/conversations?groupId=e164dc98-7859-4357-9282-af543a5e621b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.