Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wpływ społeczny - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-WS2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wpływ społeczny - 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot rozwija wiedzę z zakresu wpływu społecznego oraz umożliwia wdrażanie reguł i technik wpływu społecznego w postaci mającej wpływ na zachowanie (zmiana zachowania). W drugiej części przedmiotu koncentrujemy się na zaprojektowaniu i wdrożeniu interwencji opartej o reguły wpływu społecznego.

Pełny opis:

1. Mapowanie interwencji przy wykorzystaniu reguł wpływu społecznego – plan interwencji

2. Dobór w grupy robocze-projektowe, informacje zwrotne dotyczące projektów

3. Konsultacje projektów

4. Prezentacje efektów projektów

Literatura:

Cialdini, R. (2006). Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego – wideowykład, Gliwice: Onepress

Cialdnini, R. (2016). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.

Cialdini, R. (2016). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego?. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (Rozdziały 3, 5 i 6 – podział na grupy)

Pratkanis, A. R. (2007). Social Influence Analysis: An index of tactics, The Science of Social Influence:Advences and future progress, New York: Taylor and Francis Group

Wojciszke B. (2001). Konsekwencje pozostawania w mniejszości [w:] M. Kofta, A. Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe. Warszawa: Scholar

https://www.simplypsychology.org/minority-influence.html

Szlendak, T., Olechnicki, K. (2017). Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty. Warszawa: PWN (Część 2, Rozdziały 1-7 i 10-11)

Kenrick, D., Goldstein, N., Braver, S. (2014). Sześć poziomów wpływu społecznego. Nauka, praktyka I psychologia Roberta Cialdiniego. Helion: Onepress Power. Rozdział 3 i 13

Klincewicz, K. (2011). Dyfuzja innowacji jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Rozdział 4. Cechy Użytkowników a dyfuzja innowacji)

Knowles, E. S., & Linn, J. A. (2004). Alpha and Omega Strategies for Change. Resistance and persuasion, 117-144

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje czym jest postawa, jakie są jej funkcje i struktura.

Wskazuje źródła powstawania postaw.

Charakteryzuje sposoby zmiany postaw.

Charakteryzuje reguły wpływu społecznego.

Carakteryzuje różne techniki wpływu społecznego i ich zastosowanie.

Umiejętności

Umie zaplanować sposoby zmiany postaw w różnych kontekstach.

Umie zaplanować sposoby wywierania wpływu na osoby w różnych sytuacjach.

Umie bronić się przed zmianą postaw.

Umie scharakteryzować sposoby pomiaru postaw.

Kompetencje społeczne

Odróżnia komunikat informacyjny od komunikatu zmieniającego postawę (perswazyjnego).

Jest świadomy różnych źródeł zmian postaw w otaczającej go rzeczywistości.

Metody i kryteria oceniania:

OPCJA 1 - INTERWENCJA (OPIS I IMPLEMENTACJA)

Na ocenę będzie w 100% składał się opis zaplanowanej i wdrożonej interwencji według draftu MAPOWANIE INTERWENCJI, odniesień do literatury z pierwszego semestru oraz uwzględnieniem pomysłów i poprawek wypracowanych podczas konsultacji w całej grupie i w podgrupach.

Opis w formie tekstu nie powinien być dłuższy niż 4-5 stron A4, czcionka 12, odstępy 1,5. Opis powinien zawierać również przynajmniej jedną formę prezentacji wizualnej (załącznik) w postaci filmu i/lub zdjęć przeprowadzonej interwencji – np. zdjęć plakatów, film z perspektywy osoby, na którą interwencja oddziałuje, prezentacji PPT itp. oraz odpowiedź na dwa pytania (poniżej)

Punktacja:

1) Wyraźnie opisane ZACHOWANIE, które chcemy zmienić – 1 p;

2) Określenie POZIOMU ZACHOWANIA przed interwencją – 2 p;

3) Określenie PRZYCZYN zachowania – 4p;

Ważne jest określenie przynajmniej 2-3 przyczyn zachowania oraz wsparcie ich literaturą z zakresu wpływu społecznego (1 semestr)

4) Wybór METOD ZMIANY ZACHOWANIA opartych na technikach / regułach wpływu – 4p;

5) OPIS INTERWENCJI – w jaki sposób zostaną wykorzystane techniki i co po kolei będzie się działo – 7p;

(w tym 2 punkty za część wizualną oraz 1 punkt za odpowiedź na 2 poniższe pytania)

•Czy interwencja przebiegała w sposób w jaki była zaplanowana? Ewentualnie jakie były zmiany, trudności, co zaskoczyło pozytywnie?

•Jak przeprowadzaliby państwo swoją interwencję ponownie, co można byłoby zmodyfikować / ulepszyć i dlaczego?

6) Określenie POZIOMU ZACHOWANIA po interwencji – 2p

Określenie poziomu zachowania przed i po interwencji wiąże się z opracowaniem prostych statystyk porównawczych (porównanie średnich).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot rozwija wiedzę z zakresu wpływu społecznego oraz umożliwia wdrażanie reguł i technik wpływu społecznego w postaci mającej wpływ na zachowanie (zmiana zachowania).

Zajęcia składają się z miniwykładów oraz formy warsztatowej (nie ma wyraźnego podziału na część wykładową i ćwiczeniową)

Pełny opis:

STUDENCI W OPARCIU O WIEDZĘ UTRWALONĄ I ZDOBYTĄ W PIERWSZYM SEMESTRZE PROJEKTUJĄ, KONSULTUJĄ ZE SOBĄ I Z PROWADZĄCYM oraz WDRAŻAJĄ INTERWENCJĘ OPARTĄ O REGUŁY WPŁYWU SPOŁECZNEGO

1. Wprowadzenie do przedmiotu i projektu

2. Wybór grup projektowych oraz przygotowanie draftu projektu

3. Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

4.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

5.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

6.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

7.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

8.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

9.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

10.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

11. Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

12. Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

13. Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

14. Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

15. Prezentacja wdrożonego projektu

Wpływ społeczny – sposoby zaliczenia, punktacja i oceny

OPCJA 1 - INTERWENCJA (OPIS I IMPLEMENTACJA)

Na ocenę będzie w 100% składał się opis zaplanowanej i wdrożonej interwencji według draftu MAPOWANIE INTERWENCJI, odniesień do literatury z pierwszego semestru oraz uwzględnieniem pomysłów i poprawek wypracowanych podczas konsultacji w całej grupie i w podgrupach.

Opis w formie tekstu nie powinien być dłuższy niż 4-5 stron A4, czcionka 12, odstępy 1,5. Opis powinien zawierać również przynajmniej jedną formę prezentacji wizualnej (załącznik) w postaci filmu i/lub zdjęć przeprowadzonej interwencji – np. zdjęć plakatów, film z perspektywy osoby, na którą interwencja oddziałuje, prezentacji PPT itp. oraz odpowiedź na dwa pytania (poniżej)

Punktacja:

1) Wyraźnie opisane ZACHOWANIE, które chcemy zmienić – 1 p;

2) Określenie POZIOMU ZACHOWANIA przed interwencją – 2 p;

3) Określenie PRZYCZYN zachowania – 4p;

Ważne jest określenie przynajmniej 2-3 przyczyn zachowania oraz wsparcie ich literaturą z zakresu wpływu społecznego (1 semestr)

4) Wybór METOD ZMIANY ZACHOWANIA opartych na technikach / regułach wpływu – 4p;

5) OPIS INTERWENCJI – w jaki sposób zostaną wykorzystane techniki i co po kolei będzie się działo – 7p;

(w tym 2 punkty za część wizualną oraz 1 punkt za odpowiedź na 2 poniższe pytania)

Czy interwencja przebiegała w sposób w jaki była zaplanowana? Ewentualnie jakie były zmiany, trudności, co zaskoczyło pozytywnie?

Jak przeprowadzaliby państwo swoją interwencję ponownie, co można byłoby zmodyfikować / ulepszyć i dlaczego?

6) Określenie POZIOMU ZACHOWANIA po interwencji – 2p

Określenie poziomu zachowania przed i po interwencji wiąże się z opracowaniem prostych statystyk porównawczych (porównanie średnich).

OPCJA 2 - INTERWENCJA (OPIS) i TEST

Na ocenę będzie w 50% składał się opis zaplanowanej interwencji według draftu MAPOWANIE INTERWENCJI, odniesień do literatury z pierwszego semestru, uwzględnieniem pomysłów i poprawek wypracowanych podczas konsultacji w całej grupie i w podgrupach oraz w 50% wynik z testu, który będzie obejmował rozdziały 7, 8, 9, 10 z książki

Knowles, E. S., & Linn, J. A. (2004). Resistance and persuasion. Psychology Press.

Punktacja interwencji:

1) Wyraźnie opisane ZACHOWANIE, które chcemy zmienić – 0,5 p;

2) Określenie sposobu oceny POZIOMU ZACHOWANIA przed i po interwencji – 2 p;

3) Określenie PRZYCZYN zachowania – 2p;

4) Wybór METODY ZMIANY ZACHOWANIA oparte na technikach / regułach wpływu – 2p;

5) OPIS INTERWENCJI – w jaki sposób zostaną wykorzystane techniki i co po kolei będzie się działo – 3,5p;

Punktacja testu:

Test wyboru składający się z 6 pytań testowych jednokrotnego wyboru (łącznie 6 punktów, po 1 za każde pytanie) i pytania otwartego (łącznie 4p).

OCENY:

0-10p – NDST (2)

11-12p – DST (3)

13-14p – DST+ (3,5)

15-16p – DB (4)

17-18p – DB+ (4,5)

19-20p – BDB (5)

Literatura:

Cialdini, R. (2006). Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego – wideowykład, Gliwice: Onepress

Cialdnini, R. (2016). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.

Cialdini, R. (2016). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego?. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (Rozdziały 3, 5 i 6 – podział na grupy)

Pratkanis, A. R. (2007). Social Influence Analysis: An index of tactics, The Science of Social Influence:Advences and future progress, New York: Taylor and Francis Group

Wojciszke B. (2001). Konsekwencje pozostawania w mniejszości [w:] M. Kofta, A. Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe. Warszawa: Scholar

https://www.simplypsychology.org/minority-influence.html

Szlendak, T., Olechnicki, K. (2017). Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty. Warszawa: PWN (Część 2, Rozdziały 1-7 i 10-11)

Kenrick, D., Goldstein, N., Braver, S. (2014). Sześć poziomów wpływu społecznego. Nauka, praktyka I psychologia Roberta Cialdiniego. Helion: Onepress Power. Rozdział 3 i 13

Klincewicz, K. (2011). Dyfuzja innowacji jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Rozdział 4. Cechy Użytkowników a dyfuzja innowacji)

Knowles, E. S., & Linn, J. A. (2004). Alpha and Omega Strategies for Change. Resistance and persuasion, 117-144

Uwagi:

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE w postaci

Synchronicznej:

Wspólne i indywidualnie umawiane konsultacje podgrup na platformie ZOOM (podczas terminów zaplanowanych zajęć każda grupa w innym czasie konsultuje projekt z prowadzącym, dodatkowe konsultacje są możliwe wg. potrzeb, grupy umawiają się na konsultacje poprzez email i link do platformy)

Prezentacja projektów na platformie ZOOM

Asynchronicznej:

Poprzez email mszulawski@aps.edu.pl

1. wysyłanie materiałów - przygotowanych posterów, ulotek, komunikatów w mediach społecznościowych

2. przekazywanie informacji o ważnych terminach i sposobach zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot rozwija wiedzę z zakresu wpływu społecznego oraz umożliwia wdrażanie reguł i technik wpływu społecznego w postaci mającej wpływ na zachowanie (zmiana zachowania).

Zajęcia składają się z miniwykładów oraz formy warsztatowej (nie ma wyraźnego podziału na część wykładową i ćwiczeniową)

Pełny opis:

STUDENCI W OPARCIU O WIEDZĘ UTRWALONĄ I ZDOBYTĄ W PIERWSZYM SEMESTRZE PROJEKTUJĄ, KONSULTUJĄ ZE SOBĄ I Z PROWADZĄCYM oraz WDRAŻAJĄ INTERWENCJĘ OPARTĄ O REGUŁY WPŁYWU SPOŁECZNEGO

1. Wprowadzenie do przedmiotu i projektu

2. Wybór grup projektowych oraz przygotowanie draftu projektu

3. Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

4.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

5.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

6.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

7.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

8.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

9.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

10.Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

11. Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

12. Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

13. Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

14. Planowani i wdrażanie projektu w oparciu o konsultacje z grupą i prowadzącym

15. Prezentacja wdrożonego projektu

Wpływ społeczny – sposoby zaliczenia, punktacja i oceny

OPCJA 1 - INTERWENCJA (OPIS I IMPLEMENTACJA)

Na ocenę będzie w 100% składał się opis zaplanowanej i wdrożonej interwencji według draftu MAPOWANIE INTERWENCJI, odniesień do literatury z pierwszego semestru oraz uwzględnieniem pomysłów i poprawek wypracowanych podczas konsultacji w całej grupie i w podgrupach.

Opis w formie tekstu nie powinien być dłuższy niż 4-5 stron A4, czcionka 12, odstępy 1,5. Opis powinien zawierać również przynajmniej jedną formę prezentacji wizualnej (załącznik) w postaci filmu i/lub zdjęć przeprowadzonej interwencji – np. zdjęć plakatów, film z perspektywy osoby, na którą interwencja oddziałuje, prezentacji PPT itp. oraz odpowiedź na dwa pytania (poniżej)

Punktacja:

1) Wyraźnie opisane ZACHOWANIE, które chcemy zmienić – 1 p;

2) Określenie POZIOMU ZACHOWANIA przed interwencją – 2 p;

3) Określenie PRZYCZYN zachowania – 4p;

Ważne jest określenie przynajmniej 2-3 przyczyn zachowania oraz wsparcie ich literaturą z zakresu wpływu społecznego (1 semestr)

4) Wybór METOD ZMIANY ZACHOWANIA opartych na technikach / regułach wpływu – 4p;

5) OPIS INTERWENCJI – w jaki sposób zostaną wykorzystane techniki i co po kolei będzie się działo – 7p;

(w tym 2 punkty za część wizualną oraz 1 punkt za odpowiedź na 2 poniższe pytania)

Czy interwencja przebiegała w sposób w jaki była zaplanowana? Ewentualnie jakie były zmiany, trudności, co zaskoczyło pozytywnie?

Jak przeprowadzaliby państwo swoją interwencję ponownie, co można byłoby zmodyfikować / ulepszyć i dlaczego?

6) Określenie POZIOMU ZACHOWANIA po interwencji – 2p

Określenie poziomu zachowania przed i po interwencji wiąże się z opracowaniem prostych statystyk porównawczych (porównanie średnich).

OPCJA 2 - INTERWENCJA (OPIS) i TEST

Na ocenę będzie w 50% składał się opis zaplanowanej interwencji według draftu MAPOWANIE INTERWENCJI, odniesień do literatury z pierwszego semestru, uwzględnieniem pomysłów i poprawek wypracowanych podczas konsultacji w całej grupie i w podgrupach oraz w 50% wynik z testu, który będzie obejmował rozdziały 7, 8, 9, 10 z książki

Knowles, E. S., & Linn, J. A. (2004). Resistance and persuasion. Psychology Press.

Punktacja interwencji:

1) Wyraźnie opisane ZACHOWANIE, które chcemy zmienić – 0,5 p;

2) Określenie sposobu oceny POZIOMU ZACHOWANIA przed i po interwencji – 2 p;

3) Określenie PRZYCZYN zachowania – 2p;

4) Wybór METODY ZMIANY ZACHOWANIA oparte na technikach / regułach wpływu – 2p;

5) OPIS INTERWENCJI – w jaki sposób zostaną wykorzystane techniki i co po kolei będzie się działo – 3,5p;

Punktacja testu:

Test wyboru składający się z 6 pytań testowych jednokrotnego wyboru (łącznie 6 punktów, po 1 za każde pytanie) i pytania otwartego (łącznie 4p).

OCENY:

0-10p – NDST (2)

11-12p – DST (3)

13-14p – DST+ (3,5)

15-16p – DB (4)

17-18p – DB+ (4,5)

19-20p – BDB (5)

Literatura:

Cialdini, R. (2006). Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego – wideowykład, Gliwice: Onepress

Cialdnini, R. (2016). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.

Cialdini, R. (2016). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego?. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (Rozdziały 3, 5 i 6 – podział na grupy)

Pratkanis, A. R. (2007). Social Influence Analysis: An index of tactics, The Science of Social Influence:Advences and future progress, New York: Taylor and Francis Group

Wojciszke B. (2001). Konsekwencje pozostawania w mniejszości [w:] M. Kofta, A. Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe. Warszawa: Scholar

https://www.simplypsychology.org/minority-influence.html

Szlendak, T., Olechnicki, K. (2017). Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty. Warszawa: PWN (Część 2, Rozdziały 1-7 i 10-11)

Kenrick, D., Goldstein, N., Braver, S. (2014). Sześć poziomów wpływu społecznego. Nauka, praktyka I psychologia Roberta Cialdiniego. Helion: Onepress Power. Rozdział 3 i 13

Klincewicz, K. (2011). Dyfuzja innowacji jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Rozdział 4. Cechy Użytkowników a dyfuzja innowacji)

Knowles, E. S., & Linn, J. A. (2004). Alpha and Omega Strategies for Change. Resistance and persuasion, 117-144

Uwagi:

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE w postaci

Synchronicznej:

Wspólne i indywidualnie umawiane konsultacje podgrup na platformie ZOOM (podczas terminów zaplanowanych zajęć każda grupa w innym czasie konsultuje projekt z prowadzącym, dodatkowe konsultacje są możliwe wg. potrzeb, grupy umawiają się na konsultacje poprzez email i link do platformy)

Prezentacja projektów na platformie ZOOM

Asynchronicznej:

Poprzez email mszulawski@aps.edu.pl

1. wysyłanie materiałów - przygotowanych posterów, ulotek, komunikatów w mediach społecznościowych

2. przekazywanie informacji o ważnych terminach i sposobach zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szulawski
Prowadzący grup: Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.