Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z rodziną na terenie szkoły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PTS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z rodziną na terenie szkoły
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Umiejętności

Przygotować i przeprowadzić rozmowę z rodzicami ucznia z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi

Przeanalizować możliwości współpracy z rodzicami i jej zakres

Przygotować i ustalić wspólnie z rodzicem szczegóły planowanego sposobu rozwiązania sytuacji trudnej

Kompetencje społeczne

- współpracuje zadaniowo w grupie

- docenia wagę zespołowego rozwiązywania problemów

- dostrzega i formułuje problemy etyczne w pracy

-jest odpowiedzialny w wykonywaniu wyznaczonych zadań

- dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie psychologicznym

Sposób pomiaru

Ocena wykonanie zadania domowego, ocena wykonanie zadania w grupach podczas ćwiczeń

Dyskusja oceniana

Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie, sposobu i jakości pracy, wywiązywania się z zadań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)